Letrozole Apotex

1 tabl. powl. zawiera: 2,5 mg letrozolu. Lek zawiera laktozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Letrozole Apotex 30 szt., tabl. powl. 64,60zł 2017-10-31

Działanie

Lek przeciwnowotworowy - niesteroidowy inhibitor aromatazy (inhibitor biosyntezy estrogenów). Zahamowanie wzrostu guza przez estrogeny ma podstawowe znaczenie w terapii nowotworów, w przypadku, gdy rozrost tkanki nowotworowej zależy od obecności estrogenów i jest stosowane leczenie endokrynologiczne. Lek hamuje aromatazę konkurując o miejsce wiązania w grupie hemowej kompleksu aromataza-cytochrom P-450. Prowadzi to do zmniejszenia biosyntezy estrogenów we wszystkich tkankach, w których występuje aromataza (także w tkance nowotworowej). Letrozol wykazuje dużą specyficzność w hamowaniu aktywności aromatazy. U pacjentek po menopauzie, dobowe dawki letrozolu 0,1-5 mg nie powodują zmian stężenia kortyzolu, aldosteronu, 11-deoksykortyzolu, 17-hydroksyprogesteronu i ACTH w osoczu, aktywności reninowej osocza, androstendionu, stężeń LH i FSH, ani czynności tarczycy. Letrozol jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego (pokarm zmniejsza nieznacznie szybkość wchłaniania). Średnia bezwzględna biodostępność wynosi 99,9%. Lek wiąże się z białkami osocza w ok. 60%, głównie z albuminami. Stężenie letrozolu w erytrocytach stanowi ok. 80% stężenia w osoczu. Główną drogą eliminacji letrozolu jest przemiana metaboliczna do nieczynnego metabolitu karbinolowego; biorą w niej udział CYP3A4 i CYP2A6. Letrozol jest wydalany głównie z moczem. T0,5 w końcowej fazie eliminacji wynosi 2 dni. Stan stacjonarny osiągany jest w ciągu 2-6 tyg.

Dawkowanie

Doustnie. Pacjentki dorosłe oraz w podeszłym wieku: 2,5 mg raz na dobę. W terapii uzupełniającej i przedłużonym leczeniu uzupełniającym leczenie należy kontynuować przez 5 lat lub do momentu nawrotu choroby nowotworowej. U pacjentek z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi leczenie należy prowadzić do czasu pojawienia się dowodów świadczących o progresji procesu nowotworowego. W terapii uzupełniającej można także rozważyć schemat leczenia sekwencyjnego (letrozol przez 2 lata, a następnie tamoksyfen przez 3 lata). W terapii neoadjuwantowej leczenie letrozolem może być kontynuowane przez 4 do 8 miesięcy w celu uzyskania optymalnego zmniejszenia nowotworu. Jeśli nie ma wystarczającej odpowiedzi, należy zaprzestać stosowania leku oraz wyznaczyć termin operacji i (lub) omówić z pacjentką dalsze możliwości leczenia. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek z klirenesem kreatyniny (CCr) ≥10 ml/min. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania letrozolu pacjentek z CCr Lek należy przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Wskazania

Leczenie uzupełniające u kobiet po menopauzie we wczesnym stadium inwazyjnego raka piersi z receptorami dla hormonów. Przedłużone leczenie uzupełniające hormonozależnego, inwazyjnego raka piersi we wczesnym stadium zaawansowania, po standardowym leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem trwającym 5 lat. Leczenie pierwszego rzutu zaawansowanego hormonozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie. Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie fizjologicznej lub wywołanej sztucznie, u których wystąpił nawrót lub progresja choroby nowotworowej, a które wcześniej były leczone lekami o działaniu przeciwestrogenowym. Leczenie neoadjuwantowe HER-2-ujemnego raka piersi z receptorami dla hormonów u kobiet po menopauzie, u których chemioterapia nie jest odpowiednim leczeniem, a natychmiastowa operacja nie jest wskazana. Nie wykazano skuteczności preparatu u pacjentek z rakiem piersi bez receptorów dla hormonów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na letrozol lub inne składniki leku. Stan przed menopauzą. Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności letrozolu u dzieci i młodzieży w wieku do 17 lat, lek nie jest zalecany do stosowania w tej grupie wiekowej. U pacjentek, u których stan pomenopauzalny nie jest wyjaśniony, należy zbadać przed rozpoczęciem leczenia stężenie LH, FSH i (lub) estradiolu, w celu jednoznacznego określenia stanu hormonalnego. Nie badano stosowania preparatu u wystarczającej liczby pacjentek z niewydolnością nerek z klirensem kreatyniny <10 ml/min - przed zastosowaniem leku należy uważnie rozważyć stosunek ryzyka do korzyści. Szczególnie ostrożnie (po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka) stosować u pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby (C wg Child-Pugh), ze względu na zwiększone stężenie letrozolu we krwi i wolniejszą jego eliminację z organizmu. Pacjentki z osteoporozą i (lub) złamaniami w wywiadzie lub z grupy zwiększonego ryzyka osteoporozy powinny mieć wykonane badanie gęstości kości przed rozpoczęciem leczenia uzupełniającego lub przedłużonego leczenia uzupełniającego oraz powinny być obserwowane w celu oceny rozwoju osteoporozy podczas leczenia i po jego zakończeniu. Jeżeli jest to wskazane, należy zalecić profilaktykę lub leczenie osteoporozy i regularnie to monitorować. Lek zawiera laktozę - tabl. nie należy stosować u pacjentek z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: hipercholesterolemia, zwiększona potliwość, ból stawów, uderzenia gorąca, uczucie zmęczenia (w tym astenia). Często: nadciśnienie tętnicze, brak łaknienia, wzmożony apetyt, depresja, ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, ból brzucha, biegunka, łysienie, wysypka (w tym rumieniowa, plamisto-grudkowa, przypominająca zmiany łuszczycowe, pęcherzykowa), suchość skóry, bóle mięśni, bóle kości, osteoporoza, złamania kości, obrzęki obwodowe, krwawienie z pochwy, zwiększenie masy ciała. Niezbyt często: zakażenia układu moczowego, ból nowotworowy (nie dotyczy leczenia uzupełniającego i przedłużenia leczenia uzupełniającego), leukopenia, obrzęk ogólny, lęk, w tym nerwowość i drażliwość, senność, bezsenność, zaburzenia pamięci, nieprawidłowe odczuwanie bodźców, w tym parestezje, niedoczulica, zaburzenia smaku, udar naczyniowy mózgu, zaćma, podrażnienie oka, niewyraźne widzenie, kołatanie serca, tachykardia, zakrzepowe zapalenie żył (w tym zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych i głębokich), niedokrwienne incydenty sercowe, duszność, kaszel, zapalenie jamy ustnej, suchość błon śluzowych w jamie ustnej, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, świąd, pokrzywka, zapalenie stawów, zwiększenie częstości oddawania moczu, upławy, suchość pochwy, bóle piersi, gorączka, suchość błon śluzowych, pragnienie, zmniejszenie masy ciała. Rzadko: zator tętnicy płucnej, zakrzepica tętnic, udar niedokrwienny mózgu. Częstość nieznana: zapalenie wątroby, reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, toksyczna nekroliza naskórka, rumień wielopostaciowy.

Ciąża i laktacja

Pacjentki mogące zajść w ciążę (tj. kobiety w okresie okołomenopauzalnym lub we wczesnym okresie pomenopauzalnym), należy poinformować o konieczności wykonania testu ciążowego oraz potrzebie stosowania skutecznej antykoncepcji, aż do czasu pełnego ustalenia się stanu pomenopauzalnego. Preparat jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Ze względu na możliwość wystąpienia zmęczenia, zawrotów głowy lub senności w trakcie stosowania preparatu, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Interakcje

Badania kliniczne wykazały, że jednoczesne stosowanie letrozolu z cymetydyną nie powoduje wystąpienia istotnych klinicznie interakcji. Nie ma doświadczenia klinicznego w stosowaniu letrozolu w skojarzeniu z estrogenami lub innymi lekami przeciwnowotworowymi, z wyjątkiem tamoksyfenu. Tamoksyfen, inne leki antyestrogenowe lub leki zawierające estrogeny mogą osłabiać działanie farmakologiczne letrozolu. Wykazano ponadto, że jednoczesne stosowanie tamoksyfenu i letrozolu powoduje znaczne zmniejszenie stężenia letrozolu w osoczu. Należy unikać jednoczesnego stosowania letrozolu z tamoksyfenem, innymi lekami antyestrogenowymi lub estrogenami. Z badań in vitro wynika, że letrozol hamuje aktywność izoenzymów 2A6 i umiarkowanie 2C19 cytochromu P-450. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania letrozolu z lekami, które są metabolizowane głównie przez powyższe izoenzymy i które mają wąski indeks terapeutyczny (np. fenytoina, klopidogrel).

Preparat zawiera substancję Letrozole.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera: 2,5 mg letrozolu. Lek zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 2,5 mg letrozolu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 2,5 mg letrozolu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera: 2,5 mg letrozolu. Lek zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 2,5 mg letrozolu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 2,5 mg letrozolu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 2,5 mg letrozolu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 2,5 mg letrozolu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 2,5 mg letrozolu. Preparat zawiera laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 amp.-strzyk. z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawiera 7,5 mg, 22,5 mg lub 45 mg octanu leuproreliny.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg anastrozolu. Preparat zawiera laktozę.

1 implant podskórny zawiera 10,8 mg gosereliny (w postaci octanu).

1 fiolka lub amp.-strzyk. 0,5 ml zawiera 45 mg ustekinumabu; 1 fiolka 1 ml zawiera 90 mg ustekinumabu.

1 fiolka zawiera 10 000 j.m. kryzantaspazy (asparaginaza pochodząca z Erwinia chrysanthemi, L-asparginaza Erwinia).

1 ml koncentratu zawiera 20 mg ofatumumabu. 1 fiolka (50 ml) zawiera 1000 mg ofatumumabu. Preparat zawiera 116 mg sodu w dawce w dawce 1000 mg.

1 tabl. zawiera 50 mg azatiopryny. Preparat zawiera laktozę.

1 fiolka (5 ml) zawiera 100 mg panitumumabu; 1 fiolka (20 ml) zawiera 400 mg panitumumabu. Lek zawiera sód (0,15 mmol/ 3,45 mg w 1 ml).

1 amp. (1 ml) zawiera 3 000 000 j.m. naturalnego leukocytarnego interferonu alfa.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Mięsak (guz) Ewinga – przyczyny, objawy, leczenie i rokowania Mięsak (guz) Ewinga – przyczyny, objawy, leczenie i rokowania

Mięsak (guz) Ewinga to złośliwy nowotwór kości, który najczęściej dotyka dzieci. Pierwsze objawy mięsaka Ewinga to bóle kości, które niekiedy wiązane są ...

więcej

Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie

Guz przysadki mózgowej to jeden z najbardziej zróżnicowanych guzów mózgu. Jego istotą jest nieprawidłowy rozrost komórek przysadki - nadrzędnego gruczołu w układzie ...

więcej

Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego? Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego?

Masaż prostaty (stercza) znany jest jako jedna z technik seksualnych. Mało kto wie, że masaż gruczołu krokowego ma także zastosowanie w medycynie, ...

więcej

Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny

Zespół POEMS, inaczej zespół Crow-Fukase lub zespół Takatsuki, to bardzo rzadki zespół objawów, który towarzyszy chorobie nowotworowej układu krwiotwórczego, jaką jest osteosklerotyczna ...

więcej

Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania

Zespół rakowiaka to zespół objawów, które pojawiają się u chorych na rakowiaka - rodzaj nowotworu rozwijającego się w różnych częściach przewodu pokarmowego ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.