Flutixon

1 kaps. twarda zawiera 125 µg lub 250 µg propionianu flutykazonu. Preparat zawiera laktozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Flutixon 120 szt., proszek do inh. w kaps. twardej 142,35zł 2017-10-31

Działanie

Glikokortykosteroid do stosowania wziewnego o silnym działaniu przeciwzapalnym w obrębie płuc. Zmniejsza nasilenie objawów i częstość występowania zaostrzeń astmy oskrzelowej. Zmniejsza objawy POChP. Pojedyncza dawka inhalacyjna zawiera mniej farmakologicznie nieaktywnych cząstek leku w stosunku do innych preparatów zawierających propionian flutykazonu w postaci proszku do inhalacji, dlatego dawka leku została zmniejszona o połowę przy zachowaniu tej samej zawartości cząstek aktywnych i tej samej skuteczności klinicznej. Działanie terapeutyczne w leczeniu astmy występuje w ciągu 4-7 dni. W POChP poprawa następuje po 6 mies. leczenia. Wchłanianie ogólnoustrojowe z płuc jest początkowo szybkie, następnie powolne. Pozostała część dawki jest połykana. Wchłanianie z przewodu pokarmowego jest minimalne (poniżej 1%). 87-100% dawki doustnej wydalane jest z kałem w postaci niezmienionej lub nieczynnego metabolitu.

Dawkowanie

Wziewnie. Dawka zależy od stopnia nasilenia choroby i indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. Działanie terapeutyczne występuje po 4-7 dniach od rozpoczęcia leczenia. Lek należy stosować regularnie, nawet w okresach, gdy nie występują objawy. Pojedyncza dawka inhalacyjna preparatu zawiera mniej farmakologicznie nieaktywnych cząstek leku w stosunku do innych, stosowanych wziewnie preparatów zawierających propionian flutykazonu w postaci proszku do inhalacji. Z tego względu nominalna dawka preparatu została zmniejszona o połowę przy zachowaniu tej samej zawartości cząstek aktywnych i tej samej skuteczności klinicznej. Astma oskrzelowa. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 16 lat: astma łagodna: 125 μg 2 razy na dobę; astma umiarkowana: 125-250 μg 2 razy na dobę; astma ciężka: 250-500 μg 2 razy na dobę. W przypadku ustabilizowania się objawów astmy należy zmniejszać dawkowanie w zależności od uzyskanej reakcji na leczenie, tak aby uzyskać optymalną kontrolę choroby stosując najmniejszą dawkę dobową leku. Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP). Dorośli: 250 μg 2 razy na dobę. Poprawa następuje po ok. 6 mies. leczenia. W przypadku braku poprawy pacjent powinien być poddany ponownej ocenie klinicznej. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby.

Wskazania

Astma oskrzelowa. Lek jest wskazany u dorosłych w zapobiegawczym leczeniu: astmy łagodnej - u pacjentów, którzy wymagają codziennego objawowego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela; astmy umiarkowanej - niestabilna lub nasilająca się astma, mimo regularnego stosowania leków zapobiegających napadom astmy lub tylko rozszerzających oskrzela; astmy ciężkiej - u pacjentów z ciężką postacią przewlekłej astmy oskrzelowej oraz wymagających stosowania doustnych steroidów w celu opanowania objawów astmy. Rozpoczęcie stosowania propionianu flutykazonu u wielu osób pozwala zmniejszyć dawki steroidów stosowanych doustnie albo całkowicie je odstawić. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Lek jest wskazany w objawowym leczeniu pacjentów z POChP.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Preparat nie służy do przerywania napadów duszności, lecz do długotrwałego leczenia. W przypadku wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast odstawić lek i zastosować odpowiednie postępowanie. Podczas stosowania steroidów wziewnych mogą wystąpić działania ogólnoustrojowe, szczególnie przy stosowaniu dużych dawek przez długi okres. Bardzo rzadkie przypadki zahamowania czynności kory nadnerczy i ostrego przełomu nadnerczowego opisywane były u pacjentów stosujących dawki 250-500 µg. Wystąpienie ostrego przełomu nadnerczowego może być związane z następującymi stanami: uraz, zabieg chirurgiczny, zakażenie, szybkie zmniejszenie dawki leku. W okresie narażenia na stres lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym należy rozważyć dodatkowe doustne podanie kortykosteroidów. Zaleca się regularne pomiary wzrostu dzieci długotrwale leczonych propionianem flutykazonu. Jeżeli stwierdza się spowolnienie wzrostu, należy zweryfikować leczenie i jeśli to możliwe zmniejszyć dawkę wziewnego kortykosteroidu do najmniejszej skutecznej dawki i rozważyć skierowanie pacjenta do pediatry pulmonologa. Możliwość zaburzenia kory nadnerczy należy zawsze brać pod uwagę w stanach nagłych, wymagających zabiegu chirurgicznego. Stres związany z taką sytuacją może być wskazaniem do uzupełniającego podawania glikokortykosteroidów. Zastąpienie steroidów doustnych lekami wziewnymi może ujawnić objawy alergii, takie jak alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa lub wyprysk, które wcześniej były leczone lekami steroidowymi o działaniu ogólnym. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z aktywną lub przebytą gruźlicą płuc. Odnotowano bardzo rzadkie przypadki zwiększenia stężenia glukozy we krwi - należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą w wywiadzie. Pacjentów z POChP należy szczególnie wnikliwie obserwować pod kątem występowania zapalenia płuc lub innych infekcji dolnych dróg oddechowych, ponieważ kliniczne objawy tych infekcji oraz zaostrzenie POChP często są podobne. Lek zawiera 25 mg laktozy na dawkę, ilość ta nie powoduje zwykle problemów u pacjentów z nietolerancją laktozy. U pacjentów, u których leczenie steroidami doustnymi zmieniono na leczenie wziewne propionianem flutykazonu mogą wystąpić objawy niewydolności kory nadnerczy (zaleca się monitorowanie czynności kory nadnerczy i stopniowe zmniejszanie dawek steroidów doustnych, pacjenci powinni mieć przy sobie "kartę steroidową” informującą o konieczności podania dodatkowych steroidów ogólnie działających w sytuacji stresu). Zmniejszenie dawki steroidu doustnego należy rozpocząć po tygodniu jednoczesnego podawania propionianu flutykazonu. Dawkę należy zmniejszać w odstępach nie krótszych niż tydzień: dawki podtrzymujące wynoszące ≤10 mg w przeliczeniu na prednizolon należy zmniejszać nie szybciej niż o 1 mg na dobę; dawki wynoszące >10 mg w przeliczeniu na prednizolon można zwiększać o więcej niż 1 mg na dobę z zachowaniem ostrożności.

Niepożądane działanie

Bardzo często: drożdżyca jamy ustnej i gardła. Często: zapalenie płuc (u pacjentów z POChP), chrypka, bezgłos, łatwe siniaczenie. Niezbyt często: skórne reakcje nadwrażliwości. Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, duszność, skurcz oskrzeli, reakcje anafilaktyczne, zespół Cushinga, zespół cushingoidalny, zahamowanie czynności kory nadnerczy, zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćma i jaskra, hiperglikemia, niestrawność, bóle stawów, niepokój, zaburzenia snu, zmiany w zachowaniu, w tym zwiększona aktywność i drażliwość (głównie u dzieci), paradoksalny skurcz oskrzeli.

Ciąża i laktacja

Stosowanie leku u kobiet w ciąży należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Podawanie kortykosteroidów ciężarnym zwierzętom może powodować nieprawidłowości w rozwoju płodu. Stosowanie leku u kobiet karmiących piersią należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla dziecka. Po podaniu wziewnym zalecanych dawek prawdopodobne stężenia w surowicy będą małe.

Uwagi

Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem. Lek należy stosować regularnie, nawet w okresach, gdy nie występują objawy. Po zastosowaniu preparatu należy przepłukać jamę ustną wodą. Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Silne inhibitory CYP3A4 (np. rytonawir) mogą zwiększać stężenie propionianu flutykazonu we krwi - należy unikać jednoczesnego stosowania, chyba że potencjalna korzyść przewyższa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Ketokonazol, inhibitor inhibitor CYP3A, zwiększa ekspozycję na propionian flutykazonu po pojedynczym podaniu do 150% i ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych; możliwe są interakcje z innymi inhibitorami CYP3A (np. itrakonazolem) - zaleca się szczególną ostrożność i unikanie, jeśli to możliwe, długotrwałego jednoczesnego stosowania propionianu flutykazonu z silnymi inhibitorami cytochromu P4503A4. Jednoczesne podawanie erytromycyny lub terfenadyny wywoływało pomijalne zwiększenie ekspozycji ogólnoustrojowej na propionian flutykazonu, bez istotnego zmniejszenia stężenia kortyzolu we krwi.

Preparat zawiera substancję Fluticasone propionate.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 dawka (1 plastikowy pojemnik) zawiera 400 µg propionianu flutykazonu mikronizowanego.

1 dawka odmierzona zawiera 50 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) oraz 250 µg lub 500 µg propionianu flutykazonu. Preparat zawiera laktozę.

1 dawka preparatu Seretide (aerozol inhalacyjny, zawiesina) zawiera 50 µg, 125 µg lub 250 µg mikronizowanego propionianu flutykazonu oraz 25 µg mikronizowanego salmeterolu (w postaci ksynafonianu salmeterolu). 1 dawka preparatu Seretide Dysk (proszek do inhalacji) zawiera 100 µg, 250 µg lub 500 µg mikronizowanego propionianu flutykazonu oraz 50 µg mikronizowanego salmeterolu (w postaci ksynafonianu salmeterolu).

1 g maści zawiera 0,05 mg propionianu flutykazonu mikronizowanego. 1 g kremu zawiera 0,5 mg propionianu flutykazonu mikronizowanego.

1 kaps. twarda zawiera 125 µg lub 250 µg propionianu flutykazonu. Preparat zawiera laktozę.

1 dawka zawiera: 100 µg, 250 µg lub 500 µg mikronizowanego propionianu flutykazonu oraz 50 µg mikronizowanego salmeterolu (w postaci ksynafonianu salmeterolu). Preparat zawiera laktozę.

1 pojemnik (2 ml) Flixotide zawiesina do nebulizacji zawiera: 0,5 mg lub 2 mg propionianu flutykazonu mikronizowanego. 1 dawka Flixotide aerozol inhalacyjny zawiera: 50 µg, 125 µg lub 250 µg propionianu flutykazonu mikronizowanego. 1 dawka Flixotide Dysk zawiera: 50 µg, 100 µg, 250 µg lub 500 µg propionianu flutykazonu mikronizowanego; preparat zawiera laktozę.

1 dawka (100 µl) aerozolu do nosa zawiera 50 µg propionianu flutykazonu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 dawka zawiera: 100 µg, 250 µg lub 500 µg mikronizowanego propionianu flutykazonu oraz 50 µg mikronizowanego salmeterolu (w postaci ksynafonianu salmeterolu). Preparat zawiera laktozę.

1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 125 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 110 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana) lub 1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 250 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 220 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana).

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 60 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 2,5 mg chlorowodorku triprolidyny.

1 tabl. zawiera 5 mg desloratadyny.

2 ml roztw. do nebulizacji zawierają 15 mg chlorowodorku ambroksolu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 125 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 110 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana) lub 1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 250 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 220 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana).

100 g syropu zawiera 36 g wodnego maceratu z 5 g korzenia prawoślazu lekarskiego. Preparat zawiera etanol, sacharozę i kwas benzoesowy.

100 g preparatu zawiera: 40 g soku z ziela babki lancetowatej, 15 g nalewki z kwiatostanu lipy, 15 g nalewki z korzenia lukrecji, 10 g nalewki z liści mięty, 20 g wyciągu z ziela tymianku. Preparat zawiera etanol.

1 ml roztworu (ok. 20 kropli) zawiera 250 mg niketamidu.

5 ml syropu Junior zawiera 7,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu; 5 ml syropu Duo zawiera 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu. Lek zawiera sacharozę.

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku oksymetazoliny.

1 ml syropu zawiera 2 mg chlorowodorku fenspirydu. Preparat zawiera sacharozę, glicerol, parahydroksybenzoesan metylu i propylu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Oczyszczanie płuc po rzuceniu palenia - dieta i ćwiczenia oddechowe Oczyszczanie płuc po rzuceniu palenia - dieta i ćwiczenia ...

Oczyszczenie płuc po rzuceniu palenia jest procesem długotrwałym i zależy od ilości toksyn zalegających w płucach i upośledzenia funkcji rzęsek, które odpowiadają ...

więcej

Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) - działanie, dawkowanie Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) - działanie, dawkowanie

Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) to leki obniżające niefizjologicznie podwyższoną temperaturę ciała. Leki przeciwgorączkowe najczęściej zawierają takie substancje, jak paracetamol czy ibuprofen. Jak ...

więcej

Tracheostomia Tracheostomia

TRACHEOSTOMIA to otwór w przedniej ścianie tchawicy, przez który wprowadza się rurkę tracheostomijną. Pozwala ona na swobodne oddychanie z pominięciem górnych dróg ...

więcej

Suchość i drapanie w gardle. Domowe sposoby na chore gardło Suchość i drapanie w gardle. Domowe sposoby na chore ...

Suchość i drapanie w gardle oraz męcząca chrypka to dolegliwości, które najczęściej pojawiają się zimą i jesienią. Aby je zlikwidować lub choć ...

więcej

Układ oddechowy: budowa i działanie Układ oddechowy: budowa i działanie

Układ oddechowy człowieka składa się z dróg oddechowych (górnych i dolnych) oraz z płuc. Zadaniem układu oddechowego jest wymiana gazowa pomiędzy organizmem ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.