Neloren®

1 ampułka (2 ml) zawiera 600 mg linkomycyny w postaci jednowodnego chlorowodorku. Preparat zawiera alkohol benzylowy.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Neloren® 10 amp. 2 ml, roztw. do wstrz. i inf. 37,18zł 2017-10-31

Działanie

Antybiotyk linkozamidowy. W zależności od stężenia i wrażliwości drobnoustroju działa bakteriostatycznie lub bakteriobójczo na Staphylococcus aureus (także szczepy oporne na penicylinę), Streptococcus pyogenes, S. pneumoniae i S. viridans, Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis, niektóre szczepy Clostridium spp. i Bacteroides fragilis. Wykazuje oporność krzyżową z klindamycyną i erytromycyną. Bardzo dobrze wchłania się po podaniu domięśniowym. Wiązanie z białkami osocza wynosi w zależności od stężenia 28-86%. Linkomycyna przenika do tkanek i płynów ustrojowych, osiągając zwłaszcza duże stężenia w płynie stawowym, tkance kostnej i tłuszczowej, skórze i chrząstce; przenika także przez barierę łożyska i do mleka matki. Słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego, jednak w przypadku zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych obserwowano stężenia leku rzędu 40% stężenia we krwi. Po podaniu pozajelitowym jest wydalana w ok. 10-30% z moczem oraz w około 4-14% z kałem. T0,5 we krwi wynosi 5 h.

Dawkowanie

Domięśniowo. Dorośli i młodzież >14 lat: w umiarkowanych zakażeniach 600 mg co 24 h; w ciężkich zakażeniach 600 mg co 12 h. Dzieci od 1 mż. do 14 lat: 10 mg/kg mc./dobę co 24 h; w ciężkich zakażeniach: 20 mg/kg mc./dobę w 2 dawkach co 12 h. Dożylnie (po rozcieńczeniu w 250 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub roztworu glukozy, z szybkością wlewu nie większą niż 50 mg/kg mc./h). Dorośli i młodzież > 14 lat: 600 mg co 8-12 h; w ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć (maksymalna dawka 8 g/dobę). Dzieci od 1 mż. do 14 lat: 10-20 mg/kg mc./dobę w 2-3 dawkach co 8-12 h; w ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania linkomycyny u niemowląt młodszych niż 1 miesiąc. W niewydolności nerek podaje się dawkę wynoszącą 25-30% zwykle stosowanej dawki; przy klirensie kreatyniny 10 - 50 ml/min zalecany okres między dawkami wynosi 12 h; przy klirensie kreatyniny < 10 ml/min, dawki leku należy podawać co 24 h; w niewydolności wątroby dawkę także należy zmniejszyć i kontrolować stężenie linkomycyny w surowicy.

Wskazania

Ciężkie zakażenia wywołane przez wywołanych przez wrażliwe szczepy gronkowców (zarówno wytwarzające, jak i nie wytwarzające penicylinazy) oraz paciorkowców (za wyjątkiem szczepów Enterococcus faecalis i E. faecium), takich jak: zakażenia układu oddechowego, zakażenia kości i tkanki łącznej, zakażenia skóry i tkanek miękkich, zakażenia w obrębie jamy brzusznej (w skojarzeniu z antybiotykiem aktywnym wobec bakterii Gram-ujemnych). Zapobiegawczo w zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej. W związku z wyodrębnieniem szczepów gronkowców i paciorkowców opornych na linkomycynę, w przypadku stosowania linkomycyny w leczeniu zakażeń wywołanych zwłaszcza przez szczepy Staphylococcus aureus i Streptococcus pneumoniae wskazane jest wykonanie antybiogramu. Należy uwzględnić oficjalne, krajowe wytyczne dotyczące oporności bakterii oraz prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na linkomycynę, klindamycynę lub alkohol benzylowy.

Środki ostrożności

Ze względu na zawartość alkoholu benzylowego nie stosować u wcześniaków i noworodków oraz zachować ostrożność u niemowląt i dzieci poniżej 3 lat. Ostrożnie stosować u pacjentów z przebytymi chorobami przewodu pokarmowego (zwłaszcza z zapaleniem okrężnicy) i reakcjami alergicznymi w wywiadzie, u pacjentów w podeszłym wieku, z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Unikać zbyt szybkiego wlewu lub podawania dawek większych niż zalecane (ryzyko zaburzeń rytmu serca, niedociśnienia tętniczego, omdlenia, zatrzymania czynności serca). Podczas długotrwałego leczenia należy okresowo kontrolować czynność wątroby i obraz krwi (zwłaszcza u dzieci). Wskazaniem do odstawienia preparatu jest pojawienie się ciężkiej i długotrwałej biegunki, która może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit; natychmiast po ustaleniu rozpoznania tej choroby należy wdrożyć odpowiednie leczenie. Biegunka, zapalenie okrężnicy i rzekomobłoniaste zapalenie jelit mogą pojawić się po kilku dniach od rozpoczęcia stosowania antybiotyku, ale ich wystąpienie obserwowano również po zakończeniu leczenia linkomycyną. Przedłużone stosowanie linkomycyny może powodować nadmierny wzrost opornych bakterii lub drożdżaków.

Niepożądane działanie

Najpoważniejszymi działaniami niepożądanymi są biegunka i rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, które mogą wystąpić zarówno na początku leczenia, jak i po kilku tygodniach od jego zakończenia (lek należy odstawić). Ponadto obserwowano: przemijającą leukopenię, neutropenię, eozynofilię, trombocytopenię, agranulocytozę, plamicę małopłytkową, niedokrwistość aplastyczną i pancytopenię; bóle głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego, szumy uszne; nudności, wymioty, ból brzucha, kurcze, zapalenie okrężnicy, zaburzenia smaku; azotemię, skąpomocz, białkomocz; świąd, wysypkę grudkowo-plamistą lub pokrzywkę, skórne reakcje nadwrażliwości na światło, złuszczające i pęcherzykowo-pęcherzowe zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, który może przypominać zespół Stevensa-Johnsona; bóle mięśni; zapalenie języka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej pochwy (może być spowodowane nadkażeniem Candida; niedociśnienie tętnicze i omdlenie (mogą wystąpić po szybkim podaniu dożylnym); rumień, obrzęk, ból, zapalenie żył w miejscu podania dożylnego, ból, zapalenie, ropień jałowy w miejscu podania domięśniowego; reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, choroba surowicza, reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne; przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i kinazy kreatynowej w surowicy, żółtaczka, zapalenie wątroby. Zbyt szybki wlew dożylny może spowodować komorowe zaburzenia rytmu, zatrzymanie akcji serca i czynności oddechowych.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Linkomycyna przenika do mleka kobiecego. Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych u karmionych piersią niemowląt, należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia lub przerwaniu leczenia, biorąc pod uwagę korzyść dla matki i ryzyko dla dziecka.

Interakcje

Linkomycyna może nasilać działanie środków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. W skojarzeniu z makrolidami, klindamycyną i chloramfenikolem może wystąpić działanie antagonistyczne, zmniejszające skuteczność działania linkomycyny. Linkomycyna wykazuje niezgodność z niektórymi lekami (np. z benzylopenicyliną i ampicyliną); preparat można mieszać wyłącznie z lekami o potwierdzonej zgodności.

Preparat zawiera substancję Lincomycin.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 kaps. zawiera 500 mg linkomycyny w postaci chlorowodorku. Preparat zawiera laktozę.

1 ampułka (2 ml) zawiera 600 mg linkomycyny w postaci jednowodnego chlorowodorku. Preparat zawiera alkohol benzylowy.

1 ml roztworu zawiera 300 mg linkomycyny w postaci chlorowodorku. Roztwór zawiera alkohol benzylowy.

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 dawka 2 ml szczepionki doustnej zawiera: nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G1, nie mniej niż 2,8 x 106 IU rotawirusa typu G2, nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G3, nie mniej niż 2,0 x 106 IU rotawirusa typu G4, nie mniej niż 2,3 x 106 IU rotawirusa typu P1A[8]. Preparat zawiera sacharozę.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Lek zawiera maltitol oraz p-hydroksybenzoesany.

1 kaps. zawiera 50, 100, 150 lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i glicerol.

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie

Grypa u dzieci to jedna na najczęstszych chorób wirusowych układu oddechowego. Przyczyną choroby jest wirus grypy, który wywołuje dokuczliwe objawy. W tym ...

więcej

Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej roboty Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej ...

Przepisy na domowe syropy na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego - syropy ...

więcej

Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY] Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY]

Zioła na przeziębienie to naturalne specyfiki, dzięki którym szybko można zwalczyć infekcję. Zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą katar ...

więcej

Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie migdałków wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym przełykanie, osłabieniem i gorączką. Preparaty stosowane w leczeniu zapalenia migdałków powinny z jednej ...

więcej

Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie

Ból gardła spowodowany jest najczęściej zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczególnie doskwiera nam on przy przełykaniu – przeczytaj, jakie są tego przyczyny i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.