Solderol

1 tabl. powl. zawiera 10 mg koncentratu cholekalcyferolu (co odpowiada 25 µg cholekalcyferolu = 1000 j.m.) lub 70 mg koncentratu cholekalcyferolu (co odpowiada 175 µg cholekalcyferolu = 7000 j.m.) lub 300 mg koncentratu cholekalcyferolu (co odpowiada 750 µg cholekalcyferolu = 30 000 j.m.). Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Solderol 2 szt., tabl. powl. 32,80zł 2017-10-31

Działanie

Witamina D zwiększa wchłanianie wapnia w jelitach, zwiększa resorpcję zwrotną wapnia w nerkach i tworzenie kości, zmniejsza stężenie hormonu przytarczyc (PTH). Wykazano autokrynowy/parakrynowy wpływ na wzrost i różnicowanie komórek hemopoetycznych i komórek układu odpornościowego, komórek skóry, komórek układu szkieletowego i mięśni gładkich, jak również komórek mózgu, wątroby i niektórych narządów wydzielania wewnętrznego. Witamina D3 jest szybko dystrybuowana, w większości do wątroby, mniejsze ilości do tkanki tłuszczowej, gdzie jest magazynowana i stopniowo uwalniana do krążenia. W wątrobie jest metabolizowana do 25-hydroksywitaminy D3, a następnie metabolizowana w nerkach do 1,25-dwuhydroksywitaminy D3, która jest postacią czynną biologicznie. Dalsza hydroksylacja ma miejsce przed wydalaniem. Niewielki procent witaminy D3 podlega przed wydaleniem glukuronidacji. Witamina D3 i jej metabolity są wydalane z kałem i moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dawka powinna być ustalana indywidualnie w oparciu o stopień koniecznej suplementacji witaminy D. Tabl. powl. 1000 j.m. są przeznaczone do codziennej suplementacji, tabl. powl. 7000 j.m. i 30 000 j.m. zawierają ilość odpowiadającą odpowiednio tygodniowym i miesięcznym dawkom witaminy D, co należy brać pod uwagę, a dawka powinna być ustalana przez lekarza. Podawanie raz w tygodniu/raz w miesiącu całkowitej dawki tygodniowej/miesięcznej skutkuje tym samym co podawanie codzienne ze względu na właściwości farmakokinetyczne witaminy D. Tym niemniej większość danych z randomizowanych, kontrolowanych badań dotyczy codziennego dawkowania. Osteoporoza. W leczeniu wspomagającym osteoporozy zalecana jest dawka dobowa 800-1000 j.m. lub odpowiadająca jej dawka tygodniowa 7000 j.m., lub dawka miesięczna 30 000 j.m. witaminy D. U osób w podeszłym wieku, osłabionych, szczególnie narażonych na ryzyko upadku i złamań, należy rozważyć dawkę dobową 2000 j.m. Pacjenci powinni otrzymywać dodatkowo preparaty wapnia, jeżeli zawartość w diecie nie jest wystarczająca. Ciężki niedobór witaminy D (stężenie w surowicy ) u dorosłych i osób w podeszłym wieku: 800-4000 j.m. na dobę do 12 tyg., zależnie od stopnia niedoboru i odpowiedzi na leczenie. Niedobór witaminy D (stężenie w surowicy 25-50 nmol/l lub 10-20 ng/ml) u dorosłych i osób w podeszłym wieku. Długotrwałe leczenie podtrzymujące po leczeniu niedoboru u dorosłych i osób w podeszłym wieku. Profilaktyka niedoboru witaminy D: 800-1600 j.m. na dobę. Ciężki niedobór i niedobór witaminy D u młodzieży w wieku 12-18 lat: 800 j.m. na dobę zależnie od stopnia niedoboru i odpowiedzi na leczenie. Preparat można stosować jedynie pod nadzorem lekarza. Podczas leczenia witaminą D, podaż wapnia i fosforu ma kluczowe znaczenie dla powodzenia leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia witaminą D, przyzwyczajenia żywieniowe pacjenta powinny zostać uważnie ocenione przez lekarza, a zawartość sztucznie dodawanej witaminy D w pewnych rodzajach żywności wzięta pod uwagę. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie należy stosować u dzieci Sposób podawania. Tabletki mogą być podawane niezależnie od posiłków.

Wskazania

Leczenie niedoboru witaminy D. Zapobieganie niedoborowi witaminy D u pacjentów z grup dużego ryzyka. Jako uzupełnienie swoistego leczenia osteoporozy u pacjentów z niedoborem witaminy D lub u pacjentów z ryzykiem niedoboru witaminy D. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych, osób w podeszłym wieku i młodzieży.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stany organizmu lub choroby związane z hiperkalcemią i (lub) hiperkalciurią. Wapniowa kamica nerkowa, nefrokalcynoza, hiperwitaminoza D. Ciężka niewydolność nerek.

Środki ostrożności

W czasie leczenia dawka powinna być ustalana indywidualnie dla pacjenta w oparciu o regularne (początkowo co tydzień, następnie raz na 2-4 tyg.) badania stężenia wapnia w osoczu. Podczas długotrwałego leczenia należy monitorować stężenie wapnia w surowicy, wydalanie wapnia z moczem oraz czynność nerek (pomiar stężenia kreatyniny w surowicy). Monitorowanie jest szczególnie ważne u pacjentów w podeszłym wieku, przyjmujących jednocześnie glikozydy nasercowe lub leki moczopędne, w przypadku hiperfosfatemii oraz u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem kamicy. W przypadku hiperkalciurii (>300 mg (7,5 mmol)/24 h) lub oznak zaburzeń czynności nerek należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie. Witaminę D należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W tym przypadku monitorowanie stężenia wapnia i fosforanów jest konieczne, jak również należy wziąć pod uwagę ryzyko uwapnienia tkanek miękkich. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek witamina D w postaci cholekalcyferolu nie jest odpowiednio metabolizowana i należy zastosować inne związki chemiczne witaminy D. Podobna kontrola jest potrzebna u dzieci, których matki są leczone witaminą D w dawkach farmakologicznych. Niektóre dzieci mogą reagować ze zwiększoną wrażliwością na działanie witaminy D. Preparatu nie należy stosować w przypadku rzekomej niedoczynności przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być zmniejszone z powodu okresów prawidłowej wrażliwości na witaminę D, prowadząc do ryzyka długotrwałego przedawkowania). W takim przypadku dostępne są pochodne witaminy D łatwiejsze do kontrolowania. Preparat powinien być podawany ostrożnie pacjentom z sarkoidozą ze względu na ryzyko zwiększonego metabolizmu witaminy D do jej czynnej postaci. U tych pacjentów należy regularnie kontrolować stężenie wapnia we krwi i moczu. Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatów wielowitaminowych i suplementów diety zawierających witaminę D. Preparaty działające przez hamowanie resorpcji kości zmniejszają ilości wapnia pochodzącego z kości. W celu uniknięcia tego zjawiska, a jednocześnie leczenia lekami zwiększającymi tworzenie kości konieczne jest stosowanie witaminy D i zapewnienie odpowiedniego stężenia wapnia. Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ze względu na zawartość sacharozy, pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować tego preparatu. Preparat nie powinien być stosowany u dzieci <12 lat.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: hiperkalcemia, hiperkalciuria. Rzadko: świąd, wysypka, pokrzywka. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk naczynioruchowy lub obrzęk krtani.

Ciąża i laktacja

Zalecana dawka dobowa dla kobiet w ciąży wynosi 400 j.m., jednak u kobiet z niedoborem witaminy D konieczne mogą być większe dawki. W czasie ciąży kobiety powinny stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego, ponieważ ich zapotrzebowanie może różnić się zależnie od stopnia niedoboru i odpowiedzi na leczenie. Dawka dobowa witaminy D w czasie ciąży nie może przekraczać 600 j.m. W badaniach na zwierzętach wykazano działanie teratogenne w przypadku przedawkowania witaminy D. U kobiet w ciąży należy unikać przedawkowania witaminy D3, ponieważ długotrwała hiperkalcemia była niekiedy związana z zaburzeniem rozwoju fizycznego i umysłowego, nadzastawkowego zwężenia aorty i retinopatii u dziecka. Preparat może być stosowany w czasie karmienia piersią. Witamina D i jej metabolity przenikają do mleka, należy brać to pod uwagę, podając dodatkowo witaminę D dziecku.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie z preparatami zawierającymi wapń w dużych ilościach może zwiększać ryzyko hiperkalcemii. Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia z moczem. W przypadku jednoczesnego stosowania z tiazydowymi lekami moczopędnymi lub lekami zawierającymi wapń w dużych dawkach,konieczne jest regularne monitorowanie stężenia wapnia w surowicy ze względu na zwiększone ryzyko hiperkalcemii. Działanie glikozydów naparstnicy i innych glikozydów nasercowych może ulec nasileniu w wyniku podania doustnego wapnia wraz z witaminą D - konieczny jest ścisły nadzór lekarski oraz, jeżeli to konieczne, monitorowanie EKG i stężenia wapnia. Kortykosteroidy podawane ogólnie mogą hamować wchłanianie wapnia. Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów może zmniejszać działanie witaminy D. Jednoczesne stosowanie żywic jonowymiennych (np. kolestyraminy) lub leków przeczyszczających (takich jak olej parafinowy) może zmniejszać wchłanianie witaminy D. Preparaty zawierające magnez (takie jak leki zobojętniające) nie mogą być stosowane w czasie leczenia witaminą D ze względu na ryzyko hipermagnezemii. Leki przeciwdrgawkowe, hydantoina, brabiturany lub prymidon mogą zmniejszać działanie witaminy D ze względu na aktywację enzymów mikrosomalnych. Jednoczesne stosowanie kalcytoniny, etydronianu, azotanu galu, pamidronianu lub plikamycyny z witaminą D może zmniejszać działanie tych leków w leczeniu hiperkalcemii. Preparaty zawierające fosfor w dużych dawkach podawane jednocześnie mogą zwiększać ryzyko hiperfosfatemii.

Preparat zawiera substancję Colecalciferol.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera 2500 mg wapnia węglanu (co odpowiada 1000 mg jonów wapnia) i 880 j.m. (22 µg) witaminy D3.

1 ml preparatu zawiera 0,5 mg cholekalcyferolu (co odpowiada 20 000 j.m. witaminy D3). 1 kropla zawiera ok. 0,015 mg cholekalcyferolu (ok. 590 j.m. witaminy D3).

1 kaps. zawiera 25 µg lub 50 µg witaminy D3.

1 ml (40 kropli) zawiera 500 µg (co odpowiada 20 000 j.m.) witaminy D3. 1 kropla zawiera 500 j.m.

1 tabl. powl. zawiera 10 mg koncentratu cholekalcyferolu (co odpowiada 25 µg cholekalcyferolu = 1000 j.m.) lub 70 mg koncentratu cholekalcyferolu (co odpowiada 175 µg cholekalcyferolu = 7000 j.m.) lub 300 mg koncentratu cholekalcyferolu (co odpowiada 750 µg cholekalcyferolu = 30 000 j.m.). Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

1 kaps. zawiera 1000 j.m. lub 2000 j.m. (Forte) lub 4000 j.m. (Max) witaminy D3 zawieszonej w oleju słonecznikowym.

1 tabl. zawiera 1000 mg wapnia w postaci węglanu oraz 880 IU (22 µg) witaminy D3. Preparat zawiera: aspartam, sorbitol, izomalt i sacharozę.

1 tabl. zawiera 12,5 µg (500 j.m.) lub 25 µg (1000 j.m.) cholekalcyferolu (witamina D3). Tabl. zawierają sacharozę.

1 kaps. twist-off lub 1 dawka zawiera 15 µg (600 j.m) witaminy D3.

1 tabl. do żucia zawiera węglan wapnia, odpowiadający 500 mg wapnia oraz sproszkowany koncentrat cholekalcyferolu, odpowiadający 10 µg wit. D3.  Preparat zawiera izomaltozę i sacharozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 ml zawiera 100 j. (około 0,58 mg) laronidazy. 1 fiolka (5 ml) zawiera 500 j. laronidazy (oraz 1,29 mmol sodu).

1 amp. (2 ml) zawiera 100 mg chlorowodorku tiaminy, 100 mg chlorowodorku pirydoksyny, 1 mg cyjanokobalaminy i 20 mg chlorowodorku lidokainy.

1 kaps. zawiera 100 mg DL-metioniny, 50 mg L-cystyny, 50 mg pantotenianu wapnia, 1,5 mg witaminy B1, 10 mg witaminy B6, 20 mg kwasu p-aminobenzoesowego, 50 mg wyciągu z prosa, 50 mg wyciągu z kiełków pszenicy, 50 mg drożdży piwnych oraz składniki mineralne w postaci chelatów: 2 mg żelaza, 2 mg cynku i 0,5 mg miedzi.

1 tabl. zawiera 52 mg jonów magnezowych w postaci 200 mg ciężkiego węglanu magnezu. Preparat zawiera sorbitol.

1 ml (ok. 30 kropli) roztworu zawiera 15 000 j.m. cholecalcyferolu (1 kropla zawiera ok. 500 IU cholecalcyferolu). Preparat zawiera sacharozę i alkohol benzylowy.

1 tabl. drażowana zawiera 50 mg (Sylimarol 35 mg) lub 100 mg (Sylimarol 70 mg) wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego. Preparat zawiera benzoesan sodu, sacharozę. Ponadto Sylimarol 35 mg zawiera indygotynę E 132 i żółcień chinolinową E 104.

1 g roztw. zawiera 1,11 mg octanu deksametazonu i 50 mg tymolu.

1 kaps. zawiera 70 mg sylimaryny. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 150 mg ranitydyny.

1 kaps. zawiera 2x109 CFU bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus rhamnosus R0011 i Lactobacillus helveticus R0052.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Zaparcia nawykowe u dorosłych - przyczyny i objawy. Jak leczyć przewlekłe zaparcia u dorosłych? Zaparcia nawykowe u dorosłych - przyczyny i objawy. Jak ...

Zaparcia nawykowe u dorosłych zazwyczaj są efektem błędów dietetycznych. Stosowanie ubogoresztkowej diety, która zawiera bardzo niewielkie ilości błonnika, powoduje osłabienie ruchów perystaltycznych ...

więcej

Brak apetytu - przyczyny zaburzenia łaknienia u dzieci i dorosłych Brak apetytu - przyczyny zaburzenia łaknienia u dzieci i ...

Przyczyny braku apetytu są różne. Zaburzenia łaknienia u dzieci często są efektem błędów żywieniowych rodziców, którym zdarza się zmuszać dzieci do jedzenia. ...

więcej

Szkorbut – objawy. Jak leczyć szkorbut? Czy jest zaraźliwy? Szkorbut – objawy. Jak leczyć szkorbut? Czy jest zaraźliwy?

Szkorbut, zwany chorobą żeglarzy , jest chorobą spowodowaną niedoborem witaminy C (kwasu askorbinowego). Szkorbut został opisany przez Hipokratesa (ok. 460 p.n.e. - ...

więcej

Niedrożność jelit - objawy, przyczyny i leczenie Niedrożność jelit - objawy, przyczyny i leczenie

Niedrożność jelit oznacza upośledzenie pasażu treści pokarmowej przez jelito cienkie i grube w następstwie zahamowania ich perystaltyki. Niedrożność jelit często stanowi przyczynę ...

więcej

Stłuszczenie wątroby: przyczyny i objawy Stłuszczenie wątroby: przyczyny i objawy

Stłuszczenie wątroby to choroba, która występuje nie tylko u alkoholików. Są na nią narażone także osoby z nadwagą i otyłością, jak również ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.