Co-amoxiclav Bluefish

1 tabl. powl. zawiera 500mg, 875 mg amoksycyliny (w postaci trójwodnej) oraz 125 mg kwasu klawulanowego (w postaci soli potasowej). Każda tabletka zawiera 25 mg (tj. 0,64 mmol) potasu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Co-amoxiclav Bluefish 14 szt., tabl. powl. 24,02zł 2017-10-31

Działanie

Preparat stanowi połączenie amoksycyliny (aminopenicylina wrażliwa na działanie wielu β-laktamaz) z kwasem klawulanowym, unieczynniającym β-laktamazy. Drobnoustroje zwykle wrażliwe na lek - tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Bacillus anthracis, Corynebacterium spp., Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides, Staphylococcus aureus, koagulazo-ujemne gronkowce (w tym Staphylococcus epidermidis), Streptococcus spp. (w tym: S. agalctiae, S. pneumoniae, S. pyogenes, S. viridans); tlenowe bakterie Gram-ujemne: Bordetella pertussis, Brucella spp., Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, Klebsiella spp., Legionella spp., Moraxella catarrhalis (Branhamella catarhalis), Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitides, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Salmonella spp., Shigella spp. Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica; beztlenowe bakterie Gram-dodatnie: Clostridium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.; beztlenowe bakterie Gram-ujemne: Bacteroides spp. (w tym Bacteroides fragilis), Fusobacterium spp.; inne: Borrelia burgdorferi, Chlamydiae, Leptospira icterohaemorrhagiae, Treponema pallidum. Bakterie, u których może wystąpić oporność nabyta: Entercoccus faecium, Escherichia coli, Klebsiella spp., Shigella spp., Salmonella spp., Yersinia enterocolitica. Bakterie z opornością wrodzoną: metycylino-oporne gronkowce (MRSA/MRSE), Pseudomonas spp., Stenotrophomonas multophilia, Acinetobacter spp., Serratia spp. Zarówno amoksycylina, jak i kwas klawulanowy szybko i dobrze wchłaniają się po podaniu doustnym; wchłanianie jest optymalne, gdy lek jest podawany na początku posiłku. Osiągają terapeutyczne stężenia w tkankach i płynach ustrojowych: pęcherzyku żółciowym, narządach jamy brzusznej, skórze, tkance tłuszczowej, mięśniach, płynach maziowym i otrzewnowym, żółci i ropie. Ani amoksycylina ani kwas klawulanowy nie wiążą się silnie z białkami osocza. Amoksycylina jest częściowo wydalana z moczem w postaci nieczynnego kwasu penicylinowego w ilościach odpowiadających 10-25% początkowej dawki. Kwas klawulanowy jest w dużym stopniu metabolizowany do kwasu 2,5-dihydro-4-(2-hydroksyetylo)-5-oksy-1H -pirolo- 3-karboksylowego i 1-amino-4-hydroksy-butan-2-onu, wydalanych z moczem i kałem oraz do dwutlenku węgla wydalanego z wydychanym powietrzem. Amoksycylina jest wydalana głównie przez nerki. Kwas klawulanowy jest wydalany zarówno przez nerki, jak i innymi drogami.

Dawkowanie

Doustnie. Dawkę należy uzależnić od wieku i masy ciała pacjenta, czynności nerek i ciężkości zakażenia. Tabl. 625 mg. Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg i >12 lat: zazwyczaj (500 mg + 125 mg) 2 razy na dobę; w zakażeniach o ciężkim przebiegu (500 mg + 125 mg) 3 razy na dobę. Tabl.1000 mg. Dorośli i dzieci >12 lat: w ciężkich zakażeniach 1 tabl. powl. (875 mg+125 mg) 2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku ani u pacjentów z CCr >30 ml/min. U pacjentów z CCr 10-30 ml/min 1 tabl. 625 mg 2 razy na dobę, Sposób podania. Lek należy zażywać na początku posiłku. Nie należy przedłużać leczenia ponad 14 dni bez powtórnej oceny stanu zdrowia pacjenta. Tabl. 1000 mg: linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu połknięcia, a nie podzielenia na równe dawki.

Wskazania

Amoksycylina z kwasem klawulanowym (ko-amoksyklaw) jest wskazana w leczeniu nw. zakażeń bakteryjnych, jeśli podejrzewa się, że są one wywołane przez wytwarzające β-laktamazy szczepy oporne na działanie amoksycyliny; w innych przypadkach należy rozważyć podanie samej amoksycyliny. Zakażenia górnych dróg oddechowych (w tym ucha, nosa i gardła): zaostrzenie nawracającego zapalenia migdałków podniebiennych, ostre zapalenie zatok obocznych nosa, ostre zapalenie ucha środkowego. Zakażenia dolnych dróg oddechowych: zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zewnątrzszpitalne zapalenie płuc. Zakażenia dróg moczowych: zapalenie pęcherza moczowego (szczególnie nawracające lub powikłane, nieobejmujące zapalenia gruczołu krokowego), odmiedniczkowe zapalenie nerek. Zakażenia skóry i tkanek miękkich: zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej. Inne zakażenia: poronienie septyczne, posocznica połogowa, posocznica wewnątrzbrzuszna. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na antybiotyki β-laktamowe (np. penicyliny i cefalosporyny) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Występująca w przeszłości żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby związane ze stosowaniem amoksycyliny z kwasem klawulanowym.

Środki ostrożności

Przed podaniem leku należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący skłonności pacjenta do reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny, w związku z możliwością wystąpienia reakcji anafilaktycznej. Unikać stosowania leku u pacjentów z mononukleozą zakaźną, ze względu zwiększone ryzyko wystąpienia odropodobnej wysypki skórnej. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (regularnie kontrolować czynność narządu) oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (wskazana modyfikacja dawkowania). Podczas długotrwałego stosowania zaleca się okresowo kontrolować czynność nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. Ze względu na ryzyko krystalurii, zalecane jest utrzymywanie dostatecznego spożycia płynów oraz diurezy w trakcie terapii dużymi dawkami amoksycyliny. Pacjentów stosujących preparat należy obserwować pod kątem nadkażenia drobnoustrojami niewrażliwymi na antybiotyk. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy nadwrażliwości na lek, należy przerwać leczenie. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci w wieku <12 lat.

Niepożądane działanie

Bardzo często: biegunka. Często: kandydoza skóry i błon śluzowych, nudności, wymioty. Niezbyt często: zawroty głowy, ból głowy, niestrawność, umiarkowane zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT, wysypka, świąd, pokrzywka. Rzadko: przemijająca leukopenia (w tym neutropenia), przemijająca małopłytkowość, rumień wielopostaciowy. Bardzo rzadko: przemijająca agranulocytoza i niedokrwistość hemolityczna, wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja (notowano zgony), zespół choroby posurowiczej, alergiczne zapalenie naczyń, przemijająca nadmierna ruchliwość, drgawki (zwłaszcza u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub otrzymujących duże dawki leku), związane ze stosowaniem antybiotyku zapalenie jelit (w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego), czarny język włochaty, zapalenie wątroby i żółtaczka zastoinowa (czasami ciężkie, w pojedynczych przypadkach opisywano zgony), zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa, śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria. Długotrwałe stosowanie może w pojedynczych przypadkach powodować nadmierny wzrost opornych drobnoustrojów.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne (badania na zwierzętach wykazały, że zarówno amoksycylina, jak i kwas klawulanowy mogą przenikać przez barierę łożyska, jednakże nie wykazano działania teratogennego). W pojedynczym badaniu u kobiet z przedterminowym, przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego, stwierdzono, że zapobiegawcze stosowanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem martwiczego zapalenia jelit u noworodków. Lek można wykryć w mleku kobiecym; nie są znane szkodliwe następstwa stosowania leku u karmionych piersią niemowląt, z wyjątkiem ryzyka wywołania uczulenia niemowlęcia. Preparat można stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Probenecyd zmniejsza wydzielanie kanalikowe amoksycyliny, zwiększa stężenie amoksycyliny we krwi i przedłuża jej działanie (nie dotyczy to kwasu klawulanowego) - nie zaleca się jednoczesnego stosowania z probenecydem. U pacjentów leczonych antybiotykiem i doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi należy monitorować parametry krzepnięcia (opisywano wydłużenie czasu protrombinowego). Stosowanie amoksycyliny z allopurynolem zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych. Lek może powodować zmiany flory bakteryjnej jelit, zmniejszać wchłanianie estrogenów i skuteczność stosowanych jednocześnie doustnych środków antykoncepcyjnych.

Preparat zawiera substancje Amoxicillin, Clavulanic acid.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej.

1 fiolka zawiera 1 g amoksycyliny w postaci soli sodowej i 200 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; preparat zawiera 62,9 mg sodu (2,7 mmol) i 39,3 mg potasu (1 mmol). 1 butelka zawiera 2 g amoksycyliny w postaci soli sodowej i 200 g kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; preparat zawiera 125,9 mg sodu (5,5 mmol) i 39,3 mg potasu (1 mmol).

1 tabl. powl. zawiera 500mg, 875 mg amoksycyliny (w postaci trójwodnej) oraz 125 mg kwasu klawulanowego (w postaci soli potasowej). Każda tabletka zawiera 25 mg (tj. 0,64 mmol) potasu.

1 fiolka zawiera 500 g amoksycyliny w postaci soli sodowej i 100 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; preparat zawiera 31,5 mg sodu i 19,6 mg potasu. 1 fiolka zawiera 1 g amoksycyliny w postaci soli sodowej i 200 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; preparat zawiera 62,9 mg sodu i 39,3 mg potasu. 1 fiolka zawiera 2 g amoksycyliny w postaci soli sodowej i 200 g kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; preparat zawiera 125,9 mg sodu i 39,1 mg potasu.

1 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 120 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 8,58 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (oraz aspartam E951).

1 tabl. powl. zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej.

1 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 80 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 11,4 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (oraz aspartam E951 i glukozę). 1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej.

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Lek zawiera maltitol oraz p-hydroksybenzoesany.

1 dawka 2 ml szczepionki doustnej zawiera: nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G1, nie mniej niż 2,8 x 106 IU rotawirusa typu G2, nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G3, nie mniej niż 2,0 x 106 IU rotawirusa typu G4, nie mniej niż 2,3 x 106 IU rotawirusa typu P1A[8]. Preparat zawiera sacharozę.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

1 kaps. zawiera 50, 100, 150 lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i glicerol.

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie

Grypa u dzieci to jedna na najczęstszych chorób wirusowych układu oddechowego. Przyczyną choroby jest wirus grypy, który wywołuje dokuczliwe objawy. W tym ...

więcej

Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej roboty Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej ...

Przepisy na domowe syropy na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego - syropy ...

więcej

Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY] Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY]

Zioła na przeziębienie to naturalne specyfiki, dzięki którym szybko można zwalczyć infekcję. Zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą katar ...

więcej

Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie migdałków wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym przełykanie, osłabieniem i gorączką. Preparaty stosowane w leczeniu zapalenia migdałków powinny z jednej ...

więcej

Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie

Ból gardła spowodowany jest najczęściej zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczególnie doskwiera nam on przy przełykaniu – przeczytaj, jakie są tego przyczyny i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.