Tygacil

1 fiolka (5 ml) zawiera 50 mg tygecykliny.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Tygacil 10 fiolek 5 ml, proszek do sporz. roztw. do inf. 2017-10-31

Działanie

Antybiotyk glicylocyklinowy o budowie chemicznej zbliżonej do tetracyklin. Działa bakteriostatycznie. Zaburza syntezę białka bakteryjnego w wyniku wiązania się z rybosomem 30S, co prowadzi do zahamowania procesu translacji. Drobnoustroje zwykle wrażliwe na tygecyklinę - tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Enterococcus spp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Streptococcus agalactiae, grupa Streptococcus anginosus (w tym S. anginosus, S. intermedius, S. constellatus), Streptococcus pyogenes, paciorkowce grupy viridans; tlenowe bakterie Gram-ujemne: Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca; bakterie beztlenowe: Clostridium perfringens, Peptostreptococcus spp., Prevotella spp. Bakterie, u których może wystąpić oporność nabyta: Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Proteus spp., Providencia spp., Serratia marcescens, Stenotrophomonas maltophilia, grupa Bacteroides fragilis. Nie działa na Pseudomonas aeruginosa. W około 71-89% wiąże się z białkami osocza. Charakteryzuje się dobrą dystrybucją do tkanek. Brak danych potwierdzających przenikanie tygecykliny przez barierę krew-mózg. Mniej niż 20% dawki jest metabolizowane. Wydalana jest z kałem (59%) i moczem (33%). T0,5 wynosi średnio 42 h.

Dawkowanie

Dożylnie, we wlewie trwającym 30-60 min. Dorośli: dawka początkowa 100 mg, a następnie 50 mg co 12 h przez 5-14 dni. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (C wg Child-Pugh) należy zastosować dawkę nasycającą (100 mg) i zmniejszyć dawkę podtrzymującą do 25 mg co 12 h. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (A i B wg Child-Pugh), u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, u pacjentów poddawanych hemodializie, u pacjentów w podeszłym wieku.

Wskazania

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich (wyłączając zakażenia stopy cukrzycowej) oraz powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne, u pacjentów dorosłych. Stosować jedynie wtedy, gdy wiadomo lub podejrzewa się, że postępowanie alternatywne nie jest właściwe. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania preparatów przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. U pacjentów z nadwrażliwością na tetracykliny może wystąpić uczulenie na tygecyklinę.

Środki ostrożności

Ze względu na brak badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży 15 w skali APACHE II lub pacjentów z mnogimi ropniami wewnątrzbrzusznymi, w których konieczne jest leczenie chirurgiczne; doświadczenia dotyczące leczenia pacjentów ze współistniejącą bakteriemią są również ograniczone - należy zachować ostrożność podczas leczenia tych grup pacjentów. Należy rozważyć zastosowanie skojarzonej terapii przeciwbakteryjnej w przypadku podawania tygecykliny pacjentom w stanie ciężkim, u których doszło do powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusznych wskutek jawnej klinicznie perforacji ściany jelit, u pacjentów zagrożonych posocznicą lub wstrząsem septycznym. Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (C w skali Child-Pugh) i monitorować odpowiedź na leczenie. Należy prowadzić ścisłą obserwację pacjentów z zastojem żółci. U pacjentów, u których wystąpią objawy niewydolności wątroby podczas leczenia, należy rozważyć możliwy wpływ tygecykliny. U pacjentów, u których podejrzewa się zapalenie trzustki należy rozważyć przerwanie leczenia tygecykliną. Należy kontrolować, czy w trakcie leczenia tygecykliną u pacjenta nie występuje nadkażenie; w przypadku rozpoznania ogniska zakażenia innego niż powikłane zakażenie skóry i tkanek miękkich czy powikłane zakażenie wewnątrzbrzuszne, należy rozważyć wdrożenie alternatywnej antybiotykoterapii, o wykazanej skuteczności. Pacjentów stosujących preparat należy obserwować pod kątem nadkażenia drobnoustrojami niewrażliwymi na antybiotyk. U każdego pacjenta, u którego wystąpiła biegunka związana ze zastosowaniem antybiotyku, należy rozważyć możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego.

Niepożądane działanie

Bardzo często: nudności, wymioty, biegunka. Często: posocznica lub wstrząs septyczny, zapalenie płuc, ropień, zakażenia, wydłużenie czasu częściowo aktywowanej tromboplastyny (aPTT), wydłużenie czasu protrombinowego (PT), hipoglikemia, hipoproteinemia, zawroty głowy, zapalenie żył, ból brzucha, niestrawność, jadłowstręt, zwiększenie aktywności AspAT, AlAT, hiperbilirubinemia, świąd, wysypka, zaburzenia gojenia się ran, reakcja w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy, zwiększenie aktywności amylazy, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi. Niezbyt często: małopłytkowość, zwiększenie wartości INR, zakrzepowe zapalenie żył, ostre zapalenie trzustki, żółtaczka, uszkodzenie wątroby (przeważnie z zastojem żółci), stan zapalny, ból, obrzęk, zapalenie żył w miejscu wstrzyknięcia. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, niewydolność wątroby, ciężkie reakcje skórne (w tym zespół Stevensa-Johnsona). Stosowanie tygecykliny w okresie rozwoju zębów może być związane z ich trwałym przebarwieniem. Ciężkie zdarzenia niepożądane związane z zakażeniem zgłaszano częściej u pacjentów leczonych tygecykliną, niż u pacjentów leczonych lekiem porównawczym; stwierdzono znaczącą różnicę w częstości występowania posocznicy lub wstrząsu septycznego u pacjentów leczonych tygecykliną, w porównaniu z lekiem porównawczym. We wszystkich badaniach klinicznych zgon nastąpił u 2,4% pacjentów otrzymujących tygecyklinę i u 1,7% pacjentów otrzymujących leki porównawcze. Antybiotyki z grupy glicylocyklin mają podobną budowę chemiczną do antybiotyków tetracyklinowych. Działania niepożądane antybiotyków z grupy tetracyklin mogą obejmować: nadwrażliwość na światło, guz rzekomy mózgu oraz działanie antyanaboliczne, które prowadzi do zwiększenia stężenia azotu mocznikowego, azotemii, kwasicy oraz hiperfosfatemii. Ponadto podczas stosowania antybiotyków obserwowano rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego o przebiegu od lekkiego do zagrażającego życiu oraz nadmierny wzrost niewrażliwych organizmów (w tym grzybów).

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży, z wyjątkiem bezwzględnej konieczności (ryzyko opóźnienia procesu kostnienia u płodu i trwałego uszkodzenia zębów). Należy rozważyć przerwanie karmienia piersią w trakcie leczenia tygecykliną (lek może przenikać do mleka, nie można wykluczyć zagrożenia dla niemowlęcia).

Uwagi

Lek może powodować zawroty głowy, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

U pacjentów przyjmujących tygecyklinę i doustne leki przeciwzakrzepowe należy ściśle monitorować parametry krzepnięcia (obserwowano zmniejszenie klirensu warfaryny oraz wydłużenie PT i aPTT). Warfaryna nie wpływa na profil farmakokinetyczny tygecykliny. Tygecyklina stosowana z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi może zmniejszać ich skuteczność. Nie obserwowano interakcji z digoksyną. Nie stwierdzono antagonizmu pomiędzy tygecykliną a innymi powszechnie stosowanymi grupami antybiotyków. Leki hamujące lub indukujące aktywność CYP450 nie wpływają na klirens tygecykliny; tygecyklina nie jest inhibitorem CYP450. Tygecyklina jest substratem glikoproteiny P (P-gp) - inhibitory P-gp (np. ketokonazol lub cyklosporyna) lub induktory P-gp (np. ryfampicyna) mogą wpływać na farmakokinetykę tygecykliny.

Preparat zawiera substancję Tigecycline.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 fiolka (5 ml) zawiera 50 mg tygecykliny.

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 dawka 2 ml szczepionki doustnej zawiera: nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G1, nie mniej niż 2,8 x 106 IU rotawirusa typu G2, nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G3, nie mniej niż 2,0 x 106 IU rotawirusa typu G4, nie mniej niż 2,3 x 106 IU rotawirusa typu P1A[8]. Preparat zawiera sacharozę.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Lek zawiera maltitol oraz p-hydroksybenzoesany.

1 kaps. zawiera 50, 100, 150 lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i glicerol.

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie

Grypa u dzieci to jedna na najczęstszych chorób wirusowych układu oddechowego. Przyczyną choroby jest wirus grypy, który wywołuje dokuczliwe objawy. W tym ...

więcej

Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej roboty Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej ...

Przepisy na domowe syropy na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego - syropy ...

więcej

Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY] Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY]

Zioła na przeziębienie to naturalne specyfiki, dzięki którym szybko można zwalczyć infekcję. Zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą katar ...

więcej

Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie migdałków wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym przełykanie, osłabieniem i gorączką. Preparaty stosowane w leczeniu zapalenia migdałków powinny z jednej ...

więcej

Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie

Ból gardła spowodowany jest najczęściej zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczególnie doskwiera nam on przy przełykaniu – przeczytaj, jakie są tego przyczyny i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.