Pedea

1 ml roztworu zawiera 5 mg ibuprofenu (oraz 7,5 mg sodu).

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Pedea 4 amp. 2 ml, roztw. do wstrz. 2017-10-31

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny, który oprócz działania przeciwzapalnego wykazuje także właściwości przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; nieselektywny inhibitor cyklooksygenazy powodujący zmniejszenie syntezy prostaglandyn. Racemiczna mieszanina enancjomerów S(+) i R(-): za leczniczą aktywność leku odpowiedzialny jest izomer S(+). Prostaglandyny przyczyniają się do utrzymywania drożnego przewodu tętniczego po urodzeniu, dlatego przyjmuje się, że jest to główny mechanizm działania ibuprofenu w tym wskazaniu. U noworodków przedwcześnie urodzonych ibuprofen znacznie zmniejsza stężenie prostaglandyn w osoczu oraz ich metabolitów, zwłaszcza PGE2 i 6-keto-PGF-1-α. U noworodków, którym podano 3 dawki ibuprofenu małe stężenia prostaglandyn utrzymywały się do 72 godzin, podczas gdy po podaniu tylko jednej dawki ibuprofenu obserwowano ich ponowny wzrost po 72 godzinach. Cmax leku w osoczu krwi kształtowały się w zakresie 35-40 mg/l po początkowej dawce nasycającej 10 mg/kg oraz po ostatniej dawce podtrzymującej, niezależnie od wieku ciążowego lub poporodowego. Stężenia resztkowe wynoszą około 10-15 mg/l 24 godziny po podaniu ostatniej dawki 5 mg/kg. Ibuprofen wiąże się w dużym stopniu z albuminami osocza krwi, chociaż ilość związanego leku wydaje się być znacznie mniejsza (95 %) w porównaniu z osoczem osób dorosłych (99 %). Okres połowicznej eliminacji oceniany jest na około 30 godzin (16-43).

Dawkowanie

Dożylnie, wyłącznie w ośrodkach intensywnej terapii noworodków pod nadzorem doświadczonego neonatologa. Cykl leczenia obejmuje 3-krotne dożylne wstrzyknięcie preparatu w odstępach 24-godzinnych. Pierwsze wstrzyknięcie powinno nastąpić w ciągu pierwszych 6 h życia. Dawkę ibuprofenu należy dostosować do masy ciała dziecka w następujący sposób: 1. wstrzyknięcie: 10 mg/kg mc.; 2. i 3. wstrzyknięcie: 5 mg/kg mc. Jeśli po podaniu pierwszej lub drugiej dawki wystąpi bezmocz lub jawny skąpomocz, należy powstrzymać się od podania następnej dawki leku, do czasu osiągnięcia odpływu moczu w normalnych ilościach. Jeśli ductus arteriosus nie zostanie zamknięty w ciągu 48 h po wstrzyknięciu ostatniej dawki leku lub ulegnie ponownemu otwarciu, można zastosować drugi cykl wstrzyknięć 3 dawek leku, jak opisano powyżej. Jeśli warunki przepływu nie zmienią się po drugim cyklu terapii, może zajść konieczność leczenia chirurgicznego przetrwałego przewodu tętniczego. Sposób podania. Lek należy podawać w krótkim wlewie dożylnym, w czasie 15 min, najlepiej w postaci nierozcieńczonej. W razie potrzeby objętość roztworu do wstrzykiwań można uzupełnić roztworem NaCl do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%) lub roztworem glukozy do wstrzykiwań 50 mg/ml (5%). Wszelką nie zużytą objętość roztworu należy usunąć. Całkowitą objętość wystrzykniętego roztworu należy dostosować do całkowitej dobowej podaży płynów.

Wskazania

Leczenie hemodynamicznie istotnego przetrwałego przewodu tętniczego u noworodków urodzonych przed 34 tyg. ciąży.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Zagrażające życiu zakażenie. Czynne krwawienie (zwłaszcza krwotok wewnątrzczaszkowy lub żołądkowo-jelitowy). Trombocytopenia lub zaburzenia krzepnięcia krwi. Znaczne zaburzenie czynności nerek. Wrodzona wada serca, w której przetrwały przewód tętniczy jest konieczny do zapewnienia dostatecznego przepływu krwi w krążeniu płucnym i ogólnoustrojowym (np. zarośnięcie zastawki pnia płucnego, ciężka tetralogia Fallota, zwężenie tętnicy głównej dużego stopnia). Potwierdzone lub podejrzewane martwicze zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy.

Środki ostrożności

Przed podaniem preparatu należy wykonać odpowiednie badanie echokardiograficzne w celu wykrycia przetrwałego przewodu tętniczego istotnego hemodynamicznie i wykluczenia nadciśnienia płucnego, a także wrodzonej wady serca przewodozależnej. Ponieważ profilaktyczne zastosowanie leku w pierwszych 3 dniach życia (począwszy od 6. godziny po urodzeniu) u noworodków przedwcześnie urodzonych przed 28 tygodniem ciąży prowadziło do wystąpienia przypadków szkodliwego oddziaływania na czynności płuc i nerek, leku nie należy stosować profilaktycznie w żadnym momencie ciąży. W szczególności obserwowano ciężkie niedotlenienie z nadciśnieniem płucnym u 3 noworodków w ciągu pierwszej godziny po podaniu pierwszego wlewu, przy czym objawy ustępowały w ciągu 30 min po rozpoczęciu wziewnej terapii tlenkiem azotu. Jeśli podczas lub po infuzji wystąpi niedotlenienie, należy zwrócić szczególną uwagę na ciśnienie płucne. Ponieważ wykazano, że w warunkach in vitro ibuprofen wypiera bilirubinę z jej miejsca wiązania z albuminą, może ulec zwiększeniu ryzyko encefalopatii bilirubinowej u dzieci przedwcześnie urodzonych. Z tego względu nie należy stosować ibuprofenu u niemowląt ze znacznie podwyższonym stężeniem bilirubiny. Ibuprofen może maskować typowe objawy zakażeń - w przypadku obecności zakażenia, konieczne jest zachowanie ostrożności podczas stosowania preparatu. Preparat należy podawać ostrożnie, aby uniknąć wynaczynienia krwi oraz związanego z tym podrażnienia tkanek. Ponieważ ibuprofen może hamować agregację płytek krwi, noworodki przedwcześnie urodzone należy monitorować w kierunku wystąpienia objawów krwawień. Ibuprofen może zmniejszać klirens aminoglikozydów, dlatego zaleca się ścisłe monitorowanie ich poziomów w surowicy w sytuacji, gdy są stosowane razem z ibuprofenem. Podobnie jak w przypadku innych NLPZ zalecane jest staranne monitorowanie czynności nerek oraz żołądka i jelit. U noworodków przedwcześnie urodzonych przed 27 tyg. ciąży, współczynnik zamykania przetrwałego przewodu tętniczego (33 do 50%) był mały przy zalecanym schemacie dawkowania. Preparat zawiera mniej niż 1 mmol sodu (15 mg) w 2 ml, tj. może być uznawany za wolny od sodu.

Niepożądane działanie

Bardzo często: trombocytopenia, neutropenia, dysplazja oskrzelowo-płucna, zwiększenie stężenia kreatyniny i zmniejszenie stężenia sodu we krwi. Często: krwotok dokomorowy, leukomalacja okołokomorowa, krwotok płucny, martwicze zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy, perforacja jelita, skąpomocz, zatrzymywanie płynów, krwiomocz. Niezbyt często: hipoksemia, krwotok żołądkowo-jelitowy, ostra niewydolność nerek. W badaniach klinicznych, w czasie których preparat był podawany profilaktycznie w ciągu pierwszych 6 h życia, u 3 noworodków urodzonych przedwcześnie do 28 tyg. ciąży wystąpiło ciężkie niedotlenienie z nadciśnieniem płucnym (reakcja ta wystąpiła w ciągu pierwszej godziny od podania pierwszego wlewu, przy czym objawy ustępowały w ciągu 30 min po rozpoczęciu wziewnej terapii tlenkiem azotu). Istnieją również zgłoszenia, otrzymane po wprowadzeniu leku do obrotu, dotyczące nadciśnienia płucnego u noworodków urodzonych przedwcześnie, którym podano preparat w jednostce opieki zdrowotnej.

Ciąża i laktacja

Nie dotyczy.

Uwagi

W czasie leczenia należy starannie monitorować czynność nerek, żołądka, jelit.

Interakcje

Równoczesne stosowanie preparatu z wymienionymi poniżej lekami jest przeciwwskazane: leki moczopędne - ibuprofen może zmniejszać działanie leków moczopędnych, leki moczopędne mogą zwiększać niebezpieczeństwo działania uszkadzającego nerki przez NLPZ u pacjentów w stanie odwodnienia organizmu; leki przeciwzakrzepowe - ibuprofen może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych i zwiększyć niebezpieczeństwo krwawień; kortykosteroidy - ibuprofen może zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawień żołądkowo-jelitowych; tlenek azotu - ponieważ oba te leki hamują czynności płytek krwi, ich jednoczesne stosowanie może teoretycznie zwiększyć niebezpieczeństwo występowania krwawień; inne NLPZ - należy unikać skojarzonego stosowania więcej niż jednego NLPZ ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; aminoglikozydy - ibuprofen może zmniejszać klirens aminoglikozydów, dlatego ich stosowanie razem z ibuprofenem może zwiększać ryzyko nefrotoksyczności i ototoksyczności.

Preparat zawiera substancję Ibuprofen.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 200 lub 400 mg ibuprofenu.

1 tabl. powl. zawiera 400 mg ibuprofenu. Preparat zawiera laktozę, czerwień koszenilową, azorubinę.

1 kaps. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 300 mg ibuprofenu.

1 tabl. zawiera: 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu i 200 j.m. heparynoidu. Krem zawiera p-hydroksybenzoesany metylu i propylu oraz glikol propylenowy.

1 czopek zawiera 60 mg lub 125 mg ibuprofenu.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu. 1 tabl. powl. Max zawiera 400 mg ibuprofenu.

1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; tabletki zawierają laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. powl. zawiera 50 mg losartanu potasu.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg losartanu potasu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

1 tabl. zawiera 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.

1 tabl. powl. zawiera 1,25 mg, 2,5 mg, 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg lub 10 mg fumaranu bisoprololu.

1 tabl. zawiera 5 mg lub 10 mg torasemidu.

1 kaps. zawiera 5 mg izradypiny.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg losartanu potasu.

1 ampułka 5 ml zawiera 50 mg lub 200 mg dopaminy (roztwór 1% lub 4%) i odpowiednio 3,17mg i 12,27 mg sodu oraz pirosiarczyn sodu.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg, 10 mg lub 20 mg chlorowodorku benazeprylu. Preparat zawiera laktozę.

1 g żelu zawiera 250 j.m. lub 1000 j.m. heparyny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi

Skaza krwotoczna oznacza zwiększoną skłonność do często obfitych krwawień samoistnych lub pourazowych. Skaza krwotoczna może więc oznaczać krwawienia nawet z najmniejszej rany, ...

więcej

Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie

Niedomykalność zastawki aortalnej to wada serca, która przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów, przyczyniając się do systematycznego upośledzania funkcji serca. ...

więcej

CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol

Cholesterol - zarówno ten dobry, jak i zły - choć brzmi groźnie, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bez dobrego i złego ...

więcej

TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie

Trombofilia, czyli nadkrzepliwość, to skłonność do tworzenia się zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Jest to stan zagrażający życiu, ponieważ skrzepy mogą przemieszczać się ...

więcej

Dyslipidemie Dyslipidemie

Dyslipidemie to najprościej mówiąc zaburzenia gospodarki lipidowej. Dyslipidemie to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje nieprawidłowości ilości, budowy czy funkcji poszczególnych frakcji lipidów. ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.