Oxis® Turbuhaler

1 dawka dostarczona zawiera 4,5 µg lub 9 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu. 1 dawka odmierzona zawiera 6 µg lub 12 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu. Preparat zawiera laktozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Oxis® Turbuhaler 60 dawek, proszek do inh. 53,55 zł 2017-10-31

Działanie

Selektywny β2-mimetyk. Wywiera działanie rozszerzające oskrzela u pacjentów z odwracalną obturacją dróg oddechowych. Działanie to występuje szybko (w ciągu 1-3 min po inhalacji) i utrzymuje się średnio ok. 12 h po podaniu pojedynczej dawki. Podany wziewnie formoterol szybko się wchłania, a Cmax w surowicy występuje ok. 15 min po inhalacji. Średnia dawka leku dostająca się do płuc po inhalacji z inhalatora Turbuhaler wynosi 28-49% dawki dostarczonej (21-37% dawki odmierzonej). Całkowita biodostępność układowa wynosi ok. 61% dawki dostarczonej (co odpowiada 46% dawki odmierzonej). Stopień wiązania z białkami osocza wynosi ok. 50%. Formoterol jest metabolizowany na drodze bezpośredniej glukuronidacji i O-demetylacji. 8-13% dawki dostarczonej formoterolu (co odpowiada 6-10% dawki odmierzonej) jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Końcowy T0,5 po podaniu drogą wziewną wynosi 17 h.

Dawkowanie

Wziewnie. Konieczność stosowania dodatkowych dawek leku, oprócz stosowanych w leczeniu podtrzymującym, częściej niż 2 razy w tygodniu świadczy o tym, że stosowane leczenie nie jest wystarczające - należy wówczas rozważyć zmianę sposobu leczenia. Astma. Dorośli. Stosowanie doraźne: 4,5-9 µg w celu zmniejszenia objawów obturacji dróg oddechowych. Dawka podtrzymująca: 4,5-9 µg 1 lub 2 razy na dobę (u niektórych pacjentów może być konieczne stosowanie 18 µg 1 lub 2 razy na dobę). Zapobieganie objawom obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem: 9 µg przed wysiłkiem; maksymalna dawka dobowa: 36 µg, jednak dopuszcza się podanie do 54 µg na dobę; maksymalna dawka jednorazowa: 27 µg. Dzieci od 6 lat. Stosowanie doraźne: 4,5-9 µg w celu zmniejszenia objawów obturacji dróg oddechowych. Dawka podtrzymująca: 9 µg 1 lub 2 razy na dobę. Zapobieganie objawom obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem: 4,5-9 µg przed wysiłkiem; maksymalna dawka dobowa: 18 µg, jednak dopuszcza się podanie do 36 µg na dobę; maksymalna dawka jednorazowa: 9 µg. Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Dawka podtrzymująca: 9 µg 1 lub 2 razy na dobę. Maksymalna dawka podtrzymująca nie powinna być większa niż 18 µg. U pacjentów leczonych preparatem w celu opanowania objawów można w razie potrzeby zastosować dodatkowe dawki (inhalacje) oprócz stosowanych w leczeniu podtrzymującym. Maksymalna dawka dobowa: 36 µg; maksymalna dawka jednorazowa: 18 µg. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku.Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia (brak wystarczających danych).

Wskazania

Leczenie podtrzymujące, w skojarzeniu z wziewnymi glikokortykosteroidami, objawów obturacji dróg oddechowych i zapobieganie objawom wywołanym przez wysiłek u pacjentów z astmą, jeżeli leczenie glikokortykosteroidami nie jest wystarczające. Leczenie objawów obturacji dróg oddechowych u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na formoterol lub laktozę podawaną wziewnie (która zawiera niewielkie ilości białek mleka).

Środki ostrożności

Nie należy rozpoczynać leczenia astmy formoterolem, ponieważ jest on niewystarczający do tego celu. Pacjenci z astmą, którzy powinni być leczeni długo działającymi β2-miemetykami, powinni jednocześnie otrzymywać leczenie przeciwzapalne optymalnie dobranymi dawkami glikokortykosteroidów. Pacjentom należy zalecić kontynuowanie leczenia przeciwzapalnego po rozpoczęciu stosowania preparatu, nawet w przypadku złagodzenia objawów. Chociaż preparat może być dołączony do leczenia, kiedy stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych nie zapewnia odpowiedniej kontroli objawów astmy, to nie należy rozpoczynać jego stosowania u pacjentów podczas ostrego, ciężkiego zaostrzenia astmy lub jeśli nastąpiło znaczne pogorszenie stanu pacjenta podczas istniejącego zaostrzenia. Należy poinstruować pacjentów rozpoczynających leczenie, aby w przypadku, gdy nie wystąpi opanowanie objawów astmy lub wystąpi pogorszenie, kontynuowali leczenie i skontaktowali się z lekarzem. Kiedy objawy astmy pozostają pod kontrolą można rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki leku. Ważne jest regularne kontrolowanie stanu pacjentów podczas zmniejszania stosowanych dawek. Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki leku. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnercza, tyreotoksykozą, kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu, ciężkim nadciśnieniem tętniczym, podzastawkowym zwężeniem aorty nieznanego pochodzenia, tętniakiem oraz u pacjentów z innymi ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, np. chorobą niedokrwienną serca, tachyarytmiami lub ciężką niewydolnością serca. Pacjenci z wydłużonym odstępem QTc lub zażywający leki wydłużające odstęp QTc powinni być pod obserwacją, ponieważ formoterol może wydłużać odstęp QTc. U pacjentów z cukrzycą zaleca się w początkowym okresie leczenia kontrolę stężenia glukozy we krwi, ponieważ β2-mimetyki mogą zwiększać jej stężenie. Szczególną ostrożność zaleca się u pacjentów z ostrą, ciężką astmą, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia hipokaliemii (przez hipoksję). Działanie hipokaliemiczne mogą nasilać pochodne ksantynowe, steroidy i leki moczopędne. W takich sytuacjach zaleca się monitorowanie stężenia potasu w surowicy. W przypadku wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli, należy natychmiast przerwać leczenie i wprowadzić terapię alternatywną. Zawartość laktozy w preparacie zwykle nie ma znaczenia klinicznego u pacjentów z nietolerancją laktozy; preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. U dzieci w wieku do 6 lat nie należy stosować preparatu ze względu na niewystarczające dane dotyczące stosowania leku w tej grupie wiekowej. Nie jest znany wpływ takich czynników, jak podeszły wiek, zaburzenia czynności wątroby oraz nerek, na farmakokinetykę formoterolu. W przypadku ciężkiej marskości wątroby należy się liczyć ze zwiększeniem stężenia formoterolu w surowicy.

Niepożądane działanie

Często: uczucie kołatania serca, ból głowy, drżenia mięśniowe. Niezbyt często: tachykardia, skurcze mięśni, pobudzenie, niepokój ruchowy, zaburzenia snu. Rzadko: zaburzenia rytmu serca, (np. migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe), nudności, reakcje nadwrażliwości (np. wyprysk, pokrzywka, świąd, skurcz oskrzeli), hipokaliemia. Bardzo rzadko: dławica piersiowa, wydłużenie odstępu QTc, hiperglikemia, zaburzenia smaku, zawroty głowy, zmiany ciśnienia tętniczego, paradoksalny skurcz oskrzeli. Podczas leczenia β2-sympatykomimetykami może dochodzić do zwiększenia stężenia insuliny, wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu, związków ketonowych we krwi. Zawarta w preparacie laktoza zawiera niewielkie ilości białek mleka, które mogą powodować reakcje alergiczne.

Ciąża i laktacja

Bezpieczeństwo stosowania u kobiet ciąży nie zostało ustalone - zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w tej grupie pacjentek, zwłaszcza w I trymestrze ciąży oraz tuż przed porodem. Leku nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Uwagi

Podczas stosowania preparatu pacjent może nie wyczuwać smaku leku.

Interakcje

Stosowanie innych leków o działaniu sympatykomimetycznym może nasilać działania niepożądane preparatu. Działanie hipokaliemiczne mogą nasilać stosowane równocześnie inne β2-mimetyki, pochodne ksantyny, steroidy, leki moczopędne. Hipokaliemia może sprzyjać występowaniu zaburzeń rytmu serca u pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy. Jednoczesne stosowanie chinidyny, dyzopiramidu, prokainamidu, fenotiazyny, leków przeciwhistaminowych (terfenadyna), inhibitorów MAO, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i formoterolu może wydłużać odstęp QTc i zwiększać ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu. Lewodopa, lewotyroksyna, oksytocyna, alkohol mogą osłabiać tolerancję układu krążenia na β2-mimetyki. Jednoczesna terapia formoterolem oraz inhibitorami MAO lub innymi lekami o podobnym działaniu (furazolidon, prokarbazyna) może powodować wystąpienie nagłych wzrostów ciśnienia krwi. Pacjenci leczeni formoterolem, otrzymujący podczas znieczulenia ogólnego halogenowe środki wziewne, są bardziej narażeni na ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Działanie formoterolu rozszerzające oskrzela może być zwiększone przez jednoczesne stosowanie leków przeciwcholinergicznych. Leki β-adrenergiczne, także w postaci kropli do oczu, mogą zmniejszać lub hamować działanie formoterolu (β-adrenolityki i formoterol można stosować jednocześnie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach).

Cena

Oxis® Turbuhaler, cena 100% 53,55 zł

Preparat zawiera substancję Formoterol fumarate.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 dawka dostarczona zawiera 4,5 µg lub 9 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu. 1 dawka odmierzona zawiera 6 µg lub 12 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu. Preparat zawiera laktozę.

1 dawka odmierzona zawiera 12 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu, co odpowiada dawce dostarczonej 9 µg. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. (1 dawka inhalacyjna) zawiera 12 µg fumaranu formoterolu (w postaci dwuwodnego fumaranu formoterolu). Preparat zawiera laktozę.

1 dawka odmierzona zawiera 12 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu, co odpowiada dawce dostarczonej 10,1 µg.

1 dawka dostarczana (dawka opuszczająca ustnik inhalatora) zawiera: 160 µg budezonidu i 4,5 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu lub 320 µg budezonidu i 9 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu. W przypadku inhalatora Easyhaler dostarczana dawka (z urządzenia dawkującego) zawiera podobną ilość substancji czynnej, co dawka odmierzona (z zasobnika). Preparat zawiera laktozę.

1 dawka zawiera 12 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. twarda (co odpowiada jednej dawce inhalacyjnej) zawiera 12 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu. Preparat zawiera laktozę.

1 dawka dostarczona (dawka opuszczająca ustnik inhalatora) zawiera 80 µg, 160 µg lub 320 µg budezonidu i odpowiednio 4,5 µg, 4,5 µg lub 9 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. zawiera 12 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 12 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu (dawka odmierzona). Dawka dostarczona zawiera 9 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu. Preparat zawiera laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 125 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 110 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana) lub 1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 250 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 220 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana).

5 ml syropu Junior zawiera 7,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu; 5 ml syropu Duo zawiera 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu. Lek zawiera sacharozę.

1 saszetka zawiera 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego i 25 mg maleinianu feniraminy. Preparat zawiera sacharozę i etanol.

1 ml zawiesiny do nebulizacji zawiera 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg budezonidu.

1 ml syropu zawiera 3 mg lub 6 mg chlorowodorku ambroksolu. Preparat zawiera sorbitol.

1 dawka dostarczona (dawka opuszczająca ustnik inhalatora) zawiera 80 µg, 160 µg lub 320 µg budezonidu i odpowiednio 4,5 µg, 4,5 µg lub 9 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu. Preparat zawiera laktozę.

1 ml roztworu zawiera 20 mg teofiliny. Preparat zawiera sód.

1 tabl. zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu; tabletki zawierają laktozę. 1 kaps. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 75 mg chlorowodorku ambroksolu; kapsułki zawierają sacharozę i indygotynę. 1 ml kropli doustnych zawiera 7,5 mg chlorowodorku ambroksolu. 5 ml syropu zawiera 15 mg lub 30 mg chlorowodorku ambroksolu; syropy zawierają sorbitol. 1 rozpylenie 0,2 ml (1 dawka) roztworu doustnego zawiera 10 mg chlorowodorku ambroksolu; roztwór zawiera etanol i lewomentol.

1 kaps. zawiera 143 µg maleinianu indakaterolu, co odpowiada 110 µg indakaterolu oraz 63 µg bromku glikopironiowego, co odpowiada 50 µg glikopironium. 1 dostarczona dawka (dawka, która wydostaje się z ustnika inhalatora) zawiera 110 µg maleinianu indakaterolu, co odpowiada 85 µg indakaterolu oraz 54 µg bromku glikopironiowego, co odpowiada 43 µg glikopironium. Preparat zawiera laktozę.

1 ml zawiesiny do nebulizacji zawiera odpowiednio: 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg budezonidu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Smog fotochemiczny (fotosmog) - przyczyny powstawania i skutki zdrowotne Smog fotochemiczny (fotosmog) - przyczyny powstawania i skutki zdrowotne

Smog fotochemiczny (fotosmog), inaczej smog typu Los Angeles, ma postać brunatnej mgły unoszącej się nad miastem. Smog fotochemiczny jest typowy dla wielu ...

więcej

Płuca - budowa, funkcje, choroby Płuca - budowa, funkcje, choroby

Płuca znajdują się w klatce piersiowej i są częścią układu oddechowego. Ich najważniejszym zadaniem jest przenoszenie tlenu z powietrza do krwi oraz ...

więcej

Astma oskrzelowa - objawy, przyczyny i skuteczne leczenie Astma oskrzelowa - objawy, przyczyny i skuteczne leczenie

Astma oskrzelowa jest przewlekłą, zapalną chorobą dróg oddechowych. Astma to choroba o zmiennym przebiegu, jej objawy trudno przewidzieć. Czasem dolegliwości pojawiają się ...

więcej

Jak zwalczyć zanieczyszczone powietrze w mieszkaniu? Sprawdź! Jak zwalczyć zanieczyszczone powietrze w mieszkaniu? Sprawdź!

Zanieczyszczone powietrze w domu to wina m. in. szkodliwych substancji: tlenku i dwutlenku węgla, tlenku azotu, formaldehydu, a także pleśni, glonów, grzybów ...

więcej

Maski antysmogowe chronią przed zanieczyszczonym powietrzem? Maski antysmogowe chronią przed zanieczyszczonym powietrzem?

Maski antysmogowe, które mają chronić przed oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem, stają się coraz popularniejsze. Wszystko dlatego, że poziom toksycznych substancji w powietrzu jest ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.