Uromaste

1 saszetka jednodawkowa zawiera 2 g lub 3 g fosfomycyny (w postaci fosfomycyny z trometamolem). Preparat zawiera sacharozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Uromaste 1 saszetka, granulat do sporz. roztw. doustnego 16,80zł 2017-10-31

Działanie

Fosfomycyna jest strukturalnym analogiem fosfoenolopirogronianu. Hamuje aktywność transferazy fosfoenolopirogronianowej, która katalizuje tworzenie kwasu N-acetylomuraminowego z N-acetyloglukozaminy i fosfoenolopirogronianu. Kwas N-acetylomuraminowy jest potrzebny do syntezy peptydoglikanu – podstawowego składnika ściany komórkowej bakterii. Głównym mechanizmem działania fosfomycyny jest działanie bakteriobójcze. Drobnoustroje wrażliwe na fosfomycynę - bakterie tlenowe Gram-dodatnie: Enterococcus faecalis; bakterie tlenowe Gram-ujemne: Escherichia coli. Gatunki, u których może wystąpić oporność nabyta: Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis. Drobnoustroje o oporności wrodzonej - bakterie tlenowe Gram-dodatnie: Staphylococcus saprophyticus. Skuteczność działania zależy przede wszystkim od długości czasu, podczas którego stężenie substancji czynnej jest powyżej minimalnego stężenia hamującego (MIC) dla danego drobnoustroju. Fosfomycyna z trometamolem wchłania się umiarkowanie po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie fosfomycyny w surowicy wynosi około 30 mg/l i występuje po 2 – 3 h od podania. T0,5 w fazie eliminacji waha się w zakresie 3-4 h. Fosfomycyna jest wydalana w prawie niezmienionej postaci poprzez filtrację kłębuszkową z moczem. W przypadku zaburzeń czynności nerek wydzielanie nerkowe substancji czynnej jest opóźnione zgodnie ze stopniem zaburzenia czynności nerek.

Dawkowanie

Doustnie. Leczenie ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego. Dziewczęta (6 - 11 lat): 1 saszetka (2 g) jednorazowo. Dorośli i młodzież (12 – 18 lat): 1 saszetka (3 g) jednorazowo. Zapobieganie zakażeniom dróg moczowych w przypadku diagnostycznych i chirurgicznych zabiegów przezcewkowych. Dorośli: 1 saszetka (3 g) 3 h przed zabiegiem i 1 saszetkę (3 g) 24 h po zabiegu. U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek dostosowanie dawki nie jest konieczne. Lek w dawce 3 g nie jest zalecany do stosowania w ostrym niepowikłanym zapaleniu pęcherza moczowego u dzieci w wieku Sposób podania. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody i wypić natychmiast po przygotowaniu. Należy przyjmować na pusty żołądek (1 h przed posiłkiem lub 2 h po posiłku), najlepiej przed snem, po opróżnieniu pęcherza moczowego.

Wskazania

Granulat 2 g: Leczenie ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego spowodowanego przez bakterie wrażliwe na fosfomycynę u dziewcząt w wieku od 6 do 11 lat. Granulat 3 g: Leczenie ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego spowodowanego przez bakterie wrażliwe na fosfomycynę u kobiet w wieku od 12 lat; lek jest wskazany do zapobiegania zakażeniom dróg moczowych w przypadku diagnostycznych i chirurgicznych zabiegów przezcewkowych u osób dorosłych. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min). Pacjenci poddawani zabiegom hemodializy. Dzieci poniżej 6 lat.

Środki ostrożności

W razie wystąpienia reakcji nadwrażliwości (w tym reakcja anafilaktyczna i wstrząs anafilaktyczny) nigdy nie należy ponownie podawać fosfomycyny oraz należy zastosować odpowiednie leczenie. Wystąpienie ostrej i uporczywej biegunki podczas lub po antybiotykoterapii może być objawem zapalenia jelita grubego związanego ze stosowaniem antybiotyków. Najpoważniejszą postacią tej choroby jest rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. W przypadku rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego należy niezwłocznie wdrożyć odpowiednie leczenie, przeciwwskazane są leki hamujące perystaltykę jelit. Lek zawiera sacharozę: 1,477 g w saszetce 2 g lub 2,216 g w saszetce 3 g. Nie stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Niepożądane działanie

Często: zapalenie sromu i pochwy, ból i zawroty głowy, biegunka, nudności. Niezbyt często: parestezje, wymioty, ból brzucha, wysypka, pokrzywka, świąd. Rzadko: nadkażenie bakteryjne, niedokrwistość aplastyczna. Częstość nieznana: zwiększenie liczby eozynofilii, wybroczyny, reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), nadwrażliwość, zmniejszenie apetytu, pogorszenie widzenia, duszność, skurcz oskrzeli, zapalenie jelita grubego wywołane przez Clostridium difficile, zwiększone stężenie fosfatazy alkalicznej we krwi, obrzęk naczynioruchowy, zapalenie żył w miejscu podania leku.

Ciąża i laktacja

W okresie ciąży i karmienia piersią stosować tylko w przypadku zdecydowanej konieczności. Fosfomycyna przenika do mleka kobiecego w niewielkiej ilości. U dziecka karmionego piersią mogą wystąpić biegunka i zakażenia grzybicze błony śluzowej, a także uczulenie. U szczurów nie stwierdzono wpływu na płodność po zastosowaniu dawek do 1000 mg/kg mc. na dobę.

Uwagi

Lek może powodować zawroty głowy i dlatego może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjentom nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn, dopóki nie mają pewności, czy lek nie ma wpływu na ich zdolność wykonywania tych czynności.

Interakcje

Wykazano zmniejszenie niezbędnego wysokiego stężenia fosfomycyny w moczu podczas jednoczesnego stosowania metoklopramidu i fosfomycyny z trometamolem; zaleca się przyjmowanie tych dwóch leków w odstępie wynoszącym 2 – 3 h. Pokarm może opóźniać wchłanianie fosfomycyny, powodując nieznaczne zmniejszenie Cmax we krwi oraz w moczu; w związku z tym lek należy przyjmować na czczo 1 h przed posiłkiem lub 2 h po posiłku. U pacjentów poddawanych antybiotykoterapii opisywano wiele przypadków zwiększonej aktywności antagonistów witaminy K. Czynniki ryzyka obejmują ciężkie zakażenie lub zapalenie, wiek i zły ogólny stan zdrowia. W tych okolicznościach trudno ustalić, czy zmiana wartości wskaźnika INR wywołana została chorobą zakaźną czy jej leczeniem. Jednakże niektóre grupy antybiotyków częściej mają z tym związek i są to w szczególności: fluorochinolony, makrolidy, cykliny, ko-trymoksazol i niektóre cefalosporyny.

Preparat zawiera substancję Fosfomycin.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 saszetka zawiera 3 g fosfomycyny, co odpowiada 5,631 mg fosfomycyny z trometamolem. Preparat zawiera sacharozę, żółcień pomarańczową i dekstrozę jednowodną.

1 saszetka zawiera 5,631 g fosfomycyny z trometamolem, co odpowiada 3 g fosfomycyny. Lek zawiera sacharozę.

1 saszetka zawiera 2 g lub 3 g fosfomycyny w postaci trometamolu. Preparat zawiera sacharozę.

1 saszetka jednodawkowa zawiera 2 g lub 3 g fosfomycyny (w postaci fosfomycyny z trometamolem). Preparat zawiera sacharozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 dawka 2 ml szczepionki doustnej zawiera: nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G1, nie mniej niż 2,8 x 106 IU rotawirusa typu G2, nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G3, nie mniej niż 2,0 x 106 IU rotawirusa typu G4, nie mniej niż 2,3 x 106 IU rotawirusa typu P1A[8]. Preparat zawiera sacharozę.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Lek zawiera maltitol oraz p-hydroksybenzoesany.

1 kaps. zawiera 50, 100, 150 lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i glicerol.

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie

Grypa u dzieci to jedna na najczęstszych chorób wirusowych układu oddechowego. Przyczyną choroby jest wirus grypy, który wywołuje dokuczliwe objawy. W tym ...

więcej

Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej roboty Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej ...

Przepisy na domowe syropy na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego - syropy ...

więcej

Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY] Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY]

Zioła na przeziębienie to naturalne specyfiki, dzięki którym szybko można zwalczyć infekcję. Zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą katar ...

więcej

Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie migdałków wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym przełykanie, osłabieniem i gorączką. Preparaty stosowane w leczeniu zapalenia migdałków powinny z jednej ...

więcej

Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie

Ból gardła spowodowany jest najczęściej zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczególnie doskwiera nam on przy przełykaniu – przeczytaj, jakie są tego przyczyny i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.