Spedifen 400

1 tabl. powl. zawiera 400 mg ibuprofenu w postaci soli z argininą. Lek zawiera sacharozę i sód (82,7 mg/1 tabl.).

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Spedifen 400 24 szt., tabl. powl. 23,14zł 2017-10-31

Działanie

Lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe poprzez hamowanie cyklooksygenazy prostaglandynowej. Maksymalne stężenie ibuprofenu w osoczu krwi (ok. 40 µg/ml) występowało po ok. 35 min od podania leku. Równoczesne podawanie z pokarmem nie miało wpływu na zakres wchłaniania, lecz opóźniało wchłanianie o ok. 1 h, co powodowało zmniejszenie Cmax (o ok. 50%). Ibuprofen wiąże się z białkami osocza w ok. 99%. Powoli dyfunduje do przestrzeni maziówkowych i jest wydalany wolniej z tych przestrzeni niż z osocza krwi. Metabolizowany jest w wątrobie głównie drogą hydroksylacji i karboksylacji grupy izobutylowej. Nie wiadomo czy metabolity są czynne farmakologicznie. T0,5 leku w osoczu wynosi 1-2 h. Ponad 90% dawki można znaleźć w moczu w postaci metabolitów i związków sprzężonych. Mniej niż 1% jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci >12 lat: 1 tabl., w razie konieczności 1 tabl. co 6 h; dawka maksymalna to 3 tabl. (1200 mg) na dobę. Jeśli konieczne jest stosowanie leku dłużej niż 3 dni lub gdy stan pacjenta pogarsza się, powinien on skontaktować się z lekarzem. U pacjentów z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłku. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub układu krążenia, dawki należy ustalić indywidualnie.

Wskazania

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle zębów, stany po zabiegach stomatologicznych; bóle głowy; stany gorączkowe różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych); pierwotne bolesne miesiączkowanie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ w wywiadzie (np. stany spastyczne oskrzeli, astma, nieżyt nosa lub pokrzywka). Przebyte epizody krwawień z przewodu pokarmowego perforacja przewodu pokarmowego, związane z przyjmowaniem NLPZ. Czynna lub w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie (dwa lub większa liczba osobnych epizodów). Inne czynne krwawienia, takie jak krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego oraz krwawienia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Ciężka niewydolność nerek, ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność serca. Skaza krwotoczna. III trymestr ciąży. Nie stosować ibuprofenu jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym oraz z innymi NLPZ, w tym inhibitorami COX-2.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku, z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie (zwłaszcza jeśli występowały powikłania w postaci krwotoku lub perforacji), ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego. U tych pacjentów i pacjentów przyjmujących jednocześnie małe dawki kwasu acetylosalicylowego lub innych leków mogących zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit należy rozważyć leczenie lekami osłonowymi (np. inhibitorami pompy protonowej lub mizoprostolem). Ponadto należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących równocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia (doustne kortykosteroidy, antykoagulanty - warfaryna, wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe np. kwas acetylosalicylowy). Lek należy odstawić jeśli wystąpi krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego oraz w razie pojawienie się pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości. Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami przewodu pokarmowego, szczególnie z wrzodziejącym zapaleniem jelit lub chorobą Crohna (ryzyko nasilenia objawów choroby); z nadciśnieniem tętniczym lub występującą łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca (ryzyko zatrzymania płynów i obrzęku); z zaburzeniami krzepnięcia; z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby; z rozpoznaną astmą oskrzelową, innymi stanami spastycznymi oskrzeli lub występującą skłonnością do reakcji alergicznych (zwiększone ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli); z toczniem rumieniowatym układowym i mieszaną chorobą tkanki łącznej. Ibuprofen może maskować objawy infekcji. Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat (dawka większa niż zalecana dawka w tej grupie wiekowej). Lek zawiera sacharozę - nie stosować u pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Ponadto lek zawiera sód (82,7 mg/1 tabl.), co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z ograniczeniem spożycia soli w diecie.

Niepożądane działanie

Bardzo często: niestrawność, biegunka. Często: ból brzucha, nudności, ból głowy, zawroty głowy, zmiany skórne i wysypka. Niezbyt często: owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego, reakcje alergiczne, astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność. Rzadko: zaparcia, zaburzenia słuchu, małopłytkowość, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, krwiomocz, zaburzenia czynności wątroby, reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy. Bardzo rzadko: dermatozy pęcherzowe, takie jak rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, alergiczna zapalenie naczyń, śródmiąższowe zapalenie nerek, martwica brodawek nerkowych, niewydolność nerek. Częstość nieznana: jadłowstręt, obrzęk, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, świąd, pokrzywka, plamica. Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych podczas stosowania NLPZ. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar).

Ciąża i laktacja

Leku nie stosować w I i II trymestrze ciąży, chyba, że w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronienia lub wad rozwojowych płodu po zastosowaniu inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Ryzyko to jest większe po długotrwałym stosowaniu leków w dużej dawce. Badania na zwierzętach wykazały działanie toksyczne ibuprofenu na rozmnażanie się i rozwój płodu. U kobiet planujących ciążę, albo w I lub w II trymestrze ciąży, o ile w opinii lekarza jest to konieczne, należy zastosować jak najmniejszą dawkę leku i stosować go przez najkrótszy możliwy okres. Podczas III trymestru ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą spowodować narażenie płodu na działanie toksyczne na serce i płuca (przedwczesne zamknięcie przewodu Botalla, nadciśnienie płucne) oraz na zaburzenia czynności nerek; a także narazić matkę i płód na wydłużenie czasu krwawienia, zahamowanie skurczów macicy i przedłużenie czasu porodu. Z tego względu stosowanie ibuprofenu w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Ibuprofen i produkty jego rozkładu przenikają w bardzo małych stężeniach do mleka kobiet karmiących piersią. Na ogół nie jest konieczne przerwanie karmienia piersią podczas krótkotrwałego leczenia z zastosowaniem zalecanej dawki w terapii bólu i gorączki. Stosowanie ibuprofenu może prowadzić do zaburzeń płodności u kobiet, toteż nie jest zalecany u kobiet planujących ciążę.

Uwagi

Ibuprofen może w następujący sposób wpływać na wyniki wskaźników diagnostycznych: wydłużać czas krwawienia (utrzymujący się do 1 dnia po odstawieniu leku); spowodować zmniejszenie stężenia glukozy w surowicy krwi; zmniejszyć klirens kreatyniny; zmniejszyć wartości hematokrytu lub stężenia hemoglobiny; zwiększyć stężenie mocznika, stężenie kreatyniny i stężenie potasu w surowicy krwi oraz zwiększyć aktywność enzymów wątrobowych. Podczas stosowania leku mogą wystąpić zawroty oraz bóle głowy, które mogą zaburzać zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Ibuprofen może zmniejszać skuteczność leków moczopędnych, takich jak furosemid i tiazydowe leki moczopędne (prawdopodobnie z powodu zatrzymania sodu w organizmie, co wynika z zahamowania syntezy prostaglandyn w nerkach) oraz leków przeciwnadciśnieniowych. NLPZ mogą zwiększać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych takich jak warfaryna. Jednoczesne podawanie NLPZ i inhibitorów konwertazy angiotensyny lub leków blokujących receptory β-adrenergiczne, może wiązać się z ryzykiem wystąpienia ostrej niewydolności nerek. Skojarzone stosowanie ibuprofenu z glikokortykosteroidami, lekami przeciwpłytkowymi i wybiórczymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny zwiększa ryzyko wystąpienia owrzodzeń przewodu pokarmowego i krwawienia. Odnotowano pojedyncze przypadki zwiększonego stężenia digoksyny, fenytoiny i litu w surowicy krwi pacjentów stosujących jednocześnie ibuprofen. Ibuprofen należy stosować ostrożnie w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym lub innymi NLPZ, gdyż zwiększa to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego. Ibuprofen może hamować działanie antyagregacyjne małych dawek kwasu acetylosalicylowego przy jednoczesnym stosowaniu obu preparatów. Ibuprofen może zwiększać stężenie metotreksatu w osoczu krwi. U pacjentów z hemofilią zakażonych wirusem HIV skojarzone leczenie zydowudyną i ibuprofenem może zwiększać ryzyko wystąpienia krwiaków i wylewów krwi do stawów. Skojarzone stosowanie ibuprofenu z takrolimusem może zwiększać ryzyko działania nefrotoksycznego w związku ze zmniejszeniem syntezy prostaglandyn w nerkach. Ibuprofen zwiększa działanie doustnych leków hipoglikemizujących i insuliny - może zaistnieć konieczność zmiany dawkowania wymienionych leków.

Preparat zawiera substancję Ibuprofen.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 200 lub 400 mg ibuprofenu.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; tabletki zawierają sacharozę i żółcień pomarańczową (E110).

5 ml zawiesiny zawiera 100 mg ibuprofenu. Lek zawiera sacharozę i żółcień pomarańczową (E 110).

1 tabl. drażowana zawiera 200 mg ibuprofenu. Tabletki zawierają: laktozę, sacharozę, czerwień koszenilową (E124).

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; tabletki zawierają laktozę.

5 ml zawiesiny zawiera 100 mg ibuprofenu. Preparat zawiera sorbitol.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 12,8 mg fosforanu kodeiny.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu. Lek zawiera laktozę.

1 kaps. zawiera 100 mg ibuprofenu; kapsułki zawierają sorbitol i maltitol.

1 czopek zawiera 60 mg lub 125 mg ibuprofenu.

Najczęściej wyszukiwane

1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

1 ampułka (3 ml) zawiera 75 mg diklofenaku sodowego. Preparat zawiera alkohol benzylowy, glikol propylenowy, sód (poniżej 23 mg jonów sodu w 1 amp.).

1 tabl. powl. zawiera 30, 60 lub 90 etorykoksybu.

1 tabl. dojelitowa zawiera 25 mg lub 50 mg diklofenaku sodowego; tabletki zawierają laktozę.

1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 100 mg soli sodowej diklofenaku. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. lub 1 saszetka granulatu zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem; granulat zawiera sacharozę.

1 fiolka zawiera 100 j. toksyny botulinowej typu A.

1 plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu.

1 fiolka zawiera 125 jednostek toksyny botulinowej typu A. 0,05 ml rekonstytuowanego roztworu zawiera 10 jednostek Speywood (1 jednostka Speywood jest określona jako mediana dawki śmiertelnej podanej dootrzewnowo myszy - LD50).

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa) Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa)

Choroba Perthesa, a właściwie choroba Legga-Calvego-Perthesa (łac. coxa plana), jest jedną wielu przyczyn bólu biodra i zaburzeń chodzenia u dzieci. Jeśli objawy, ...

więcej

Złamanie kości udowej - przyczyny, objawy i leczenie Złamanie kości udowej - przyczyny, objawy i leczenie

Złamanie kości udowej to głównie problem osób starszych. Na złamanie kości udowej najczęściej narażone są kobiety po 60. roku życia. U nich ...

więcej

SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie

Skolioza - potocznie mylnie określana jako boczne skrzywienie kręgosłupa - to najczęściej występująca wada postawy u dzieci. Do jej powstania przyczyniają się ...

więcej

Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie

Guzki Schmorla to zmiany pojawiające się w obrębie kręgosłupa. Guzki Schmorla spotykane są u stosunkowo wielu ludzi (najczęściej u dorosłych), a mimo ...

więcej

KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia

Kifoza pogłębiona (inaczej plecy okrągłe) to choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.