Paracetamol Polpharma

1 ml roztworu zawiera 10 mg paracetamolu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Paracetamol Polpharma 10 fiolek po 100 ml, roztw. do inf. 2017-10-31

Działanie

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Mechanizm działania może obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe. Działanie przeciwbólowe paracetamolu rozpoczyna się w ciągu 5-10 min od rozpoczęcia podawania. Najsilniejsze działanie przeciwbólowe uzyskuje się w ciągu 1 h i trwa ono zazwyczaj 4-6 h. Paracetamol zmniejsza gorączkę w ciągu 30 min od rozpoczęcia podawania i działanie to utrzymuje się przez co najmniej 6 h. Paracetamol słabo wiąże się z białkami osocza. Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie, w dwóch szlakach metabolicznych: sprzęgania z kwasem glukuronowym i z kwasem siarkowym. Sprzęganie z kwasem siarkowym podlega szybkiemu wysyceniu po zastosowaniu dawek większych od dawek leczniczych. Niewielka część (mniej niż 4%) jest metabolizowana przy udziale cytochromu P450 do reaktywnego metabolitu pośredniego (N-acetylobenzochinonoimina), który w prawidłowych warunkach zostaje szybko pozbawiony działania toksycznego przez zredukowany glutation i wydalony w moczu po sprzęganiu z cysteiną i kwasem merkaptomoczowym. Jednak po znacznym przedawkowaniu ilość tego toksycznego metabolitu się zwiększa. Metabolity paracetamolu są wydalane głównie w moczu. 90% podanej dawki jest wydalana w ciągu 24 h, głównie w postaci glukuronidów (60-80%) i siarczanów (20-30%). Mniej niż 5% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej. T0,5 paracetamolu wynosi 2,7 h.

Dawkowanie

Dożylnie. Fiolka o pojemności 100 ml jest przeznaczona do stosowania tylko u dorosłych, młodzieży i dzieci o mc. >33 kg. Dawkowanie ustala się na podstawie masy ciała pacjenta. Dorośli, młodzież i dzieci: >33 kg do ≤50 kg podawana dawka wynosi 15 mg/kg mc., objętość do podania 1,5 ml/kg mc., maksymalna całkowita objętość pojedynczej dawki obliczona dla pacjenta o maksymalnej mc. z danego zakresu 75 ml, maksymalna dawka dobowa 60 mg/kg mc, nie przekraczać 3 g. Dorośli i młodzież >50 kg: podawana dawka 1 g, objętość do podania 100 ml, maksymalna całkowita objętość pojedynczej dawki obliczona dla pacjenta o maksymalnej mc. z danego zakresu 100 ml, maksymalna dawka dobowa u pacjentów bez dodatkowych czynników ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby 4 g (u pacjentów z dodatkowymi czynnikami ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby – 3 g). Maksymalna dawka dobowa, przedstawiona powyżej, została podana dla pacjentów, którzy nie przyjmują innych preparatów zawierających w składzie paracetamol - należy ją odpowiednio zmniejszyć uwzględniając stosowanie tych leków. Minimalna przerwa między każdym podaniem preparatu wynosi co najmniej 4 h, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek co najmniej 6 h. Nie należy podawać więcej niż 4 dawki w ciągu 24 h. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku dostosowanie dawki nie jest konieczne. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤30 ml/min) zaleca się zmniejszenie dawki paracetamolu oraz wydłużenie minimalnych przerw między dawkami do 6 h. U dorosłych z niewydolnością wątroby, przewlekłym alkoholizmem, przewlekłym niedożywieniem (z małymi rezerwami glutationu w wątrobie) lub odwodnionych nie wolno przekraczać maksymalnej dawki dobowej 3000 mg. Sposób podania. Należy zachować ostrożność podczas przepisywania i podawania leku w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu, spowodowanych myleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci pacjenta. Należy upewnić się, że została przepisana i wydana właściwa dawka. Podczas wypisywania recepty należy podać zarówno całkowitą dawkę paracetamolu w mg, jak i całkowitą objętość roztworu w ml. Roztwór podaje się w 15 minutowej infuzji dożylnej.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie umiarkowanego bólu, zwłaszcza po zabiegach chirurgicznych oraz krótkotrwale leczenie gorączki, gdy dożylne podanie paracetamolu jest klinicznie uzasadnione nagłą koniecznością leczenia bólu lub hipertermii i (lub) wtedy, gdy podanie leku inną drogą nie jest możliwe.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, chlorowodorek propacetamolu (prolek paracetamolu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu spowodowanych myleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci pacjenta. Nie zaleca się długotrwałego lub częstego stosowania leku. Wskazane jest, aby tak szybko, jak to możliwe zastosować odpowiednie leczenie doustnym preparatem przeciwbólowym. W celu uniknięcia przedawkowania paracetamolu należy sprawdzić, czy inne stosowane u pacjenta preparaty nie zawierają paracetamolu lub propacetamolu. Stosowanie dawek większych niż zalecane wiąże się z ryzykiem bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Kliniczne objawy przedmiotowe i podmiotowe uszkodzenia wątroby (w tym piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) występują zwykle po 2, a najpóźniej po 4-6 dniach od podania. Odtrutkę należy podać tak szybko, jak to możliwe. Paracetamol należy stosować ostrożnie w przypadku: niewydolności wątroby, ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), przewlekłego alkoholizmu, przewlekłego niedożywienia (małe rezerwy glutationu w wątrobie), odwodnienia. Tak jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji umieszczonych w szklanych fiolkach, konieczne jest ścisłe monitorowanie podawania leku, zwłaszcza pod koniec infuzji (w celu uniknięcia zatoru powietrznego).

Niepożądane działanie

Rzadko: niedociśnienie tętnicze, zwiększona aktywność aminotranferaz, złe samopoczucie. Bardzo rzadko: małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, reakcje nadwrażliwości (od wysypki skórnej lub pokrzywki do wstrząsu anafilaktycznego - lek należy odstawić), ciężkie reakcje skórne. Ponadto mogą wystąpić: rumień, nagłe zaczerwienienie, tachykardia oraz ból i uczucie pieczenia w miejscu wstrzyknięcia.

Ciąża i laktacja

Paracetamol można stosować u kobiet w ciąży jedynie po uważnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka. W takim przypadku należy ściśle przestrzegać zaleconego dawkowania i czasu podawania. Paracetamol podany doustnie przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Nie zgłaszano niekorzystnego wpływu na niemowlęta karmione piersią, dlatego preparat można stosować u kobiet karmiących piersią.

Uwagi

Preparat zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg sodu)/100 ml, to znaczy uznaje się go za "wolny od sodu". Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Probenecyd powoduje prawie dwukrotne zmniejszenie klirensu paracetamolu przez hamowanie jego sprzęgania z kwasem glukuronowym - podczas jednoczesnego stosowania należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu. Salicylamid może wydłużyć okres półtrwania paracetamolu w fazie eliminacji. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków indukujących aktywność enzymów. Jednoczesne stosowanie paracetamolu (4 g na dobę przez co najmniej 4 dni) i doustnych leków przeciwzakrzepowych może prowadzić do niewielkich zmian wartości INR (należy częściej kontrolować wartości INR podczas całego okresu jednoczesnego stosowania oraz przez 1 tydzień po zakończeniu leczenia paracetamolem).

Preparat zawiera substancję Paracetamol.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny (oraz 0,6 mg potasu i 10 mg sodu).

1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu oraz 325 mg paracetamolu.

1 kaps. twarda zawiera: 500 mg paracetamolu, 25 mg kofeiny, 6,1 mg chlorowodorku fenylefryny.

5 ml zawiesiny zawiera 120 mg paracetamolu; zawiesina zawiera sacharozę, pirosiarczyn sodu oraz sód.

1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu.

1 saszetka zawiera 650 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny i 50 mg kwasu askorbowego.

1 tabl. zawiera: 150 mg propyfenazonu, 250 mg paracetamolu i 50 mg kofeiny.

1 kaps. zawiera 300 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 12 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Preparat zawiera sorbitol i czerwień koszenilową.

1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu.

1 tabl. powl. lub tabl. musująca zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu. Tabl. musująca zawiera 7,8 mmol (179,4 mg) sodu, 2,9 mg potasu i żółcień pomarańczową.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 200 mg karbamazepiny.

1 tabl. zawiera 20 mg cynaryzyny i 40 mg dimenhydraminy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

1 tabl. do ssania zawiera 60 mg mieszaniny mentolu i izowalerianianu mentylu. Preparat zawiera sacharozę.

1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu. 1 tabl. powl. forte zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu i 650 mg paracetamolu; tabl. powl. forte zawierają laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 75 mg, 150 mg lub 300 mg pregabaliny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1200 mg piracetamu; lek zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 8 mg, 16 mg lub 24 mg dichlorowodorku betahistyny. Preparat zawiera laktozę.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 30 mg lub 60 mg duloksetyny (w postaci chlorowodorku). Preparat zawiera cukier prasowalny.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie

Paraliż kleszczowy może wystąpić po ukąszeniu przez kleszcza. Paraliż kleszczowy może pojawić się u każdego, jednak najczęściej na jego objawy narażone są ...

więcej

Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty

Autyzm u dorosłych ma wiele obliczy. Trudno opisać dorosłego autyka, tak jak trudno sklasyfikować samą chorobę. Ania z diagnozy: "autyzm" właściwie się ...

więcej

Autyzm wysokofunkcjonujący Autyzm wysokofunkcjonujący

Autyzm wysokofunkcjonujący nie widnieje w medycznych klasyfikacjach, a mimo tego dość często można się natknąć na ten termin w różnych źródłach. Określa ...

więcej

Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, terapia Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, ...

Autyzm (a mówiąc poprawnie, zaburzenia ze spektrum autyzmu) to problem, którego obawia się wielu rodziców małych dzieci. Czym spowodowane są, związane z ...

więcej

Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu po bezsennej nocy? Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu ...

Podobno małe zaburzenia snu jeszcze nikomu krzywdy nie wyrządziły. Jednak wyobraźcie sobie, jak wiele wypadków drogowych było spowodowanych tym, że kierowcy byli ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.