Xydalba

1 fiolka zawiera 500 mg dalbawancyny w postaci chlorowodorku; po odtworzeniu 1 ml zawiera 20 mg dalbawancyny.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Xydalba 1 fiolka, proszek do sporz. konc. roztw. do inf. 3306,00 zł 2017-10-31

Działanie

Antybiotyk lipoglikopeptydowy o działaniu bakteriobójczym. Stwierdzono skuteczność kliniczną przeciwko patogenom odpowiedzialnym za ABSSSI, które były wrażliwe na dalbawancynę in vitro: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, grupa Streptococcus anginosus (w tym S. anginosus, S. intermedius oraz S. constellatus). Skuteczność kliniczna wobec następujących patogenów nie została ustalona, chociaż badania in vitro sugerują, że patogeny te byłyby wrażliwe na dalbawancynę przy braku nabytych mechanizmów oporności: paciorkowce grupy G, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus spp. Wszystkie bakterie Gram-ujemne są oporne na dalbawancynę. Ogólnoustrojowa ekspozycja na dalbawancynę jest proporcjonalna do dawki po podaniu pojedynczych dawek w zakresie 140-1120 mg, co wskazuje na farmakokinetykę liniową. Nie zaobserwowano kumulacji po wielokrotnych infuzjach stosowanych raz w tyg. przez okres do 8 tyg. Dalbawancyna wiąże się w 93% z białkami osocza. Jest metabolizowana w niewielkim stopniu (0,5 w końcowej fazie eliminacji wynosi 372 h (zakres 333-405 h).

Dawkowanie

Dożylnie. Dorośli: 1500 mg podane jako dawka pojedyncza; lub 1000 mg, a następnie po tygodniu 500 mg. Szczególne grupy pacjentów. Zaburzenia czynności nerek. Dostosowywanie dawki nie jest konieczne u pacjentów z CCr ≥30-79 ml/min ani u pacjentów regularnie poddawanych hemodializie (3 razy w tygodniu); dalbawancyna może być podawana bez względu na czas hemodializy. U pacjentów z CCr Zaburzenia czynności wątroby. Dostosowywanie dawki nie jest konieczne u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (A wg Childa-Pugha). U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzenia czynności wątroby (B i C wg Childa-Pugha) nie ma danych umożliwiających określenie właściwego dawkowania - zachować ostrożność. Osoby w podeszłym wieku. Dostosowywanie dawki nie jest konieczne. Dzieci i młodzież. Nie określono jeszcze bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania dalbawancyny u pacjentów w wieku Sposób podania. Podawać w infuzji dożylnej przez 30 min. Lek musi być odtworzony, a następnie rozcieńczony przed podaniem. Rozcieńczony roztwór do infuzji musi mieć końcowe stężenie 1-5 mg/ml.

Wskazania

Leczenie ostrych bakteryjnych zakażeń skóry i tkanek miękkich (ang. ABSSSI) u dorosłych. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego zastosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Środki ostrożności

Stosować ostrożnie u pacjentów z CCr cellulitisu/róży, ropni i infekcji ran. Brak doświadczenia dotyczącego stosowania dalbawancyny w leczeniu pacjentów z silnie obniżoną odpornością. W zakażeniach mieszanych, jeśli się podejrzewa obecność bakterii Gram-ujemnych, należy wdrożyć terapię lekami działającymi na bakterie Gram-ujemne. Jeśli podczas podania leku wystąpią reakcje przypominające „zespół czerwonego człowieka”, zaprzestanie podawania infuzji lub jej spowolnienie może spowodować ustąpienie tych reakcji. U każdego pacjenta, u którego wystąpi biegunka podczas lub po zakończeniu leczenia dalbawancyną należy rozważyć możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy; w przypadku rozpoznani tej choroby należy odstawić antybiotyk i wdrożyć odpowiednie leczenie. Jeżeli podczas terapii wystąpi nadkażenie drobnoustrojami niewrażliwymi, należy wdrożyć odpowiednie postępowanie.

Niepożądane działanie

Często: ból głowy, mdłości, biegunka. Niezbyt często: zakażenia grzybicze pochwy i sromu, zakażenia dróg moczowych, zakażenia grzybicze, zapalenie okrężnicy wywołane Clostridium difficile, kandydoza jamy ustnej, anemia, trombocytoza, eozynofilia, leukopenia, neutropenia, zmniejszony apetyt, bezsenność, zaburzenia smaku, zawroty głowy, nagłe zaczerwienienie, zapalenie żył, kaszel, zaparcie, ból brzucha, dyspepsja, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, wymioty, świąd, pokrzywka, wysypka, świąd sromu i pochwy, reakcje związane z infuzją, zwiększona aktywność LDH, zwiększona aktywność AlAT, zwiększona aktywność AspAT, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, zwiększona aktywność aminotransferaz, zwiększona aktywność ALP, zwiększona liczba płytek krwi, zwiększona temperatura ciała, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zwiększona aktywność GGT. Rzadko: reakcje anafilaktoidalne, skurcz oskrzeli. Działania niepożądane związane z klasą leków: ototoksyczność jest związana ze stosowaniem glikopeptydu (wankomycyny i teikoplaniny); u pacjentów otrzymujących w skojarzeniu lek ototoksyczny, taki jak aminoglikozyd, ryzyko ototoksyczności może być zwiększone.

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak danych, nie stosować w ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie wiadomo, czy dalbawancyna przenika do mleka ludzkiego (przenika do mleka zwierząt). Nie można wykluczyć wpływu dalbawancyny na florę żołądkowo-jelitową oraz florę jamy ustnej karmionego piersią niemowlęcia. Należy podjąć decyzję o kontynuacji/zaprzestaniu kamienia piersią lub kontynuacji/ zaprzestaniu leczenia dalbawancyna, biorąc pod uwagę korzyści z kamienia piersią dla niemowlęcia oraz korzyści z terapii dla kobiety. Badania na zwierzętach wykazały obniżoną płodność; potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane.

Uwagi

Lek może mieć nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ może powodować zawroty głowy.

Interakcje

Dalbawancyna nie jest metabolizowana przez enzymy CYP, nie jest też ani inhibitorem ani induktorem enzymów CYP - prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji przy udziale CYP jest niewielkie. Nie ma danych na temat dalbawancyny jako inhibitora CYP2C8. Nie wiadomo, czy dalbawancyna jest substratem transporterów wychwytu i wydalania wątrobowego - jednoczesne stosowanie wraz z inhibitorami tych transporterów (np.: silnie działające inhibitory proteazy, werapamil, chinidyna, itrakonazol, klarytromycyna i cyklosporyna) może zwiększyć narażenie na dalbawancynę. Nie wiadomo, czy dalbawancyna jest inhibitorem transporterów - przy jednoczesnym stosowaniu z substratami transporterów wrażliwymi na zahamowanie aktywności transporterów (np. statyny i digoksyna), nie można wykluczyć zwiększonej na nie ekspozycji.

Cena

Xydalba, cena 100% 3306,00 zł

Preparat zawiera substancję Dalbavancin.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 fiolka zawiera 500 mg dalbawancyny w postaci chlorowodorku; po odtworzeniu 1 ml zawiera 20 mg dalbawancyny.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 saszetka zawiera 3 g fosfomycyny, co odpowiada 5,631 mg fosfomycyny z trometamolem. Preparat zawiera sacharozę, żółcień pomarańczową i dekstrozę jednowodną.

1 dawka (0,5 ml) szczepionki zawiera nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego i nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanych na uwodnionym wodorotlenku glinu.

1 tabl. powl. zawiera 300 mg lub 600 mg klindamycyny (w postaci chlorowodorku).

1 tabl. powl. zawiera 500 mg w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 4:1) lub 1 tabl. powl. zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 7:1). Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 7:1); zawiesina zawiera aspartam.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 ml zawiesiny zawiera 10 mg furazydyny (poprzednio stosowana nazwa: furagina). Preparat zawiera sacharozę, etanol, parahydroksybenzoesan metylu (E218) i propylu (E216).

Szczepionka dla dzieci: 1 fiolka 0,5 ml (1 dawka) zawiera 10 µg antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B. Szczepionka dla dorosłych: 1 fiolka 1 ml (1 dawka) zawiera 20 µg antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B.

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Leki przeciwwirusowe na grypę. Jakie leki stosuje się w leczeniu grypy? Leki przeciwwirusowe na grypę. Jakie leki stosuje się w ...

Leki przeciwwirusowe na grypę wykazują większą skuteczność w leczeniu niż leki na grypę dostępne bez recepty. Preparaty stosowane w leczeniu antywirusowym zmniejszają ...

więcej

GRYPA - leczenie. Najlepsze sposoby leczenia grypy GRYPA - leczenie. Najlepsze sposoby leczenia grypy

Leczenie grypy może być tylko objawowe i trzeba je zacząć, gdy tylko zauważymy jej objawy. W ciągu pierwszych 24 godzin możesz wspomóc ...

więcej

Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie? Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie?

Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie? Najlepiej codziennie. Regularne spożywanie czosnku wzmacnia system odpornościowy, a tym samym przyśpiesza proces usuwania ...

więcej

Objawy anginy - najczęstsze objawy anginy i sposoby jej leczenia Objawy anginy - najczęstsze objawy anginy i sposoby jej ...

Choć angina kojarzona jest głównie z latem, łatwo złapać ją także na wiosnę, kiedy po zimie w powietrzu krąży więcej bakterii i ...

więcej

Co powinna zawierać apteczka dla przeziębionych i chorych na grypę? Co powinna zawierać apteczka dla przeziębionych i chorych na ...

Zima to czas, kiedy jesteśmy dużo bardziej narażeni na rozwój przeziębienia i grypy oraz towarzyszących im objawów: kaszlu, kataru, bólu głowy i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.