Zinforo

1 fiolka zawiera 600 mg fosamilu ceftaroliny w postaci solwatu z jednowodnym kwasem octowym. Po rozpuszczeniu proszku 1 ml koncentratu zawiera 30 mg fosamilu ceftaroliny.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Zinforo 10 fiolek, proszek do sporz. konc. roztw. do inf. 4564,75zł 2017-10-31

Działanie

Antybiotyk β-laktamowy, cefalosporyna. Skuteczność kliniczną wykazano w przypadku następujących patogenów - powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich: Staphylococcus aureus (w tym szczepy oporne na metycylinę), Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, grupa Streptococcus anginosus (w tym S. anginosus, S. intermedius i S. constellatus), Streptococcus dysgalactiae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Morganella morganii; pozaszpitalne zapalenie płuc: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus (tylko szczepy wrażliwe na metycylinę), Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae. Żaden przypadek pozaszpitalnego zapalenia płuc wywołanego przez MRSA nie został zakwalifikowany do badań. Na podstawie dostępnych danych klinicznych nie można wyciągać wniosków dotyczących skuteczności ceftaroliny przeciwko niewrażliwym na penicylinę szczepom S. pneumoniae. Jeśli nie wystąpi oporność nabyta, ceftarolina działa in vitro także na Peptostreptococcus spp. i Fusobacterium spp., choć skuteczność kliniczna działania na te patogeny nie została ustalona. Drobnoustroje oporne: Chlamydophila spp., Legionella spp., Mycoplasma spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa. Wiązanie ceftaroliny z białkami osocza jest niewielkie (ok. 20%). Fosamil ceftaroliny (prolek) jest przekształcany w osoczu w czynną ceftarolinę przez enzymy o aktywności fosfatazy, a stężenie proleku jest mierzalne w osoczu głównie podczas infuzji dożylnych. Hydroliza pierścienia β-laktamowego ceftaroliny występuje do mikrobiologicznie nieczynnego metabolitu z otwartym pierścieniem β-laktamowym - M-1 ceftaroliny. Średnie stężenia M-1 ceftaroliny w osoczu w odniesieniu do AUC ceftaroliny po podaniu pojedynczej dawki 600 mg fosamilu ceftaroliny w infuzji dożylnej u zdrowych ochotników stanowi w przybliżeniu 20-30%. Ceftarolina nie jest metabolizowana przez cytochrom P450. Jest wydalana głównie przez nerki (88%); w ok. 6% z kałem. Średni końcowy T0,5 ceftaroliny w fazie eliminacji  wynosi ok. 2,5 h.

Dawkowanie

Dożylnie, w infuzji. Dorośli (>18 lat): 600 mg co 12 h. Zalecany czas trwania leczenia powikłanych zakażeń skóry wynosi 5-14 dni, a pozaszpitalnego zapalenia płuc 5- 7 dni. Szczególne grupy pacjentów. Pacjenci z klirensem kreatyniny (CCr) >30 do ≤50 ml/min: 400 mg co 12 h; brak wystarczających danych, aby ustalić specyficzny schemat dawkowania dla pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (CCr ≤30 ml/min) i schyłkową niewydolnością nerek, w tym pacjentów poddawanych hemodializie. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów w podeszłym wieku z CCr >50 ml/min modyfikacja dawki nie jest konieczna. Sposób podania: lek podaje się w infuzji dożylnej trwającej 60 min. Proszek należy rozpuścić w 20 ml wody do wstrzykiwań, a uzyskany koncentrat należy natychmiast rozcieńczyć przed użyciem, używając: 0,9% r-ru chlorku sodu do wstrzykiwań lub 5% r-ru glukozy do wstrzykiwań lub 0,45% r-ru chlorku sodu i 2,5% r-ru dekstrozy do wstrzykiwań lub płynu Ringera z mleczanami. Całkowity czas od rozpoczęcia rozpuszczania proszku do zakończenia sporządzania roztworu do infuzji dożylnej nie może przekraczać 30 min.

Wskazania

Leczenie następujących zakażeń u pacjentów dorosłych: powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich; pozaszpitalne zapalenie płuc. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na cefalosporyny. Natychmiastowe i ciężkie reakcje nadwrażliwości (np. reakcje anafilaktyczne) na jakiekolwiek inne antybiotyki β-laktamowe (np. penicyliny lub karbapenemy).

Środki ostrożności

Stosować ostrożnie u pacjentów z reakcjami nadwrażliwości (innymi niż natychmiastowe i ciężkie) na penicyliny i karbapenemy w wywiadzie. Jeśli podczas stosowania leku wystąpią ciężkie reakcje alergiczne, należy natychmiast przerwać stosowanie antybiotyku i rozpocząć odpowiednie leczenie. Stosować ostrożnie u pacjentów z napadami drgawkowymi. Brak wystarczających danych, aby określić zalecenia dotyczące dawkowania u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (CCr ≤30 ml/min) i schyłkową niewydolnością nerek (ESRD), w tym u pacjentów poddawanych hemodializie - nie zaleca się stosowania ceftaroliny u tych pacjentów. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej podczas stosowania cefalosporyn, dlatego u pacjentów, u których niedokrwistość wystąpiła w trakcie lub po zakończeniu stosowania ceftaroliny, należy przebadać również ze względu na taką możliwość. Brak doświadczenia w stosowaniu ceftaroliny w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc w następujących grupach pacjentów: pacjenci z zaburzoną odpornością, pacjenci z ciężką posocznicą lub ze wstrząsem septycznym, pacjenci z ciężką pierwotną chorobą płuc, należący do klasy V skali PORT i (lub) z pozaszpitalnym zapaleniem płuc, u których konieczne jest wspomaganie oddychania, pacjenci z pozaszpitalnym zapaleniem płuc wywołanym opornymi na metycylinę bakteriami S. aureus lub pacjenci, u których konieczna jest intensywna opieka medycznej - w tych grupach pacjentów należy zachować ostrożność podczas stosowania leku. Brak doświadczenia w stosowaniu ceftaroliny w leczeniu powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich w następujących grupach pacjentów: pacjenci z zaburzoną odpornością, z ciężką posocznicą lub ze wstrząsem septycznym, pacjenci z martwiczym zapaleniem powięzi, ropniem okołoodbytniczym i pacjenci z poparzeniami trzeciego stopnia lub z rozległym poparzeniem, natomiast doświadczenie w leczeniu pacjentów z zakażoną stopą cukrzycową jest ograniczone - w tych grupach pacjentów należy zachować ostrożność podczas stosowania leku. U każdego pacjenta, u którego w trakcie lub po leczeniu ceftaroliną wystąpiła biegunka należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia biegunki związanej z zakażeniem Clostridium difficile (CDAD); w takiej sytuacji konieczne jest natychmiastowe przerwanie leczenia ceftaroliną i podjęcie leczenia wspomagającego, w tym leczenia skierowanego przeciwko Clostridium difficile. Podczas lub po zakończeniu stosowania ceftaroliny mogą wystąpić nadkażenia niewrażliwymi drobnoustrojami. Nie ustalono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania leku pacjentów w wieku <18 lat.

Niepożądane działanie

Bardzo często: pozytywny wynik bezpośredniego testu Coombsa. Często: wysypka, pokrzywka, ból głowy, zawroty głowy, zapalenie naczyń, biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha, zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych, gorączka, reakcje w miejscu podania (rumień, zapalenie naczyń, ból). Niezbyt często: zapalenie jelit wywołane Clostridium difficile, niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, wydłużenie czasu protrombinowego (PT), wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT), zwiększenie międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR), reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka, obrzęk ust i twarzy), zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy.

Ciąża i laktacja

Unikać stosowania w ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga zastosowania ceftaroliny. Nie wiadomo, czy fosamil ceftaroliny lub ceftarolina przenika ją do kobiecego mleka - decyzję o tym czy przerwać karmienie piersią, czy stosowanie ceftaroliny, należy podjąć z uwzględnieniem korzyści wynikających z leczenia matki.

Uwagi

Podczas stosowania cefalosporyn może wystąpić pozytywny wynik bezpośredniego testu antyglobulinowego (test Coombsa). Zawroty głowy występujące podczas leczenia mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Ceftarolina lub fosamil ceftaroliny nie są metabolizowane przez CYP450, nie są także inhibitorami ani induktorami CYP450 - wystąpienie interakcji w tym mechanizmie jest mało prawdopodobne. Ceftarolina nie jest ani substratem ani inhibitorem transporterów wychwytu nerkowego (OCT2, OAT1 i OAT3) - nie oczekuje się interakcji pomiędzy ceftaroliną a lekami będącymi substratami lub inhibitorami (np. probenecyd) tych transporterów.

Preparat zawiera substancję Ceftaroline fosamil.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 fiolka zawiera 600 mg fosamilu ceftaroliny w postaci solwatu z jednowodnym kwasem octowym. Po rozpuszczeniu proszku 1 ml koncentratu zawiera 30 mg fosamilu ceftaroliny.

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Lek zawiera maltitol oraz p-hydroksybenzoesany.

1 dawka 2 ml szczepionki doustnej zawiera: nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G1, nie mniej niż 2,8 x 106 IU rotawirusa typu G2, nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G3, nie mniej niż 2,0 x 106 IU rotawirusa typu G4, nie mniej niż 2,3 x 106 IU rotawirusa typu P1A[8]. Preparat zawiera sacharozę.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

1 kaps. zawiera 50, 100, 150 lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i glicerol.

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie

Grypa u dzieci to jedna na najczęstszych chorób wirusowych układu oddechowego. Przyczyną choroby jest wirus grypy, który wywołuje dokuczliwe objawy. W tym ...

więcej

Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej roboty Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej ...

Przepisy na domowe syropy na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego - syropy ...

więcej

Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY] Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY]

Zioła na przeziębienie to naturalne specyfiki, dzięki którym szybko można zwalczyć infekcję. Zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą katar ...

więcej

Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie migdałków wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym przełykanie, osłabieniem i gorączką. Preparaty stosowane w leczeniu zapalenia migdałków powinny z jednej ...

więcej

Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie

Ból gardła spowodowany jest najczęściej zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczególnie doskwiera nam on przy przełykaniu – przeczytaj, jakie są tego przyczyny i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.