Kineret

1 amp.-strzyk. (0,67 ml ) zawiera 100 mg substancji anakinra (antagonista ludzkich receptorów interleukiny-1 (r-metHuIL-1ra), wytwarzany w komórkach Escherichia coli za pomocą techniki rekombinacji DNA).

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Kineret 28 amp.-strzyk., roztw. do wstrz. 2017-10-31

Działanie

Lek immunosupresyjny, inhibitor interleukiny. Anakinra neutralizuje aktywność biologiczną interleukiny-1α (IL-1α) i interlekukiny-1β (IL-1β) poprzez kompetycyjne hamowanie wiązania z receptorem interleukinowym typu I. IL-1 jest cytokiną odgrywającą zasadniczą rolę w reakcji zapalnej, pośredniczącą w wielu etapach odpowiedzi komórkowej, w tym istotnych etapach procesu zapalnego w obrębie błony maziowej. Lek hamuje etapy odpowiedzi wywołanej przez IL-1, w tym indukcję wytwarzania NO, prostaglandyny E2 i (lub) kolagenazy w komórkach błony maziowej, fibroblastach i chondrocytach. Odpowiedź na leczenie anakinrą najczęściej występowała w ciągu 2 tyg. od rozpoczęcia leczenia i utrzymywała się przez okres podawania preparatu. Maksymalna odpowiedź kliniczna występowała zwykle przed upływem 12 tyg. od rozpoczęcia leczenia. U pacjentów z RZS maksymalne stężenie anakinry w osoczu występowało po 3–7 h. Stężenie w osoczu malało przy niezauważalnej fazie dystrybucji, a końcowy T0,5 wynosił 4-6 h.

Dawkowanie

Podskórnie. Leczenie preparatem powinno być wdrożone i nadzorowane przez lekarza-specjalistę, doświadczonego w rozpoznawaniu i leczeniu RZS. Dorośli: 100 mg raz na dobę we wstrzyknięciu podskórnym. Dawkę należy podawać codziennie, w przybliżeniu o tej samej porze dnia. Dzieci i młodzież (. Nie określono skuteczności stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat z RZS (MIZS). Szczególne grupy pacjentów. U osób w podeszłym wieku dostosowanie dawki nie jest konieczne, dawkowanie i sposób podawania są takie same, jak w przypadku osób dorosłych w wieku 18-64 lat. Dostosowanie dawki nie jest konieczne u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa B wg Childa-Pugha), lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Nie należy stosować leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (CCr.Sposób podania. Lek jest podawany we wstrzyknięciu podskórnym poprzez gotową do użycia ampułkostrzykawkę. W celu uniknięcia dyskomfortu w miejscu wstrzyknięcia zaleca się zmianę miejsca kolejnych zastrzyków. Schłodzenie miejsca iniekcji, ogrzanie płynu do wstrzykiwań, zastosowanie zimnych kompresów (przed i po wstrzyknięciu) i zastosowanie miejscowych kortykosteroidów oraz leków przeciwhistaminowych po wstrzyknięciu może złagodzić przedmiotowe i podmiotowe objawy reakcji w miejscu podania.

Wskazania

Lek jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w terapii skojarzonej z metotreksatem w leczeniu objawów przedmiotowych i podmiotowych reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na monoterapię metotreksatem. 

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub białka otrzymywane z E. coli.  Nie wolno stosować preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 9/l).

Środki ostrożności

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne i obrzęk naczynioruchowy, w przypadku wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych należy przerwać podawanie leku i rozpocząć odpowiednie leczenie. Należy monitorować poziom enzymów wątrobowych, gdyż po zastosowaniu leku obserwowano przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz w pojedynczych przypadkch niezakaźne zapalenie wątroby. Działania dotyczące wątroby zgłaszano głównie u pacjentów z czynnikami predysponującymi, np. zwiększoną aktywnością aminotransferaz w wywiadzie przed rozpoczęciem leczenia preparatem. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa leku u pacjentów z AspAT/AlAT ≥1,5 x górnej granicy normy. Stosowanie leku może wiązać się ze zwiększeniem częstości występowania ciężkich zakażeń. U pacjentów z astmą oskrzelową częstość występowania ciężkich zakażeń była większa gdy przyjomwali preparat. Leczenia nie należy rozpoczynać u pacjentów z czynnymi zakażeniami. U pacjentów z RZS leczenie należy przerwać w razie wystąpienia ciężkiej infekcji. Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których występowały nawracające zakażenia lub schorzenia towarzyszące, w których zwiększa się ryzyko zakażeń. Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku u pacjentów z utajoną gruźlicą, lecz istnieją doniesienia o gruźlicy u pacjentów otrzymujących kilka biologicznych terapii przeciwzapalnych. Przed rozpoczęciem leczenia pacjentów należy poddać badaniom przesiewowym w kierunku gruźlicy utajonej. Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić badania przesiewowe w kierunku wirusowego zapalenia wątroby, gdyż inne terapie przeciwreumatyczne wiązano z nawrotem zapalenia wątroby typu B. Nie należy rozpoczynać leczenia preparatem u pacjentów z neutropenią. Zaleca się, by przed rozpoczęciem stosowania leku oznaczyć liczbę neutrofilów, a po rozpoczęciu terapii monitorować liczbę neutrofilów raz na mies. przez pierwsze 6 mies. leczenia, a następnie raz na kwartał. U pacjentów, u których wystąpiła neutropenia (ANC < 1,5 x 109/l), należy przerwać podawanie leku i ściśle monitorować bezwzględną liczbę neutrofilów. Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu u pacjentów z neutropenią. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów, u których rozpoznano wcześniej chorobę nowotworową. Preparat nie wpływa na odpowiedz immunologiczną polegającą na wytworzeniu przeciwciał przeciwtężcowych po zastosowaniu szczepionki zawierającej toksoidy, tężcowy i błoniczy. Nie należy stosować szczepionek zawierających żywe mikroorganizmy jednocześnie z preparatem, gdyż brak danych dotyczących zarówno wpływu szczepień szczepionkami zawierającymi żywe organizmy, jak i wpływu wtórnych dróg przenoszenia zakażenia przez szczepionki zawierające żywe organizmy u pacjentów otrzymujących lek. Nie zaobserwowano ogólnych różnic dotyczących bezpieczeństwa stosowania, ani skuteczności między pacjentami ≥ 65 rż., a pacjentami z młodszych grup wiekowych, lecz z uwagi na z reguły większą częstość występowania zakażeń w populacji osób starszych, należy zachować ostrożność podczas leczenia tej grupy pacjentów. Stwierdzono, że jednoczesne stosowanie preparatu i etanerceptu było związane ze zwiększonym ryzykiem ciężkich infekcji i neutropenii, w porównaniu z monoterapią etanerceptem. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania preparatu z etanerceptem, ani innymi lekami z grupy antagonistów TNF. Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w dawce 100 mg, tj. uznaje się, że „nie zawiera sodu”.

Niepożądane działanie

Bardzo często: ból głowy; reakcja w miejscu wstrzyknięcia; zwiększenie stężenia cholesterolu. Często: ciężkie zakażenia; neutropenia; trombocytopenia. Niezbyt często: reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i świąd; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; wysypka. Częstość nieznana: niezakaźne zapalenie wątroby.

Ciąża i laktacja

Lek nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznej metody antykoncepcji. Podczas leczenia preparatem należy przerwać karmienie piersią, ponieważ nie wiadomo, czy anakinra/jej metabolity przenikają do mleka ludzkiego, nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci.

Interakcje

Podczas badań klinicznych nie obserwowano interakcji z innymi preparatami, w tym NLPZ, kortykosteroidami, ani lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby (DMARD). Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku z etanerceptem oraz z innymi antagonistami TNF, ponieważ jednoczesne stosowanie leku i antagonistów TNF może powodować większą częstość występowania ciężkich zakażeń i neutropenii (w porównaniu do pacjentów stosujących monoterapię). Tworzenie enzymów CYP450 jest hamowane przez podwyższone stężenia cytokin (np. IL-1) w trakcie przewlekłego zapalenia. Dlatego też można oczekiwać, że w przypadku takich antagonistów receptora IL-1 jak anakinra, tworzenie enzymów CYP450 może zostać znormalizowane w trakcie terapii. Przed rozpoczęciem lub zakończeniem terapii, u pacjentów przyjmujących substraty CYP450 o wąskim indeksie terapeutycznym (np. warfaryna i fenytoina) należy rozważyć terapeutyczne monitorowanie działania lub stężenia tych substancji, gdyż może wystąpić konieczność modyfikacji dawki preparatu.

Preparat zawiera substancję Anakinra.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 amp.-strzyk. (0,67 ml ) zawiera 100 mg substancji anakinra (antagonista ludzkich receptorów interleukiny-1 (r-metHuIL-1ra), wytwarzany w komórkach Escherichia coli za pomocą techniki rekombinacji DNA).

Najczęściej wyszukiwane

1 amp.-strzyk. z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawiera 7,5 mg, 22,5 mg lub 45 mg octanu leuproreliny.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg anastrozolu. Preparat zawiera laktozę.

1 implant podskórny zawiera 10,8 mg gosereliny (w postaci octanu).

1 fiolka zawiera 10 000 j.m. kryzantaspazy (asparaginaza pochodząca z Erwinia chrysanthemi, L-asparginaza Erwinia).

1 fiolka lub amp.-strzyk. 0,5 ml zawiera 45 mg ustekinumabu; 1 fiolka 1 ml zawiera 90 mg ustekinumabu.

1 ml koncentratu zawiera 20 mg ofatumumabu. 1 fiolka (50 ml) zawiera 1000 mg ofatumumabu. Preparat zawiera 116 mg sodu w dawce w dawce 1000 mg.

1 tabl. zawiera 50 mg azatiopryny. Preparat zawiera laktozę.

1 implant zawiera 10,8 mg gosereliny (w postaci octanu).

1 amp. (1 ml) zawiera 3 000 000 j.m. naturalnego leukocytarnego interferonu alfa.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Mięsak (guz) Ewinga – przyczyny, objawy, leczenie i rokowania Mięsak (guz) Ewinga – przyczyny, objawy, leczenie i rokowania

Mięsak (guz) Ewinga to złośliwy nowotwór kości, który najczęściej dotyka dzieci. Pierwsze objawy mięsaka Ewinga to bóle kości, które niekiedy wiązane są ...

więcej

Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie

Guz przysadki mózgowej to jeden z najbardziej zróżnicowanych guzów mózgu. Jego istotą jest nieprawidłowy rozrost komórek przysadki - nadrzędnego gruczołu w układzie ...

więcej

Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego? Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego?

Masaż prostaty (stercza) znany jest jako jedna z technik seksualnych. Mało kto wie, że masaż gruczołu krokowego ma także zastosowanie w medycynie, ...

więcej

Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny

Zespół POEMS, inaczej zespół Crow-Fukase lub zespół Takatsuki, to bardzo rzadki zespół objawów, który towarzyszy chorobie nowotworowej układu krwiotwórczego, jaką jest osteosklerotyczna ...

więcej

Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania

Zespół rakowiaka to zespół objawów, które pojawiają się u chorych na rakowiaka - rodzaj nowotworu rozwijającego się w różnych częściach przewodu pokarmowego ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.