Hitoff

1 tabl. zawiera 0,088 mg, 0,18 mg, 0,35 mg lub 0,7 mg pramipeksolu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Hitoff 100 szt., tabl. 137,75zł 2017-10-31

Działanie

Lek przeciwparkinsonowski - agonista dopaminy. Pramipeksol wiąże się wysoce selektywnie i swoiście z receptorami dopaminy z podrodziny D2, spośród których ma największe powinowactwo do receptorów D3 wykazując pełną istotną aktywność. Łagodzi objawy zaburzeń ruchowych związanych z chorobą Parkinsona przez pobudzanie receptorów dopaminy w ciele prążkowanym. Hamuje syntezę, uwalnianie i przemianę dopaminy. Po podaniu doustnym pramipeksol wchłania się szybko i całkowicie; biodostępność wynosi > 90%, Cmax występuje w czasie 1-3 h. Pokarm zmniejsza szybkość wchłaniania leku. Pramipeksol w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (0,5 wynosi 8 h u osób młodych i ok. 12 h u osób w podeszłym wieku.

Dawkowanie

Doustnie. Dawkę dobową podaje się w 3 równo podzielonych dawkach. Leczenie początkowe. Dawkę należy stopniowo zwiększać do osiągnięcia największej skuteczności leczenia przy braku objawów niepożądanych przekraczających próg tolerancji. Dawkę należy zwiększać co 5-7 dni, wg schematu - tydzień 1.: 0,088 mg 3 razy na dobę (0,264 mg/dobę); tydzień 2.: 0,18 mg 3 razy na dobę (0,54 mg/dobę); tydzień 3.: 0,35 mg 3 razy na dobę (1,1 mg/dobę). Jeśli konieczne jest dalsze zwiększenie dawki dobowej, dawka powinna być zwiększana o 0,54 mg w odstępach tygodniowych do osiągnięcia maksymalnej dawki 3,3 mg pramipeksolu na dobę. Ryzyko wystąpienia senności zwiększa się po dawkach > 1,5 mg/dobę. Leczenie podtrzymujące. Dawka indywidualna pramipeksolu powinna mieścić się w przedziale od 0,264 mg/dobę do maksymalnie 3,3 mg/dobę. Skuteczność była obserwowana począwszy od dawki dobowej 1,1 mg. Dalsze dostosowywanie dawki powinno być dokonywane z uwzględnieniem odpowiedzi klinicznej i występowania działań niepożądanych. W badaniach klinicznych około 5 % pacjentów otrzymywało pramipeksol w dawkach 1,1 mg/dobę może być odpowiedni dla pacjentów, u których zamierza się zmniejszyć dawkę lewodopy. Zaleca się, aby dawka lewodopy była zmniejszana w czasie zwiększania dawki oraz leczenia podtrzymującego pramipeksolem, zależnie od reakcji indywidualnej pacjenta. Przerwanie leczenia. Ze względu na ryzyko wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego po nagłym przerwaniu leczenia, dawkę pramipeksolu należy zmniejszać stopniowo, w tempie 0,54 mg/dobę aż do zmniejszenia dawki do 0,54 mg/dobę. Od tego momentu dawkę należy zmniejszać o 0,264 mg na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Prawdopodobnie nie ma potrzeby dostosowywania dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby. Stosowanie pramipeksolu nie jest zalecane u dzieci i młodzieży Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek. CCr >50 ml/min - nie ma konieczności zmniejszenia dawki dobowej, ani częstości dawkowania. CCr 50-20 ml/min - początkowa dawka dobowa pramipeksolu powinna być podawana w 2 podzielonych dawkach, zaczynając od 0,088 mg 2 razy na dobę (0,176 mg/dobę); nie należy przekraczać maksymalnej dawki 1,57 mg/dobę. CCr Sposób podania. Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku; popić wodą. Tabletki można dzielić na połowy.

Wskazania

Leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u pacjentów dorosłych - w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi mogą być leczeni agonistami dopaminy wyłącznie wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko. Należy unikać jednoczesnego podawania leków przeciwpsychotycznych z pramipeksolem. Pacjentów należy systematycznie monitorować celem wykrycia rozwijającego się stanu pobudzenia maniakalnego i majaczenia; jeżeli wystąpią takie objawy, należy rozważyć zmniejszenie dawki i (lub) stopniowe odstawienie pramipeksolu. Pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia omamów (głównie wzrokowych) podczas terapii. W zaawansowanej chorobie Parkinsona, w leczeniu skojarzonym z lewodopą, mogą wystąpić dyskinezy w czasie początkowego zwiększania dawki preparatu pramipeksol; w takim przypadku należy zmniejszyć dawkę lewodopy. Zmniejszenie dawki pramipeksolu lub całkowite zakończenie terapii należy rozważyć u pacjentów, u których występuje nadmierna senność i (lub) nagłe napady snu. Ponadto, ze względu na możliwe działanie addycyjne, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, którzy przyjmują inne leki o działaniu uspokajającym lub spożywają alkohol podczas leczenia pramipeksolem. Pacjentów należy regularnie monitorować pod kątem rozwoju zaburzeń kontroli impulsu (patologiczny hazard, hiperseksualizm, zwiększenie popędu płciowego, kompulsywne wydawanie pieniędzy i kompulsywne robienie zakupów, napady objadania się i jedzenie kompulsywne); jeśli wystąpią takie objawy, należy rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki. Z uwagi na ryzyko niedociśnienia, należy monitorować ciśnienie tętnicze krwi, zwłaszcza na początku leczenia. Stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką choroba sercowo-naczyniową. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek zaleca się zmniejszenie dawki leku. Zalecana jest regularna kontrola okulistyczna lub jeśli występują zaburzenia widzenia podczas terapii.

Niepożądane działanie

Bardzo często: zawroty głowy, dyskinezy, senność (w tym także nadmierna senność dzienna oraz epizody nagłego zasypiania), nudności. Często: koszmary senne, objawy behawioralne w postaci zaburzeń kontroli impulsów oraz zachowania kompulsywne, splątanie, halucynacje, bezsenność, ból głowy, zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie, niewyraźne widzenie oraz pogorszenie ostrości wzroku), niedociśnienie, zaparcia, wymioty, zmęczenie, obrzęk obwodowy, zmniejszenie masy ciała, zmniejszenie apetytu. Niezbyt często: zapalenie płuc, nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego, niepohamowany apetyt, kompulsywne zakupy, urojenia, żarłoczność, hiperseksualność, zaburzenia libido (zwiększenie lub zmniejszenie popędu płciowego), paranoja, patologiczne uzależnienie od hazardu, niepokój ruchowy, majaczenie, amnezja, hiperkineza, epizody nagłego zasypiania, omdlenia, niewydolność serca, duszność, czkawka, nadwrażliwość, świąd, wysypka, zwiększenie masy ciała. Rzadko: stan pobudzenia maniakalnego.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży, jeśli nie jest to zdecydowanie konieczne, tzn. stosować tylko wtedy, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Nie stosować w okresie karmienia piersią (lub należy przerwać karmienie piersią). Leczenie pramipeksolem hamuje wydzielanie prolaktyny u kobiet, można spodziewać się zahamowania laktacji.

Uwagi

Pramipeksol może w znacznym stopniu zaburzać sprawność psychomotoryczną; pacjenci, u których występuje senności i (lub) epizody nagłego zasypiania, muszą powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Ze względu na bardzo mały stopień wiązania z białkami osocza oraz niewielki stopień biotransformacji pramipeksolu, interakcje z innymi lekami za pośrednictwem tych mechanizmów są mało prawdopodobne. Ponieważ preparaty przeciwcholinergiczne są eliminowane głównie na drodze biotransformacji, możliwość wystąpienia interakcji jest ograniczona, aczkolwiek interakcje z preparatami przeciwcholinergicznymi nie były badane. Nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych z selegiliną i lewodopą. Leki będące inhibitorami aktywnej drogi wydalania nerkowego (tj. systemu transportu kationów w kanalikach nerkowych) lub leki, które są wydalane tą drogą, takie jak: cymetydyna, amantadyna, meksyletyna, zydowudyna, cisplatyna, chinina i prokainamid, mogą wzajemnie oddziaływać z pramipeksolem, powodując zmniejszenie klirensu jednego lub obu leków - należy rozważyć zmniejszenie dawki pramipeksolu w przypadku, gdy podawany jest jednocześnie z tymi lekami. W czasie podawania pramipeksolu w skojarzeniu z lewodopą, zaleca się, aby dawka lewodopy została zmniejszona, a dawki innych preparatów przeciwparkinsonowskich były utrzymywane na stałym poziomie, z jednoczesnym zwiększaniem dawki pramipeksolu. Stosowanie pramipeksolu z innymi lekami uspokajającymi lub alkoholem może mieć działanie addycyjne - zachować ostrożność. Należy unikać jednoczesnego podawania preparatów przeciwpsychotycznych z pramipeksolem, np. jeśli spodziewane jest działanie antagonistyczne.

Preparat zawiera substancję Pramipexole.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera 0,25 mg jednowodnego dwuchlorowodorku pramipeksolu, co odpowiada 0,18 mg pramipeksolu.

1 tabl. zawiera 0,088 mg, 0,18 mg, 0,35 mg lub 0,7 mg pramipeksolu.

1 tabl. zawiera 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 1,57 mg lub 2,1 mg pramipeksolu (odpowiednio 0,375 mg, 0,75 mg, 1,5 mg, 2,25 mg i 3 mg jednowodnego dwuchlorowodorku pramipeksolu).

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.