Lecardi

1 tabl. dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA).

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Lecardi 60 szt., tabl. dojelitowe 12,42zł 2017-10-31

Działanie

Kwas acetylosalicylowy w dawkach kardiologicznych, o działaniu hamującym agregację płytek krwi. Najważniejszym działaniem kwasu acetylosalicylowego (ASA) w dawce 75 mg jest hamowanie syntezy tromboksanu A2, związku zwiększającego agregację płytek i kurczącego naczynia. Zahamowanie cyklooksygenazy płytek prowadzi do zmniejszenia ich zdolności do agregacji. ASA jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Postać farmaceutyczna - tabl. dojelitowa, spowalnia nieco proces wchłaniania, jednak obecność otoczki znacznie ogranicza ryzyko uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Po wchłonięciu ASA jest szybko metabolizowany do kwasu salicylowego. Hamowanie agregacji płytek zależy prawdopodobnie od niezmienionej cząsteczki kwasu acetylosalicylowego. Zarówno ASA, jak i kwas salicylowy wiążą się silnie z białkami osocza. Kwas salicylowy przenika przez łożysko i do mleka kobiecego. Kwas salicylowy metabolizowany jest głównie w wątrobie. Główne metabolity to: kwas salicylowy sprzężony z glicyną (kwas salicyrulowy), eter i ester glukurunidowy kwasu salicylowego (fenylosalicylan glukuronidu i acetylosalicylan glukuronidu) oraz kwas gentyzynowy w postaci wolnej i sprzężonej z glicyną. Kwas salicylowy i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki.

Dawkowanie

Doustnie. Prewencja wtórna zawału mięśnia sercowego: 75-150 mg/dobę; prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową: 75-150 mg raz na dobę; niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy: 75-150 mg raz na dobę; zapobieganie zatkaniu przeszczepu naczyniowego po kardiochirurgicznym zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG): 75-150 mg raz na dobę; angioplastyka wieńcowa, z wyjątkiem ostrej fazy: 75-150 mg raz na dobę; profilaktyka wtórna u pacjentów po przebytym przejściowym niedokrwieniu mózgu (TIA) i incydentach niedokrwienia mózgowo-naczyniowego (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawień wewnątrzmózgowych: 75-300 mg raz na dobę. Dzieci i młodzież: kwasu acetylosalicylowego nie należy podawać dzieciom i młodzieży Sposób podania: lek należy przyjmować po posiłku, tabletki połykać w całości, nie rozgryzać.

Wskazania

Zapobieganie zawałowi serca. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową. Niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy. Po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej. Zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Napady astmy oskrzelowej w wywiadzie wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach ≥15 mg na tydzień. Dzieci do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych (ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a). III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Poniższe ostrzeżenia w znacznym stopniu dotyczą ASA stosowanego w dawkach przeciwzapalnych, tj. 1-3 g/dobę; wystąpienie tych reakcji jest mało prawdopodobne po stosowaniu kardiologicznych dawek ASA. ASA należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów: z alergią, astmą, przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych, katarem siennym, polipami nosa lub z nadwrażliwością na inne leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje (zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, w tym skurczu oskrzeli; u pacjentów z nadwrażliwością na NLPZ lub inne substancje alergizujące ASA można stosować wyłącznie po rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści); z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy lub niedokrwistości hemolitycznej); ze skłonnością do nieznacznego oddawania moczu (ryzyko wywołania napadu dny moczanowej, gdyż ASA nawet w małych dawkach zmniejsza wydalanie kwasu moczowego); z zaburzeniami czynności wątroby; z zaburzeniami czynności nerek; z ciężką niewydolnością serca; w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); z chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie (może się uczynnić choroba wrzodowa oraz mogą wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego); ze zwiększoną skłonnością do krwawień, np. w przypadku hemofilii, niedoboru witaminy K, u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe, np. pochodne kumaryny lub heparynę - z wyjątkiem leczenia heparyną w małych dawkach (u pacjentów z ryzykiem krwawienia ASA w małych dawkach można stosować wyłącznie po rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści). ASA może powodować wydłużenie czasu krwawienia podczas lub po zabiegach chirurgicznych, także w przypadku mniejszych zabiegów, jak np. ekstrakcja zęba - nie podawać ASA na 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, zwłaszcza okulistycznym i otologicznym. Lek stosować ostrożnie z ibuprofenem. Lek zawiera < 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy jest "wolny od sodu".

Niepożądane działanie

Często: niestrawność, zgaga, nudności, wymioty, ból brzucha. Rzadko: stany zapalne żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji), przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz. Ponadto: zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia - obserwowano krwawienia, takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł; rzadko lub bardzo rzadko raportowano poważne krwawienia, takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i (lub) podczas równoczesnego podawania leków hemostatycznych), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu. Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku krwotoku i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (np. w wyniku utajonych mikrokrwawień) z objawami, takimi jak: osłabienie, bladość, hypoperfuzja. Mogą wystąpić także zawroty głowy i szumy uszne (będące zazwyczaj objawami przedawkowania) oraz reakcje nadwrażliwości, w tym: astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia serca i układu oddechowego. Bardzo rzadko: ciężkie reakcje alergiczne (włączając wstrząs anafilaktyczny), zaburzenia czynności nerek, hipoglikemia.

Ciąża i laktacja

W I i II trymestrze ciąży stosować jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. Stosowanie ASA w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Zastosowanie bezpośrednio przed porodem może spowodować zahamowanie czynności porodowej lub nadmierne krwawienie. ASA i jego metabolity mogą w małej ilości przenikać do mleka kobiecego. Przerwanie karmienia nie jest konieczne przy krótkotrwałym stosowaniu salicylanów w zalecanych dawkach. W przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek ASA, karmienie piersią należy wcześniej przerwać.

Uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Przeciwwskazane jest stosowanie ASA i metotreksatu w dawkach ≥15 mg/tydz., ze względu na nasilenie toksycznego wpływu metotreksatu na szpik kostny. Należy zachować szczególną ostrożność stosując ASA z niżej wymienionymi lekami: metotreksat w dawkach - nasilenie działania przeciwzakrzepowego, ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków; leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem (np. benzobromaron, probenecyd) - osłabienie działania leków przeciwdnawych w wyniku ich konkurencji z ASA w procesie wydalania kwasu moczowego przez kanaliki nerkowe; digoksyna - zwiększenie stężenia digoksyny we krwi, wynikające ze zmniejszonego wydalania digoksyny przez nerki; leki przeciwcukrzycowe (np. insulina, pochodne sulfonylomocznika) - nasilenia działania leków przeciwcukrzycowych przez ASA; kwas walproinowy - nasilona toksyczność kwasu walproinowego, poprzez wypieranie go z połączeń z białkami osocza przez ASA, ponadto kwas walproinowy zwiększa działanie antyagregacyjne ASA, ze względu na synergiczne działanie antyagregacyjne obu leków. Alkohol spożywany podczas stosowania ASA może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, tj. owrzodzenie błony śluzowej lub krwawienia. ASA w dawkach ≥3 g/dobę osłabia działanie leków moczopędnych, poprzez zatrzymanie sodu i wody w organizmie na skutek zmniejszenia filtracji kłębuszkowej, spowodowanej zmniejszoną syntezą prostaglandyn w nerkach; ponadto ASA może nasilać działanie ototoksyczne furosemidu. ASA w dawkach ≥3 g/dobę osłabia działanie hipotensyjne inhibitorów ACE, poprzez zmniejszenie filtracji kłębuszkowej, wynikające z hamowania produkcji prostaglandyn, działających rozszerzająco na naczynia krwionośne.

Preparat zawiera substancję Acetylsalicylic acid.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. dojelitowa zawiera 325 mg kwasu acetylosalicylowego (ponadto 1 tabl. zawiera 0,385 sodu).

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego.

1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; lek zawiera sacharozę.

1 tabl. dojelitowa zawiera: 75 mg kwasu acetylosalicylowego. Preparat zawiera laktozę i żółcień pomarańczową.

1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego. Lek zawiera mannitol, sód, sorbitol oraz aspartam.

1 tabl. zawiera odpowiednio 30 mg, 50 mg, 75 mg kwasu acetylosalicylowego. Tabletki 30 mg zawierają żółcień chinolinową (E 104), tabletki 50 mg zawierają żółcień pomarańczową (E 124), tabletki 75 mg zawierają czerwień koszenilową (E 124).

1 tabl. powl. dojelitowa zawiera 75 mg lub 150 mg kwasu acetylosalicylowego. Lek zawiera czerwień koszenilową.

1 saszetka granulatu zawiera 500 mg ASA (oraz 19 mg sodu i aspartam). 1 tabl. musująca zawiera 500 mg ASA (oraz 543 mg sodu ).

1 tabl. dojelitowa zawiera 75 mg lub 100 mg kwasu acetylosalicylowego.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 1 mg lub 4 mg acenokumarolu. Tabletki zawierają laktozę.

1 ml roztworu zawiera 200 mg mannitolu. Osmolarność roztworu wynosi 1098 mOsm/l.

1 tabl. powl. zawiera 75 mg klopidogrelu w postaci wodorosiarczanu. Preparat zawiera laktozę i lecytynę.

1 ml roztworu 20% zawiera 200 mg glukozy.

1000 ml roztworu do infuzji zawiera 6,8 g chlorku sodu, 0,3 g chlorku potasu, 0,2 g sześciowodnego chlorku magnezu, 0,37 g dwuwodnego chlorku wapnia, 3,27 g trójwodnego octanu sodu, 0,67 g kwasu L-jabłkowego; stężenia elektrolitów - 145 mmol/l sodu, 4 mmol/l potasu, 1 mmol/l magnezu, 2,5 mmol/l wapnia, 127 mmol/l chloru, 24 mmol/l octanu, 5 mmol/l jabłczanu. Osmolarność teoretyczna: 309 mOsmol/l. pH 5,1-5,9

500 ml roztworu zawiera: 2,775 g chlorku sodu, ok. 1,635 g trójwodnego octanu sodu, 0,15 g chlorku potasu, ok. 0,075 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,1 g sześciowodnego chlorek magnezu oraz 20 g żelatyny (w postaci żelatyny zmodyfikowanej płynnej). Osmolarność teoretyczna: 284 mOsmol/l. pH 7,4±0,3. Stężenie elektrolitów: 151 mmol/l sodu, 103 mmol/l chlorków, 4 mmol/l potasu, 1 mmol/l wapnia, 1 mmol/l magnezu, 24 mmol/l octanów.

1 tabl. powl. zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci wodorosiarczanu) i 75 mg kwasy acetylosalicylowego. Preparat zawiera laktozę i olej rycynowy uwodorniony.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg chlorowodorku tyklopidyny. Preparat zawiera laktozę.

100 ml emulsji zawiera 20 g mieszaniny oczyszczonych olejów: z oliwek (ok. 80%) i sojowego (ok. 20%); w tym 4 g (20%) niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Wartość energetyczna: 8,36 MJ/l (2000 kcal/l), osmolarność: 270 mOsm/l, pH 7-8.

1 tabl. dojelitowa zawiera 75 mg lub 150 mg kwasu acetylosalicylowego.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi

Skaza krwotoczna oznacza zwiększoną skłonność do często obfitych krwawień samoistnych lub pourazowych. Skaza krwotoczna może więc oznaczać krwawienia nawet z najmniejszej rany, ...

więcej

Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie

Niedomykalność zastawki aortalnej to wada serca, która przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów, przyczyniając się do systematycznego upośledzania funkcji serca. ...

więcej

CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol

Cholesterol - zarówno ten dobry, jak i zły - choć brzmi groźnie, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bez dobrego i złego ...

więcej

TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie

Trombofilia, czyli nadkrzepliwość, to skłonność do tworzenia się zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Jest to stan zagrażający życiu, ponieważ skrzepy mogą przemieszczać się ...

więcej

Dyslipidemie Dyslipidemie

Dyslipidemie to najprościej mówiąc zaburzenia gospodarki lipidowej. Dyslipidemie to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje nieprawidłowości ilości, budowy czy funkcji poszczególnych frakcji lipidów. ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.