Cortiment MMX

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 9 mg budezonidu. Preparat zawiera laktozę i lecytynę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Cortiment MMX 30 szt., tabl. o przedł. uwalnianiu 419,32zł 2017-10-31

Działanie

Glikokortykosteroid stosowany w leczeniu choroby zapalnej jelit. Budezonid hamuje wiele procesów związanych ze stanem zapalnym, w tym wytwarzanie cytokin, aktywację komórek biorących udział w procesie zapalnym oraz ekspresje białek adhezyjnych na powierzchni śródbłonka i nabłonka. W dawkach odpowiadających klinicznie dawkom prednizolonu, budezonid w znacząco mniejszym stopniu hamuje czynność osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i ma mniejszy wpływ na wskaźnik stanu zapalnego. Budezonid wykazuje miejscową aktywność przeciwzapalną ale nie zmniejsza stężenia kortyzolu w takim stopniu jak glikokortykosteroidy o działaniu ogólnoustrojowym. Duża część nieprzetworzonego leku jest wchłaniana w jelicie krętym i okrężnicy wstępującej.  Cmax budezonidu w osoczu wynosi ok. 1,3-1,8 ng/ml w 13-14 h od podania. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi średnio 85-90%. Budezonid w znacznym stopniu metabolizowany jest w wątrobie do metabolitów o małej aktywności glikokortykosteroidowej. Budezonid matabolizowany jest głównie przy udziale CYP3A4 należącego do podgrupy cytochromu P450. Eliminacja budezonidu jest ograniczana szybkością wchłaniania (CCr wynosi ok. 1,2 ml/min).

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. przez okres do 8 tyg. W przypadku konieczności przerwania leczenia korzystne może być stopniowe zmniejszanie dawki. Dzieci i młodzież: ze względu na brak danych, nie zaleca się stosowania. Szczególne grupy pacjentów. Nie zaleca się szczególnego dostosowywania dawki pacjentom w podeszłym wieku (jednak doświadczenie  w stosowaniu preparatu u tej grupy jest ograniczone). Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby. Sposób podania: 1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu należy przyjąć rano, z posiłkiem lub bez. Tabl. należy połknąć popijając szklanką wody. Tabletek nie wolno łamać, rozkruszać ani żuć.

Wskazania

Indukcja remisji u dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, olej sojowy, olej z orzeszków ziemnych lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Należy stosować ostrożnie u pacjentów z infekcjami, nadciśnieniem, cukrzycą, osteoporozą, wrzodem trawiennym, jaskrą, zaćmą, wywiadem rodzinnym w kierunku cukrzycy, jaskry lub innym stanem, w którym glikokortykosteroidy mogą wywierać niekorzystny wpływ. Zaburzenia czynności wątroby mogą wpływać na na eliminację glikokortykosteroidów, powodując większą dostępność ogólnoustrojową. Należy rozważyć możliwość wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych, obejmujących jaskrę. Leczenie preparatem powoduje mniejsze ogólnoustrojowe stężenie steroidów niż standardowa terapia doustnymi glikokortykosteroidami. Przejście z innej terapii steroidowej może wiązać się ze zmianą ogólnoustrojowego stężenia steroidów. W fazie odstawiania mogą wystąpić objawy: złe samopoczucie, ból mięśni i stawów. W przypadku wystąpienia objawów jak uczucie zmęczenia, ból głowy, nudności i wymioty, należy podejrzewać niedostateczne ogólne działanie glikokortykosteroidów i zaleca się zwiększenie dawki glikokortykosteroidów o działaniu ogólnym. Ze względu na działanie immunologiczne glikokortykosteroidów, jednoczesne stosowanie preparatu może zmniejszać reakcję immunologiczną na szczepionki. Nie należy równocześnie stosować ketokonazolu i innych silnych inhibitorów CYP3A4. Okres między terapiami powinien być możliwie jak najdłuższy. Podczas stosowania preparatów metabolizowanych głównie przez CYP3A4, należy unikać regularnego spożywania grejpfrutów i soku grejpfrutowego (grejpfrut hamuje aktywność CYP3A4 gł. w błonie śluzowej jelit). Przy przechodzeniu z leczenia glikokortykosteroidami działającymi ogólnie o silniejszym działaniu ogólnoustrojowym, zaobserwowano zahamowanie czynności kory nadnerczy. Hamowanie reakcji zapalnej i układu odpornościowego zwiększa podatność na zakażenia i ich nasilenie. Glikokortykosteroidy mogą hamować czynność osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i zmniejszać reakcję na stres. U pacjentów leczonych glikokortykosteroidami ospa wietrzna i odra mogą mieć cięższy przebieg. Stosowanie glikokortykosteroidów w wysokich dawkach przez dłuższy czas może powodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań steroidów, np.: zespół Cushinga, zahamowanie czynności kory nadnerczy, opóźnienie wzrostu, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćmę, jaskrę i bardzo rzadko szerokie spektrum zaburzeń psychicznych i (lub) zmian zachowania. Należy zachować szczególną ostrożność przed zastosowaniem glikokortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowych u pacjentów, u których obecnie występują lub występowały w przeszłości ciężkie zaburzenia afektywne lub gdy takie zaburzenia występują lub występowały u krewnych I stopnia. Zastąpienie leczenia glikokortykosteroidami o silnym działaniu ogólnym ujawnia czasem alergie np. nieżyt nosa i wyprysk. Ponieważ preparat zawiera lecytynę (olej sojowy), nie należy go stosować u pacjentów z nadwrażliwością na orzeszki ziemne lub soję. Ze względu na zawartość laktozy, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi chorobami, jak np. nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: grypa, infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych, bezsenność, zmiany nastroju, nudności, ból w nadbrzuszu, zmniejszone stężenie kortyzolu we krwi. Niezbyt często: niedokrwistość, zespół Cushinga, senność, rozdęcie brzucha, biegunka, niestrawność, trądzik, ból kończyn, nieskuteczność leku. Rzadko: świąd, zmęczenie, obrzęki obwodowe. Sporadycznie mogą wystąpić działania niepożądane typowe dla glikokortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowym. Są zależne od dawki leku, czasu trwania leczenia, stosowania jednocześnie lub uprzednio innych glikokortykosteroidów oraz wrażliwości osobniczej. Działania te obejmują: zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (osutka alergiczna, czerwone rozstępy skórne, wybroczyny, siniaki, trądzik steroidowy, opóźnienie procesu gojenia się ran, kontaktowe zapalenie skóry), zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości (martwica kości aseptyczna: kość udowa, głowa kości ramiennej), zaburzenia oka (jaskra, zaćma), zaburzenia psychiczne (depresja, drażliwość, euforia), zaburzenia żołądka i jelit (zaburzenia ze strony żołądka, choroba wrzodowa dwunastnicy, zapalenie trzustki), zaburzenia metabolizmu i odżywiania (zespół Cushinga, twarz księżycowata, otyłość tułowia, zmniejszona tolerancja glukozy, cukrzyca, zatrzymanie sodu z powstawaniem obrzęków, zwiększone wydalanie potasu, brak aktywności lub zanik kory nadnerczy, opóźnienie wzrostu u dzieci, zakłócone wydzielanie hormonów płciowych np. brak miesiączki, hirsutyzm, impotencja), zaburzenia naczyniowe (nadciśnienie, zwiększone ryzyko zakrzepicy, zapalenie naczyń: zespół odstawienny po długotrwałym leczeniu), zaburzenia układu immunologicznego (zakłócona odpowiedź immunologiczna, np. zwiększone ryzyko zakażenia).

Ciąża i laktacja

W okresie ciąży preparat może być stosowany jedynie w przypadku, kiedy spodziewane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. W okresie karmienia piersią, uwzględniając korzyść z karmienia piersią dla niemowlęcia i korzyść z leczenia dla kobiety, należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią czy odstawić budezonid lub powstrzymać się od leczenia budezonidem.

Uwagi

Podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn należy zachować ostrożność. Sporadycznie może wystąpić zmęczenie lub zawroty głowy.

Interakcje

Budezonid metabolizowany jest głównie przez cytochrom P450 3A4 (CYP3A4). Należy unikać skojarzeń z kotokonazolem, itrakonazolem, inhibotorami proteazy HIV oraz z sokiem grejpfrutowym. Okres między terapiami powinien być możliwie jak najdłuższy. Można rozważyć zmniejszenie dawki budezonidu. Jest mało prawdopodobne, aby budezonid hamował działanie innych leków metabolizowanych przy udziale CYP3A4, ponieważ budezonid ma małe powinowactwo do tego enzymu. Jednoczesne stosowanie induktorów CYP3A4, takich jak karbamazepina może zmniejszać dostępność ogólnoustrojową budezonidu, co może wymagać zwiększenia dawki. Istotne ryzyko mogą stanowić interakcje glikokortykosteroidów z glikozydami nasercowymi (silniejsze działanie z powodu zmniejszonego stężenia potasu) i lekami moczopędnymi (zwiększone wydalanie potasu). U kobiet leczonych równocześnie estrogenami i steroidami antykoncepcyjnymi, obserwowano zwiększone stężenie w osoczu i nasilone działanie glikokortykosteroidów. Takiego efektu nie zaobserwowano u kobiet przyjmujących równocześnie budezonid i doustne niskodawkowe dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne. Równoczesne podanie cholestyraminy lub leków zobojętniających sok żołądkowy może zmniejszać wychwyt budezonidu (preparatów tych nie należy podawać razem, należy zachować odstęp co najmniej 2 h).

Preparat zawiera substancję Budesonide.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 dawka aerozolu donosowego zawiera 32 µg lub 64 µg budezonidu zmikronizowanego. Ponadto 1 dawka zawiera 0,06 mg sorbinianu potasu.

1 ml zawiesiny zawiera 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg budezonidu zmikronizowanego.

1 dawka dostarczona (dawka opuszczająca ustnik inhalatora) zawiera 80 µg, 160 µg lub 320 µg budezonidu i odpowiednio 4,5 µg, 4,5 µg lub 9 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu. Preparat zawiera laktozę.

1 ml zawiesiny zawiera 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg budezonidu.

1 kaps. (tj. 1 dawka inhalacyjna) zawiera 200 µg lub 400 µg budezonidu. Preparat zawiera laktozę.

1 dawka inhalacyjna zawiera 200 µg budezonidu mikronizowanego.

1 dawka aerozolu inhalacyjnego zawiera 200 µg budezonidu.

1 dawka zawiera 100 µg, 200 µg lub 400 µg budezonidu. Preparat zawiera laktozę.

1 dawka aerozolu inhalacyjnego zawiera 200 µg budezonidu.

Najczęściej wyszukiwane

1 amp. (2 ml) zawiera 100 mg chlorowodorku tiaminy, 100 mg chlorowodorku pirydoksyny, 1 mg cyjanokobalaminy i 20 mg chlorowodorku lidokainy.

1 ml zawiera 100 j. (około 0,58 mg) laronidazy. 1 fiolka (5 ml) zawiera 500 j. laronidazy (oraz 1,29 mmol sodu).

1 kaps. zawiera 100 mg DL-metioniny, 50 mg L-cystyny, 50 mg pantotenianu wapnia, 1,5 mg witaminy B1, 10 mg witaminy B6, 20 mg kwasu p-aminobenzoesowego, 50 mg wyciągu z prosa, 50 mg wyciągu z kiełków pszenicy, 50 mg drożdży piwnych oraz składniki mineralne w postaci chelatów: 2 mg żelaza, 2 mg cynku i 0,5 mg miedzi.

1 tabl. zawiera 52 mg jonów magnezowych w postaci 200 mg ciężkiego węglanu magnezu. Preparat zawiera sorbitol.

1 tabl. drażowana zawiera 50 mg (Sylimarol 35 mg) lub 100 mg (Sylimarol 70 mg) wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego. Preparat zawiera benzoesan sodu, sacharozę. Ponadto Sylimarol 35 mg zawiera indygotynę E 132 i żółcień chinolinową E 104.

1 ml (ok. 30 kropli) roztworu zawiera 15 000 j.m. cholecalcyferolu (1 kropla zawiera ok. 500 IU cholecalcyferolu). Preparat zawiera sacharozę i alkohol benzylowy.

1 g roztw. zawiera 1,11 mg octanu deksametazonu i 50 mg tymolu.

1 kaps. zawiera 70 mg sylimaryny. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. zawiera 2x109 CFU bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus rhamnosus R0011 i Lactobacillus helveticus R0052.

1 tabl. powl. zawiera 150 mg ranitydyny.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Zapalenie otrzewnej – przyczyny, objawy, leczenie i powikłania po zapaleniu otrzewnej Zapalenie otrzewnej – przyczyny, objawy, leczenie i powikłania po ...

Zapalenie otrzewnej to stan bezpośredniego zagrożenia życia. W związku z tym gdy pojawią się objawy zapalenia otrzewnej, nie należy podejmować prób samodzielnego ...

więcej

Zaparcia nawykowe u dorosłych - przyczyny i objawy. Jak leczyć przewlekłe zaparcia u dorosłych? Zaparcia nawykowe u dorosłych - przyczyny i objawy. Jak ...

Zaparcia nawykowe u dorosłych zazwyczaj są efektem błędów dietetycznych. Stosowanie ubogoresztkowej diety, która zawiera bardzo niewielkie ilości błonnika, powoduje osłabienie ruchów perystaltycznych ...

więcej

Brak apetytu - przyczyny zaburzenia łaknienia u dzieci i dorosłych Brak apetytu - przyczyny zaburzenia łaknienia u dzieci i ...

Przyczyny braku apetytu są różne. Zaburzenia łaknienia u dzieci często są efektem błędów żywieniowych rodziców, którym zdarza się zmuszać dzieci do jedzenia. ...

więcej

Szkorbut – objawy. Jak leczyć szkorbut? Czy jest zaraźliwy? Szkorbut – objawy. Jak leczyć szkorbut? Czy jest zaraźliwy?

Szkorbut, zwany chorobą żeglarzy , jest chorobą spowodowaną niedoborem witaminy C (kwasu askorbinowego). Szkorbut został opisany przez Hipokratesa (ok. 460 p.n.e. - ...

więcej

Niedrożność jelit - objawy, przyczyny i leczenie Niedrożność jelit - objawy, przyczyny i leczenie

Niedrożność jelit oznacza upośledzenie pasażu treści pokarmowej przez jelito cienkie i grube w następstwie zahamowania ich perystaltyki. Niedrożność jelit często stanowi przyczynę ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.