Fanipos

1 dawka (100 µl) aerozolu do nosa zawiera 50 µg propionianu flutykazonu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Fanipos 120 dawek, aerozol do nosa, zawiesina 15,86zł 2017-10-31

Działanie

Glikokortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym do stosowania miejscowego na błonę śluzową nosa. Po podaniu donosowym propionian flutykazonu nie powoduje lub powoduje niewielkie zahamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej. Optymalny efekt działania leku następuje po 3-4 dniach stosowania. Po podaniu donosowym maksymalne stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym u większości osobników były nieoznaczalne. Całkowite, ogólnoustrojowe wchłanianie, będące wynikiem wchłaniania leku przez błonę śluzową nosa i z przewodu pokarmowego jest pomijalne. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi 91%. Propionian flutykazonu jest szybko eliminowany z krążenia, głównie na drodze metabolizmu wątrobowego do nieaktywnego metabolitu kwasu karboksylowego, z udziałem CYP3A4. Połknięta substancja podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia. Lek i jego metabolity wydalane są głównie z żółcią.

Dawkowanie

Donosowo. W celu uzyskania pełnej korzyści terapeutycznej konieczne jest regularne stosowanie leku. Optymalne działanie leku występuje po 3-4 dniach od rozpoczęcia leczenia. Dorośli i dzieci od 12 lat: zaleca się stosowanie 2 dawek do każdego otworu nosowego raz na dobę (200 µg), najlepiej rano. W niektórych przypadkach może być konieczne zastosowanie 2 dawek do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę (400 µg). Po uzyskaniu poprawy, jako dawkę podtrzymującą można stosować 1 dawkę do każdego otworu nosowego (100 µg) raz na dobę. W przypadku nawrotu objawów, dawkę leku można odpowiednio zwiększyć. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 4 dawki do każdego otworu nosowego (400 µg). Należy stosować najmniejszą dawkę, która zapewnia skuteczną kontrolę objawów. Dzieci 4-11 lat: zaleca się stosowanie 1 dawki do każdego otworu nosowego raz na dobę (100 µg), najlepiej rano. W niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie 1 dawki do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę (200 µg). Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 2 dawki do każdego otworu nosowego (200 µg). Należy stosować najmniejszą dawkę, która zapewnia skuteczną kontrolę objawów. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku stosuje się dawkę zalecaną dla dorosłych. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Wskazania

Zapobieganie i leczenie sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym kataru siennego) oraz całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Miejscowe zakażenia nosa należy odpowiednio leczyć, jednak nie stanowią one przeciwwskazania do stosowania preparatu. Należy zachować ostrożność podczas zmiany leczenia steroidami o działaniu ogólnoustrojowym na leczenie preparatem, jeżeli występuje podejrzenie zaburzenia czynności nadnerczy. W przypadku ekspozycji na bardzo duże stężenie alergenu w okresie letnim, może być konieczne wprowadzenie dodatkowego leczenia (np. w celu opanowania objawów dotyczących oczu). Podczas stosowania wziewnych kortykosteroidów, szczególnie w dużych dawkach przez długi okres, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe. W wyniku leczenia donosowymi kortykosteroidami w dawkach większych niż zalecane, może wystąpić zahamowanie czynności nadnerczy w stopniu istotnym klinicznie; w przypadku konieczności zastosowania dawek większych niż zalecane, należy rozważyć zastosowanie dodatkowego leczenia kortykosteroidami o działaniu ogólnoustrojowym w okresie stresu lub zabiegu chirurgicznego. Przy jednoczesnym stosowaniu propionianu flutykazonu z silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. ketokonazolem i inhibitorami proteazy, takimi jak rytonawir) może dojść do zwiększenia ogólnoustrojowego narażenia na propionian flutykazonu; należy unikać jednoczesnego stosowania propionianu flutykazonu i rytonawiru, chyba że spodziewane korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów. U pacjentów chorych na gruźlicę, jakąkolwiek niewyleczoną infekcję, opryszczkowe zakażenie oczu oraz u pacjentów, którzy niedawno mieli zabieg chirurgiczny lub uraz w obrębie nosa lub jamy ustnej, należy rozważyć możliwe korzyści z leczenia w stosunku do ryzyka. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który jest substancją drażniącą i może powodować reakcje skórne. W przypadku długotrwałego stosowania chlorek benzalkoniowy może spowodować obrzęk błony śluzowej nosa - w takim przypadku (przedłużające się uczucie zatkanego nosa) należy rozważyć stosowanie do nosa preparatów niezawierających środków konserwujących; jeśli takie preparaty nie są dostępne, należy zastosować leki w innej postaci farmaceutycznej. Może on również powodować skurcz oskrzeli. Opisywano przypadki opóźnienia wzrostu u dzieci i młodzieży otrzymujących niektóre donosowe kortykosteroidy w zalecanych dawkach. Zaleca się regularną kontrolę wzrostu dzieci długotrwale leczonych donosowymi kortykosteroidami. W przypadku stwierdzenia opóźnienia wzrostu należy ponownie przeanalizować leczenie i, jeżeli jest to możliwe, zmniejszyć dawkę donosowego kortykosteroidu do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów choroby. Ponadto należy rozważyć skierowanie dziecka do specjalisty pediatry.

Niepożądane działanie

Bardzo często: krwawienie z nosa. Często: ból głowy, nieprzyjemny smak w ustach, nieprzyjemny zapach, suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła. Rzadko: reakcje nadwrażliwości: skurcz oskrzeli, reakcje anafilaktyczne, reakcje rzekomoanafilaktyczne. Bardzo rzadko: jaskra, wzrost ciśnienia śródgałkowego, zaćma (po długotrwałym stosowaniu), perforacja przegrody nosowej, owrzodzenie błony śluzowej nosa (zazwyczaj u pacjentów po przebytym zabiegu chirurgicznym nosa), reakcje nadwrażliwości: reakcje skórne, obrzęk naczynioruchowy (głównie twarzy, jamy ustnej i gardła). Ogólnoustrojowe objawy mogą wystąpić po zastosowaniu niektórych donosowych kortykosteroidów, szczególnie jeśli są stosowane w dużych dawkach przez długi okres. Niektóre donosowe kortykosteroidy mogą powodować opóźnienie wzrostu u dzieci, gdy są podawane w zalecanych dawkach. Zaleca się, aby wzrost u dzieci leczonych długotrwale kortykosteroidami do nosa był regularnie kontrolowany.

Ciąża i laktacja

Stosowanie leku u kobiet w ciąży wymaga rozważenia możliwych korzyści z podawania leku względem potencjalnego ryzyka. Po ogólnoustrojowym narażeniu na stosunkowo duże dawki u płodów zwierząt występowały zaburzenia rozwoju płodu, jednak bezpośrednie donosowe podawanie leku powoduje minimalne ogólnoustrojowe narażenie na lek. Nie prowadzono badań dotyczących przenikania leku do mleka kobiecego. Jednakże po donosowym podaniu u naczelnych nie wykryto leku w osoczu krwi i dlatego jest mało prawdopodobne, aby lek był wykrywany w mleku. Przed zastosowaniem leku u kobiet karmiących piersią należy rozważyć, czy terapeutyczne korzyści z jego stosowania przewyższają potencjalne zagrożenie dla matki i dziecka.

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leku z silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. inhibitory proteazy, takie jak rytonawir). Rytonawir w dawce 100 mg 2 razy na dobę, kilkaset razy zwiększał stężenie propionianiu flutykazonu (podanego donosowo) w osoczu, powodując znaczne zmniejszenie stężenia kortyzolu w osoczu. Zgłaszano przypadki wystąpienia zespołu Cushinga i zahamowania czynności nadnerczy. Należy unikać takiego skojarzenia leków, chyba że korzyści ze stosowania przewyższają ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych występujących po zastosowaniu glikokortykosteroidów. Inne inhibitory CYP3A4 powodują minimalne (erytromycyna) lub niewielkie (ketokonazol) zwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji na propionian flutykazonu, bez znacznego zmniejszenia stężenia kortyzolu w osoczu. Badania interakcji były przeprowadzone tylko u dorosłych.

Preparat zawiera substancję Fluticasone propionate.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 125 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 110 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana) lub 1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 250 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 220 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana).

1 dawka (1 plastikowy pojemnik) zawiera 400 µg propionianu flutykazonu mikronizowanego.

1 dawka preparatu Seretide (aerozol inhalacyjny, zawiesina) zawiera 50 µg, 125 µg lub 250 µg mikronizowanego propionianu flutykazonu oraz 25 µg mikronizowanego salmeterolu (w postaci ksynafonianu salmeterolu). 1 dawka preparatu Seretide Dysk (proszek do inhalacji) zawiera 100 µg, 250 µg lub 500 µg mikronizowanego propionianu flutykazonu oraz 50 µg mikronizowanego salmeterolu (w postaci ksynafonianu salmeterolu).

1 kaps. twarda zawiera 125 µg lub 250 µg propionianu flutykazonu. Preparat zawiera laktozę.

1 dawka zawiera: 100 µg, 250 µg lub 500 µg mikronizowanego propionianu flutykazonu oraz 50 µg mikronizowanego salmeterolu (w postaci ksynafonianu salmeterolu). Preparat zawiera laktozę.

1 dawka (100 µl) aerozolu do nosa zawiera 50 µg propionianu flutykazonu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 dawka odmierzona zawiera 50 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) oraz 250 µg lub 500 µg propionianu flutykazonu. Preparat zawiera laktozę.

1 dawka aerozolu zawiera 137 µg chlorowodorku azelastyny (= 125 µg azelastyny) i 50 µg propionianu flutykazonu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 dawka zawiera: 100 µg, 250 µg lub 500 µg mikronizowanego propionianu flutykazonu oraz 50 µg mikronizowanego salmeterolu (w postaci ksynafonianu salmeterolu). Preparat zawiera laktozę.

1 dawka aerozolu do nosa zawiera 50 µg propionianu flutykazonu.

Najczęściej wyszukiwane

2 ml roztw. do nebulizacji zawierają 15 mg chlorowodorku ambroksolu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 tabl. zawiera 5 mg desloratadyny.

1 tabl. zawiera 60 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 2,5 mg chlorowodorku triprolidyny.

100 g preparatu zawiera: 40 g soku z ziela babki lancetowatej, 15 g nalewki z kwiatostanu lipy, 15 g nalewki z korzenia lukrecji, 10 g nalewki z liści mięty, 20 g wyciągu z ziela tymianku. Preparat zawiera etanol.

100 g syropu zawiera 36 g wodnego maceratu z 5 g korzenia prawoślazu lekarskiego. Preparat zawiera etanol, sacharozę i kwas benzoesowy.

5 ml syropu Junior zawiera 7,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu; 5 ml syropu Duo zawiera 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu. Lek zawiera sacharozę.

1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 125 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 110 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana) lub 1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 250 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 220 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana).

1 ml roztworu (ok. 20 kropli) zawiera 250 mg niketamidu.

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku oksymetazoliny.

1 dawka (1 plastikowy pojemnik) zawiera 400 µg propionianu flutykazonu mikronizowanego.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Oczyszczanie płuc po rzuceniu palenia - dieta i ćwiczenia oddechowe Oczyszczanie płuc po rzuceniu palenia - dieta i ćwiczenia ...

Oczyszczenie płuc po rzuceniu palenia jest procesem długotrwałym i zależy od ilości toksyn zalegających w płucach i upośledzenia funkcji rzęsek, które odpowiadają ...

więcej

Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) - działanie, dawkowanie Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) - działanie, dawkowanie

Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) to leki obniżające niefizjologicznie podwyższoną temperaturę ciała. Leki przeciwgorączkowe najczęściej zawierają takie substancje, jak paracetamol czy ibuprofen. Jak ...

więcej

Tracheostomia Tracheostomia

TRACHEOSTOMIA to otwór w przedniej ścianie tchawicy, przez który wprowadza się rurkę tracheostomijną. Pozwala ona na swobodne oddychanie z pominięciem górnych dróg ...

więcej

Suchość i drapanie w gardle. Domowe sposoby na chore gardło Suchość i drapanie w gardle. Domowe sposoby na chore ...

Suchość i drapanie w gardle oraz męcząca chrypka to dolegliwości, które najczęściej pojawiają się zimą i jesienią. Aby je zlikwidować lub choć ...

więcej

Układ oddechowy: budowa i działanie Układ oddechowy: budowa i działanie

Układ oddechowy człowieka składa się z dróg oddechowych (górnych i dolnych) oraz z płuc. Zadaniem układu oddechowego jest wymiana gazowa pomiędzy organizmem ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.