Xylocaine® 2%

1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Xylocaine® 2% 5 fiolek 50 ml, roztw. do wstrz. 81,08 zł 2017-10-31

Działanie

Środek miejscowo znieczulający o budowie amidowej o szybkim początku i średnim czasie działania. Lidokaina powoduje odwracalne zahamowanie przewodzenia impulsów nerwowych na skutek zmniejszenia przepuszczalności błony komórkowej neuronu dla jonów sodowych. Roztwór 2% podany zewnątrzoponowo działa 1,5-2 h i do 5 h w przypadku blokady nerwów obwodowych. Z przestrzeni zewnątrzoponowej wchłania się dwufazowo z T0,5 odpowiednio wynoszącymi 9,3 i 82 min. Wchłanianie z przestrzeni podpajęczynówkowej jest jednofazowe, a T0,5 wynosi 71 min. Lidokaina wiąże się z białkami osocza w 65%. Eliminowana jest z organizmu na drodze metabolizmu wątrobowego. Głównym metabolitem jest monoetyloglicynian ksylidyny (MEGX) o T0,5 10 h. N-dealkilacja do MEGX zachodzi przy udziale CYP1A2 i CYP3A4. Tylko 3% leku wydalane jest w postaci niezmienionej. T0,5 lidokainy w fazie eliminacji wynosi 1,6 h, pKa wynosi 7,9.

Dawkowanie

Należy stosować wszystkie środki ostrożności w celu uniknięcia przypadkowego podania donaczyniowego leku poprzez każdorazowo dokładną aspirację. Jeśli podaje się duże dawki (np. w znieczuleniu zewnątrzoponowym) należy podać początkowo 3-5 ml preparatu z epinefryną jako dawkę testującą. Podanie donaczyniowe leku można rozpoznać na podstawie przemijającego przyspieszenia czynności serca. Przez 5 min po podaniu dawki testującej należy kontrolować czynności fizjologiczne i utrzymywać kontakt słowny z pacjentem. Dawkę główną podawać powoli - 25-50 mg/min lub podawać w dawkach podzielonych; jednocześnie kontrolować czynności fizjologiczne i utrzymywać kontakt słowny z pacjentem. W przypadku wystąpienia nawet łagodnych objawów toksyczności należy natychmiast przerwać stosowanie leku. Zaleca się również podanie dawki próbnej (3-5 ml) w celu uniknięcia nieumyślnej blokady podpajęczynówkowej. Dawka leku, która ma być podana pacjentowi zależy od wielkości obszaru, który ma być znieczulony, jego unaczynienia, liczby segmentów, które mają być znieczulone, techniki znieczulania oraz indywidualnej tolerancji na lek. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat. Znieczulenia chirurgiczne. Znieczulenie zewnątrzoponowe (dawka uwzględnia dawkę testową): w odcinku lędźwiowym - 15-25 ml roztworu o stężeniu 20 mg/ml (300-500 mg); w odcinku piersiowym - 10-15 ml roztworu o stężeniu 15 mg/ml (150-225 mg) lub o stężeniu 20 mg/ml (200-300 mg); w odcinku krzyżowym - 20-30 ml roztworu o stężeniu 10 mg/ml (200-300 mg) lub 15-25 ml o stężeniu 20 mg/ml (300-500 mg). Odcinkowe znieczulenie dożylne (Bier'a): kończyna górna - 40 ml roztworu o stężeniu 5 mg/ml (200 mg); kończyna dolna (opaska na udzie) - 60 ml roztworu o stężeniu 5 mg/ml (300 mg); kończyna dolna (opaska na podudziu) - 40 ml roztworu o stężeniu 5 mg/ml (200 mg); blokada dostawowa - ≤60 ml roztworu o stężeniu 5 mg/ml (≤300 mg) lub ≤40 ml roztworu o stężeniu 10 mg/ml (≤400 mg). Znieczulenie nerwów obwodowych (znieczulenie małych nerwów i nasiękowe). Znieczulenie nasiękowe: ≤80 ml roztworu o stężeniu 5 mg/ml (≤400 mg) lub ≤40 ml roztworu o stężeniu 10 mg/ml (≤400 mg). Znieczulenie nerwów palca metodą Obersta: 1-5 ml roztworu o stężeniu 10 mg/ml (10-50 mg). Znieczulenie nerwów międzyżebrowych ( jednocześnie nie więcej niż 8 nerwów) dawka na 1 nerw: 2-5 ml roztworu o stężeniu 10 mg/ml (20-50 mg) lub 2-4 ml o stężeniu 15 mg/ml (30-60 mg). Znieczulenie pozagałkowe: 4 ml o stężeniu 20 mg/ml (80 mg). Znieczulenie okołogałkowe: 10-15 ml o stężeniu 10 mg/ml (100-150 mg). Znieczulenie nerwów sromowych (każda strona): 10 ml roztworu o stężeniu 10 mg/ml (100 mg). Splot ramienny. Blokada pachwowa: 40-50 ml roztworu o stężeniu 10 mg/ml (400-500 mg) lub 30-50 ml roztworu o stężeniu 15 mg/ml (450-600 mg). Dostęp nadobojczykowy, między mięśniami pochyłymi, blokada podobojczykowa okołonaczyniowa - Winnie'go: 30-40 ml roztworu o stężeniu 10 mg/ml (400-500 mg) lub 20-30 ml roztworu o stężeniu 15 mg/ml (300-450 mg). Nerw kulszowy: 15-20 ml roztworu o stężeniu 15 mg/ml (225-300 mg) lub 15-20 ml roztworu o stężeniu 20 mg/ml (300-400 mg); 3 w 1 - nerw udowy, zasłonowy i skórny boczny: 30-40 ml roztworu o stężeniu 10 mg/ml (300-400 mg) lub 30 ml roztworu o stężeniu 15 mg/ml (450 mg). Dzieci od 1 roku do 12 lat: 5 mg/kg mc. W znieczuleniu zewnątrzoponowym w odcinku krzyżowym stosuje się roztwór o stężeniu 10 mg/ml. U dzieci, pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów w złym stanie ogólnym dawkę leku należy zmniejszyć.

Wskazania

Znieczulenie nasiękowe. Blokady nerwów jak blokada splotu ramiennego, blokada międzyżebrowa. Blokady centralne ze znieczuleniem zewnątrzoponowym i krzyżowym włącznie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na środki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na metylo- i/lub propyloparahydroksybenzoesan (metylo- i/lub propyloparaben) lub na ich metabolit kwas paraaminobenzoesowy (PABA). Należy unikać stosowania roztworu lidokainy zawierającego parabeny u pacjentów z nadwrażliwością na estry miejscowo działających środków znieczulających i ich metabolit, PABA. Ogólne przeciwwskazania do stosowania poszczególnych rodzajów znieczulenia miejscowego. Nie stosować do znieczulenia zewnątrzoponowego u pacjentów ze znaczną hipotensją (np. we wstrząsie kardiogennym lub hipowolemicznym).

Środki ostrożności

Znieczulenia regionalne powinny być wykonywane w ośrodkach dysponujących wyposażeniem koniecznym do monitorowanie i resuscytacji pacjenta przez przeszkolony personel. Szczególną ostrożność zachować u pacjentów z niewydolnością układu krążenia - u tych pacjentów należy unikać klinicznie istotnej hipotensji ze względu na zaburzone mechanizmy kompensacyjne. U pacjentów z hipowolemią o różnej etiologii (krwawienia odwodnienie) lub u pacjentów z zaburzonym powrotem żylnym, spowodowanym np. przez znaczne wodobrzusze, duży guz w jamie brzusznej lub zaawansowaną ciążę, może dojść do znacznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy zachować ostrożność u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym IIst. lub IIIst., z ciężkimi chorobami wątroby lub zmniejszonym przepływem wątrobowym oraz z ciężką niewydolnością nerek. Podczas znieczulenia zewnątrzoponowego może dojść do porażenia mięśni międzyżebrowych, co u pacjentów z wysiękiem opłucnowym może prowadzić do zaburzeń oddechowych. U pacjentów z posocznicą istnieje większe ryzyko wystąpienia ropnia wewnątrz kanału kręgowego w okresie pooperacyjnym. Znieczulenia regionalne w okolicy głowy i szyi (w tym znieczulenie pozagałkowe, znieczulenia stomatologiczne, znieczulenie zwoju gwiaździstego) są związane z większym ryzykiem dotętniczego podania leku. W rzadkich przypadkach, w trakcie znieczulenia pozagałkowego może dojść do przedostania się preparatu do przestrzeni podpajęczynówkowej, co może prowadzić do przemijającej ślepoty, zatrzymania krążenia, bezdechu i drgawek. W przypadku znieczuleń okołogałkowych i pozagałkowych może wystąpić trwała dysfunkcja mięśni ocznych. Pacjenci przyjmujący leki przeciwarytmiczne klasy III powinni być starannie monitorowani (EKG) w czasie znieczulenia.

Niepożądane działanie

Bardzo często: hipotensja, nudności. Często: hipertensja, wymioty, parestezje, zawroty głowy, bradykardia. Niezbyt często: objawy ze strony o.u.n (drgawki, uczucie drętwienia wokół ust, drętwienie języka, przeczulica słuchowa, zaburzenia widzenia, utrata przytomności, drżenia mięśniowe, szum w uszach, zaburzenia wymowy). Rzadko: neuropatia, uszkodzenia nerwów obwodowych, zapalenie pajęczynówki, zatrzymanie krążenia, zaburzenia rytmu serca, depresja oddechowa, podwójne widzenie, reakcje alergiczne (w najcięższych przypadkach wstrząs anafilaktyczny).

Ciąża i laktacja

Lidokaina była stosowana u dużej liczby kobiet w ciąży i podczas porodu - nie zaobserwowano wpływu na proces rozrodu, zwiększenia częstości wad wrodzonych czy innego bezpośredniego lub pośredniego wpływu na dziecko. W przypadku znieczulenia okołoszyjkowego, częściej niż po stosowaniu innych technik znieczulenia, może dochodzić do wystąpienia działań niepożądanych u płodu takich jak bradykardia. Po zastosowaniu w dawkach terapeutycznych lidokaina przenika do mleka matki w ilościach nie wpływających na dziecko.

Uwagi

W celu zmniejszenia ryzyka hipotensji i bradykardii zaleca się podanie przed znieczuleniem roztworów elektrolitów lub koloidów dożylnie. Zależnie od dawki leki miejscowo znieczulające mogą wywierać nieznaczny wpływ na funkcje psychiczne, jak również mogą wpływać na funkcje motoryczne i koordynację.

Interakcje

Szczególną ostrożność zachować u pacjentów jednocześnie stosujących leki przeciwarytmiczne klasy I B lub inne środki miejscowo znieczulające - działania toksyczne mogą się sumować. Zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu lidokainy i leków antyarytmicznych klasy III (np. amiodaron). Leki zmniejszające klirens lidokainy (np. cymetydyna, β-adrenolityki) mogą powodować powstawanie potencjalnie toksycznych stężeń lidokainy, jeśli jest ona podawana w dużych dawkach przez długi czas; przy stosowaniu krótkotrwałym ta interakcja nie ma znaczenia klinicznego.

Cena

Xylocaine® 2%, cena 100% 81,08 zł

Preparat zawiera substancję Lidocaine hydrochloride.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 pastylka zawiera 2 mg chlorowodorku lidokainy, 0,60 mg amylometakrezolu, 1,20 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego. Ponadto pastylka o smaku miętowym zawiera sacharozę i glukozę; pastylka o smaku miodowo-cytrynowym zawiera sacharozę, glukozę i żółcień pomarańczową; pastyla o smaku pomarańczowym zawiera sacharozę i glukozę, zółcień pomarańczową i czerwień koszenilową.

1 ampułka (2 ml) zawiera 75 mg diklofenaku sodowego i 20 mg chlorowodorku lidokainy.

1 ml roztworu zawiera 10 mg lub 20 mg chlorowodorku lidokainy. Preparat zawiera sód (preparat 1% - 2,75 mg/ml, preparat 2% - 2,36 mg/ml).

1 ampułka 2 ml zawiera 75 mg soli sodowej diklofenaku i 20 mg chlorowodorku lidokainy.

1 tabl. do ssania zawiera 5 mg dichlorowodorku chloroheksydyny i 1 mg chlorowodorku lidokainy. Preparat zawiera aspartam i sorbitol.

1 pastylka zawiera 2 mg chlorku cetylopirydyniowego i 1 mg chlorowodorku lidokainy. Preparat zawiera lewomentol i sorbitol.

Xylodont 2% z adrenalina 1:50 000: 1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy i 0,02 mg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 36 mg chlorowodorku lidokainy i 0,036 mg adrenaliny w postaci winianu). Xylodont 2% z adrenalina 1:80 000: 1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0125 mg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 36 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0225 mg adrenaliny w postaci winianu). Xylodont 2% z adrenalina 1:100 000: 1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy i 0,01 mg adrenaliny w postaci winianu (1 wład 1,8 ml zawiera 36 mg chlorowodorku lidokainy i 0,018 mg adrenaliny w postaci winianu).

1 g żelu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 tabl. do ssania zawiera 1 mg chlorku benzoksoniowego i 1 mg chlorowodorku lidokainy; tabl. zawierają sorbitol. 1 ml roztworu zawiera 2 mg chlorku benzoksoniowego i 1,5 mg chlorowodorku lidokainy; aerozol zawiera etanol.

1 dawka zawiera 0,18 mg diglukonianu chlorheksydyny i 0,4 mg chlorowodorku lidokainy. Lek zawiera etanol i glicerol.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 200 mg karbamazepiny.

1 tabl. zawiera 20 mg cynaryzyny i 40 mg dimenhydraminy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

1 tabl. do ssania zawiera 60 mg mieszaniny mentolu i izowalerianianu mentylu. Preparat zawiera sacharozę.

1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu. 1 tabl. powl. forte zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu i 650 mg paracetamolu; tabl. powl. forte zawierają laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 75 mg, 150 mg lub 300 mg pregabaliny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1200 mg piracetamu; lek zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 8 mg, 16 mg lub 24 mg dichlorowodorku betahistyny. Preparat zawiera laktozę.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 kaps. zawiera 30 mg lub 60 mg duloksetyny (w postaci chlorowodorku); kapsułki zawierają laktozę oraz czerwień Allura (E129), ponadto kaps. 60 mg zawierają żółcień pomarańczową (E110).

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie

Paraliż kleszczowy może wystąpić po ukąszeniu przez kleszcza. Paraliż kleszczowy może pojawić się u każdego, jednak najczęściej na jego objawy narażone są ...

więcej

Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty

Autyzm u dorosłych ma wiele obliczy. Trudno opisać dorosłego autyka, tak jak trudno sklasyfikować samą chorobę. Ania z diagnozy: "autyzm" właściwie się ...

więcej

Autyzm wysokofunkcjonujący Autyzm wysokofunkcjonujący

Autyzm wysokofunkcjonujący nie widnieje w medycznych klasyfikacjach, a mimo tego dość często można się natknąć na ten termin w różnych źródłach. Określa ...

więcej

Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, terapia Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, ...

Autyzm (a mówiąc poprawnie, zaburzenia ze spektrum autyzmu) to problem, którego obawia się wielu rodziców małych dzieci. Czym spowodowane są, związane z ...

więcej

Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu po bezsennej nocy? Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu ...

Podobno małe zaburzenia snu jeszcze nikomu krzywdy nie wyrządziły. Jednak wyobraźcie sobie, jak wiele wypadków drogowych było spowodowanych tym, że kierowcy byli ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.