Oksaliplatyna medac

1 fiolka zawiera 100 mg lub 150 mg oksaliplatyny. 1 ml stężonego roztworu po rekonstytucji zawiera 5 mg oksaliplatyny.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Oksaliplatyna medac 1 fiolka, proszek do sporz. roztw. do inf. 2017-10-31

Działanie

Lek przeciwnowotworowy, pochodna platyny, wykazujący szerokie spektrum działania cytotoksycznego in vitro. Działa przeciwnowotworowo in vitro w różnych układach modelowych guzów. Wykazuje aktywność in vitro oraz in vivo w różnych modelach opornych na cisplatynę. Uwodnione pochodne powstające w następstwie biotransfomacji okasliplatyny, wchodzą w interakcje z DNA, w wyniku czego powstające krzyżowe połączenia między łańcuchami DNA powodują przerwanie syntezy DNA. Lek wydalany głównie w moczu, z klirensem nerkowym głównie w okresie 48 h po podaniu leku. Po 5 dobach około 54% całkowitej dawki leku wykrywane jest w moczu, a poniżej 3% w kale.

Dawkowanie

Lek stosuje się dożylnie i wyłącznie u dorosłych. Zalecana dawka leku wynosi 85 mg/m2 pc. co 2 tyg. Leczenie uzupełniające trwa 6 mies. i obejmuje 12 cykli chemioterapii. Lek należy zawsze podawać przed pochodnymi fluoropirymidynowymi, np. 5-fluorouracylem. Lek podaje się we wlewie dożylnym trwającym 2-6 h. Roztwór do wlewu przygotowuje się w 250 - 500 ml 5% glukozy, tak aby stężenie leku wynosiło 0,2 - 0,7 mg/ml.

Wskazania

Leczenie wspomagające III stadium (stopień Duke C) raka okrężnicy po całkowitej resekcji pierwotnego guza oraz leczenie raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami, w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lek lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Okres karmienia piersią. Zahamowanie czynności szpiku kostnego przed pierwszym cyklem leczenia: neutropenia 9/l lub małopłytkowość 9/l. Neuropatia obwodowa czuciowa z zaburzeniem czynnościowym przed pierwszym cyklem leczenia. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min.).

Środki ostrożności

Lek należy stosować wyłącznie w wyspecjalizowanych oddziałach onkologicznych. Lek powinien być podawany pod nadzorem doświadczonego lekarza onkologa. U chorych z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek, podanie oksaliplatyny należy rozważyć po ocenie stosunku korzyści do ryzyka u danego pacjenta. W takich przypadkach należy ściśle kontrolować czynność nerek. Pacjentów z reakcją alergiczną na związki platyny w wywiadzie należy obserwować w kierunku pojawienia się objawów alergii, a w razie wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy przerwać podawanie oksaliplatyny i zastosować odpowiednie leczenie objawowe. W razie wynaczynienia leku należy natychmiast przerwać jego wlew i zastosować miejscowe leczenie objawowe. Ze względu na neurotoksyczne działanie leku, każdorazowo przed podaniem kolejnej dawki leku oraz okresowo po jego podaniu należy przeprowadzić badanie neurologiczne. W razie wystąpienia objawów ze strony układu nerwowego (przeczulica, zaburzenia czucia) należy zmodyfikować dawkę oksaliplatyny, w zależności od czasu trwania i nasilenia objawów: jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni i są uciążliwe, następną dawkę należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. W razie utrzymywania się przeczulicy bez zaburzenia czynnościowego do następnego cyklu leczenia, następną dawkę leku należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. Jeśli przeczulica z zaburzeniem czynnościowym utrzymuje się do następnego cyklu leczenia, podawanie oksaliplatyny należy przerwać. W przypadku wystąpienia biegunki 4st., neutropenii 3st. lub 4st. lub małopłytkowości 3st. do 4st. należy zmniejszyć dawkę oksaliplatyny z 85 do 65 mg/m2 pc. Ponadto należy odpowiednio zmniejszyć dawkę 5-fluorouracylu. W razie wystąpienia niewyjaśnionych objawów ze strony układu oddechowego, takich jak kaszel bez wydzieliny, duszność, trzeszczenia lub w badaniu radiologicznym nacieki w płucach, należy przerwać podawanie oksaliplatyny do czasu przeprowadzenia dalszych badań, które wykluczą obecność choroby śródmiąższowej płuc lub zwłóknienia płuc.

Niepożądane działanie

Najczęściej obserwowane: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: biegunka, nudności, wymioty, zapalenie błon śluzowych. Mielotoksyczność: leukopenia, neutropenia, limfopenia, małopłytkowość, niedokrwistość. Zakażenia. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: anoreksja, nieprawidłowe stężenia glukozy we krwi, hipokaliemia, nieprawidłowe stężenia sodu we krwi. Neurotoksyczność: obwodowa neuropatia czuciowa - ostra i nasilająca się przy podawaniu kolejnych dawek. Krwawienia z nosa. Duszność, kaszel. Wyłysienie. Złuszczanie się skóry (zespół dłoniowo-podeszwowy), ból stawów i kości. Uczucie zmęczenia, gorączka, osłabienie, reakcja w miejscu podania leku. Zwiększenie: aktywności enzymów wątrobowych, aktywności fosfatazy zasadowej we krwi, aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi, stężenia kreatyniny i bilirubiny we krwi. Zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią. Odpowiednią antykoncepcję należy stosować podczas leczenia i przez 4 mies. po zakończeniu leczenia u kobiet i 6 mies. u mężczyzn.

Uwagi

Przed rozpoczęciem podawania oksaliplatyny oraz przed każdym następnym cyklem leczenia należy sprawdzić obraz morfologiczny krwi, a w przypadku liczby neutrocytów 9/l lub liczby płytek 9/l należy opóźnić podanie następnego cyklu leczenia do czasu, gdy parametry hematologiczne powrócą do prawidłowych wartości. W trakcie leczenia oksaliplatyną zwiększa się ryzyko zawrotów głowy, nudności i wymiotów i innych objawów neurologicznych, które wpływają na chód i zachowanie równowagi i mogą prowadzić do słabego i umiarkowanego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Interakcje

Oksaliplatyna wykazuje działanie synergistyczne z 5-fluorouracylem.

Preparat zawiera substancję Oxaliplatin.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg oksaliplatyny; lek zawiera laktozę.

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg oksaliplatyny.

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg oksaliplatyny.

1 fiolka zawiera 100 mg lub 150 mg oksaliplatyny. 1 ml stężonego roztworu po rekonstytucji zawiera 5 mg oksaliplatyny.

1 fiolka zawiera 50 mg, 100 mg lub 150 mg oksaliplatyny do odtworzenia odpowiednio w 10 ml, 20 ml lub 30 ml rozpuszczalnika. Po odtworzeniu 1 ml roztworu zawiera 5 mg oksaliplatyny.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera: 0,215 ml alkoholowo - wodnego wyciągu (1:11) odpowiadającego: 10 mg korzenia dzikiego indygo, 7,5 mg korzenia jeżówki purpurowej oraz 2 mg ziela żywotnika zachodniego. Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

1 fiolka zawiera 0,1 mg tryptoreliny w postaci octanu.

1 implant zawiera 10,8 mg gosereliny (w postaci octanu).

1 ml zawiesiny zawiera 40 mg octanu megestrolu w postaci zmikronizowanej. Preparat zawiera sacharozę.

1 kaps. zawiera 150 mg cerytynibu.

1 amp.-strzyk. z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawiera 7,5 mg, 22,5 mg lub 45 mg octanu leuproreliny.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg anastrozolu. Preparat zawiera laktozę.

1 fiolka proszku zawiera 38,5 µg blinatumomabu. Po rozpuszczeniu w wodzie do wstrzykiwań końcowe stężenie blinatumomabu wynosi 12,5 µg/ml.

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 6 mg paklitakselu; lek zawiera etanol (391 mg/ml) oraz polioksylenowany olej rycynowy, tj. rycynooleinian makrogologlicerolu (527 mg/ml).

1 tabl. zawiera 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg metotreksatu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Chłoniak: przyczyny, objawy, rodzaje, leczenie Chłoniak: przyczyny, objawy, rodzaje, leczenie

Chłoniaki to nowotwory złośliwe wywodzące się z białych krwinek. Objawy chłoniaków bywają niespecyficzne: mogą nimi być np. uczucie zmęczenia, nocne poty czy ...

więcej

Młodzieńcza białaczka mielomonocytowa (JMML) - przyczyny, objawy i leczenie Młodzieńcza białaczka mielomonocytowa (JMML) - przyczyny, objawy i leczenie

Młodzieńcza białaczka mielomonocytowa (JMML) to rzadki rodzaj białaczki, który występuje u niemowląt i małych dzieci, z reguły u tych poniżej 2. roku ...

więcej

Ostra białaczka szpikowa (AML) - przyczyny, objawy i leczenie Ostra białaczka szpikowa (AML) - przyczyny, objawy i leczenie

Ostra białaczka szpikowa (AML - acute myeloid leukemia) to nowotwór układu krwiotwórczego, który w większości przypadków dotyka dorosłych. Ryzyko jej rozwoju zwiększa ...

więcej

Białaczka u niemowląt - przyczyny, objawy i leczenie Białaczka u niemowląt - przyczyny, objawy i leczenie

Białaczka u niemowląt to rzadko występująca, ale bardzo złośliwa choroba nowotworowa układu krwiotwórczego. Białaczka niemowlęca cechuje się znacznym zaawansowaniem choroby już w ...

więcej

Białaczka włochatokomórkowa: przyczyny, objawy, leczenie Białaczka włochatokomórkowa: przyczyny, objawy, leczenie

Białaczka włochatokomórkowa (hairy cell leukemia - HCL) to rzadka odmiana przewlekłej białaczki limfocytowej. Nie ma leku powodującego wyleczenie z białaczki włochatokomórkowej, ale ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.