Sertagen

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg sertraliny w postaci chlorowodorku.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Sertagen 28 szt., tabl. powl. 22,11 zł 2018-01-25

Działanie

Lek przeciwdepresyjny - silny i specyficzny inhibitor neuronalnego wychwytu zwrotnego serotoniny. Nie wykazuje powinowactwa do receptorów muskarynowych, serotoninergicznych, dopaminergicznych, adrenergicznych, histaminergicznych, GABA i benzodiazepinowych. W badaniach na zwierzętach sertralina nie wykazuje działania pobudzającego, uspokajającego, antycholinergicznego ani kardiotoksycznego. Nie powoduje psychicznego ani fizycznego uzależnienia. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie we krwi występuje po ok. 4,5-8,4 h. Stan stacjonarny osiągany jest po 1 tyg. codziennego stosowania. Sertralina w około 98% wiąże się z białkami osocza. T0,5 sertraliny w osoczu wynosi ok. 26 h, a średni T0,5 u młodych osób i u osób w podeszłym wieku mieści się w zakresie 22-36 h. Główny metabolit sertraliny (N-demetylosertralina) jest nieaktywny w modelach depresji in vivo, jego T0,5 wynosi 62-104 h. Zarówno sertralina, jak i N-demetylosertralina są intensywnie metabolizowane, a powstałe metabolity są wydalane z kałem i moczem w równych ilościach.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Duża depresja i zapobieganie jej nawrotom: dawka początkowa jak i zwykła dawka terapeutyczna wynosi 50 mg na dobę. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: dawka początkowa wynosi 50 mg, zakres dawek terapeutycznych - 50-200 mg. Lęk napadowy, zespół stresu pourazowego i zespół lęku społecznego: dawka początkowa wynosi 25 mg, po 1 tyg. leczenia dawkę należy zwiększyć do 50 mg na dobę. We wszystkich powyższych wskazaniach niektórzy pacjenci mogą wymagać dawek większych niż 50 mg na dobę. Wówczas dawkę należy zwiększać jednorazowo o 50 mg, przez okres kilku tyg. do maksymalnej dawki dobowej - 200 mg. Po uzyskaniu optymalnej odpowiedzi terapeutycznej dawkę należy zmniejszać  do najmniejszej dawki skutecznej. Efekty leczenia mogą wystąpić w ciągu pierwszych 7 dni terapii, choć zwykle potrzebny jest okres 2-4 tyg. (lub nawet dłuższy w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych). W leczeniu zespołu stresu pourazowego może być konieczny dłuższy okres terapii - nawet ponad 12 tyg. Chorzy na depresję powinni być leczeni co najmniej 6 miesięcy. W przypadku lęku napadowego i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych należy regularnie oceniać konieczność kontynuowania leczenia, ponieważ zdolność zapobiegania ich nawrotom nie została udowodniona. Dzieci i młodzież od 6 do17 lat. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Pacjenci w wieku 13-17 lat: dawka początkowa wynosi 50 mg na dobę. Dzieci 6-12 lat: początkowo 25 mg na dobę, po tygodniu dawka może być zwiększona do 50 mg na dobę. W przypadku braku odpowiedzi na leczenie, dawkę można zwiększać jednorazowo o 50 mg do dawki maksymalnej 200 mg na dobę. Zmian dawki nie należy dokonywać w odstępach krótszych niż 1 tydz. Należy stosować mniejsze dawki lub zmniejszyć częstość podawania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Sposób podania. Lek należy przyjmować raz na dobę, niezależnie od posiłków.

Wskazania

Leczenie epizodów dużej depresji i zapobieganie jej nawrotom. Leczenie lęku napadowego z towarzyszącą lub nie agorafobią, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u pacjentów dorosłych i pediatrycznych (6-17 lat), zespołu lęku społecznego, zespołu lęku pourazowego (PTSD).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sertralinę lub pozostałe składniki preparatu. Nie wolno stosować sertraliny łącznie z inhibitorami MAO (w tym z selektywnym MAOI - selegiliną oraz z odwracalnym MAOI - moklobemidem). Leczenie sertraliną można rozpocząć po upływie 14 dni od odstawienia nieodwracalnego inhibitora MAO i co najmniej 1 dobę po odstawieniu odwracalnego inhibitora MAO. Leczenie inhibitorem MAO można rozpocząć 14 dni po odstawieniu sertraliny. Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie u pacjentów przyjmujących pimozyd. Sertralina nie powinna być stosowana u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (brak dostatecznego doświadczenia klinicznego u tych pacjentów).

Środki ostrożności

Ze względu na ryzyko myśli i prób samobójczych pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji szczególnie w początkowych etapach procesu zdrowienia (największe ryzyko samobójstwa). Zwiększone ryzyko dotyczy zwłaszcza młodych dorosłych (w wieku poniżej 25 lat), oraz pacjentów z zachowaniami lub myślami samobójczymi w wywiadzie. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z manią lub hipomanią w wywiadzie. U pacjenta wchodzącego w fazę manii należy przerwać leczenie sertraliną. U chorych na schizofrenię objawy psychotyczne mogą ulegać nasileniu. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (może być konieczne zmniejszenie dawek lub wydłużenie odstępów między dawkami). Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek. Sertralina może zaburzać kontrolę glikemii -  konieczne może być dostosowanie dawki insuliny i(lub) doustnych leków hipoglikemizujących. Należy unikać stosowania sertraliny u pacjentów z niestabilną padaczką. Pacjenci z padaczką kontrolowaną powinni pozostawać pod stałą kontrolą, a jeśli zwiększy się częstość występowania ataków padaczkowych lek należy odstawić. U każdego pacjenta, u którego wystąpią drgawki leczenie należy odstawić. Ostrożnie stosować u pacjentów z zespołem niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego, przyjmujących diuretyki i u osób starszych (ryzyko hiponatremii). Zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego stosowania sertraliny i terapii elektrowstrząsami, ponieważ doświadczenie kliniczne dotyczące takiego leczenia jest niewielkie. Ze względu na ryzyko nieprawidłowych krwawień do skóry (wybroczyny, plamica) ostrożnie stosować u pacjentów przyjmujących leki wpływające na czynność płytek (np. atypowe leki przeciwpsychotyczne i pochodne fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy i NLPZ) oraz u pacjentów z zaburzeniami krwawienia w wywiadzie. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu sertraliny u pacjentów z zamknięciem kąta przesączania w przebiegu jaskry lub jaskrą w wywiadzie. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 6 lat. Lek nie powinien być stosowany w leczeniu dzieci i młodzieży od 6 do 18 lat z wyjątkiem pacjentów z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym. W toku badań klinicznych zachowania samobójcze oraz wrogość (agresja, zachowania opozycyjne, gniew) obserwowano częściej u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi niż w grupie otrzymującej placebo. Jeśli w oparciu o istniejącą potrzebę kliniczną podjęta zostanie decyzja o leczeniu, pacjent powinien być uważnie obserwowany pod kątem objawów samobójczych. Brak długoterminowych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży dotyczących wzrostu, dojrzewania, rozwoju funkcji poznawczych i rozwoju behawioralnego.

Niepożądane działanie

Bardzo często: bezsenność, zawroty głowy, senność, ból głowy, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, zaburzenia wytrysku, zmęczenie. Często: zapalenie gardła, jadłowstręt, zwiększenie apetytu, depresja, depersonalizacja, koszmary senne, lęk, pobudzenie, nerwowość, zmniejszenie libido, bruksizm, zaburzenia czucia, drżenie, wzmożone napięcie, zaburzenia smaku, zaburzenia koncentracji, zaburzenia widzenia, szumy uszne, kołatanie serca, uderzenia gorąca, ziewanie, ból brzucha, wymioty, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, wysypka, nadmierne pocenie się, bóle mięśniowe, zaburzenia czynności seksualnych, zaburzenia wzwodu, ból w klatce piersiowej. Niezbyt często: zapalenie górnych dróg oddechowych, nieżyt nosa, omamy, euforia, apatia, nieprawidłowe myślenie, drgawki, mimowolne ruchy mięśni, zaburzenia koordynacji, hiperkinezy, zaburzenia pamięci, niedoczulica, zaburzenia mowy, ułożeniowe zawroty głowy, migrena, ból ucha, tachykardia, nadciśnienie tętnicze, nagłe zaczerwienienie skóry, skurcz oskrzeli, duszność, krwawienie z nosa, zapalenie przełyku, dysfagia, guzy krwawnicowe, nadmierne wydzielanie śliny, zaburzenia języka, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej, obrzęk okołooczodołowy, plamica, łysienie, zimny pot, sucha skóra, pokrzywka, choroba zwyrodnieniowa stawów, osłabienie mięśniowe, bóle pleców, tiki mięśniowe, oddawanie moczu w nocy, zatrzymanie moczu, wielomocz, częstomocz, zaburzenia w oddawaniu moczu, krwawienia z pochwy, zaburzenia czynności seksualnych u kobiet, złe samopoczucie, dreszcze, gorączka, astenia, pragnienie, zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciała. Rzadko: zapalenie uchyłków jelita, zapalenie żołądka i jelit, zapalenie ucha środkowego, nowotwory, powiększenie węzłów chłonnych, hipercholesterolemia, hipoglikemia, zaburzenia konwersyjne, uzależnienie od leków, zaburzenia psychiczne, agresja, paranoja, myśli/zachowania samobójcze, lunatyzm, przedwczesny wytrysk, śpiączka, choreoatetoza, dyskineza, przeczulica, zaburzenia czucia, jaskra, zaburzenia wydzielania łez, ubytki pola widzenia, podwójne widzenie, światłowstręt, krwotok do komory przedniej oka, rozszerzenie źrenic, zawał serca, bradykardia, choroba serca, niedokrwienie obwodowe, skurcz krtani, hiperwentylacja, niedotlenienie, świst krtaniowy, dysfonia, czkawka, smołowate stolce, świeża krew w kale, owrzodzenie języka, choroby zębów, zapalenie języka, owrzodzenie ust, nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby, zapalenie skóry, zapalenie pęcherza, wysypka grudkowa, nieprawidłowa struktura włosów, nieprawidłowy zapach skóry, zaburzenia kości, skąpomocz, nietrzymanie moczu, opóźnienie w oddawaniu moczu, krwotok miesiączkowy, zanikowe zapalenie sromu i pochwy, zapalenie żołędzi i napletka, upławy, bolesny wzwód prącia, mlekotok, przepuklina, zmniejszenie tolerancji lekowej, utrudniony chód, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginowej, nieprawidłowe nasienie, urazy, zabieg rozszerzania naczyń. Ponadto: leukopenia, małopłytkowość, reakcje anafilaktyczne, reakcje alergiczne, alergia, hiperprolaktynemia, niedoczynność tarczycy, zespół nadmiernego wydzielania wazopresyny, hiponatremia, cukrzyca, hiperglikemia, przeżycia senne, zaburzenia ruchowe (w tym zaburzenia pozapiramidowe takie jak: hiperkinezja, hipertonia, dystonia, zgrzytanie zębami i zaburzenia chodu), omdlenia, objawy związane z zespołem serotoninowym lub złośliwym zespołem neuroleptycznym takie jak: pobudzenie, splatanie, obfite pocenie się, biegunka, gorączka, nadciśnienie tętnicze, sztywność, tachykardia (w niektórych przypadkach miało to związek z jednoczesnym stosowaniem leków serotoninergicznych), akatyzja i niepokój psychoruchowy, skurcz naczyń mózgowych (w tym zespół przemijającego skurczu naczyń mózgowych i zespół Calla-Fleminga), nieprawidłowe widzenie, nierówne źrenice, nieprawidłowe krwawienia (krwawienia z nosa, z przewodu pokarmowego, krew w moczu), choroba śródmiąższowa płuc, zapalenie trzustki, poważne dolegliwości wątrobowe (w tym zapalenie wątroby, żółtaczka oraz niewydolność wątroby), rzadkie zgłoszenia ciężkich działań niepożądanych ze strony skóry (CDNS) np. zespół Stevensa-Johnsona oraz martwica naskórka; obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, wrażliwość na światło, reakcja skórna, świąd, ból stawów, skurcze mięśni, ginekomastia, nieregularne miesiączki, obrzęk obwodowy, nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, zaburzenia czynności płytek krwi, zwiększone stężenie cholesterolu. Odstawienie leku (zwłaszcza nagłe) może prowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych tj.: pobudzenie, lęk, ból i zawroty głowy, nudności. W badaniach epidemiologicznych przeprowadzonych głównie wśród osób po 50. roku życia wykazano wzrost ryzyka złamań kości u pacjentów przyjmujących leki z grup SSRI i TCA. Mechanizm prowadzący do takiego ryzyka nie jest znany.

Ciąża i laktacja

Lek można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Lek przenika do mleka matki - jeśli leczenie jest konieczne, należy rozważyć zaprzestanie karmienia piersią.

Uwagi

Lek należy odstawiać stopniowo przez okres co najmniej 1-2 tyg. W trakcie stosowania leku należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych. Podczas leczenia sertraliną nie należy spożywać alkoholu.

Interakcje

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie sertraliny z inhibitorami MAO (w tym z selektywnym inhibitorem MAO - selegiliną oraz z odwracalnym inhibitorem MAO - moklobemidem). Leczenie sertraliną można rozpocząć po upływie 14 dni od odstawienia nieodwracalnego inhibitora MAO i co najmniej 1 dobę po odstawieniu odwracalnego inhibitora MAO. Leczenie inhibitorem MAO można rozpocząć 14 dni po odstawieniu sertraliny. Jednoczesne stosowanie sertraliny i pimozydu jest przeciwwskazane. Ostrożnie stosować sertralinę z innymi lekami działającymi ośrodkowo, w szczególności z TLPD (ryzyko zwiększenia stężenia TLPD w osoczu). Podczas równoczesnego przyjmowania sertraliny i litu nie stwierdzono zmian farmakokinetyki litu, obserwowano jednak zwiększenie występowania drżeń mięśniowych, co wskazuje na możliwość interakcji farmakodynamicznej. Istnieją doniesienia o możliwości nasilenia działania leków z grupy SSRI przy jednoczesnym stosowaniu z litem lub tryptofanem. Należy zachować ostrożność stosując preparat z tymi lekami. Kontrolowane użyciem placebo badanie u zdrowych ochotników wskazuje, że długotrwałe stosowanie sertraliny w dawce 200 mg na dobę nie powoduje klinicznie istotnego hamowania metabolizmu fenytoiny. Niemniej jednak, ponieważ pojawiły się doniesienia o silnym wpływie fenytoiny na organizm pacjentów stosujących sertralinę, zaleca się na początku stosowania sertraliny monitorowanie stężenia fenytoiny w celu właściwego dostosowania jej dawek. Dodatkowo jednoczesne stosowanie fenytoiny może powodować zmniejszenie stężenia sertraliny w osoczu. Nie można wykluczyć, że inne induktory CYP3A4, np. fenobarbital, karbamazepina, dziurawiec zwyczajny, ryfampicyna mogą powodować zmniejszenie stężenia sertraliny. Leki serotoninergiczne (tj.: tramadol, sumatryptan, fenfluramina) nie powinny być stosowane jednocześnie z sertraliną ze względu na ryzyko nasilenia działania serotoninergicznego. Należy zachować ostrożność podczas stosowania fentanylu w znieczuleniu ogólnym lub leczeniu przewlekłego bólu. Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca ze względu na możliwość nasilenia reakcji serotoninergicznych. Ze względu na ryzyko nieprawidłowych krwawień do skóry (wybroczyny, plamica) ostrożnie stosować u pacjentów przyjmujących leki wpływające na czynność płytek (np. atypowe leki przeciwpsychotyczne i pochodne fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy i NLPZ). Z uwagi na znaczne wiązanie sertraliny z białkami osocza możliwe są interakcje z innymi lekami wiążącymi się z białkami osocza. Równoczesne podawanie sertraliny z diazepamem lub tolbutamidem powodowało niewielkie, lecz statystycznie istotne zmiany niektórych parametrów farmakokinetycznych. Jednoczesne podawanie cymetydyny powodowało istotne zmniejszenie klirensu sertraliny. Sertralina nie wywierała wpływu na blokowanie receptorów ß-adrenergicznych przez atenolol, nie wykazano interakcji z glibenklamidem lub digoksyną. Mogą wystąpić istotne klinicznie interakcje z innymi substratami cytochromu CYP 2D6 o wąskim indeksie terapeutycznym, takimi jak leki antyarytmiczne klasy IC, w tym propafenon i flekainid, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i typowe leki przeciwpsychotyczne, zwłaszcza w przypadku stosowania większych dawek sertraliny. W czasie równoczesnego stosowania sertraliny i warfaryny wystąpiło nieznaczne, lecz statystycznie istotne wydłużenie czasu protrombinowego - zaleca się ścisłe monitorowanie czasu protrombinowego na początku i na końcu leczenia. Sertralina nie hamuje aktywności izoenzymów CYP 3A4, CYP 2C9, CYP 2C19 i CYP 1A2 w stopniu klinicznie istotnym. Potwierdzono to w badaniach interakcji in vivo z zastosowaniem substratów CYP 3A4 (endogennego kortyzolu, karbamazepiny, terfenadyny, alprazolamu), substratu CYP 2C19 (diazepamu) i substratów CYP 2C9 (tolbutamidu, glibenklamidu i fenytoiny). Badania in vitro wykazały, że sertralina nie wywiera wpływu lub tylko nieznacznie hamuje aktywność izoenzymu CYP 1A2. Należy unikać picia soku grejpfrutowego podczas leczenia sertraliną (wzrost jej poziomu w osoczu). Opierając się na badaniach interakcji z sokiem grejpfrutowym, nie można wykluczyć, że jednoczesne podawanie sertraliny i silnych inhibitorów CYP3A4, np. inhibitorów proteazy, ketokonazolu, itrakonazolu, posakonazolu, worykonazolu, klarytromycyny, telitromycyny i nefazodonu, spowoduje jeszcze większy wzrost narażenia na sertralinę. Dotyczy to także umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, np. aprepitantu, erytromycyny, flukonazolu, werapamilu i diltiazemu. Podczas leczenia sertraliną należy unikać przyjmowanie inhibitorów CYP3A4. Stężenia sertraliny w osoczu są większe o około 50% u pacjentów ze spowolnionym metabolizem CYP2C19 w porównaniu do pacjentów z szybkim metabolizem. Nie można wykluczyć interakcji z silnymi inhibitorami CYP2C19, np. omeprazolem, lanzoprazolem, pantoprazolem, rabeprazolem, fluoksetyną, fluwoksaminą. Stosowanie sertraliny w dawce 200 mg na dobę nie ma wpływu na efekt działania alkoholu, karbamazepiny, haloperydolu lub fenytoiny na funkcje poznawcze i psychomotoryczne u zdrowych pacjentów. Nie zaleca się jednak spożywania alkoholu podczas stosowania preparatu.

Cena

Sertagen, cena 100% 22,11 zł

Preparat zawiera substancję Sertraline.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg sertraliny w postaci chlorowodorku. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg sertraliny w postaci chlorowodorku.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg sertraliny w postaci chlorowodorku.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg sertraliny w postaci chlorowodorku.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg sertraliny w postaci chlorowodorku. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg sertraliny w postaci chlorowodorku.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg sertraliny w postaci chlorowodorku.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg sertraliny w postaci chlorowodorku.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg sertraliny.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg sertraliny w postaci chlorowodorku. Preparat zawiera laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 200 mg karbamazepiny.

1 tabl. zawiera 20 mg cynaryzyny i 40 mg dimenhydraminy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

1 tabl. do ssania zawiera 60 mg mieszaniny mentolu i izowalerianianu mentylu. Preparat zawiera sacharozę.

1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu. 1 tabl. powl. forte zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu i 650 mg paracetamolu; tabl. powl. forte zawierają laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 75 mg, 150 mg lub 300 mg pregabaliny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1200 mg piracetamu; lek zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 8 mg, 16 mg lub 24 mg dichlorowodorku betahistyny. Preparat zawiera laktozę.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 kaps. zawiera 30 mg lub 60 mg duloksetyny (w postaci chlorowodorku); kapsułki zawierają laktozę oraz czerwień Allura (E129), ponadto kaps. 60 mg zawierają żółcień pomarańczową (E110).

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie

Paraliż kleszczowy może wystąpić po ukąszeniu przez kleszcza. Paraliż kleszczowy może pojawić się u każdego, jednak najczęściej na jego objawy narażone są ...

więcej

Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty

Autyzm u dorosłych ma wiele obliczy. Trudno opisać dorosłego autyka, tak jak trudno sklasyfikować samą chorobę. Ania z diagnozy: "autyzm" właściwie się ...

więcej

Autyzm wysokofunkcjonujący Autyzm wysokofunkcjonujący

Autyzm wysokofunkcjonujący nie widnieje w medycznych klasyfikacjach, a mimo tego dość często można się natknąć na ten termin w różnych źródłach. Określa ...

więcej

Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, terapia Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, ...

Autyzm (a mówiąc poprawnie, zaburzenia ze spektrum autyzmu) to problem, którego obawia się wielu rodziców małych dzieci. Czym spowodowane są, związane z ...

więcej

Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu po bezsennej nocy? Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu ...

Podobno małe zaburzenia snu jeszcze nikomu krzywdy nie wyrządziły. Jednak wyobraźcie sobie, jak wiele wypadków drogowych było spowodowanych tym, że kierowcy byli ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.