Pyralgina®

1 tabl. zawiera 500 mg metamizolu sodowego. Preparat zawiera sód.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Pyralgina® 20 szt., tabl. 18,88 zł 2018-04-16

Działanie

Metamizol jest pochodną pirazolonu o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym oraz spazmolitycznym. Mechanizm jego działania nie jest do końca poznany. Wyniki badań wskazują, że metamizol i jego główny metabolit (4-N-metyloaminoantypiryna) działają prawdopodobnie zarówno poprzez ośrodkowy, jak i obwodowy układ nerwowy. Po podaniu doustnym ulega szybkiej hydrolizie do aktywnego metabolitu 4-metyloaminoantypiryny (4-MAA), którego biodostępność wynosi ok. 90%. Cmax osiąga po 1,2-2 h od podania. Metabolity metamizolu wiążą się z białkami w mniej niż 60%; wszystkie wydzielane są do mleka kobiecego. 4-MAA metabolizowany jest do metabolitu ostatecznego: 4-N-formyloaminoantypiryny oraz w szlaku przemian do 4-aminoantypiryny, która ulega przemianie przez N-acetylotransferazę do 4-acetyloaminoantypiryny (4-AcAA). T0,5 4-MAA wynosi 2,6-3,5 h. Wydalanie 4-MAA jest zwolnione po dawkach wielokrotnych leku (o około 22%) a u pacjentów w podeszłym wieku o 33%. W marskości wątroby wydalanie wszystkich metabolitów było mniejsze, w chorobach nerek - zmniejszone jest wydalanie 4-FAA i 4-AcAA z niezmienionym klirensem 4-MAA.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. W bólach występujących sporadycznie i gorączce: zwykle 1-2 tabl. (500-1000 mg) jednorazowo. Maksymalna dawka doustna: jednorazowa - 1 g (2 tabl.); dobowa - 3 g (6 tabl.). Zawsze należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną. Należy poinformować pacjenta, że powinien zasięgnąć porady lekarskiej, gdy objawy nie ustąpią po 3-5 dniach stosowania preparatu lub niezwłocznie udał się do lekarza, gdy objawy nasilają się. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów w złym stanie ogólnym i obniżonym klirensem kreatyniny dawkę należy zmniejszyć z uwagi na spowolniony metabolizm leku. Pacjenci z zaburzeniami wątroby powinni unikać dużych dawek podawanych wielokrotnie, gdyż wydalenie leku i jego metabolitów jest w tych stanach spowolnione; krótkotrwałe stosowanie nie wymaga zmniejszenia dawki. Brak danych na temat długotrwałego stosowania metamizolu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby i nerek. Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży. Sposób podania. Tabletkę należy stosować podczas lub bezpośrednio po posiłkach; połykać w całości popijając dostateczną ilością wody (np. szklanką wody).

Wskazania

Ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu, gorączka, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na metamizol, inne pochodne pirazolonu i pirazolidyny, np. preparaty zawierające propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon (szczególnie u pacjentów, u których po zastosowaniu któregoś z tych leków wystąpiła agranulocytoza) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z rozpoznanym zespołem astmy analgetycznej lub znaną nietolerancją na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem naczynioworuchowym, tj. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktoidalną na salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, w tym NLZP, takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen. Zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatykami) oraz zmiany w obrazie morfologicznym krwi (agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość). Ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porfiria wątrobowa. Wrodzony niedobór G-6-PD. Stosowanie leków z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np. fenylobutazon, propyfenazon). Ciąża i karmienie piersią.

Środki ostrożności

Stosowanie metamizolu wiąże się z rzadkim, lecz zagrażającym życiu ryzykiem wystąpienia agranulocytozy lub wstrząsu. Stosowanie leku w dużych dawkach lub długotrwale zwiększa ryzyko agranulocytozy. Należy poinformować pacjenta o tym, aby w razie wystąpienia objawów agranulocytozy, np. podwyższonej temperatury ciała połączonej z bólem gardła i owrzodzeniami w jamie ustnej lub małopłytkowości, natychmiast odstawił preparat i skontaktował się z lekarzem. Konieczne jest wykonanie badania krwi. Leczenie należy przerwać niezwłocznie, zanim jeszcze uzyska się wyniki badań laboratoryjnych. Pacjenci, u których wystąpiła agranulocytoza w odpowiedzi na leczenie metamizolem, są szczególnie narażeni na wystąpienie podobnej reakcji na stosowanie innych pirazolonów i pirazolidyny. W razie konieczności długotrwałego podawania metamizolu pacjentowi, należy bezwzględnie przeprowadzać regularnie kontrolne badania krwi, gdyż metamizol może powodować uszkodzenie szpiku kostnego. W przypadku wystąpienia pancytopenii należy natychmiast przerwać leczenie i wykonać pełne badanie krwi, aż sytuacja się unormuje. Należy poinformować pacjenta, aby natychmiast zgłosił się do lekarza, jeżeli podczas leczenia wystąpią oznaki choroby i objawy, które wskazują na dyskrazję krwi (np. ogólnie złe samopoczucie, infekcja, utrzymująca się gorączka, krwiaki, krwawienia, bladość). Należy poinformować pacjenta o tym, aby w przypadku wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej lub anafilaktoidalnej, np. duszności, obrzęku języka, obrzęku naczynioruchowego, wysypki czy pokrzywki natychmiast odstawił preparat i wezwał pomoc lekarską, gdyż istnieje zagrożenie życia. Pacjenci wykazujący reakcję anafilaktyczną lub inną immunologiczną reakcję na metamizol są także narażeni na podobną reakcję na inne pirazolony i pirazolidyny. Pacjenci wykazujący reakcję anafilaktoidalną na metamizol są także szczególnie narażeni na podobną reakcję na nieopioidowe leki przeciwbólowe. Ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji anafilaktoidalnych po przyjęciu metamizolu jest znacznie podwyższone u pacjentów: z zespołem astmy analgetycznej lub nietolerancją leków przeciwbólowych objawiającą się pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym, w szczególności jeśli towarzyszy jej polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok; z astmą oskrzelową, szczególnie przy jednoczesnym występowaniu zapalenia zatok przynosowych i polipów w nosie; z przewlekłą pokrzywką; z nietolerancją niektórych barwników (np. tartrazyna) lub konserwantów (np. benzoesany); z nietolerancją alkoholu objawiającą się kichaniem, łzawieniem oczu i silnym zaczerwienieniem twarzy w reakcji nawet na niewielkie ilości alkoholu (może to wskazywać na nierozpoznaną wcześniej astmę analgetyczną). U pacjentów z uczuleniem może dojść do wstrząsu anafilaktycznego - podczas stosowania metamizolu zaleca się zachować szczególną ostrożność u pacjentów z astmą lub atopią. Pacjentom z podwyższonym ryzykiem wystąpienia reakcji anafilaktoidalnych metamizol wolno podawać tylko po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. Jeśli zajdzie taka konieczność należy podawać go w warunkach ścisłej kontroli lekarskiej, z zapewnieniem możliwości udzielenia pomocy w nagłym przypadku. W razie pojawienia się objawów lub oznak zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka, leczenie metamizolem należy natychmiast przerwać i nie wolno go już nigdy ponownie wprowadzać. Pacjentów należy uczulić na oznaki i objawy oraz dokładne kontrolowanie reakcji skórnych, w szczególności w pierwszych tygodniach leczenia. Ryzyko spadku ciśnienia tętniczego zwiększa się u pacjentów: ze skurczowym ciśnieniem tętniczym <100 mm Hg lub z niewydolnością serca i zaburzeniami krążenia (np. zawał serca lub urazy wielonarządowe), u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, pacjentów odwodnionych oraz u pacjentów z wysoką gorączką. Reakcje hipotensyjne mogą być zależne od dawki. Dlatego w przypadku tych pacjentów należy rozważyć potrzebę podania preparatu, a w razie zastosowania prowadzić ścisły nadzór. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji hipotensyjnych, konieczne może być podjęcie działań zapobiegawczych (np. wyrównanie zaburzeń krążenia). U pacjentów, u których koniecznie należy unikać obniżenia ciśnienia krwi, np. w przypadku ciężkiej choroby wieńcowej lub istotnych zwężeń naczyń domózgowych, metamizol można stosować tylko pod ścisłą kontrolą parametrów hemodynamicznych. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek, wątroby, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. 1 tabletka zawiera 34,5 mg (1,5 mmol) sodu - należy to wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: wysypka polekowa, reakcje hipotensyjne. W przypadku bardzo wysokiej gorączki może wystąpić, zależne odr dawki, krytyczne zmniejszenie ciśnienia krwi bez objawów nadwrażliwości. Rzadko: leukopenia, reakcje anafilaktoidalne lub anafilaktyczne, wysypka (np. plamkowo-grudkowa), mniej nasilone reakcje występują typowo w postaci zmian skórnych i w obrębie błon śluzowych (świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka, obrzęk), duszność i - rzadziej - zaburzenia żołądka i jelit; mogą one przechodzić w cięższe formy z uogólnioną pokrzywką, ciężkim obrzękiem naczynioruchowym (także w obrębie krtani), ciężkim skurczem oskrzeli, zaburzeniami rytmu serca, spadkiem ciśnienia tętniczego (niekiedy poprzedzonym jego wzrostem) i wstrząsem. Bardzo rzadko: agranulocytoza (w tym przypadki zakończone zgonem), małopłytkowość, nagłe pogorszenie czynności nerek, w niektórych przypadkach może rozwijać się białkomocz, skąpomocz lub bezmocz oraz ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, astma analgetyczna, napady astmy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Częstość nieznana: niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, uszkodzenie szpiku (niekiedy kończące się zgonem), wstrząs anafilaktyczny, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, bóle brzucha, podrażnienie żołądka, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, uszkodzenie wątroby. Po zastosowaniu bardzo dużych dawek metamizolu może wystąpić czerwone zabarwienie moczu. U pacjentów z niedoborem G-6-PD metamizol wywołuje hemolizę krwinek.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży (brak dostatecznych danych). Metamizol przenika przez łożysko. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego metamizolu. Nie można wykluczyć przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego (przewód Botalla) oraz powikłań okołoporodowych związanych ze zmniejszeniem zdolności płytek krwi matki i dziecka do agregacji. Stosowanie metamizolu w czasie ciąży zwiększa częstość występowania guza Wilmsa u potomstwa. Lek jest przeciwskazany w okresie karmienia piersią. Metabolity metamizolu przenikają do mleka matki. Podczas przyjmowania preparatu oraz co najmniej w okresie 48h po ostatnim przyjęciu nie należy karmić piersią.

Uwagi

W zalecanym zakresie dawkowania lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W razie stosowania większych dawek, należy uwzględnić możliwość upośledzenia tych zdolności i zrezygnować z obsługi maszyn, prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności obciążonych ryzykiem.

Interakcje

Metamizol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny, doustnych leków przeciwcukrzycowych, fenytoiny i sulfonamidów przeciwbakteryjnych. Może obniżać stężenie cyklosporyny w surowicy krwi; podczas jednoczesnego stosowania może być wymagane dostosowanie dawki. Barbiturany osłabiają, a inhibitory MAO zwiększają działanie metamizolu. W połączeniu z chlorpromazyną może wywołać ciężką hipotermię. Metamizol może nasilać hemotoksyczność metotreksatu, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku; należy unikać jednoczesnego stosowania obu tych leków. Jednoczesne stosowanie z alkoholem może wpłynąć na farmakokinetykę obu ksenobiotyków. W przypadku pochodnych pirazolonu, do których należy metamizol, wiadomo, że może dochodzić do interakcji z kaptoprylem, litem i triamterenem oraz mogą zmieniać skuteczność leków obniżających ciśnienie tętnicze i moczopędnych. Brak jest informacji, czy metamizol również powoduje takie interakcje.

Cena

Pyralgina®, cena 100% 18,88 zł

Preparat zawiera substancję Metamizole sodium.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera 500 mg metamizolu sodowego.

1 tabl. draż. zawiera 10 mg butylobromku hioscyny i 250 mg soli sodowej metamizolu. Preparat zawiera sacharozę.

1 ampułka 2 ml zawiera 1 g soli sodowej metamizolu. 1 ampułka 5 ml zawiera 2,5 g soli sodowej metamizolu. 1 ml roztworu zawiera 34,5 mg (1,5 mmol) sodu.

1 ml roztworu zawiera: 500 mg metamizolu sodu, 0,02 mg bromku fenpiweryny, 2 mg chlorowodorku pitofenonu.

1 tabl. zawiera 500 mg metamizolu sodowego. Preparat zawiera sód.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 200 mg karbamazepiny.

1 tabl. zawiera 20 mg cynaryzyny i 40 mg dimenhydraminy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

1 tabl. do ssania zawiera 60 mg mieszaniny mentolu i izowalerianianu mentylu. Preparat zawiera sacharozę.

1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu. 1 tabl. powl. forte zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu i 650 mg paracetamolu; tabl. powl. forte zawierają laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 75 mg, 150 mg lub 300 mg pregabaliny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1200 mg piracetamu; lek zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 8 mg, 16 mg lub 24 mg dichlorowodorku betahistyny. Preparat zawiera laktozę.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 kaps. zawiera 30 mg lub 60 mg duloksetyny (w postaci chlorowodorku); kapsułki zawierają laktozę oraz czerwień Allura (E129), ponadto kaps. 60 mg zawierają żółcień pomarańczową (E110).

Nagłówek Porady ekspertów

TABLETKI ANTYKONCEPCYJNE A ŻELAZO I WITAMINA C, PYRALGINA
9 maja 2017

Witam mam pytanie, czy tabletki na żelazo i pyralgina osłabiają tabletki antykoncepcyjne? I ile można przyjąć w ciągu dnia witaminy c, żeby nie osłabić tabletek antykoncepcyjnych? Bo jeżeli codziennie przez 3 dni brałam dwa razy dziennie wapno musujące z witaminą c(calcium) to może to osłabić? (ma chyba 60-90mg)

Odpowiedź eksperta:

Wymienione przez Panią leki nie wchodzą w interakcję z tabletkami antykoncepcyjnymi pod warunkiem, że nie przyjmuje się ich razem, tylko w pewnym odstępie czasowym.

Odpowiedzi udzielił ekspert: Barbara Grzechocińska
Zwiń
znieczulenie a zapłodnienie
10 października 2016

Witam, W piątek mam mieć wyrywanego zęba ze znieczuleniem, zdaję sobie sprawę, że przez dwa dni następne będę musiała brać leki przeciwbólowe typu pyralgina. Staramy się z mężem o kolejne dziecko i moment owulacji przypada właśnie na ten sam piątek. Czy leki przeciwbólowe i samo znieczulenie może mieć negatywny wpływ na zapłodnienie. Czy jeśli do niego dojdzie mogę uszkodzić zapłodnioną komórkę i zrobić krzywdę dziecku? Proszę o pilne informacje, czy można "działać", czy lepiej by było się ten miesiąc jeszcze wstrzymać? Pozdrawiam

Odpowiedź eksperta:

Nie bardzo wyobrażam sobie, jak można współżyć, kiedy coś boli. Poza tym zniszczony ząb, stan zapalny nie sprzyjają zachodzeniu w ciążę. Pyralgina jest przeciwwskazana. Można przyjmować Paracetamol.

Odpowiedzi udzielił ekspert: Barbara Grzechocińska
Zwiń
Ciąża bez penetracji.
13 kwietnia 2016

1) Witam, przedstawię zwięźle moją sytuację. Jestem dziewicą, nigdy nie uprawiałam jeszcze seksu, ale mam chłopaka i często uprawiamy "petting". Nasze ciała nigdy się nie dotykają nawzajem, nie leżymy na sobie nigdy jak jesteśmy częściowo porozbierani. Nasze narządy płciowe nigdy nie miały ze sobą kontaktu nago, jedynie jak jesteśmy całkowicie ubrani. Ostatnio partner pieścił moją pochwę dłonią, palce weszły dosyć głęboko, przed tym masował swojego członka na którym było troche preejakulatu ale zanim włożył rękę do pochwy to wycierał swoje dłonie 2 razy o chusteczkę nawilżającą, sądzę że usunął ze swoich dłoni ewentualną ilość płynu. Chusteczki były bardzo mokre więc sądzę, że dokładnie zmyły preejakulat a jeśli już to mogło go zostać dosłownie troszkę na palcach partnera, jakieś resztki. Potem doszło do wytrysku, z dala ode mnie. Partner skończył w chusteczkę, powycierał penisa. Po około 10-15 minutach powycierał znowu ręce chusteczkami nawilżającymi i znów zaczął pieścić moją pochwę palcem. Nie sądzę aby została na nich sperma, ewentualnie malutka ilość ale jak mówię- wycierał ręce mokrymi chusteczkami 2 razy. Poza tym było to około 15 minut po wytrysku więc chyba zdążyłaby wyschnąć jak już. Zakładając najgorsze, że partner mógł mieć mimo wszystko trochę preejakulatu albo spermy na ręce to czy mogę być w ciąży? :( Bardzo się stresuję. Dodam, że od 5 miesięcy stosuję bardzo regularnie tabletki antykoncepcyjne Bonadea. Nigdy nie zapomniałam żadnej, nigdy nie zdarzyły się też żadne opóźnienia czasowe w przyjmowaniu leku. Sytuacja miała miejsce w pierwszym tygodniu nowego opakowania, kilka dni po krwawieniu z odstawienia. Nie przyjmuję żadnych innych leków, jedynie sporadycznie coś przeciwbólowego typu Apap, Pyralgina, Nospa. Przez ostatnie miesiące nie stosowałam antybiotyków. 2) Czy to prawda że żeby w ogóle doszło do zapłodnienia w wyniku pettingu potrzeba wprowadzenia ZNACZNEJ ilości nasienia do pochwy? Przykładowo: cały palec mokry od spermy zaraz po wytrysku? I czy to prawda, że szansa na ciążę w takich okolicznościach w PRAKTYCE jest w zasadzie zerowa? Teoretycznie istnieje ryzyko, wiem. Cały czas chodzi mi o szanse w połączeniu z pigułkami antykoncepcyjnymi, które są bardzo skuteczną metodą zapobiegania ciąży nawet w wyniku ejakulacji wewnątrz. 3) Czy chusteczki nawilżające wystarczą aby skutecznie usunąć preejakulat/spermę z dłoni? Chłopak stara się dokładnie wycierać ręcę, zawsze przynajmniej 2 razy. Liczę na szybką odpowiedź, bardzo się martwię...

Odpowiedź eksperta:

Nie rozpoznaje się ciąży przez internet. Jeśli ma pani wątpliwości co do skuteczności antykoncepcji, too ciążę może Pani potwierdzić lub wykluczyć wykonując badanie stężenia hormonu beta HCG we krwi. Redakcja Poradnikzdrowie.pl

Odpowiedzi udzielił ekspert: Barbara Grzechocińska
Zwiń
endometrium
2 maja 2010
3 kwietnia 2008 r. przyjeto mnie do szpitala z rozpoznaniem cystis ovarii sin D 27 Zastosowano leczenie - Laparotomia Cystanxectomina sin. Excisio probatoria ov dex. 70.21 89.29 96.12 65.3Claranxen, płyny, Cyclonamina, Ketonal, Dolargan, Pyralgina, Torecan Epikryza- pacjentka przyjeta do planowanego zabiegu operacyjnego. Zabieg operacyjny bez powikłań pooperacyjnych. W stanie dobrym wypisana do domu Opis mikroskopowy materiału: 1. jajnik lewy- dwukomowowa torbiel śr. 6 cm cienkogładkościenna wypełniona surowicza treścią. Do torbiela przylega fr. jajowodu dł 3 cm. 2. fragment jajnika prawego o wym 1x0,5 cm Wynik badania histopatologicznego: 1. Cystis folicuisris et corpora albicantia ovari. Oviductus sine laesionibus pathologis. 2. Fragmenta minuta ovari sine laesionibus patalogis Materiał zbadany w całosci. Po wyjsciu ze szpitala kontrola i dalsze leczenie u lekarza prowadzącego, po operacji okres co 28 dni, w międzyczasie brałam Clotrimazolum, w lipcu i w sierpniu od 16 dnia cyklu do 25 dnia brałam hormon nie pamietam nazwy, po który miałam silne migreny i bóle w łydkach, lekarz odstawił hormon, wrzesien, pażdziernik 2008 brak okresu, w listopadzie dostałam bardzo silnych bóli brzucha, dostała antybiotyk, tabletki dopochwowe, doodbyti i zastrzyki (praxi parine 3), może troszke przekręciłam nazwe, 40 zastrzyków kłcie w brzuch, od stycznia 2009r. okres co 28, 30 dni, kontrola co trzy miesiące, w marcu lekarz po badaniu stwierdził, że mam małego mięsniaka, nie zastosował leczenia, bo chciał sprawdzic, czy za trzy miesiące mieśniak sie powiekszy czy nie, w czasie kolejnej kontroli w czerwcu, powiedział, że mięsniaka niprawie, że nie widac, prawdopodobnie jest to blizna, ponowana kontrola za 6 miesięcy, czułam sie dobrze, okres regularny, od grudnia 2009r, zaczełam sie czuc źle, bóle brzucha, nudności, zaparcia, po wypruznieniu i w czasie ból odbytu, ponowna wizyta w styczniu 1010r. lekarz stwierdził sran zapalny, przepisał, Erytromycyne dwa opakowania, Gynalgin, Butapirazol, i Dupaston od 16 dnia cyklu do 25 w lutym, oczuwałam bóle w piersiach, na które przepisał mastodynon, który brałam co 8 godzin 20 kropli pierwszy tydzień, 15 kropli drugi tydzień i 10 kropli do końca. W trakcie leczenia ból sie nie zmniejszał, tylko zwiekszał, chwilami nie mogłam chodzic, czułam ucis na pęcherz, latałam z moczem do łazienki co chwile, i czułam parcie na dół, tak jakby miało mi wszystko z tego brzucha wyleciec na zwenatrz, po trzyech tygodniach na wizycie lekarz stwierdzil, że jest duzy stan zapalny, dostałam kolejne dwa opakowania antybiotyku Dalacin C, Butapirazol, po wybraniu Gynalginy do konca, miałam brac Clotrimazolum po 10 dniach bóle tak sie nasiliły, że postanowiłam isc do innego lekarza, który w trakcie badania stwierdził torbiel na prawym jajniku 7,2 /4,3 , zalecił wybrac do konca antybiotyk, przepisał mi Distreptaze, i w marcu ponownie Dufaston od 16 do 25 dnia cyklu, w marcu brak okresu, tylko silne szczypiące upłay i wydzielanie sluzu w kolorze ciemnobrązowym, okresu nie dostałam, bóle brzucha sie nie zmieniły, z chwila kiedy wybrałam do końca wszystkie leki, lekarz przepisał mi divine na wywołanie okresu, która zaczełam brac od 15 kwietnia 2010r, po pięciu dniach miałam porzez cztery dni skape plamienia, potem sie skonczyło, 28 kwietnia dostała tak silnych bóli że lekarz skierował mnie do szpitala, w szpitalu byłam trzy dni, Rozpoznanie- niedoczynnośc jajników po zabiegach. Stan po przebytym wycięciu przydatków lewych. E89.4 Zastosowano leczenie zachowawcze Diclofenac dn. 28.04.2010r. Usg: Trzon macicy o gładkich obrysach i jednorodnym echu o wym. 48/45/36 mm. Endometrium linijneI fazy 7 mm. janik prawy 24/14 mm prawidłowy. lewego jajnika brak dn 30.04.2010r. Usg: Trzon macicy o gładkich obrysach i jednoradnym echu. endometrium linijne II fazy 10 mm. Jajnik prawy 22/13 mm. Lewego jajnika brak. o Torbieli nie wspomiano Morfologia: Ht-40,4% Hb- 13,5 g/dł E-4,38 mln/l L - 4,4tys/ul Mocz C.wł.- 1.025 b- 3- c-nb mg/dl L- 15-20 CRP - ilościowo - 9 mg/l Zalecenia - kontrola u lekarza prowadzacego i mam wybrac Divine do konca i mam czekac na okres, w czasie badania Usg lekarz mówił jeszcze, że mam zrosty po operacji, osłabione więzadła podtrzymujące macice, ale o tym nie ma nic na wypisie ze szpitala, dodam, że cały czas mam bóle brzucha i czuje pieczenie i szczypanie po lewej stronie w okolicy pepka, w czasie badanie ginekologicznego, które przeprowadza lekarz prowadzący i wczasie badanie kiedy byłam w szpitalu ten ból jest silny, ale nikt mi nie mówi dlaczego, u i dalej jak pochodze troche to mam takie uczucie jakby mi wszystko miało wyleciec na zewnatrz, Bardzo prosze o odpowiedz, czy endometrium jest to cos powaznego i czy jestem leczona prawidłowo, mam 49 lat, urodziłam dwoje dzieci,. bardzo dziekuja za odpowiedz i udzielenie mi informacji na moje pytania Pozdrawiam Ewa Tymińska

Odpowiedź eksperta:

Endometrium to inaczej błona śluzowa macicy. Jeśli ma Pani watpliwości dotyczące swojego leczenia należy je wyjaśniać z lekarzem prowadzącym.

Odpowiedzi udzielił ekspert: Barbara Grzechocińska
Zwiń
angiomyolipoma w ciazy
10 lutego 2009
witam mam pytanie czy angiomyolipoma - lagodny nowotwor nerki jest wskazaniem do cesarskiego ciecia? 2 lata temu urodzilam syna poprzez cc majac nizej opisane objawy, cc niejako wymusilam na lekarzu chcialabym jednak wiedziec czy sam powinien o tym zadecydowac czy tez w tej sytuacji dazy sie jednak do porodu silami natury. obecnie jestem w 34 tyg +6 dni ciazy choruje i lecze sie na nadcisnienie tetnicze wykryte przed ciaza leki jakie przyjmuje to dopegyt 5* 250 mg isoptin 3-4*80 mg dziennie - czeka mnie zmiana na isoptin 120 sr z powodu skurczy od 26 tyg (silne skurcze na ktg wychodzace od 80 do ponad 105 i pojawiajace sie regularnie co ok 5 minut) fenoterol 6*1 dziennie szyjka zgladzona - od 33 tc od 35 tc 3 cm rozwarcia w czasie ciazy mialam juz 3 razy ataki kolki nerkowej ktore konczyly sie wizytami w szpitalu i podaniem lekow w postaci zastrzykow- papaverinum hydrochloricum + pyralgina do tego nospa forte3*dziennie w ostatnim tygodniu kolka nerkowa nawiedzila mnie 2 krotnie w przeciagu 3 dni na usg rozpoznano poszerzony uklad kielichowo miedniczkowy 2 cm w 2005 roku przeszlam tomografie poniewaz na nerce wykryto guza - tomografia zmian nie wykazala w nerkach ani w nadnerczach a owego guza nazwano angiomyolipoma wielkosci 1,5 cm wczoraj podczas wizyty u urologa (skierowanie przez lekarza prowadzacego) okazalo sie iz (wciaz to ta sama prawa nerka) mam zastoj w nerce, mimo braku kolki czuje caly czas klucie i pobolewanie tej nerki dostalam recepte na pyralgine w czopkach i urosept ktore mam brac codziennie urolog powiedzial ze prawdopodobnie czeka mnie cewnikowanie nerki skoro zastoj z niej nie znika (jest caly czas a jak sie zwieksza mam bardzo bolesne kolki) i ze wszystkie objawy znikna po porodzie bo teraz prawdopodobnie dziecko i macica uciskaja na nerke i moczowod a dziecko jest bardzo duze i wazylo w 34 tc +3 dni okolo 3,5 kg jest to ciaza 2 po 1 poronieniu w 6 tc i leczeniu nieplodnosci 5 letnim miesiac temu poloznik stwierdzil ze nie widzi zadnych wskazan do przeprowadzenia cc natomiast urolog wczoraj stwierdzil ze powinien lekarz to rozwazyc chociazby przez zastoje w nerce i ucisk przez dzieck powodujacy non stop bol o bardzo duzym nasileniu moj poloznik jest nastawiony tylko na porody naturalne i dazy do nich za wszelka cene dodam ze od 9 tc jestem na l4 gdyz na poczatku odklejala sie kosmowka a pozniej pojawily skurcze w 33 tc szyjka byla zgladzona w 35 pojawilo sie rozwarcie na 3 cm od 35 tc kolka nerkowa pojawiala sie co 1 - 2 dni nie pomagala na nia pyralgina w czopkach jedynie zastrzyki z papaweryny, relanium i pyralginy od 36 lezalam w szpitalu a w 1 dniu 37 tc wykonano cesarskie ciecie. stad moje pytanie czy wyzej opisane doelgliwosci/objawy/leczenie daja jakies wskazania do cc, czy sama angiomyolipoma jest wskazaniem? planuje 2 ciaze i zastanawiam sie czy czeka mnie to samo co w poprzedniej i jak bedzie wygladal porod?

Odpowiedź eksperta:

Angiolipoma o średnicy 1,5 cm nie jest wskazaniem do wykonania cięcia cesarskiego. Na temat sposobu ukończenia ciąży może Pani rozmawiać wyłącznie z lekarzem prowadzącym. Na pewno rozważy wszystkie korzyści i ryzyko wykonania u Pani cięcia cesarskiego. Warto też zastanowić się nad porodem drogami natury skoro już ma Pani 3 cm rozwarcia.
Odpowiedzi udzielił ekspert: Barbara Grzechocińska
Zwiń
Alergia lekowa.
10 lutego 2009
Witam pania.Mam alergie lekowa(veramid,gardan,ibuprofen,pyralgina,pyramidon),po zazyciu tych lekow cala puchne(krtan,jezyk,usta itp),dusze sie i trace przytomnosc,z tego powodu mam miec robione w szpitalu proby salicylanowe oraz inne leki przeciw bolowe podawane doustnie,aby sprawdzic czy moge zazywac jakies leki przecwzapalne i przeciwbolowe.Mam pytanie:czy robienie tych testow jest w100% bezpieczne i czy nie zagraza mojemu zyciu?Bardzo prosze o mozliwie szybka i szczera odpowiedz, bo wyznaczony termin sie zbliza.Z gory bardzo dziekuje za odpowiedz.maria

Odpowiedź eksperta:

Witam, Na podstawie opisu można przypuszczać, że alergia na wspomniane leki w pani przypadku objawia się tzw. obrzękiem Quinckego i w tej sytuacji stosowanie leków na które jest pani uczulona nie jest możliwe. Odnośnie reakcji oraz ewentualnego zagrożenia wystąpieniem reakcji alergicznej na testy uczuleniowe powinna pani zgłosić to pytanie do lekarza, który zaproponował ich wykonanie. Generalnie nic w medycynie nie jest pewne na 100%. Pozdrawiam Dr n.med. Krystyna Knypl
Odpowiedzi udzielił ekspert: Krystyna Knypl
Zwiń
leki p/bolowe
10 lutego 2009
witam,przeczytalam wlasnie,ze metamizol (pyralgina, novalgina)jest wycofany z obrotu,czy to prawda?Ja novalgine uzywam do tej pory osobiscie i w instytucie,w ktorym pracuje,we wloszech,jest uzywana,sporadycznie ale tak.Czy moze mi pani doktor cos powiedziec na ten temat? dziekuje sara

Odpowiedź eksperta:

Witam, Novalgina ( metamizole sodium) znana w Polsce pod nazwą Pyralgin jest lekiem wycofanym z obrotu w Stanach Zjednoczonych oraz wielu krajach europejskich. Dla odmiany w Meksyku jest to lek bardzo popularny w użyciu i bywa nawet przez pacjentów nazywany „meksykańską aspiryną”. W wielu krajach co jakiś czas pojawia się dyskusja w fachowych gremiach na temat bezpieczeństwa stosowania metamizolu i nawet jeśli jest to lek dopuszczony do obrotu to z uwagi na potencjalne niebezpieczeństwa stosowany o wiele rzadziej niż kiedyś. W związku z tymi dyskusjami przeprowadzono kilka kontrolowanych obserwacji klinicznych oceniających bezpieczeństwo metamizolu w porównaniu z innymi lekami. Obserwacje te wykazywały, że bezpieczeństwo stosowania metamizolu jest zbliżone do innych leków przeciwbólowych, których z pewnością nie należy nadużywać. Czy jest on aktualnie dopuszczony do obrotu we Włoszech nie jestem w stanie pani odpowiedzieć, bowiem listy aktualnie dopuszczonych do obrotu leków w wielu krajach zmieniają się nawet cztery razy w ciągu roku. Pozdrawiam Dr n.med. Krystyna Knypl
Odpowiedzi udzielił ekspert: Krystyna Knypl
Zwiń
Czym grozi zażycie pyralginy w ciąży?
10 lutego 2009
Witam! Właśnie dowiedziałam się, że jestem w ciąży, a w ostatnich dniach leczyłam zgożel u stomatologa w związku z czym zażyłam 16 tabletek pyralginy. Czym to grozi dla mojego dziecka? Czytałam, że pyralgina zwiększa ryzyko wystąpienia guza Wilmsa u dzieci. Proszę o odpowiedź. Iga.

Odpowiedź eksperta:

Nie wiadomo, jaki wpływ będzie miała Pyralgina na rozwój dziecka. Może nie mieć żadnego, ale też mogą wystąpić schorzenia różnych narządów, które powstawały w czasie, kiedy Pani przyjmowała Pyralginę. Wiele może wyjaśnić badanie USG wykonane w 11 tygodniu ciąży.
Odpowiedzi udzielił ekspert: Barbara Grzechocińska
Zwiń
Pilne
10 lutego 2009
Witam, od mniej więcej 2-3 tygodni odczuwam dziwny ból w okolicy lewego jądra. Jest to nie tyle ból co raczej "ciążenie" uczucie ciężkości, mniej więcej jak po lekkim urazie jądra. Dyskomfort ma miejsce generalnie podczas siedzenia, raz dokucza okolica lewego najądrza, raz odczuwam ciążenie w okolicy lewej pachwiny (tutaj w przypadku pachwiny odczuwam jakby mechaniczną "blokadę" jakiegoś 'przewodu', dodatkowo strasznie nagrzewa mi się to miejsce), czasem ciążenie odczuwalne jest nawet w podbrzuszu, a jeszcze innym razem jest zupełny spokój. Nie zauważyłem żadnych zmian sugerujących nowotwór typu guzki itp. nikt w rodzinie nie miał inklinacji do wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nowotworu licząc nawet 4 pokolenia wstecz. Najądrza jakby troszeczkę stwardniały. Cała ta sytuacja zaczęła się po wyjściu z dłużej utrzymującej się najpierw grypy, potem anginy ropnej. W trakcie kuracji brałem leki takie jak dalacin, unidox, ketonal, biseptol, pyralgina i inne. Sporo tego wchłonąłem. Być może ma to z tym jakiś związek. Nie jest to jak już wspomniałem stricte ból, a raczej dolegliwość na tyle intensywna, że ciężko się skupić w pracy podczas siedzenia. Zdarzają się również bardzo słabe pulsujące bóle w okolicach pleców na wysokości nerek. Naczytałem się już takich rzeczy na forach, stronach medycznych, że ręce opadają. Najgorsze, że objawy, które pokryły się z tymi w internecie, pasują do tylu przeróżnych "chorób", że na prawdę nie wiadomo co to może być. Od żylaków podwrózka nasiennego, poprzez bakteryjne zapalenie np. prostaty, kamienie nerkowe na nowotworach kończąc. Tak czy inaczej chciałbym poznać Pańską opinię, proszę o szczerą i możliwie szybką odpowiedź, co mogą sugerować podane przeze mnie objawy wg Pana, proszę napisać ile się da. Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedź eksperta:

Bez osobistego zbadania pacjenta i ew. badań dodatkowych nie mogę postawić jednoznacznej diagnozy - prosze osobiście zgłosić się do urologa
Odpowiedzi udzielił ekspert: Adam Zakościelny
Zwiń
Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie

Paraliż kleszczowy może wystąpić po ukąszeniu przez kleszcza. Paraliż kleszczowy może pojawić się u każdego, jednak najczęściej na jego objawy narażone są ...

więcej

Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty

Autyzm u dorosłych ma wiele obliczy. Trudno opisać dorosłego autyka, tak jak trudno sklasyfikować samą chorobę. Ania z diagnozy: "autyzm" właściwie się ...

więcej

Autyzm wysokofunkcjonujący Autyzm wysokofunkcjonujący

Autyzm wysokofunkcjonujący nie widnieje w medycznych klasyfikacjach, a mimo tego dość często można się natknąć na ten termin w różnych źródłach. Określa ...

więcej

Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, terapia Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, ...

Autyzm (a mówiąc poprawnie, zaburzenia ze spektrum autyzmu) to problem, którego obawia się wielu rodziców małych dzieci. Czym spowodowane są, związane z ...

więcej

Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu po bezsennej nocy? Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu ...

Podobno małe zaburzenia snu jeszcze nikomu krzywdy nie wyrządziły. Jednak wyobraźcie sobie, jak wiele wypadków drogowych było spowodowanych tym, że kierowcy byli ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.