Efferalgan Vitamin C

1 tabl. musująca zawiera 330 mg paracetamolu i 200 mg kwasu askorbowego. Preparat zawiera sód, potas i sorbitol.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Efferalgan Vitamin C 20 szt., tabl. musujące 17,81zł 2017-10-31

Działanie

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, głównie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w o.u.n. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi osiąga po około 20-30 min., przenika do płynów ustrojowych i narządów wewnętrznych, w około 25% wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 2-3 h. Jest metabolizowany w wątrobie, wywołuje tam indukcję enzymów mikrosomalnych; wydalany z moczem w postaci glukuronianów i siarczanów i po sprzężeniu z cysteiną. U chorych z niewydolnością nerek sprzężony paracetamol kumuluje się we krwi. Po podaniu dużych dawek powstaje w organizmie N-acetylo-p-benzochinon odpowiedzialny prawdopodobnie za wywoływanie uszkodzeń wątroby. Forma leku (preparat musujący) ułatwia wchłanianie i przyspiesza czas osiągnięcia maksymalnego stężenia leku we krwi.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież o m.c. powyżej 50 kg (powyżej 15 rż.): Zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 do 15 mg/kg m.c. co 4 - 6 h, maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 75 mg/kg m.c. na dobę. Dawka jednorazowa wynosi 1-2 tabl. W razie konieczności dawkę można powtarzać, lecz po czasie nie krótszym niż 4h. Zwykle nie ma konieczności stosowania dobowej dawki paracetamolu większej niż 3 g, tzn. 9 tabl. Jednak w przypadku nasilonego bólu dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej 4 g, czyli 12 tabl. na dobę. Dzieci i młodzież o m.c. do 50 kg: dawkę ustala się na podstawie masy ciała. Zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 mg/kg m.c. W razie konieczności dawkę można powtarzać, lecz po czasie nie krótszym niż 4, 6 lub 8 h. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 60 mg/kg m.c. na dobę. Dzieci o m.c. 33 do 50 kg (w wieku 12-15 lat): jednorazowo 1-2 tabl.,  w razie konieczności dawkę można powtarzać co 6 h. Nie należy stosować więcej niż 8 tabl. na dobę (maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 2640 mg). Dzieci o m.c. 27 do 33 kg (w wieku 8-12 lat): jednorazowo 1 tabl., w razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 h. Nie należy stosować więcej niż 6 tabl. na dobę (maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 1980 mg). W przypadku niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min) odstęp pomiędzy dawkami powinien wynosić co najmniej 8 h; przy klirensie kreatyniny 10-50 ml/min. odstęp powinien wynosić 6 h, przy klirensie powyżej 50 ml/min – 4 h. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 60 mg/kg m.c. na dobę (nie powinna być większa niż 2 g na dobę): u dorosłych o m.c. poniżej 50 kg, u pacjentów z przewlekłą lub wyrównaną czynną chorobą wątroby, zwłaszcza łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby, zespołem Gilberta (rodzinna hiperbilirubinemia niehemolityczna), z przewlekłą chorobą alkoholową, długotrwale niedożywionych, odwodnionych. Jeżeli u dorosłych ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni, a objawy przeziębienia i grypy lub gorączki dłużej niż 3 dni należy zweryfikować diagnozę. U dzieci i młodzieży nigdy nie stosować produktu dłużej niż 3 dni. Przed podaniem tabletkę należy rozpuścić w szklance wody i natychmiast wypić. Nie żuć ani połykać nierozpuszczonej tabletki.

Wskazania

Ból o łagodnym i średnim nasileniu różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne). Leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia. Gorączka.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Dzieci o masie ciała mniejszej niż 27 kg. I trymestr ciąży. Ciężka niewydolność wątroby lub czynna niewyrównana choroba wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Choroba alkoholowa. Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD, może prowadzić do anemii hemolitycznej). Leczenie inhibitorami MAO oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu leczenia. Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwbólowymi o działaniu agonistyczno-antagonistycznym: buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną. Kamica nerkowa, w przypadku, gdy podawane są duże dawki witaminy C (większe niż 1 g).

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować w zaburzeniach czynności wątroby, w tym zespole Gilberta (rodzinna hiperbilirubinemia), w zaburzeniach czynności nerek, w chorobie alkoholowej, przy nadmiernym spożyciu alkoholu (przyjmowanie 3 lub więcej napojów alkoholowych codziennie), w przypadku anoreksji, bulimii lub kacheksji, u pacjentów długotrwale niedożywionych, u pacjentów z małymi rezerwami glutationu w wątrobie (np. z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażonych wirusem HIV, głodzonych lub wyniszczonych, z posocznicą), u pacjentów odwodnionych, z hipowolemią. Nie należy przyjmować jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol, aby uniknąć ryzyka przedawkowania i ciężkiego uszkodzenia wątroby. Podczas stosowania produktu nie należy pić alkoholu ani przyjmować leków zawierających alkohol, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne takie ryzyko istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Paracetamol może powodować ciężkie reakcje skórne. Należy zaprzestać stosowania produktu w przypadku wystąpienia wysypki skórnej lub jakiegokolwiek innego objawu nadwrażliwości. Ze względu na zawartość witaminy C należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu żelaza oraz z predyspozycjami do powstawania kamieni moczowych lub nerkowych. Preparat stosuje się u osób dorosłych i dzieci o masie ciała większej niż 27 kg (tzn. od około 8 lat). Lek zawiera 330 mg sodu w tabletce, należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. Preparat zawiera sorbitol. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Niepożądane działanie

Częstość nieznana: agranulocytoza, trombocytopenia, leukopenia, neutropenia, ból brzucha, biegunka, zapalenie wątroby, zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych, reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, zmniejszenie wartości INR, zwiększenie wartości INR, zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka, rumień, ostra uogólniona osutka krostkowa, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, obniżenie ciśnienia krwi (jako objaw anafilaksji), zawroty głowy, hiperoksaluria, zmiana zabarwienia moczu. Ponadto paracetamol bardzo rzadko powoduje częstoskurcz, kolkę nerkową, martwicę brodawek nerkowych, ostrą niewydolność nerek, wymioty i nudności oraz rzadko złe samopoczucie. Duże dawki kwasu askorbowego (większe niż 1 g) mogą u niektórych osób powodować rozwój kamicy szczawianowej i moczanowej oraz nasilać hemolizę u osób z niedoborem G6PD w postaciach z przewlekłą hemolizą.

Ciąża i laktacja

W praktyce klinicznej, badania epidemiologiczne nie wykazały żadnego działania teratogennego ani toksycznego na płód, na kobiety w ciąży oraz na nowonarodzone dziecko, związanego z doustnym przyjmowaniem paracetamolu w zwykle stosowanych dawkach. Paracetamol może być stosowany w okresie ciąży tylko za zgodą lekarza i w indywidualnych przypadkach. Zalecana dawka i czas trwania leczenia powinny być ściśle monitorowane. Witamina C przenika z krwi matki do krwi płodu poprzez mechanizm aktywnego transportu. Po podaniu doustnym paracetamol przenika do mleka matek karmiących w małych ilościach. Obserwowano występowanie wysypki u noworodków, które są karmione piersią. Paracetamol może być stosowany w okresie karmienia piersią tylko za zgodą lekarza i w indywidualnych przypadkach.

Uwagi

Podawanie paracetamolu może mieć wpływ na oznaczenie stężenia kwasu moczowego we krwi metodą fosforowolframową oraz oznaczenie stężenia glukozy we krwi metodą oksydazowo-peroksydazową. Witamina C może wpływać na wyniki oznaczania stężenia glukozy we krwi lub moczu, a także na oznaczanie krwi utajonej w kale.

Interakcje

Przeciwwskazane jest stosowanie produktu jednocześnie z inhibitorami MAO oraz w ciągu 2 tygodni po zakończeniu leczenia tymi lekami ze względu na możliwość wystąpienia stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania  paracetamolu i substancji indukujących enzymy, izoniazydu i zydowudyny. Jednoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, takich jak: ziele dziurawca, leki przeciwpadaczkowe, barbiturany, ryfampicyna, może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Jednoczesne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Jednoczesne stosowanie paracetamolu z lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny, w tym warfaryną, może prowadzić to wystąpienia nieznacznych zmian w wartościach współczynnika INR. W takim przypadku należy zwiększyć częstość monitorowania wartości współczynnika INR w trakcie jednoczesnego stosowania, jak również przez tydzień po odstawieniu paracetamolu. Jednocześnie podana fenytoina może spowodować zmniejszenie skuteczności paracetamolu i zwiększenie ryzyka toksyczności dla wątroby. Pacjenci leczeni fenytoiną powinni unikać dużych i (lub) przewlekle stosowanych dawek paracetamolu. Tych pacjentów należy monitorować pod kątem wystąpienia objawów hepatotoksyczności. Probenecyd powoduje prawie dwukrotne zmniejszenie klirensu paracetamolu poprzez hamowanie jego wiązania z kwasem glukuronowym - należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu. Podczas stosowania paracetamolu nie należy pić alkoholu, ze względu na ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Jednoczesne stosowanie dużych dawek witaminy C z deferoksaminą (substancją chelatującą) może zwiększać toksyczność tkankową żelaza i prowadzić do niewydolności serca. Witamina C przyspiesza wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego. Stosowanie dużych dawek witaminy C z substancjami o charakterze kwasów lub zasad może powodować zmniejszenie wydalania produktów kwasowych z moczem oraz zwiększenie wydalania produktów zasadowych z moczem.

Preparat zawiera substancje Ascorbic acid, Paracetamol.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 saszetka zawiera: 1000 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny i 40 mg witaminy C. Preparat o smaku cytrynowym.

1 tabl. musująca zawiera 500 mg paracetamolu i 300 mg kwasu askorbowego. Preparat zawiera aspartam i sód.

1 saszetka zawiera 650 mg paracetamolu, 50 mg kwasu askorbowego i 10 mg chlorowodorku fenylefryny.

1 saszetka zawiera 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego i 25 mg maleinianu feniraminy. Preparat zawiera sacharozę i etanol.

1 saszetka zawiera: 750 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny, 60 mg witaminy C. Preparat o smaku cytrynowym.

1 tabl. zawiera: 500 mg paracetamolu, 25 mg kofeiny, 20 mg wodzianu terpinu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny, 30 mg witaminy C.

1 saszetka (13 g) preparatu Fervex zawiera: 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego, 25 mg maleinianu feniraminy. 1 saszetka (4,95 g) preparatu Fervex D (bez cukru) zawiera: 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego, 25 mg maleinianu feniraminy. 1 saszetka (3 g) preparatu Fervex Junior zawiera: 280 mg paracetamolu, 100 mg kwasu askorbowego, 10 mg maleinianu feniraminy.

1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu, 12,2 mg chlorowodorku fenylefryny i 100 mg kwasu askorbowego.

1 saszetka zawiera 650 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny i 50 mg kwasu askorbowego.

1 tabl. musująca zawiera 330 mg paracetamolu i 200 mg kwasu askorbowego. Preparat zawiera sód, potas i sorbitol.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.