Kidofen Duo

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 100 mg ibuprofenu i 125 mg paracetamolu. Zawiesina zawiera sacharozę i rycynooleinian makrogologlicerolu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Kidofen Duo but. 100 ml, zawiesina doustna 24,90zł 2017-10-31

Działanie

Lek o skojarzonym działaniu składników o różnych mechanizmach działania - ibuprofenu i paracetamolu. Łączy obwodowe działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne ibuprofenu z ośrodkowym działaniem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym paracetamolu. Mechanizm działania ibuprofenu polega na hamowaniu aktywności izoenzymów cyklooksygenazy COX-1 i COX-2, co prowadzi do hamowania syntezy prostanoidów: prostaglandyn i tromboksanu. W ok. 80% wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 1-2 h. W ponad 98% wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi ok. 2 h. Metabolizowany jest w wątrobie do 2 głównych metabolitów, które w takiej postaci lub postaci sprzężonej wydalane są przez nerki wraz z nieznaczną ilością ibuprofenu w postaci niezmienionej. Mechanizm działania paracetamolu polega głównie na hamowaniu syntezy prostaglandyn w o.u.n, przez co zmniejsza wrażliwość receptorów bólowych na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, co powoduje podwyższenie progu bólowego. Prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi osiągane jest po 10-60 min po podaniu. W 15-20% wiąże się z białkami osocza. T0,5 paracetamolu wynosi 1-3 h. Metabolizowany jest głównie w wątrobie. Paracetamol ulega sprzężeniu z kwasem glukuronowym i jonami siarczanowymi. Mniej niż 10% dawki ulega utlenieniu przy udziale cytochromu P-450 do toksycznego metabolitu pośredniego N-acetylobenzochinoiminy. Metabolit ten szybko sprzęgany jest z glutationem, a następnie wydalany z moczem w postaci nietoksycznego merkapturanu. Mechanizm ten łatwo ulega wysyceniu w przypadku przyjęcia bardzo dużych dawek paracetamolu, co może doprowadzić do uszkodzenia komórek wątrobowych, ich martwicy i ostrej niewydolności wątroby. Paracetamol wydalany jest z moczem, z tego w mniej niż 5% w postaci niezmienionej.

Dawkowanie

Doustnie. Dzieci: 2-5 lat: 5 ml 3-4 razy na dobę; 6-12 lat: 5-10 ml 3-4 razy na dobę. Nie stosować u dzieci Dorośli i dzieci >12 lat: 10 ml zawiesiny co 4 h, nie więcej niż 60 ml/dobę. Lek jest przeznaczony do stosowania w sytuacjach, kiedy paracetamol lub ibuprofen stosowane oddzielnie są nieskuteczne; przeznaczony do doraźnego stosowania. Sposób podania. Przyjmować po posiłku.

Wskazania

Leczenie gorączki i bólów różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, bólów pooperacyjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, inne NLPZ, paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, takie jak napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka wywołane podaniem salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego) lub innych NLPZ. Czynne lub w wywiadzie owrzodzenie, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego włączając w to przypadki związane z przyjęciem leków z grupy NLPZ. Zaburzenia krzepnięcia. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca. Jednoczesne stosowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. Jednoczesne stosowanie innych leków zawierających paracetamol. III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

W celu zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę w najkrótszym czasie koniecznym do łagodzenia objawów. Podanie leków z grupy NLPZ może prowadzić do zależnego od dawki hamowania syntezy prostaglandyn oraz przyspieszać wystąpienie zaburzeń czynności nerek. Ryzyko wystąpienia powyższych reakcji jest największe u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, serca, wątroby, u pacjentów przyjmujących leki moczopędne oraz u osób w podeszłym wieku. U tych pacjentów należy monitorować czynność nerek. U osób w podeszłym wieku częściej występują działania niepożądane, szczególnie krwawienie i perforacje przewodu pokarmowego, które mogą zakończyć się zgonem. Ryzyko związane z przedawkowaniem paracetamolu jest większe u pacjentów z alkoholową niewydolnością wątroby bez objawów marskości. W przypadku przedawkowania pacjent musi natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli czuje się dobrze, ponieważ istnieje ryzyko opóźnionego poważnego uszkodzenia wątroby. Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie lub łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Badania kliniczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (na przykład zawału mięśnia sercowego lub udaru). W ujęciu ogólnym badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie ibuprofenu w małych dawkach (np. ≤1200 mg/dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych. W przypadku pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych leczenie ibuprofenem należy stosować po jego starannym rozważeniu, przy czym należy unikać stosowania w dużych dawkach (2400 mg/dobę). Należy także starannie rozważyć włączenie długotrwałego leczenia pacjentów, u których występują czynniki ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), zwłaszcza jeśli wymagane są duże dawki ibuprofenu (2400 mg/dobę). Podczas stosowania leków NLPZ w różnych okresach terapii obserwowano wystąpienie krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforację, które mogą być śmiertelne i które niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub mogą wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. Ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki leku z grupy NLPZ, u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, szczególnie powiązanego z krwawieniem lub perforacją oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci ci powinni rozpoczynać leczenie stosując najmniejszą dostępną dawkę. U tych pacjentów, jak również u pacjentów wymagających jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego lub innymi lekami zwiększającymi ryzyko dotyczące układu pokarmowego należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej). Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w podeszłym wieku, powinni poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach dotyczących układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym okresie terapii. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki antyagregacyjne jak kwas acetylosalicylowy. U pacjentów, u których wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego lub owrzodzenie należy zaprzestać leczenia. Leki z grupy NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ stany te mogą ulec zaostrzeniu. U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) lub mieszanymi chorobami tkanki łącznej istnieje ryzyko wystąpienia jałowego zapalenia opon mózgowych. Ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji skórnych należy zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub innych objawów nadwrażliwości. Zaleca się unikania stosowania ibuprofenu u chorych na ospę wietrzną. NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączki. W przypadku wystąpienia zaburzenia widzenia pacjent powinien skonsultować się z lekarzem okulistą. Lek zawiera sacharozę - pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować zawiesiny. Ponadto lek zawiera rycynooleinian makrogologlicerolu, który może powodować niestrawność i biegunkę.

Niepożądane działanie

Ibuprofen. Często: niestrawność, ból brzucha i nudności. Niezbyt często: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, choroba wrzodowa żołądka, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego (objawiające się smolistymi stolcami lub krwawymi wymiotami, niekiedy zakończone zgonem, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku), wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroba Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka, ból głowy, pokrzywka, świąd. Rzadko: zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, zmęczenie. Bardzo rzadko: zaburzenia hematologiczne - niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza (pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, wyczerpanie znacznego stopnia, krwawienie z nosa lub wylewy podskórne); zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), ostre zapalenie wątroby, rumień wielopostaciowy; zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, działanie nefrotoksyczne - śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, ostra lub przewlekła niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych (zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania), zwiększenie stężenia mocznika we krwi, ciężkie reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia , niedociśnienie, wstrząs), zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, obrzęki, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca. Pojedyncze przypadki: depresja, reakcje psychotyczne, szumy uszne, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (głównie u pacjentów z chorobą autoimmunologiczną, np. toczeniem rumieniowatym układowym i pokrewnymi chorobami tkanki łącznej). W wyjątkowych przypadkach, podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepów tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar). Paracetamol. Niezbyt często: wymioty, biegunka. Rzadko: pokrzywka, rumień, zapalenie skóry. Bardzo rzadko: powiększenie wątroby, trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza. Badania kliniczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (na przykład zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu).

Ciąża i laktacja

Nie stosować w I i II trymestrze ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne (ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży; ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia). W przypadku konieczności stosowania leku u kobiet planujących ciążę lub będących w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. W III trymestrze ciąży stosowanie leku jest przeciwwskazane. Ibuprofen stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego oraz zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; u matki - zahamować czynność skurczową macicy; u matki i u płodu możliwe jest wystąpienie działania antyagregacyjnego przejawiającego się wydłużeniem czasu krzepnięcia. Ibuprofen i jego metabolity mogą w bardzo małej ilości przenikać do mleka kobiecego; przerwanie karmienia nie jest konieczne przy krótkotrwałym stosowaniu ibuprofenu w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i gorączki. Paracetamol jest wydzielany do mleka kobiet karmiących piersią w małych ilościach; karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania paracetamolu. Stosowanie ibuprofenu może osłabiać płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują ciążę. U kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć odstawienie leku.

Uwagi

W przypadku krótkotrwałego stosowania lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn; jeżeli jednak wystąpi senność, zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Interakcje

Zawiesina ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest przeciwwskazana do jednoczesnego stosowania z: innymi lekami zawierającymi paracetamol, kwasem acetylosalicylowym (chyba że kwas acetylosalicylowy podawany jest w małych dawkach, nie więcej niż 75 mg na dobę na zlecenie lekarza) oraz innymi lekami z grupy NLPZ w tym selektywnymi inhibitorami COX-2. Lek (podobnie jak wszystkie pozostałe leki zawierające paracetamol) należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów leczonych jednocześnie: chloramfenikolem (zwiększenie stężenia chloramfenikolu w osoczu); cholestyraminą (cholestyramina zmniejsza szybkość wchłaniania paracetamolu; jeśli konieczne jest maksymalne zniesienie bólu nie należy przyjmować cholestyraminy w ciągu 1 h od przyjęcia leku); metoklopramidem i domperydonem (zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu z przewodu pokarmowego, jednakże nie trzeba unikać jednoczesnego zastosowania tych leków); warfaryną (po długotrwałym, regularnym przyjmowaniu paracetamol może zwiększać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny i innych leków z grupy kumaryn, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka krwawień; dawki przyjmowane sporadycznie nie mają na to istotnego wpływu). Lek (podobnie jak wszystkie pozostałe leki zawierające ibuprofen) należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów leczonych jednocześnie: lekami przeciwzakrzepowymi (leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych, np. warfaryny); lekami przeciwnadciśnieniowymi (leki z grupy NLPZ mogą zmniejszać działanie tych leków); lekami przeciwpłytkowymi i selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego); kwasem acetylosalicylowym (jednoczesne stosowanie nie jest zalecane ze względu na możliwość nasilenia działań niepożądanych; ibuprofen może kompetycyjnie hamować działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego polegające na hamowaniu agregacji płytek krwi, gdy leki te są podawane jednocześnie; nie można wykluczyć, że regularne, długotrwałe stosowanie ibuprofenu może ograniczać działanie kardioprotekcyjne małych dawek kwasu acetylosalicylowego; sporadyczne przyjmowanie ibuprofenu nie ma istotnego znaczenia klinicznego); glikozydami nasercowymi (leki z grupy NLPZ mogą zwiększać ryzyko niewydolności serca, zmniejszać wartość współczynnika GFR oraz zwiększać stężenie glikozydów w osoczu), cyklosporyną (zwiększone ryzyko działania neurotoksycznego); kortykosteroidami (zwiększone ryzyko owrzodzenia lub wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego); diuretynami (osłabienie działania diuretyków; diuretyki mogą zwiększać ryzyko działania nefrotoksycznego leków ze strony NLPZ); litem (zmniejszone wydalanie litu); metotreksatem (zmniejszone wydalanie metotreksatu); mifeprystonem (nie należy stosować leków z grupy NLPZ przez 8-12 dni po podaniu mifeprystonu, gdyż działanie mifeprystonu może ulec zmniejszeniu); takrolimusem (ze względu na wzrost ryzyka wystąpienia działań niepożądanych ze strony nerek - antybiotykami z grupy chinolonów - dane uzyskane w badaniach na zwierzętach wskazują, że leki z grupy NLPZ mogą zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek związanych ze stosowaniem antybiotyków z grupy chinolonów; pacjenci przyjmujący NLPZ i chinolony mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek); zydowudyną (zwiększone ryzyko toksyczności hematologicznej w przypadku jednoczesnego podania zydowudyny i leków z grupy NLPZ; istnieją dane dotyczące zwiększonego ryzyka krwawienia do stawu i powstawania krwiaków u chorych z HIV (+) z hemofilią leczonych jednocześnie zydowudyną i ibuprofenem).

Preparat zawiera substancje Ibuprofen, Paracetamol.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 100 mg ibuprofenu i 125 mg paracetamolu. Zawiesina zawiera sacharozę i rycynooleinian makrogologlicerolu.

1 tabl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 325 mg paracetamolu.

1 czopek zawiera 60 mg lub 125 mg ibuprofenu.

1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu w połączeniu z powidonem.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

1 tabl. drażowana zawiera 200 mg ibuprofenu. Tabletki zawierają: laktozę, sacharozę, czerwień koszenilową (E124).

1 czopek zawiera 125 mg, 250 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu; tabletki zawierają sacharozę oraz sód. 1 tabl. powl. Express zawiera 200 mg ibuprofenu (w postaci ibuprofenu sodowego dwuwodnego); tabletki zawierają sacharozę oraz sód. 1 tabl. powl. Forte zawiera 400 mg ibuprofenu; tabletki Forte zawierają sacharozę oraz sód. 1 kaps. miękka Express Femina zawiera 200 mg ibuprofenu; kapsułki Express Femina zawierają sorbitol i czerwień koszenilową. 1 kaps. miękka Express Forte zawiera 400 mg ibuprofenu; kapsułki Express Forte zawierają sorbitol i czerwień koszenilową.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg kwasu acetylosalicylowego, 250 mg paracetamolu oraz 65 mg kofeiny.

Najczęściej wyszukiwane

1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

1 ampułka (3 ml) zawiera 75 mg diklofenaku sodowego. Preparat zawiera alkohol benzylowy, glikol propylenowy, sód (poniżej 23 mg jonów sodu w 1 amp.).

1 tabl. powl. zawiera 30, 60 lub 90 etorykoksybu.

1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 100 mg soli sodowej diklofenaku. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. dojelitowa zawiera 25 mg lub 50 mg diklofenaku sodowego; tabletki zawierają laktozę.

1 tabl. powl. lub 1 saszetka granulatu zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem; granulat zawiera sacharozę.

1 fiolka zawiera 100 j. toksyny botulinowej typu A.

1 fiolka zawiera 125 jednostek toksyny botulinowej typu A. 0,05 ml rekonstytuowanego roztworu zawiera 10 jednostek Speywood (1 jednostka Speywood jest określona jako mediana dawki śmiertelnej podanej dootrzewnowo myszy - LD50).

1 plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa) Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa)

Choroba Perthesa, a właściwie choroba Legga-Calvego-Perthesa (łac. coxa plana), jest jedną wielu przyczyn bólu biodra i zaburzeń chodzenia u dzieci. Jeśli objawy, ...

więcej

Złamanie kości udowej - przyczyny, objawy i leczenie Złamanie kości udowej - przyczyny, objawy i leczenie

Złamanie kości udowej to głównie problem osób starszych. Na złamanie kości udowej najczęściej narażone są kobiety po 60. roku życia. U nich ...

więcej

SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie

Skolioza - potocznie mylnie określana jako boczne skrzywienie kręgosłupa - to najczęściej występująca wada postawy u dzieci. Do jej powstania przyczyniają się ...

więcej

Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie

Guzki Schmorla to zmiany pojawiające się w obrębie kręgosłupa. Guzki Schmorla spotykane są u stosunkowo wielu ludzi (najczęściej u dorosłych), a mimo ...

więcej

KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia

Kifoza pogłębiona (inaczej plecy okrągłe) to choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.