FinaGen

1 tabl. powl. zawiera 5 mg finasterydu. Preparat zawiera laktozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
FinaGen 28 szt., tabl. powl. 26,18zł 2017-10-31

Działanie

Swoisty, kompetycyjny inhibitor wewnątrzkomórkowego enzymu, 5-α-reduktazy typu II. Enzym ten przekształca testosteron do silniejszego androgenu - dihydrotestosteronu (DHT). Prawidłowa czynność i rozrost tkanki gruczołu krokowego zależą od konwersji testosteronu do DHT. Finasteryd nie wykazuje powinowactwa do receptora androgenowego. Zmniejszenie stężenia DHT w surowicy o 70% prowadzi do zmniejszenia objętości gruczołu krokowego. Po 3 mies. objętość gruczołu krokowego zmniejsza się o ok. 20% i proces ten postępuje, osiągając ok. 27% po 3 latach. Zauważalne zmniejszenie następuje w okolicy okołocewkowej bezpośrednio otaczającej cewkę moczową. Preparat powoduje znaczące zmniejszenie napięcia mięśnia wypieracza pęcherza moczowego w wyniku zmniejszenia niedrożności dróg moczowych. Znaczącą poprawę maksymalnego tempa przepływu moczu oraz złagodzenie objawów uzyskuje się po kilku tyg. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie we krwi występuje po ok. 2 h, a wchłanianie występuje w ciągu 6-8 h. Biodostępność wynosi ok. 80%. Wiązanie z białkami osocza wynosi ok. 93%. Finasteryd jest metabolizowany w wątrobie. T0,5 w osoczu wynosi średnio 6 h (4-12 h), u mężczyzn powyżej 70 lat - 8 h (6-15 h). Ok. 39% podanej dawki jest wydalane z moczem w postaci metabolitów, ok. 57% - z kałem.

Dawkowanie

Doustnie. Zalecana dawka to 1 tabl. (5 mg) na dobę. Nawet, jeśli u pacjenta po krótkim okresie leczenia finasterydem nastąpi poprawa kliniczna, aby właściwie ocenić skuteczność leczenia, preparat należy stosować przez co najmniej 6 mies. Lek może być podawany sam lub w połączeniu z α-blokerem doksazosyną. Szczególne grupy pacjentów. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z niewydolnością wątroby. Nie jest konieczne dostosowane dawki u pacjentów z różnym stopniem niewydolności nerek (CCr zmniejszony do jedynie 9 ml/min). Finasteryd nie był testowany u pacjentów poddawanych hemodializie. U pacjentów w podeszłym wieku dostosowanie dawki nie jest konieczne, choć w badaniach farmakokinetycznych stwierdzono nieznaczne zmniejszenie eliminacji finasterydu u pacjentów w wieku powyżej 70 lat. Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci. Sposób podania. Tabletkę należy połykać w całości i nie należy jej dzielić ani kruszyć. Stosować niezależnie od posiłków.

Wskazania

Leczenie i kontrola objawowego łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH) u mężczyzn z powiększeniem gruczołu krokowego w celu: wywołania regresji powiększonego gruczołu krokowego, poprawienia przepływu moczu i złagodzenia objawów związanych z BPH; zmniejszenia ryzyka wystąpienia ostrego zatrzymania moczu i konieczności zabiegu chirurgicznego, w tym przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP) i prostatektomii. Preparat jest przeznaczony do podawania wyłącznie u pacjentów z powiększeniem gruczołu krokowego (objętość gruczołu krokowego ok. 40 ml).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na finasteryd lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Leku nie stosować u kobiet i dzieci.

Środki ostrożności

Pacjentów z dużą objętością zalegającego moczu i (lub) znacznie zmniejszonym przepływem moczu należy starannie monitorować, aby zapobiec powikłaniom w postaci uropatii zaporowej. U pacjentów leczonych finasterydem należy rozważyć konsultację z urologiem. Brak danych dotyczących stosowania finasterydu u pacjentów z niewydolnością wątroby. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Dotychczas nie wykazano korzyści klinicznych wynikających z leczenia finasterydem pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Przed rozpoczęciem leczenia finasterydem i okresowo w czasie leczenia należy przeprowadzać badanie palpacyjne per rectum i, w razie potrzeby, oznaczenie stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA) w surowicy, aby wykluczyć raka gruczołu krokowego. U pacjentów z BPH finasteryd powoduje zmniejszenie stężenia PSA w surowicy o ok. 50%, nawet w przypadku raka gruczołu krokowego. Należy wziąć to pod uwagę przy ocenie wartości PSA w surowicy pacjentów z BPH leczonych finasterydem, ponieważ nie wyklucza to jednoczesnego występowania raka gruczołu krokowego. Takiego zmniejszenia stężenia można oczekiwać niezależnie od wartości PSA, chociaż mogą występować różnice międzyosobnicze. U pacjentów leczonych finasterydem przez 6 mies. lub dłużej, wartości stężeń PSA należy pomnożyć przez dwa, aby porównać je z prawidłowym zakresem wartości u mężczyzn nieleczonych finasterydem. Taka korekta pozwala na zachowanie czułości i swoistości testu PSA, a także wykrywalności raka gruczołu krokowego. Każde utrzymujące się zwiększenie PSA u pacjentów leczonych finasterydem należy dokładnie ocenić z uwzględnieniem możliwości niestosowania się pacjenta do zaleceń dotyczących leczenia finasterydem. Odsetek wolnego PSA (stosunek wolnego do całkowitego PSA) nie zmniejsza się istotnie pod wpływem finasterydu. Jeżeli odsetek wolnego PSA jest stosowany pomocniczo do wykrywania raka gruczołu krokowego, nie ma konieczności korygowania jego wartości. Ze względu na ryzyko występowania raka piersi, należy poinformować pacjenta o konieczności niezwłocznego skontaktowania się z lekarzem w przypadku wystąpienia zmian w obrębie piersi, takich jak: guzy, ból, ginekomastia, wydzielina z sutka. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: zmniejszenie objętości ejakulatu, impotencja, zmniejszenie libido. Niezbyt często: zaburzenia wytrysku, powiększenie i tkliwość piersi, wysypka skórna. Rzadko: ból jąder, świąd, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości takie jak obrzęk ust i twarzy. Bardzo rzadko (w tym pojedyncze przypadki): wydzielina z piersi, guzki piersi (wymagające usunięcia chirurgicznego u niektórych pacjentów). Częstość nieznana: kołatanie serca, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Ponadto odnotowano przypadki raka piersi u mężczyzn. Oceniając wyniki laboratoryjnych oznaczeń PSA należy pamiętać, że generalnie u chorych leczonych finasterydem stężenia PSA są zmniejszone. U większości takich chorych w pierwszych miesiącach terapii obserwuje się szybkie zmniejszenie stężenia PSA. Po tym okresie stężenie PSA stabilizuje się na nowym poziomie. Wartości po leczeniu są w przybliżeniu o połowę mniejsze niż wartości sprzed leczenia. Z tego względu u typowych pacjentów przyjmujących finasteryd przez 6 mies. lub dłużej, wartości PSA należy pomnożyć przez 2, aby móc je porównać z zakresem normy u mężczyzn nieleczonych.

Ciąża i laktacja

Finasteryd jest przeciwwskazany u kobiet. Finasteryd może powodować wady zewnętrznych narządów płciowych u płodów męskich. Kobiety w ciąży oraz kobiety, które mogą zajść w ciążę nie powinny dotykać rozkruszonych lub podzielonych tabletek preparatu ze względu na możliwość przenikania finasterydu przez skórę, co stwarza potencjalne ryzyko dla płodów męskich. Niewielkie ilości fmasterydu stwierdzano w nasieniu mężczyzn przyjmujących finasteryd w dawce 5 mg na dobę. Nie wiadomo, czy może to mieć niekorzystny wpływ na płód męski, jeśli kobieta w ciąży jest narażona na kontakt z nasieniem pacjenta leczonego finasterydem. Jeśli partnerka seksualna pacjenta jest lub może być w ciąży, pacjentowi zaleca się, aby zminimalizował narażenie jej na kontakt z nasieniem. Nie wiadomo czy finasteiyd przenika do mleka kobiecego.

Interakcje

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji z innymi lekami. Finasteryd jest metabolizowany głównie przez układ enzymatyczny cytochromu P450 3A4, ale nie wpływa znacząco na jego aktywność. Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji fmasterydu z następującymi lekami stosowanymi u mężczyzn: propranololem, digoksyną, glibenklamidem, warfaryną, teofiliną i fenazonem.

Preparat zawiera substancję Finasteride.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 1 mg finasterydu (oraz 87,80 mg laktozy).

1 tabl. powl. zawiera 5 mg finasterydu. Tabletki zawierają laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg finasterydu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg finasterydu. Tabletki zawierają laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg finasterydu. Preparat zawiera laktozę oraz żółcień pomarańczową, lak.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg finasterydu (oraz 90,96 mg laktozy).

1 tabl. powl. zawiera 5 mg finasterydu.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg finasterydu. Preparat zawiera laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

Opakowanie zawiera 21 tabl. o składzie: 0,15 mg dezogestrelu i 0,02 mg etynyloestradiolu.

System w kształcie pierścienia, zawierający 11 mg etonogestrelu oraz 3,474 mg etynyloestradiolu. System uwalnia średnio 0,12 mg etonogestrelu i 0,015 mg etynyloestradiolu na dobę, przez okres 3 tygodni.

System w kształcie pierścienia, zawierający 11 mg etonogestrelu oraz 3,474 mg etynyloestradiolu. System uwalnia średnio 0,12 mg etonogestrelu i 0,015 mg etynyloestradiolu na dobę, przez okres 3 tygodni.

1 tabl. powl. zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg octanu chlormadynonu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. biała zawiera 2 mg walerianianu estradiolu; 1 tabl. niebieska zawiera 2 mg walerianianu estradiolu i 10 mg octanu medroksyprogesteronu. Lek zawiera laktozę.

1 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 680 mg cytrynianu potasu.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg lub 2 mg winianu tolterodyny. 1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 4 mg winianu tolterodyny; kaps. zawierają laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 3 mg drospirenonu oraz 0,02 mg lub 0,03 mg etynyloestradiolu; preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg octanu chlormadynonu. Preparat zawiera laktozę.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Pokonujemy MITY na temat nietrzymania moczu! Pokonujemy MITY na temat nietrzymania moczu!

Prawie połowa Polek (45%) uważa, że wystąpienie dolegliwości nietrzymania moczu (NTM) powodowałoby u nich konieczność rezygnacji z prowadzenia aktywnego trybu życia – ...

więcej

5 najczęstszych pytań na temat nietrzymania moczu 5 najczęstszych pytań na temat nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu to schorzenie, które występuje coraz częściej. Borykają się z nim ludzie starsi i młodsi, kobiety i mężczyźni. Czy z nietrzymaniem ...

więcej

Jak się uchronić przed zapaleniem pęcherza? Jak się uchronić przed zapaleniem pęcherza?

Zapalenia pęcherza możemy nabawić się przez cały rok, jednak sezon jesienno-zimowy sprzyja temu szczególnie. Częste przeziębienia, wychłodzenie i osłabienie organizmu to czynniki ...

więcej

Nowoczesne metody leczenia nietrzymania moczu – inwazyjne i nieinwazyjne Nowoczesne metody leczenia nietrzymania moczu – inwazyjne i nieinwazyjne

Wbrew obiegowym opiniom, nietrzymanie moczu – niezależnie od jego rodzaju i przyczyny – można skutecznie leczyć. Niestety wiele osób uważa ten problem ...

więcej

Nietrzymanie moczu może być efektem choroby lub złych nawyków Nietrzymanie moczu może być efektem choroby lub złych nawyków

Nietrzymanie moczu to przewlekła choroba, która dotyka wiele osób, choć tylko niewielka część chorych otwarcie mówi o tej dolegliwości. W zależności od ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.