Purethal®

1 ml zawiesiny zawiera 20 000 AUM mieszanki alergoidów pyłków: traw, drzew, traw i drzew lub traw i brzozy.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Purethal® 1 fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą, zawiesina do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy 243,96zł 2017-10-31

Działanie

Preparat do immunoterapii swoistej zawierający zmodyfikowane chemicznie aldehydem glutarowym wyciągi alergenów (alergoidy) pochodzenia roślinnego, adsorbowane na wodorotlenku glinu. Mechanizm działania polega na modulacji funkcji limfocytów T (przesunięcie dominacji z Th2 na Th1), tworzeniu przeciwciał swoistych IgG oraz obniżeniu reaktywności komórek produkujących mediatory. Modyfikowane alergeny pyłków roślin są powoli uwalniane z wodorotlenku glinu. Po wstrzyknięciu podskórnym alergoidy pyłków pozostają w miejscu wstrzyknięcia przez kilka dni. Ze względu na powolne uwalnianie i możliwość kumulacji, minimalny odstęp między dwoma, kolejnymi wstrzyknięciami preparatu powinien wynosić 7 dni.  

Dawkowanie

Podskórnie. Dorośli i dzieci ≥5 lat. Preparat powinien być stosowany wyłącznie przez lekarzy specjalistów alergologów posiadających doświadczenie w leczeniu. Preparat można stosować przed sezonem pylenia lub przez cały rok. Leczenie początkowe rozpoczyna się zawsze od dawki 0,05 ml (pierwsze wstrzyknięcie), a następnie zwiększa się dawki stopniowo w odstępach tygodniowych do osiągnięcia dawki maksymalnej 0,5 ml. Leczenie początkowe jest zakończone po osiągnięciu maksymalnej dawki. Dalsze postępowanie zależy od wyboru schematu leczenia tzn. czy będzie to immunoterapia skrócona, przedsezonowa lub całoroczna. Leczenie początkowe wg schematu przyspieszonego można przeprowadzić u pacjentów dorosłych: 3 wstrzyknięcia w odstępach tygodniowych (0,1 ml, 0,3 ml i 0,5 ml) do osiągnięcia maksymalnej dawki. Po zakończeniu tego leczenia można kontynuować leczenie podtrzymujące. Leczenie początkowe wg schematu przyspieszonego nie było badane u pacjentów młodszych niż 18 lat i wymagających innej mieszanki alergoidów niż mieszanka alergoidów pyłków traw. Immunoterapia skrócona może być zakończona po wykonaniu 6 wstrzyknięć w odstępach tygodniowych, w ciągu 5 tyg. Immunoterapia podtrzymująca przedsezonowa lub całoroczna. Po zakończeniu leczenia początkowego, zaleca się wstrzyknięcia co 14 dni. Jeżeli pacjent dobrze toleruje leczenie, po trzecim wstrzyknięciu w cyklu 14-dniowym można odstęp pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami wydłużyć do 4 tyg. (+/- 2 tyg.). Po rozpoczęciu nowej fiolki nie ma konieczności zmniejszenia dawki. Lekarz prowadzący może ustalić inne dawkowanie na podstawie oceny stopnia tolerancji pacjenta. Każda decyzja o zwiększeniu dawki leku musi być oparta na ocenie reakcji po ostatniej podanej dawce. Można kontynuować leczenie zwiększoną dawką, jeżeli nie wystąpiły działania niepożądane i nie nasiliła się reakcja alergiczna po podaniu ostatniej dawki. Dostosowanie dawki po przekroczeniu zalecanego odstępu pomiędzy wstrzyknięciami. W czasie leczenia początkowego, podczas którego odstępy pomiędzy wstrzyknięciami wynoszą 1 tydzień, jeśli odstęp pomiędzy iniekcjami zostanie wydłużony o: 2 tyg. (3 tyg. od ostatniego wstrzyknięcia), dawki nie należy zwiększać, ale powtórzyć dawkę podaną w ostatniej iniekcji; 3 tyg. (4 tyg. od ostatniego wstrzyknięcia), dawkę należy zmniejszyć o 0,1 ml; 4 tyg. (5 tyg. od ostatniego wstrzyknięcia), dawkę należy zmniejszyć o 0,3 ml; ponad 4 tyg. (ponad 5 tyg. od ostatniego wstrzyknięcia), leczenie należy rozpocząć od najniższych dawek. W czasie leczenia podtrzymującego, podczas którego odstępy pomiędzy wstrzyknięciami wynoszą 4 tyg., jeśli odstęp pomiędzy iniekcjami zostanie wydłużony o: do 3 tyg. (7 tyg. od ostatniej iniekcji), powtórzyć ostatnią podaną dawkę; 4 tyg. (8 tyg. od ostatniego wstrzyknięcia), dawkę należy zmniejszyć o 0,1 ml,; 5-6 tyg. (9-10 tyg. od ostatniego zastrzyku), dawkę należy zmniejszyć o 0,2 ml lub 0,3 ml; ponad 6 tyg. (ponad 10 tyg. od ostatniego wstrzyknięcia) – leczenie należy rozpocząć od najniższych dawek. Dostosowanie dawki w przypadku nasilonej reakcji: maksymalny odczyn w miejscu iniekcji o średnicy do 5 cm - leczenie należy kontynuować wg schematu; odczyn miejscowy o średnicy 5-12 cm - powtórzyć dawkę podaną w ostatniej iniekcji, nie wolno zwiększać dawki; obrzęk o średnicy >12 cm - zmniejszyć dawkę o 0,1-0,3 ml; łagodna do intensywnej reakcja uogólniona - zmniejszyć dawkę o 0,1-0,3 ml; nasilone reakcje uogólnione lub wstrząs anafilaktyczny – należy ponownie opracować schemat leczenia. Pacjent powinien pozostawać pod opieką lekarską przez przynajmniej 30 minut po wstrzyknięciu. Należy poinformować pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza w przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych. Jeżeli do immunoterapii swoistej stosowane są dwa różne preparaty wstrzykiwane u tego samego pacjenta tego samego dnia każdy w inną rękę, zaleca się podawanie każdego preparatu z zachowaniem odstępu 15 min między kolejnymi wstrzyknięciami. Aby uniknąć skutku kumulacji zaleca się podawanie każdego preparatu w innym dniu, z zachowaniem 2-3 dniowego odstępu między wstrzyknięciami. Pełny i trwały skutek leczenia uzyskuje się po 3-5 latach stosowania preparatu.

Wskazania

Immunoterapia swoista (leczenie odczulające) alergii IgE-zależnej pochodzenia wziewnego, z objawami alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek, astmy oskrzelowej o podłożu alergicznym. Rozpoznanie powinno być oparte o szczegółowy wywiad potwierdzający wystąpienie u pacjenta reakcji nadwrażliwości na pyłki roślin.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Obniżona odporność (np. wskutek przyjmowania leków immunosupresyjnych). Choroby autoimmunologiczne (np. choroba reumatyczna). Ciężka astma oskrzelowa, szczególnie przy FEV1 utrzymującym się stale <70% wartości należnej lub astma oskrzelowa glikokortykosteroidozależna. Niewydolność sercowo-naczyniowa, leczenie lekami β-adrenolitycznymi lub inhibitorami ACE. Przeciwwskazania do stosowania adrenaliny (np. nadczynność tarczycy). Poważne zaburzenia psychiczne, utrudniony kontakt z pacjentem lub niestosowanie się do zaleceń lekarza. Czynna gruźlica. Choroba nowotworowa. Dzieci poniżej 5 lat. Ciąża. Jeżeli leczenie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

Środki ostrożności

Nie wolno rozpoczynać odczulania w sezonie pylenia. Podczas leczenia należy zapewnić bezpośrednią dostępność odpowiedniego zestawu reanimacyjno-resuscytacyjnego do leczenia wstrząsu. W rzadkich przypadkach po wstrzyknięciu leku może dojść do nasilonej reakcji układowej (świszczący oddech, skrócenie oddechu, obrzęk naczynioruchowy Quinckego, pokrzywka uogólniona), a w przypadkach krańcowych może wystąpić wstrząs anafilaktyczny. Typowymi objawami ostrzegającymi są: uczucie piekącego bólu, świąd, uczucie gorąca na lub pod językiem, w gardle, na dłoniach i podeszwach stóp. Objawy te poprzedzają bezpośrednio wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego z sinicą szarą, spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, tachykardią, zwężeniem światła oskrzeli i utratą przytomności. Leczenie polega na zastosowaniu postępowania ratującego życie. Jeżeli odczulanie prowadzone jest w okresie pylenia roślin, należy zastosować specjalne środki ostrożności: podczas sezonu pylenia, preparat można podawać wyłącznie pacjentom, u których nie występują objawy alergii; jeżeli podczas leczenia w sezonie pylenia u pacjenta stwierdzi się wystąpienie objawów alergii, należy kolejne wstrzyknięcie odłożyć do czasu ich ustąpienia lub przerwać leczenie. Pacjent powinien zostać uprzedzony o konieczności unikania wysiłku fizycznego (sport, ciężka praca fizyczna) przed i po każdym wstrzyknięciu preparatu. Nie należy stosować u dzieci poniżej 5 lat.

Niepożądane działanie

W przypadku pacjentów o wysokim stopniu uczulenia, mogą wystąpić opisane poniżej, nasilone działania niepożądane, pojawiające się do 30 min po wstrzyknięciu. Często: niewielki obrzęk, podskórne zgrubienia i obrzęk (ziarniniaki) w miejscu wstrzyknięcia. Rzadko: obrzęk naczynioruchowy Quinckego, zaostrzenie specyficznych dla danego pacjenta reakcji alergicznych w postaci wyprysku atopowego, pokrzywka uogólniona, świszczący oddech, skrócony oddech, kichanie, kaszel, nasilony odczyn miejscowy w postaci silnego obrzęku w miejscu wstrzyknięcia o średnicy >12 cm, świąd w okolicy oczu. Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny (typowymi objawami poprzedzającymi wstrząs anafilaktyczny są: piekący ból, świąd, uczucie gorąca na lub pod językiem, w gardle, na dłoniach i podeszwach stóp). Działania niepożądane mogą częściej występować po stosowaniu preparatu wg schematu przyspieszonego. Działania niepożądane mogą wystąpić kilka godzin po wstrzyknięciu. Leczenie powikłań zostało opisane w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Ciąża i laktacja

Brak udokumentowanych danych dotyczących stosowania odczulania alergoidami u kobiet ciężarnych. Potencjalne ryzyko dla matki i płodu jest nieznane. Podczas ciąży i w okresie karmienia piersią nie należy rozpoczynać leczenia preparatem. Jeżeli leczenie takie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

Uwagi

Bardzo rzadko preparat może wywoływać uczucie lekkiego zmęczenia, co należy wziąć pod uwagę w przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego lub przy obsłudze maszyn w ruchu.

Interakcje

Podczas odczulania nie należy stosować leczenia immunosupresyjnego. Równoczesne stosowanie leków β-adrenolitycznych i inhibitorów ACE może spowodować wystąpienie bardzo silnej reakcji nawet po małych dawkach preparatu. Dodatkowa ekspozycja na alergeny (egzogenne lub jatrogenne) może obniżyć próg tolerancji. Jeżeli u pacjenta stosowane jest jednocześnie objawowe leczenie przeciwalergiczne (z zastosowaniem leków przeciwhistaminowych, inhibitorów degranulacji mastocytów czy kortykosteroidów) może dojść do zmiany jego reakcji i podatności na uprzednio dobrze tolerowane dawki preparatu. Ponadto w takim przypadku może być zmieniona wrażliwość skóry i przeprowadzane w tym okresie testy skórne mogą dać fałszywe, niemiarodajne wyniki. Przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe szczepienia ochronne można wykonać nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ostatniej iniekcji preparatem (z wyjątkiem sytuacji ratowania życia). Następne wstrzyknięcie może być wykonane dopiero po całkowitym ustąpieniu reakcji na szczepienie ochronne, ale nigdy nie wcześniej niż 14 dni po szczepieniu.

Preparat zawiera substancję Allergen extracts.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 liofilizat doustny zawiera standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku trawy, z tymotki łąkowej - 75 000 SQ-T.

Zestaw: fiolki z wyciągami alergenów o aktywności 100 IR/ml lub 100 IC/ml, fiolka z roztworem kontrolnym dodatnim i fiolka z roztworem kontrolnym ujemnym. Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe w połączeniu z mannitolem; ilość mannitolu nie przekracza 40 mg/ml.

Zestaw do leczenia początkowego: 4 fiolki zawierają 0,12 µg, 1,2 µg, 12 µg lub 120 µg jadu owada. Zestaw do leczenia podtrzymującego: fiolka zawiera 120 µg jadu owada.

1 ml zawiesiny zawiera 20 000 AUM mieszanki alergoidów pyłków: traw, drzew, traw i drzew lub traw i brzozy.

Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 4 fiolki z wyciągami alergenów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy kurzu domowego lub jadów owadów błonkoskrzydłych. Stężenia: fiolka 1 - 100 SQ-U/ml, fiolka 2 - 1000 SQ-U/ml, fiolka 3 - 10000 SQ-U/ml, fiolka 4 - 100000 SQ-U/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego: 100000 SQ-U/ml.

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego, roztoczy kurzu domowego lub mieszanki wyciągów alergenowych w połączeniu z mannitolem (ilość mannitolu ≤40 mg/ml). Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 3 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 10 IR/ml, 300 IR/ml i 300 IR/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera 2 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 300 IR/ml. Preparat zawiera sód (590 mg NaCl/10 ml roztworu).

Perosall C: mieszanka alergenów pyłków bylicy, komosy białej, babki lancetowatej i szczawiu zwyczajnego. Zestaw do leczenia podstawowego zawiera: stężenie "1" - 10 JS/ml, stężenie "2" - 100 JS/ml, stężenie "3" - 1000 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera: stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw na indywidualne zamówienie zawiera: stężenie "0" - 1 JS/ml. Perosall D: mieszanka alergenów pyłków olchy, brzozy i leszczyny pospolitej. Zestaw do leczenia podstawowego zawiera: stężenie "1" - 10 JS/ml, stężenie "2" - 100 JS/ml, stężenie "3" - 1000 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera: stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw na indywidualne zamówienie zawiera: stężenie "0" - 1 JS/ml. Perosall T13: mieszanka alergenów pyłków żyta zwyczajnego, mietlicy białawej, wyczyńca łąkowego, tomki wonnej, miotły zbożowej, rajgrasu wyniosłego, grzebienicy pospolitej, kupkówki pospolitej, kostrzewy łąkowej, kłosówki wełnistej, życicy trwałej, tymotki łąkowej i wiechliny. Zestaw do leczenia podstawowego zawiera: stężenie "1" - 10 JS/ml, stężenie "2" - 100 JS/ml, stężenie "3" - 1000 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera: stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw na indywidualne zamówienie zawiera: stężenie "0" - 1 JS/ml.

Zestaw do leczenia podstawowego: fiolka A - 1000 TU/ml (jednostek terapeutycznych/ml), fiolka B - 10 000 TU/ml alergoidów pyłków roślin. Zestaw do leczenia podtrzymującego: fiolka B - 10 000 TU/ml alergoidów pyłków roślin. Skład preparatu jest dobierany indywidualnie w zależności od spektrum uczulenia pacjenta.

Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, pochodzenia zwierzęcego (sierści kota i psa) i grzybów pleśniowych Alternaria. Nazwy poszczególnych alergenów i ich udział procentowy są podane na opakowaniu. Standaryzacja jest prowadzona w TU (jednostkach terapeutycznych) lub PNU (jednostkach azotu białkowego). Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego: stęż. 1 zawiera 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stęż. 2 zawiera 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stęż. 3 zawiera 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (sierść kota, sierść psa): stęż. 1 zawiera 25 PNU/ml; stęż. 2 zawiera 250 PNU/ml; stęż. 3 zawiera 2500 PNU/ml. Wyciągi alergenowe grzybów pleśniowych Alternaria: stęż. 1 zawiera 5 PNU/ml; stęż. 2 zawiera 50 PNU/ml; stęż. 3 zawiera 500 PNU/ml. Stężenie 2 preparatu alergenowego jest rozcieńczeniem stężenia 3 w stosunku 1:10, stężenie 1 jest rozcieńczeniem stężenia 2 w stosunku 1:10.

1 liofilizat doustny zawiera 12 SQ-HDM standaryzowanego wyciągu alergenowego roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae.

Najczęściej wyszukiwane

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego, roztoczy kurzu domowego lub mieszanki wyciągów alergenowych w połączeniu z mannitolem (ilość mannitolu ≤40 mg/ml). Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 3 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 10 IR/ml, 300 IR/ml i 300 IR/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera 2 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 300 IR/ml. Preparat zawiera sód (590 mg NaCl/10 ml roztworu).

1 ml zawiesiny zawiera 20 000 AUeq zaadsorbowanego zmodyfikowanego wyciągu alergenów z mieszaniny 50% Dermatophagoides pteronyssinus i 50% Dermatophagoides farinae.

Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 4 fiolki z wyciągami alergenów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy kurzu domowego lub jadów owadów błonkoskrzydłych. Stężenia: fiolka 1 - 100 SQ-U/ml, fiolka 2 - 1000 SQ-U/ml, fiolka 3 - 10000 SQ-U/ml, fiolka 4 - 100000 SQ-U/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego: 100000 SQ-U/ml.

1 fiolka zawiera 3,2 mg ibrytumomabu tiuksetanu. Preparat jest dostarczany w postaci zestawu do sporządzenia ibrytumomabu tiuksetanu znakowanego radioizotopem itru-90. Gotowy preparat po wyznakowaniu radioizotopem zawiera 2,08 mg ibrytumomabu tiuksetanu w całkowitej objętości 10 ml.

100 ml roztworu zawiera 900 mg chlorku sodu. Osmolarność: 308 mOsmol/l.

Po przygotowaniu koncentratu 1 ml zawiera 1,5 mg rasburykazy. 1 mg odpowiada 18,2 EAU (1 jednostka aktywności enzymu (EAU) odpowiada aktywności enzymu, która przekształca 1 µmol kwasu moczowego do alantoiny w czasie 1 min w określonych warunkach działania: +30st.C ±1st.C TEA pH 8,9 bufor).

1 tabl. podjęzykowa zawiera wyciąg alergenów z pyłków następujących traw: kupkówka pospolita, tomka wonna, życica trwała, wiechlina łąkowa oraz tymotka łąkowa, o wskaźniku reaktywności 100 IR lub 300 IR; tabl. podj. zawierają laktozę.

Sól sodowa sulfonowanej żywicy polistyrenowej - 99,934% (zawartość sodu wynosi 1,42 g/15 g preparatu).

1 liofilizat doustny zawiera 12 SQ-HDM standaryzowanego wyciągu alergenowego roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Tasznik pospolity – zastosowanie chwastu o właściwościach leczniczych Tasznik pospolity – zastosowanie chwastu o właściwościach leczniczych

Tasznik pospolity to roślina z charakterystycznymi owocami w kształcie serduszek, którą kojarzy chyba każdy, kto kiedykolwiek biegał po łące. Rzeczywiście, tasznik jest ...

więcej

Właściwości i zastosowanie dziurawca. Przepis na napar z dziurawca Właściwości i zastosowanie dziurawca. Przepis na napar z dziurawca

Dziurawiec zwyczajny, zwany także zielem świętojańskim, to bylina porastająca łąki, polany, widne zarośla, zbocza, skraje lasów. Dziurawiec jest jednym z najpopularniejszych i ...

więcej

WITAMINA B7 (biotyna) - działanie, źródła występowania, objawy niedoboru WITAMINA B7 (biotyna) - działanie, źródła występowania, objawy niedoboru

Witamina B7 (biotyna) jest niezbędna do prawidłowej przemiany materii, zwłaszcza w przemianie glukozy, której poziom we krwi stabilizuje. Z tego powodu witamina ...

więcej

GŁÓG poprawia pracę serca, obniża ciśnienie, wzmacnia i uspokaja GŁÓG poprawia pracę serca, obniża ciśnienie, wzmacnia i uspokaja

Głóg wygląda pięknie – zarówno wiosną, gdy kwitnie, jak i jesienią, kiedy dojrzewają jego owoce. W dodatku jest rośliną o wyjątkowych walorach ...

więcej

Traganek - właściwości lecznicze herbaty z traganka Traganek - właściwości lecznicze herbaty z traganka

Traganek (Astragalus L.) ma liczne właściwości lecznicze. Herbata z traganka wzmacnia układ odpornościowy, zapobiega infekcjom, wpływa korzystnie na pracę nerek, wątroby i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.