Fentanyl Actavis

1 system transdermalny w postaci plastra o powierzchni 7,5; 15, 22,5 lub 30 cm2 zawiera odpowiednio 4,125 mg, 8,25 mg, 12,375 mg lub 16,5 mg fentanylu, co odpowiada szybkości uwalniania fentanylu odpowiednio 25 µg/h, 50 µg/h, 75 µg/h lub 100 µg/h (przez okres 3 dni).

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Fentanyl Actavis 10 szt., system transdermalny 247,46zł 2017-10-31

Działanie

Silny lek przeciwbólowy z grupy czystych agonistów receptora opioidowego mi. Główne działanie terapeutyczne to analgezja i uspokojenie. Za minimalne efektywne stężenie analgetyczne (MAC) przyjmuje się 0,3-1,5 ng/ml (u osób nie leczonych wcześniej opioidami). Działania niepożądane są częstsze po przekroczeniu stężenia 2 ng/ml fentanylu w surowicy. Wraz ze wzrostem tolerancji na lek (duża zmienność osobnicza) zwiększa się jego MAC oraz stężenia, przy których nasilają się działania niepożądane. Preparat zapewnia po naklejeniu na skórę pierwszego plastra stopniowe narastanie stężenia fentanylu we krwi aż do osiągnięcia stanu równowagi między 12 a 24 h. Dalej stężenie fentanylu we krwi utrzymuje się na względnie stałym poziomie przez 72 h i zależy od powierzchni zastosowanego plastra. Zmiana plastra po 72 h powoduje utrzymanie stałego stężenia leku we krwi (stan stacjonarny). W około 84% lek wiąże się z białkami osocza. Metabolizowany jest głównie w wątrobie przy udziale cytochromu P-450 CYP3A4 (około 90% N-dealkilacja, utlenianie). Główny metabolit - norfentanyl jest nieaktywny. Około 75% dawki jest wydalane z moczem w większości w postaci metabolitów, mniej niż 10% wydalane jest w postaci niezmienionej. Około 9% dawki jest wydalane z kałem, przede wszystkim w postaci metabolitów. Po usunięciu plastra stężenie fentanylu we krwi zmniejsza się stopniowo osiągając 50% wartości wyjściowej po 13-22 h u dorosłych lub po 22-25 h u dzieci. Pacjenci w podeszłym wieku lub wyniszczeni mogą mieć wydłużony okres półtrwania leku. U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby klirens fentanylu może zmienić się ze względu na zmiany składu białek osocza, co prowadzi do zwiększenia stężeń leku w surowicy.

Dawkowanie

Indywidualnie w oparciu o ocenę stanu ogólnego chorego, rozpoznania, dotychczasowego stosowania opioidów, występowania tolerancji na opioidy. Dorośli i młodzież powyżej 16 rż.: u pacjentów, którzy nie byli dotąd leczeni opioidami dawka początkowa wynosi 12,5 µg/h. Następnie można zwiększyć do 25 µg/h. Należy ocenić dotychczas stosowaną dawkę dobową leku opioidowego przeliczając na ekwianalgetyczną dawkę morfiny - (korzystając z tabeli dawek ekwianalgetycznych opioidów dołączonej do opakowania), a następnie należy wyliczyć dobową dawkę fentanylu. Poniżej podano zalecane dawki początkowe przezskórnie uwalnianego fentanylu (F w µg/h) ustalone na podstawie dobowej dawki morfiny (MF w mg/24 h) dla pacjentów dorosłych wymagających ostrożnego podejścia do zamiany leczenia opioidami: MF 0-90 = F 25; MF 91-134 = F 37; MF 135-224 = F 50; MF 225-314 = F 75; MF315-404 = F100. Dla pacjentów ze zrównoważoną i dobrze tolerowaną terapią opioidami: MF 300 µg/h należy rozważyć dodatkowe lub alternatywne metody leczenia. W celu uniknięcia objawów odstawiennych przy przerywaniu stosowania leku zaleca się jego stopniowe odstawienie. Dzieci i młodzież od 2 do 16.rż.: preparat należy stosować tylko u tolerujących opioidy pacjentów, którzy otrzymują już równoważniki co najmniej 30 mg doustnej morfiny na dobę. Zalecane dawki początkowe przezskórnie uwalnianego fentanylu (F w µg/h) ustalone na podstawie dobowej dawki morfiny (MF w mg/24 h) dla dzieci i młodzieży: MF 30-44 = F 12; MF 45-134 = F 25. Przez pierwsze 24h zaleca się monitorowanie stanu dziecka pod kątem działań niepożądanych (np. hipowentylacja). Jeśli działanie przeciwbólowe produktu jest niewystarczające, należy podać uzupełniająco morfinę, inny krótko działający lek opioidowy, lub zwiększać dawkę fentanylu o 12 µg/h. Plaster należy nakleić na czystą (oczyszczoną wodą bez użycia środków drażniących lub zmieniających przepuszczalność, tj. mydła, olejków, płynów do mycia, balsamów), suchą, nieowłosioną (w razie potrzeby ostrzyżoną, a nie ogoloną), niezmienioną (bez podrażnień i zmian popromiennych) skórę płaskich powierzchni tułowia lub górnych części ramion i lekko docisnąć przez 10-30 sekund. Kolejny plaster, po usunięciu zużytego, można nakleić na inne miejsce (w to samo miejsce można nakleić lek po siedmiodniowej przerwie). Pacjenci z przyklejonym plastrem mogą brać prysznic. Ślady kleju na skórze po usunięciu systemu TDS usuwa się wodą z mydłem - nie należy stosować alkoholu ani innych rozpuszczalników.

Wskazania

Leczenie silnego przewlekłego bólu u dorosłych, który może być odpowiednio leczony tylko opioidowymi lekami przeciwbólowymi. Długoterminowe kontrolowanie silnego przewlekłego bólu u dzieci od 2. rż. leczonych opioidami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na fentanyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostry lub pooperacyjny ból, ze względu na brak możliwości dostosowania dawki w krótkim czasie. Ciężkie zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Ciężka depresja oddechowa.

Środki ostrożności

U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub innymi chorobami płuc mogą wystąpić cięższe działania niepożądane (bradypnoe, zwiększony opór w drogach oddechowych). Należy zachować ostrożność u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym, zaburzeniami świadomości, śpiączką. Lek może powodować hipotensję, szczególnie u pacjentów z hipowolemią - należy zachować ostrożność u pacjentów z obniżonym ciśnieniem tętniczym, odwodnionych. Może powodować bradykardię - nie zaleca się stosowania u pacjentów z bradyarytmią. Należy zachować ostrożność (monitorować stan pacjenta ewentualnie zmniejszyć dawkę) u chorych z zaburzeniami czynności wątroby, zaburzeniami czynności nerek (w tym dializowanych), w podeszłym wieku, wyniszczonych, z myasthenia gravis, z wysoką gorączką (może zwiększać się szybkość wchłaniania fentanylu). Miejsca naklejenia systemu TDS nie należy wystawiać na działanie zewnętrznych źródeł ciepła, nie stosować sauny. Podobnie jak inne opioidy lek może wywołać depresję oddechową, szczególnie przy stosowaniu wyższych dawek lub w połączeniu z lekami działającymi na OUN. Prawie wszyscy pacjenci leczeni systemem TDS wymagają dodatkowych leków przeciwbólowych o szybkim uwalnianiu dla opanowania bólów przebijających lub incydentalnych. W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych pacjent powinien pozostać pod obserwacją przez 24 h po usunięciu systemu TDS. System transdermalny z fentanylem nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży po raz pierwszy otrzymujących opioidy. Preparat powinien być stosowany tylko w przypadku dzieci dobrze tolerujących opioidy powyżej 2 rż.

Niepożądane działanie

Najcięższym działaniem niepożądanym jest depresja oddechowa. Bardzo często (≥1/10): senność, ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, zaparcie. Często (≥1/100, <1/10): nerwowość, utrata apetytu, bezsenność, depresja, niepokój, stan splątania, omamy; drżenie, parestezja; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, kołatanie serca, tachykardia, nadciśnienie; duszność; biegunka, suchość w jamie ustnej, ból brzucha i nadbrzusza, niestrawność, suchość ust; miejscowe reakcje skórne, potliwość; kurcze mięśni; zatrzymanie moczu; uczucie osłabienia, obrzęk obwodowy, uczucie zimna. Niezbyt często (≥1/1000, <1/100) - euforia, pobudzenie, dezorientacja, utrata pamięci; hipoestazja, drgawki, zaburzenia mowy; bradykardia, sinica; niedociśnienie; depresja lub niewydolność oddechowa; niedrożność jelit; egzema, alergiczne zapalenie skóry, osutka, wysypka, rumień i świąd; drżenie mięśni; zaburzenia erekcji i seksualne; objawy grypopodobne, uczucie zmiany temperatury ciała, zespół odstawienia. Rzadko (≥1/10000, <1/1000): mioza, arytmia, rozszerzenie naczyń, bezdech, hipowentylacja, czkawka, niedrożność przepuszczająca jelit, zapalenie skóry i wyprysk w miejscu nałożenia systemu. Bardzo rzadko (<1/10000): reakcja anafilaktyczna, urojenia, stany podniecenia, ataksja, niedowidzenie, bolesne wzdęcia, ból pęcherza moczowego; skąpomocz. Przy stosowaniu przewlekłym może rozwinąć się tolerancja na lek, uzależnienie fizyczne i psychiczne. U niektórych pacjentów po zamianie dotychczas stosowanych opioidów na fentanylu TDS lub w przypadku nagłego odstawienia leczenia mogą wystąpić objawy odstawienia (nudności, wymioty, biegunka, niepokój i dreszcze).

Ciąża i laktacja

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania fentanylu podczas ciąży - lek może być stosowany w ciąży jedynie, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Długotrwałe stosowanie podczas ciąży może wywołać objawy odstawienia opioidów u noworodka. Nie stosować podczas porodu - lek przenika przez łożysko i może spowodować depresję oddechową u noworodka. Fentanyl jest wydzielany do mleka matki - nie stosować w okresie karmienia piersią. Karmienie piersią można wznowić po upływie co najmniej 72 h od usunięcia systemu TDS.

Uwagi

Lek istotnie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, szczególnie na początku leczenia, przy zmianie dawki lub podczas jednoczesnego spożycia alkoholu lub przyjmowania leków uspokajających - należy ocenić możliwość prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. Preparat zawiera metal. Przed wykonaniem rezonansu magnetycznego należy usunąć plaster, ponieważ może on się nagrzać podczas badania i spowodować oparzenia skórne w miejscu aplikacji systemu. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przypadkowego przeniesienia noszonego plastra na osobę postronną, np. dzielącą łóżko lub znajdującą się w bliskim kontakcie z pacjentem (zdarzają się przypadkowe ekspozycje ze skutkiem śmiertelnym; wszystkie przypadki dotyczyły dzieci). Należy pouczyć pacjenta i opiekuna: w razie przypadkowego przeniesienia plastra na osobę postronną należy go natychmiast usunąć; starannie wybierać miejsca aplikacji oraz kontrolować przyleganie plastra, aby zapobiec przypadkowemu przyjęciu go drogą doustną; zużyty plaster należy złożyć na pół, tak aby się skleił i dopiero go wyrzucić.

Interakcje

Nasila działanie leków wpływających depresyjnie na OUN (opioidów, leków uspokajających, nasennych, anestetyków, fenotiazyn, trankwilizerów, leków przeciwhistaminowych o działaniu ośrodkowym, alkoholu), leków zwiotczających - co może objawić się hipowentylacją, hipotensją, nasiloną sedacją, śpiączką lub zgonem. Nie stosować podczas leczenia i do 14 dni od odstawienia inhibitorów MAO. Silne inhibitory cytochromu CYP3A4 (np. podawany doustnie rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, worikonazol, troleandomycyna, klarytromycyna, nelfinawir, nefazodon, werapamil, diltiazem i amiodaron) mogą powodować zwiększenie stężenia fentanylu we krwi, wydłużyć okres półtrwania i zwiększyć stężenie fentanylu w osoczu. Nie zaleca się jednoczesnego podawania rytonawiru lub innych silnych inhibitorów CYP3A4 z fentanylem TDS - z wyjątkiem pacjentów poddanych ścisłej obserwacji. Podanie opioidów o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (pentazocyna, nalbufina, buprenorfina) w stosunku do receptora opioidowego może wywołać zespół odstawienia. Należy unikać jednoczesnego stosowania pochodnych kwasu barbiturowego z powodu możliwego zwiększenia działania depresyjnego fentanylu na układ oddechowy.

Preparat zawiera substancję Fentanyl.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

100 µg/dawkę: 1,55 ml roztworu zawiera 1,55 mg fentanylu (w postaci cytrynianu), co pozwala na podanie 8 pełnych rozpyleń po 100 µg. 400 µg/dawkę: 1,55 ml roztworu zawiera 6,2 mg fentanylu (w postaci cytrynianu), co pozwala na podanie podanie 8 pełnych rozpyleń po 400 µg fentanylu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan propylu.

1 system transdermalny w postaci plastra o powierzchni 10,5, 21, 31,5 lub 42 cm2 zawiera odpowiednio 5,78 mg, 11,56 mg, 17,34 mg lub 23,12 mg fentanylu, co odpowiada szybkości uwalniania fentanylu odpowiednio 25 µg/h, 50 µg/h, 75 µg/h lub 100 µg/h. Plastry zawierają oczyszczony olej sojowy.

1 system transdermalny w postaci plastra o powierzchni 7,5; 15, 22,5 lub 30 cm2 zawiera odpowiednio 4,125 mg, 8,25 mg, 12,375 mg lub 16,5 mg fentanylu, co odpowiada szybkości uwalniania fentanylu odpowiednio 25 µg/h, 50 µg/h, 75 µg/h lub 100 µg/h (przez okres 3 dni).

1 system transdermalny w postaci plastra o powierzchni 4,2; 8,4; 16,8; 25,2 lub 33,6 cm2 zawiera odpowiednio 1,38 mg, 2,75 mg, 5,5 mg, 8,25 mg lub 11 mg fentanylu, co odpowiada szybkości uwalniania fentanylu odpowiednio 12 µg/h, 25 µg/h, 50 µg/h, 75 µg/h lub 100 µg/h.

1 tabl. podpoliczkowa zawiera 100 µg, 200 µg, 400 µg lub 800 µg fentanylu w postaci cytrynianu (1 tabl. 100 µg zawiera 10 mg sodu; 1 tabl. 200 µg, 400 µg lub 800 µg zawiera 20 mg sodu).

1 tabl. podjęzykowa zawiera 67 µg, 133 µg, 267 µg, 400 µg, 533 µg lub 800 µg fentanylu w postaci cytrynianu (oraz 0,651 mg sodu).

1,8 ml roztworu zawiera 0,9 mg fentanylu (w postaci cytrynianu), zapewnia dostarczenie 10 dawek po 50 µg fentanylu. 2,9 ml roztworu zawiera 2,9 mg fentanylu (w postaci cytrynianu), zapewnia dostarczenie 20 dawek po 100 µg fentanylu. 5 ml roztworu zawiera 10 mg fentanylu (w postaci cytrynianu), zapewnia dostarczenie 40 dawek po 200 µg fentanylu.

1 ml roztworu zawiera 50 µg fentanylu w postaci cytrynianu.

Każdy system transdermalny uwalnia odpowiednio 12,5 µg, 25 µg, 50 µg, 75 µg lub 100 µg fentanylu na godzinę. Każdy z plastrów zawiera odpowiednio 2,1 mg, 4,2 mg, 8,4 mg, 12,6 mg i 16,8 mg fentanylu.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.