Gelaspan

500 ml roztworu zawiera: 2,775 g chlorku sodu, ok. 1,635 g trójwodnego octanu sodu, 0,15 g chlorku potasu, ok. 0,075 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,1 g sześciowodnego chlorek magnezu oraz 20 g żelatyny (w postaci żelatyny zmodyfikowanej płynnej). Osmolarność teoretyczna: 284 mOsmol/l. pH 7,4±0,3. Stężenie elektrolitów: 151 mmol/l sodu, 103 mmol/l chlorków, 4 mmol/l potasu, 1 mmol/l wapnia, 1 mmol/l magnezu, 24 mmol/l octanów.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Gelaspan 10 but. 500 ml, roztw. do inf. 2017-10-31

Działanie

4% roztwór sukcynylowanej żelatyny (zwanej także płynną modyfikowaną żelatyną) o średniej masie cząsteczkowej 26 500 daltonów (masa średnia), w dostosowanym do osocza, zbilansowanym, izotonicznym roztworze elektrolitów. Ładunek ujemny wprowadzony do cząsteczki w procesie sukcynylowania wywołuje rozprostowanie cząsteczek. Wskutek tego objętość molekularna jest większa niż w przypadku żelatyny niesukcynylowanej o tej samej masie cząsteczkowej. Zmierzony początkowy efekt objętościowy preparatu to niemal 100% objętości wlewu, zaś wystarczający efekt objętościowy utrzymuje się przez 4-5 h. Preparat nie zakłóca oznaczania grup krwi i nie wpływa na mechanizmy krzepnięcia. Preparat uzupełnia wewnątrz- i zewnątrznaczyniowe deficyty powstałe wskutek utraty krwi, osocza i płynu śródmiąższowego. Dzięki temu średnie ciśnienie tętnicze, lewokomorowe ciśnienie końcowo-rozkurczowe, objętość wyrzutowa serca, indeks sercowy, zaopatrzenie w tlen, mikrokrążenie oraz diureza ulegają zwiększeniu bez odwodnienia przestrzeni zewnątrznaczyniowej. Preparat przyczynia się do przywrócenia równowagi elektrolitowej i korygowania kwasicy. Nie zawiera mleczanów, dzięki czemu można go podawać pacjentom z chorobami wątroby. Jako źródło wodorowęglanów roztwór zawiera octany, metabolizowane przez wszystkie narządy i mięśnie. Po podaniu w postaci wlewu preparat ulega szybkiej dystrybucji w przestrzeni wewnątrznaczyniowej. Większość preparatu po podaniu w postaci wlewu ulega eliminacji przez nerki. Jedynie niewielka ilość wydalana jest z kałem, zaś nie więcej niż 1% jest metabolizowana. Mniejsze cząsteczki eliminowane są bezpośrednio drogą filtracji kłębuszkowej, natomiast większe ulegają degradacji proteolitycznej a następnie wydalaniu przez nerki. Metabolizm na drodze proteolizy jest na tyle elastyczny, że nie stwierdzono kumulacji preparatu nawet u pacjentów z niewydolnością nerek. T0,5 w osoczu może być wydłużony u pacjentów poddawanych hemodializie (GFR <0,5 ml/min).

Dawkowanie

Dożylnie. Dorośli. Wielkość dawki oraz szybkość infuzji dobiera się zależnie od stopnia utraty krwi oraz indywidualnych potrzeb w zakresie przywrócenia i utrzymania stabilnej sytuacji hemodynamicznej. Zwykle dawki początkowe wynoszą od 500 do 1 000 ml. W przypadku dużej utraty krwi można zastosować większe dawki. W przypadku utraty ponad 20% objętości krwi, zwykle jako uzupełnienie preparatu podać należy krew lub składniki krwi. Maksymalna dawka dobowa zależy od stopnia hemodylucji. Należy zachować ostrożność i nie dopuścić do zmniejszenia hematokrytu poniżej wartości krytycznych. W razie konieczności można dodatkowo przeprowadzić transfuzję koncentratu krwinek czerwonych. Należy także zwrócić uwagę na rozcieńczenie białek osocza (np. albuminy i czynniki krzepliwości krwi), które w razie potrzeby należy uzupełnić. Szczególne grupy pacjentów. Dotychczas nie potwierdzono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu  u dzieci. W związku z tym brak jest zaleceń dotyczących dawkowania. Gelaspan podawać można tej grupie pacjentów w przypadku, kiedy oczekiwane korzyści są znacząco większe niż potencjalne zagrożenia. W takich przypadkach należy wziąć pod uwagę stan kliniczny pacjenta, a leczenie należy dokładnie monitorować. Sposób podania. Szybkość infuzji zależy od aktualnej sytuacji hemodynamicznej. Pierwsze 20-30 ml roztworu należy podać wolno, w celu możliwie wczesnego stwierdzenia rzadkich reakcji anafilaktoidalnych. W stanie wstrząsu preparat podać można szybko metodą infuzji ciśnieniowej 500 ml w ciągu 5-10 min.

Wskazania

Koloidalny preparat osoczozastępczy rozpuszczony w izotonicznym, w pełni zbilansowanym roztworze elektrolitów, wskazany do stosowania w profilaktyce i leczeniu podejrzewanej lub stwierdzonej względnej lub całkowitej hipowolemii oraz wstrząsu.

Przeciwwskazania

Stwierdzona nadwrażliwość na roztwory żelatyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hiperwolemia. Przewodnienie. Hiperkaliemia.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobą alergiczną w wywiadzie, np. astmą, ciężkim zaburzeniem czynności nerek, obrzękiem z towarzyszącym zastojem wody/soli, ciężkim zaburzeniem krzepliwości krwi oraz w przypadkach zagrożenia przeciążeniem układu krążenia, np. u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, niewydolnością prawo- lub lewokomorową, nadciśnieniem, obrzękiem płuc lub niewydolnością nerek z oligo- lub anurią. Roztwory żelatyny podawane w celu uzupełnienia objętości krwi mogą w rzadkich przypadkach prowadzić do reakcji alergicznych (anafilaktycznych/anafilaktoidalnych) o różnym stopniu ciężkości. W celu wykrycia tego typu reakcji na jak najwcześniejszym etapie pierwsze 20-30 ml preparatu należy podawać wolno, przy jednoczesnym dokładnym monitorowaniu pacjenta, zwłaszcza na początkowym etapie infuzji. W razie wystąpienia reakcji anafilaktycznych/anafilaktoidalnych należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć odpowiednie leczenie. Preparatu nie wolno podawać razem z przetaczaną krwią lub produktami krwi (koncentrat płytek, osocze lub frakcje osocza) przez ten sam zestaw do infuzji. Niezbędne jest monitorowanie stężenia elektrolitów i bilansu wodnego, zwłaszcza u pacjentów z hipernatremią, hiperkaliemią lub upośledzoną czynnością nerek oraz monitorowanie hemodynamiki, hematologii i układu krzepnięcia. W trakcie uzupełniania znacznych ubytków krwi poprzez infuzje dużych objętości preparatu należy monitorować hematokryt i elektrolity (wartości hematokrytu nie powinny spadać poniżej 25%,a u osób w podeszłym wieku lub pacjentów w stanie krytycznym poniżej 30%). W takich przypadkach należy monitorować efekt rozcieńczenia oraz czynniki krzepnięcia, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami hemostazy. Ponieważ ten preparat nie zastępuje utraconych białek osocza, zaleca się monitorowanie stężenia białek osocza. Preparat można stosować u dzieci tylko wówczas, kiedy oczekiwane korzyści są znacząco większe niż potencjalne zagrożenia (brak jest wystarczającego doświadczenia). Po zakończeniu infuzji preparatu można wykonywać laboratoryjne badania krwi (grupa krwi lub antygeny nietypowe). Niemniej jednak zaleca się pobranie próbek krwi przed rozpoczęciem infuzji preparatu, w celu uniknięcia utrudnień w interpretacji wyników.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: umiarkowany przejściowy wzrost temperatury ciała. Rzadko: reakcje anafilaktoidalne o różnym stopniu ciężkości, alergiczne reakcje skórne. Bardzo rzadko: ciężkie reakcje anafilaktoidalne, tachykardia, niskie ciśnienie krwi, zaburzenia oddychania, gorączka, dreszcze. Łagodne reakcje anafilaktoidalne obejmują: uogólniony obrzęk, pokrzywka, obrzęk okostnej oczodołu lub obrzęk naczynioruchowy. Umiarkowane reakcje anafilaktoidalne obejmują: duszność, świst krtaniowy, świszczący oddech, pokrzywka, nudności, wymioty, zawroty głowy (stan przed omdleniem), diaforeza, ucisk w klatce piersiowej lub gardle, ból brzucha. Ciężkie reakcje anafilaktoidalne obejmują: cyjanozę lub SaO2 ≤92% na każdym etapie, obniżenie ciśnienia krwi (skurczowe ciśnienie krwi <90 mmHg u osób dorosłych), stan splątania, zapaść/zasłabnięcie, utrata świadomości lub nietrzymanie moczu.

Ciąża i laktacja

Z uwagi na możliwość wystąpienia reakcji anafilaktoidalnych wywołujących niekorzystny wpływ na płód lub noworodka wskutek obniżonego ciśnienia krwi matki, należy unikać stosowania preparatu u kobiet w ciąży, chyba, że stan kliniczny pacjentki wymaga zastosowania tego preparatu. Nie wiadomo, czy roztwór przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla dziecka. Biorąc pod uwagę korzyści płynące z karmienia piersią oraz korzyści dla matki związane z podawaniem preparatu, należy podjąć decyzję o ewentualnym przerwaniu karmienia piersią lub przerwaniu/wstrzymaniu podawania preparatu.

Uwagi

Preparat może zakłócać wyniki następujących testów kliniczno-chemicznych, dając fałszywie zawyżone wartości: odczynu opadania krwinek czerwonych; ciężaru właściwego moczu oraz stężenia nieswoistych białek osocza, np. metodą biuretową.

Interakcje

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów przyjmujących lub otrzymujących równocześnie preparaty powodujące zatrzymanie potasu (np. potas, diuretyki oszczędzające potas, inhibitory ACE) lub sodu. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania innych leków podawanych dożylnie ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

Preparat zawiera substancje Gelatin, Electrolytes.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

500 ml roztworu zawiera: 2,775 g chlorku sodu, ok. 1,635 g trójwodnego octanu sodu, 0,15 g chlorku potasu, ok. 0,075 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,1 g sześciowodnego chlorek magnezu oraz 20 g żelatyny (w postaci żelatyny zmodyfikowanej płynnej). Osmolarność teoretyczna: 284 mOsmol/l. pH 7,4±0,3. Stężenie elektrolitów: 151 mmol/l sodu, 103 mmol/l chlorków, 4 mmol/l potasu, 1 mmol/l wapnia, 1 mmol/l magnezu, 24 mmol/l octanów.

1 worek 2000 ml gotowej do użycia emulsji do infuzji zawiera: 800 ml roztworu glukozy - 242 g glukozy jednowodnej (równoważnej 220 g glukozy bezwodnej), 1,03 dwuwodnego chlorku wapnia; 400 ml emulsji tłuszczowej - 80 g oleju sojowego i oleju z oliwek; 800 ml roztworu aminokwasów - 5,69 g izoleucyny, 7,9 g leucyny, 8,96 g lizyny, 5,69 g metioniny, 7,9 g fenyloalaniny, 5,69 g treoniny, 1,9 g tryptofanu, 7,29 g waliny, 11,16 g argininy, 6,79 g histydyny, 16,48 g alaniny, 3,3 g kwasu asparaginowego, 5,69 g kwasu glutaminowego, 7,9 g glicyny, 6,79 g proliny, 4,5 g seryny, 0,3 g tyrozyny, 4,47 g chlorku potasu, 2,99 g trójwodnego octanu sodu, 1,62 g sześciowodny chlorek magnezu, 7,34 uwodnionego glicerofosforanu sodu. Wartość energetyczna: 2140 kcal. Osmolarność: 1310 mOsmol/kg. pH 6,4. Całkowita zawartość w 2000 ml - 113,9 g aminokwasów, 18 g azotu, 220 g glukozy, 80 g tłuszczów oraz elektrolity: 70 mmol sodu, 60 mmol potasu, 8 mmol magnezu, 7 mmol wapnia, 107 mmol octanów, 90 mmol chlorków, 30 mmol fosforanów.

Preparat dostarczany jest jako trzykomorowy worek - 20% roztwór glukozy (400 ml), 5,5% roztwór aminokwasów (400 ml), 10% emulsja tłuszczowa (200 ml). Komora z aminokwasami zawiera: 4,56 g alaniny, 2,53 g argininy, 2,27 glicyny, 1,06 g histydyny, 1,32 g izoleucyny, 1,61 g leucyny, 1,6 g chlorowodorku lizyny (co odpowiada 1,28 g lizyny), 0,88 g metioniny, 1,23 g fenyloalaniny, 1,5 g proliny, 1,1 g seryny, 0,92 g treoniny, 0,4 g tryptofanu, 0,09 g tyrozyny, 1,28 g waliny, 0,98 g trójwodnego octanu sodu, 2,14 g pięciowodnego glicerofosforanu sodu, 1,19 g chlorku potasu, 0,45 g sześciowodnego chlorku magnezu. Komora z glukozą zawiera 88 g jednowodnej glukozy (co odpowiada 80 g bezwodnej glukozy) i 0,3 g dwuwodnego chlorku wapnia. Komora z lipidami zawiera 20 g oczyszczonego oleju z oliwek (ok. 80%) i oczyszczonego oleju sojowego (ok. 20%). Wartość energetyczna: 610 kcal. Osmolarność: 750 mOsmol/l.

1 worek 625 ml gotowej do użycia emulsji do infuzji zawiera: 250 ml roztworu glukozy (lewa górna komora) - 99 g glukozy jednowodnej (równoważnej 90 g glukozy bezwodnej), 1,56 g dwuwodnego diwodorofosforanu sodu, 4,39 mg dwuwodnego octanu cynku; 125 ml emulsji tłuszczowej (prawa górna komora) - 12,5 g oleju sojowego, 12,5 g triglicerydów nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha; 250 ml roztworu aminokwasów (dolna komora) - 2,06 g izoleucyny, 2,74 g leucyny, 2,49 g chlorowodorku lizyny (co stanowi 1,99 g lizyny), 1,71 g metioniny, 3,08 g fenyloalaniny, 1,59 g treoniny, 0,5 g tryptofanu, 2,26 g waliny, 2,37 g argininy, 1,48 g jednowodnego chlorowodorku histydyny (co stanowi 1,10 g histydyny), 4,25 g alaniny, 1,32 g kwasu asparaginowego, 3,07 g kwasu glutaminowego, 1,45 g glicyny, 2,98 g proliny, 2,63 g seryny, 0,732 g wodorotlenku sodu, 0,237 g chlorku sodu, 0,157 g trójwodnego octanu sodu, 2,306 g octanu potasu, 0,569 g czterowodnego octanu magnezu, 0,39 g dwuwodnego chlorku wapnia. Wartość energetyczna: 3090 kJ (740 kcal). Osmolarność: 2090 mOsmol/kg. pH 5-6. Całkowita zawartość w 625 ml - 35,9 g aminokwasów, 5 g azotu, 90 g węglowodanów, 25 g tłuszczów oraz elektrolity: 33,5 mmol sodu, 23,5 mmol potasu, 2,65 mmol magnezu, 2,65 mmol wapnia, 0,02 mmol cynku, 30 mmol chlorków, 30 mmol octanów, 10 mmol fosforanów. Preparat dostępny również w większych workach o obj. 1250 ml, 1875 ml, 2500 ml, zawierających proporcjonalnie zwielokrotnione ilości składników.

1000 ml preparatu zawiera 7,31 g L-izoleucyny, 7,80 g L-leucyny, 12,53 g octanu L-lizyny (co odpowiada 8,88 g lizyny), 5,85 g L-metioniny, 6,75 g L-fenyloalaniny, 6,25 g L-treoniny, 2,50 g L-tryptofanu, 6,25 g L-waliny, 12,08 g L-argininy, 4,13 g L-histydyny, 19,38 g L-alaniny, 6,25 g kwasu L-glutaminowego, 9,44 g glicyny, 9,38 g L-proliny, 3,02 g chlorowodorku L-ornityny (co odpowiada 2,37 g ornityny), 2,39 g kwasu L-asparaginowego, 5,38 g L-seryny, 0,84 g acetylocysteiny (co odpowiada 0,625 g cysteiny), 2,50 g N-acetylo-L-tyrozyny ( co odpowiada 2,03 g tyrozyny), 4,32 trójwodnego g octanu sodu, 0,78 g chlorku sodu, 1,664 g wodorotlenku sodu, 4,194 g chlorku potasu, 0,919 g dwuwodnego chlorku wapnia, 1,27 g sześciowodnego chlorku magnezu. 1l preparatu zawiera 87 mmol sodu, 56,25 mmol potasu, 6 mmol wapnia, 6 mmol magnezu i 112,5 mmol chlorków. 1 l dostarcza 19,5 g azotu. pH roztworu wynosi 6,0-6,3, osmolarność - 1430 mOsmol/l. Wartość energetyczna: 2125 kJ/l = 500 kcal/l.

100 ml roztworu zawiera 0,54 g chlorku sodu, 0,03 g sześciowodnego chlorku magnezu, 0,04 g chlorku potasu, 0,34 g mleczanu sodu i 3 g żelatyny (w postaci żelatyny zmodyfikowanej płynnej). Całkowita osmolalność : 295 mOsmol/kg. pH:5,8 do 7,0. Zawartość jonów: sód 150 mmol/l; potas 5 mmol/l; magnez 1,5 mmol/l; chlorek 100 mmol/l; mleczan 30 mmol/l.

1000 ml roztworu zawiera: 5,0 g izoleucyny, 8,9 g leucyny, 8,56 g chlorowodorku lizyny (co odpowiada 6,85 g lizyny), 4,4 g metioniny, 4,7 g fenyloalaniny, 4,2 g treoniny, 1,6 g tryptofanu, 6,2 g waliny, 11,5 g argininy, 3,0 g histydyny, 10,5 g alaniny, 12,0 g glicyny, 5,6 g kwasu asparaginowego, 7,2 g kwasu glutaminowego, 5,5 g proliny, 2,3 g seryny, 0,4 g tyrozyny, 50 mmol sodu, 25 mmol potasu, 2,5 mmol magnezu, 46 mmol octanów, 52 mmol chlorków, 10 mmol fosforanów, 2,0 mmol cytrynianów. Całkowita zawartość aminokwasów - 100 g/l, całkowita zawartość azotu - 15,8 g/l, wartość kaloryczna - 400 kcal/l, osmolarność -1021 mOsm/l, pH: 5,7 - 6,3.

1000 ml roztworu zawiera: 5,75 g chlorku sodu, 4,62 g trójwodnego octanu sodu, 0,90 g dwuwodnego cytrynianu sodu, 0,26 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,38 g chlorku potasu, 0,20 g sześciowodnego chlorku magnezu. Preparat zawiera: 141 mmol/1000 ml Na+, 34 mmol/1000 ml CH3COO-, 3 mmol/1000 ml C6H5O73-, 2 mmol/1000 ml Ca2+, 5 mmol/1000 ml K+, 1 mmol/1000 ml Mg2+, 109 mmol/1000 ml Cl-.

1 worek 1250 ml zestawu do sporządzania emulsji do infuzji zawiera: 500 ml roztworu glukozy (lewa górna komora) - 88 g glukozy jednowodnej (co odpowiada 80 g glukozy bezwodnej), 1,17 g dwuwodnego diwodorofosforanu sodu, 6,625 mg dwuwodnego octanu cynku; 500 ml roztworu aminokwasów (dolna komora) - 2,34 g izoleucyny, 3,13 g leucyny, 2,84 g chlorowodorku lizyny (co stanowi 2,26 g lizyny), 1,96 g metioniny, 3,51 g fenyloalaniny, 1,82 g treoniny, 0,57 g tryptofanu, 2,6 g waliny, 2,7 g argininy, 1,69 g jednowodnego chlorowodorku histydyny (co stanowi 1,25 g histydyny), 4,85 g alaniny, 1,5 g kwasu asparaginowego, 3,5 g kwasu glutaminowego, 1,65 g glicyny, 3,4 g proliny, 3,0 g seryny, 0,8 g wodorotlenku sodu, 1,081 g chlorku sodu, 0,544 g octanu sodu, 2,943 g octanu potasu, 0,644 g czterowodnego octanu magnezu, 0,441 g chlorku wapnia; 250 ml emulsji tłuszczowej (prawa górna komora) - 25 g oleju sojowego, 25 g triglicerydów nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha. Osmolarność 920 mOsmol/kg. pH 5-6. Całkowita zawartość w 1250 ml - 5,7 g azotu, 80 g węglowodanów, 50 g tłuszczów oraz elektrolity: 50 mmol sodu, 30 mmol potasu, 3 mmol magnezu, 3 mmol wapnia, 0,03 mmol cynku, 48 mmol chlorków, 40 mmol octanów, 7,5 mmol fosforanów. Preparat dostępny również w większych workach o obj. 1875 ml, 2500 ml, zawierających proporcjonalnie zwielokrotnione ilości składników.

1 worek 2000 ml gotowej do użycia emulsji do infuzji zawiera: 800 ml roztworu glukozy - 165 g glukozy jednowodnej (równoważnej 150 g glukozy bezwodnej), 0,59 dwuwodnego chlorku wapnia; 400 ml emulsji tłuszczowej - 60 g oleju sojowego i oleju z oliwek; 800 ml roztworu aminokwasów - 2,53 g izoleucyny, 3,51 g leucyny, 3,98 g lizyny, 2,53 g metioniny, 3,51 g fenyloalaniny, 2,53 g treoniny, 0,85 g tryptofanu, 3,24 g waliny, 4,96 g argininy, 3,02 g histydyny, 7,33 g alaniny, 1,46 g kwasu asparaginowego, 2,53 g kwasu glutaminowego, 3,51 g glicyny, 3,02 g proliny, 2 g seryny, 0,13 g tyrozyny, 2,38 g chlorku potasu, 2,31 g trójwodnego octanu sodu, 0,9 g sześciowodny chlorek magnezu, 3,82 uwodnionego glicerofosforanu sodu. Wartość energetyczna: 1400 kcal. Osmolarność: 760 mOsmol/kg. pH 6,4. Całkowita zawartość w 2000 ml - 50,6 g aminokwasów, 8 g azotu, 150 g glukozy, 60 g tłuszczów oraz elektrolity: 42 mmol sodu, 32 mmol potasu, 4,4 mmol magnezu, 4 mmol wapnia, 55 mmol octanów, 49 mmol chlorków, 17 mmol fosforanów.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 1 mg lub 4 mg acenokumarolu. Tabletki zawierają laktozę.

1 ml roztworu zawiera 200 mg mannitolu. Osmolarność roztworu wynosi 1098 mOsm/l.

500 ml roztworu zawiera: 2,775 g chlorku sodu, ok. 1,635 g trójwodnego octanu sodu, 0,15 g chlorku potasu, ok. 0,075 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,1 g sześciowodnego chlorek magnezu oraz 20 g żelatyny (w postaci żelatyny zmodyfikowanej płynnej). Osmolarność teoretyczna: 284 mOsmol/l. pH 7,4±0,3. Stężenie elektrolitów: 151 mmol/l sodu, 103 mmol/l chlorków, 4 mmol/l potasu, 1 mmol/l wapnia, 1 mmol/l magnezu, 24 mmol/l octanów.

1 tabl. powl. zawiera 75 mg klopidogrelu w postaci wodorosiarczanu. Preparat zawiera laktozę i lecytynę.

1000 ml roztworu do infuzji zawiera 6,8 g chlorku sodu, 0,3 g chlorku potasu, 0,2 g sześciowodnego chlorku magnezu, 0,37 g dwuwodnego chlorku wapnia, 3,27 g trójwodnego octanu sodu, 0,67 g kwasu L-jabłkowego; stężenia elektrolitów - 145 mmol/l sodu, 4 mmol/l potasu, 1 mmol/l magnezu, 2,5 mmol/l wapnia, 127 mmol/l chloru, 24 mmol/l octanu, 5 mmol/l jabłczanu. Osmolarność teoretyczna: 309 mOsmol/l. pH 5,1-5,9

1 ml roztworu 20% zawiera 200 mg glukozy.

1000 ml roztw. zawiera: 8,6 g chlorku sodu, 0,3 g chlorku potasu, 0,33 g dwuwodnego chlorku wapnia, 147,2 mmol Na+, 4,0 mmol K+, 2,25 mmol Ca2+, 155,7 Cl-.

1 ml roztworu do infuzji zawiera: 6,429 mg chlorku sodu, 0,298 mg chlorku potasu, 0,147 mg dwuwodnego chlorku wapnia, 0,203 mg sześciowodnego chlorku magnezu, 4,082 mg trójwodnego octanu sodu, 11,0 mg jednowodnej glukozy (równowartość 10,0 mg glukozy), co odpowiada 140 mmol/l Na+, 4 mmol/l K+, 1 mmol/l Ca2+,  1 mmol/l Mg2+, 118 mmol/l Cl–, 30 mmol/l jonów octanowych, 55,5 mmol/l glukozy.

1 tabl. dojelitowa zawiera 75 mg lub 150 mg kwasu acetylosalicylowego.

1 tabl. powl. zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci wodorosiarczanu) i 75 mg kwasy acetylosalicylowego. Preparat zawiera laktozę i olej rycynowy uwodorniony.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
HIT, czyli małopłytkowość wywołana przez heparynę HIT, czyli małopłytkowość wywołana przez heparynę

HIT, czyli małopłytkowość wywołana przez heparynę lub małopłytkowość poheparynowa, to jeden z niepożądanych skutków ubocznych, który jest charakterystycznych dla tego leku przeciwkrzepliwego. ...

więcej

SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi

Skaza krwotoczna oznacza zwiększoną skłonność do często obfitych krwawień samoistnych lub pourazowych. Skaza krwotoczna może więc oznaczać krwawienia nawet z najmniejszej rany, ...

więcej

Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie

Niedomykalność zastawki aortalnej to wada serca, która przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów, przyczyniając się do systematycznego upośledzania funkcji serca. ...

więcej

CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol

Cholesterol - zarówno ten dobry, jak i zły - choć brzmi groźnie, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bez dobrego i złego ...

więcej

TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie

Trombofilia, czyli nadkrzepliwość, to skłonność do tworzenia się zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Jest to stan zagrażający życiu, ponieważ skrzepy mogą przemieszczać się ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.