Budelin Novolizer 200 (Tafen Novolizer 200)

1 dawka inhalacyjna zawiera 200 µg budezonidu mikronizowanego.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Budelin Novolizer 200 (Tafen Novolizer 200) 200 dawek + inhalator Novolizer, proszek do inh. 75,45zł 2017-10-31

Działanie

Glikokortykosteroid o silnym miejscowym działaniu przeciwzapalnym na błonę śluzową oskrzeli. Mechanizm działania w astmie oskrzelowej nie został w pełni poznany. Budezonid hamuje aktywność wielu komórek biorących udział w reakcji zapalnej (komórki tuczne, granulocyty kwasochłonne i obojętnochłonne, makrofagi, limfocyty) oraz zmniejsza uwalnianie mediatorów reakcji zapalnej (histamina, eikozanoidy, leukotrieny, cytokiny). Zmniejsza nadmierną reaktywność oskrzeli i nasilenie takich objawów klinicznych jak duszność. Po inhalacji ok. 25% podanej dawki dociera do płuc. Biodostępność ogólnoustrojowa inhalowanej dawki wynosi ok. 10%. Maksymalne stężenie budezonidu w osoczu występuje ok. 30 min po inhalacji. Budezonid wiąże się w 85% z białkami osocza. Metabolizowany jest w wątrobie głównie w wyniku oksydacji, z udziałem CYP3A4; 90% leku metabolizowane jest w trakcie pierwszego przejścia przez wątrobę. Budezonid wydalany jest w postaci metabolitów z moczem lub kałem. T0,5 u dorosłych wynosi 2,8 h, u dzieci - 1,5 h.

Dawkowanie

Wziewnie. Dawkę preparatu należy ustalić indywidualnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 200 µg (1 inhalacja) 1 lub 2 razy na dobę. U dorosłych w ciężkich przypadkach dawkę można zwiększyć do 1600 µg (8 inhalacji). W przypadku gdy całkowita dawka dobowa jest większa niż 800 µg (4 inhalacje) zaleca się podanie jej w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dzieci 6-12 lat: 200 µg (1 inhalacja) 1 lub 2 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 800 µg (4 inhalacje). Jeżeli całkowita dawka dobowa nie jest większa niż 400 µg, może być podawana raz na dobę. U pacjentów, którzy nie byli leczeni uprzednio doustnymi kortykosteroidami lub otrzymywali te leki sporadycznie, przez krótki czas, można spodziewać się poprawy czynności płuc po upływie ok. 1 tyg. U tych pacjentów zwiększone wydzielanie śluzu w oskrzelach może utrudnić dystrybucję leku do obszaru zmian zapalnych. W takim przypadku zaleca się krótkotrwałe leczenie kortykosteroidami działającymi ogólnoustrojowo (rozpoczynając od dawki dobowej równoważnej 40-60 mg prednizonu). Inhalacje preparatu należy kontynuować po stopniowym zmniejszeniu dawki leku działającego ogólnie. Pacjenci otrzymujący doustne glikokortykosteroidy powinni być przestawieni na preparat w momencie zmniejszenia się objawów choroby. Nie należy glikokortykosteroidu działającego ogólnoustrojowo odstawiać nagle. Przez okres 10 dni preparat należy stosować jednocześnie z doustnym glikokortykosteroidem w pełnej dawce. Następnie dawkę doustnego glikokortykosteroidu należy stopniowo zmniejszać o dawkę równoważną 2,5 mg prednizonu co miesiąc, do najmniejszej możliwej dawki. W wielu przypadkach możliwe jest całkowite zastąpienie doustnych kortykosteroidów przez budezonid wziewny. Ponowne włączenie leczenia glikokortykosteroidem doustnym może okazać się konieczne w stanach stresowych lub nagłych (np. ciężkie zakażenie, zranienie, zabieg chirurgiczny), w pierwszym miesiącu po przestawieniu na leczenie glikokortykosteroidami wziewnymi. Po przestawieniu na leczenie inhalacyjne mogą u pacjenta powrócić dolegliwości tłumione podczas leczenia glikokortykosteroidem działającym ogólnoustrojowo (objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, wyprysku alergicznego, objawy reumatoidalnego zapalenia stawów). W takiej sytuacji należy dodatkowo zastosować odpowiednie leczenie objawowe. W sytuacji zaostrzenia objawów na skutek ostrego zakażenia dróg oddechowych należy rozważyć podanie odpowiedniego antybiotyku. Konieczna może być modyfikacja dawki preparatu lub włączenie doustnego glikokortykosteroidu.

Wskazania

Astma oskrzelowa. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na budezonid lub laktozę.

Środki ostrożności

U pacjentów z gruźlicą płuc, grzybiczymi i wirusowymi zakażeniami dróg oddechowych należy zachować szczególną ostrożność - u tych pacjentów preparat może być podawany wyłącznie w przypadku jednoczesnego stosowania skutecznego leczenia przeciwgruźliczego lub odpowiedniego leczenia zakażenia. Jeżeli po inhalacji preparatu występuje paradoksalny skurcz oskrzeli, każde podanie powinna poprzedzić inhalacja leku β2-sympatykomimetycznego. Zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Podczas odstawiania doustnych glikokortykosteroidów u pacjentów może wystąpić niespecyficzne pogorszenie samopoczucia, nawet mimo utrzymywania się lub poprawy wydolności oddechowej - pacjenci powinni być zachęcani do kontynuowania leczenia preparatem podczas odstawiania doustnych glikokortykosteroidów, chyba że wystąpi pogorszenie stanu klinicznego. Preparat nie jest przeznaczony do leczenia ostrego skurczu oskrzeli. Należy zachować szczególną ostrożność podczas zmiany leczenia z doustnych glikokortykosteroidów na leczenie preparatami wziewnymi. W tym okresie istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności kory nadnerczy. Pacjenci, którzy wymagali leczenia doraźnie dużymi dawkami glikokortykosteroidów lub długotrwałego leczenia największymi zalecanymi dawkami wziewnych glikokortykosteroidów, również należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia niewydolności kory nadnerczy, kiedy są narażeni na ciężkie sytuacje stresowe. Należy rozważyć dodatkowe podanie glikokortykosteroidów doustnych w okresie stresu oraz przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi. W okresie zmiany leczenia z doustnych glikokortykosteroidów na leczenie preparatem niektórzy pacjenci odczuwają niespecyficzne dolegliwości, np. bóle mięśni i stawów. Wystąpienie takich objawów, jak: zmęczenie, bóle głowy, nudności, wymioty lub inne podobne objawy, może wskazywać na niewystarczającą aktywność glikokortykosteroidową. W takich przypadkach może być konieczne okresowe zwiększenie dawki doustnych glikokortykosteroidów. Zaleca się regularne kontrolowanie wzrostu dzieci leczonych długotrwale wziewnymi glikokortykosteroidami. Jeśli wzrost ulega spowolnieniu, leczenie należy ocenić ponownie, w celu zmniejszenia dawki wziewnego glikokortykosteroidu, jeśli możliwe, do najmniejszej dawki skutecznie kontrolującej objawy astmy. Ponadto należy skierować pacjenta do pediatry pulmonologa. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: podrażnienie gardła lub krtani, któremu towarzyszą trudności w połykaniu, kaszel, chrypka, zakażenie drożdżakowe (kandydoza) jamy ustnej lub gardła. Rzadko: pobudzenie, nerwowość i nasilona aktywność motoryczna, depresja, zaburzenia zachowania, reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i skurcz oskrzeli, zapalenie skóry, skłonność do występowania krwawych wybroczyn, objawy związane z ogólnoustrojowym działaniem glikokortykosteroidów, takie jak zaburzenie czynności nadnerczy, opóźnienie wzrostu u dzieci. Długotrwałe leczenie dużymi dawkami leku, szczególnie dawkami większymi niż zalecane, może powodować istotne klinicznie zahamowanie czynności kory nadnerczy. Wystąpienie ogólnoustrojowych działań podczas stosowania wziewnych glikokortykosteroidów jest znacznie mniej prawdopodobne niż podczas stosowania doustnych glikokortykosteroidów. Możliwe działania ogólnoustrojowe obejmują zahamowanie kory nadnerczy, opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćmę i jaskrę.

Ciąża i laktacja

W okresie ciąży, zwłaszcza w I trymestrze, preparat może być stosowany jedynie w przypadku, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Nie wiadomo czy budezonid przenika do mleka kobiecego. Preparat należy stosować u kobiet karmiących piersią jedynie wtedy, gdy przewidywana korzyść dla matki jest większa niż możliwe ryzyko dla dziecka.

Uwagi

Zaleca się kontrolowanie stężenia kortyzolu w surowicy w regularnych odstępach czasu. Leczenia nie należy przerywać nagle, lecz stopniowo zmniejszać dawki leku.

Interakcje

Doustne podanie ketokonazolu z budezonidem powodowało zwiększenie stężenia budezonidu w osoczu. Brak danych na temat tego rodzaju interakcji z wziewnie stosowanym budezonidem, ale przewiduje się znaczne zwiększenie stężenia budezonidu w osoczu. Należy unikać jednoczesnego stosowania budezonidu i ketokonazolu. Jeśli nie jest to możliwe, przerwa między ich podaniem powinna być jak najdłuższa. Należy także rozważyć zmniejszenie dawki budezonidu. Inne silne inhibitory izoenzymu CYP3A4, jak itrakonazol, rytonawir, klarytromycyna, także powodują znaczne zwiększenie stężenia budezonidu w osoczu. Należy również unikać picia soku grejpfrutowego podczas stosowania budezonidu. Zalecane dawki cymetydyny mają niewielki, klinicznie nieistotny wpływ na stężenie budezonidu w osoczu. Omeprazol nie wpływa na farmakokinetykę budezonidu.

Preparat zawiera substancję Budesonide.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 dawka pianki doodbytniczej zawiera 2 mg budezonidu. Preparat zawiera alkohol cetylowy i glikol propylenowy.

1 dawka aerozolu inhalacyjnego zawiera 200 µg budezonidu.

1 dawka donosowa zawiera 50 μg budezonidu. Preparat zawiera glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan metylu i  parahydroksybenzoesan propylu.

1 dawka aerozolu donosowego zawiera 32 µg lub 64 µg budezonidu zmikronizowanego. Ponadto 1 dawka zawiera 0,06 mg sorbinianu potasu.

1 dawka aerozolu donosowego zawiera 50 µg budezonidu.

1 dawka zawiera 100 µg, 200 µg lub 400 µg budezonidu. Preparat zawiera laktozę.

1 dawka aerozolu do nosa zawiera 32 µg lub 64 µg budezonidu. Preparat zawiera sorbinian potasu.

1 ml zawiesiny zawiera 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg budezonidu.

1 amp. (2 ml) zawiera 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg budezonidu.

Najczęściej wyszukiwane

2 ml roztw. do nebulizacji zawierają 15 mg chlorowodorku ambroksolu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

5 ml syropu Junior zawiera 7,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu; 5 ml syropu Duo zawiera 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu. Lek zawiera sacharozę.

1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 125 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 110 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana) lub 1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 250 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 220 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana).

100 g preparatu zawiera: 40 g soku z ziela babki lancetowatej, 15 g nalewki z kwiatostanu lipy, 15 g nalewki z korzenia lukrecji, 10 g nalewki z liści mięty, 20 g wyciągu z ziela tymianku. Preparat zawiera etanol.

1 tabl. zawiera 5 mg desloratadyny.

1 dawka (1 plastikowy pojemnik) zawiera 400 µg propionianu flutykazonu mikronizowanego.

1 tabl. zawiera 60 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 2,5 mg chlorowodorku triprolidyny.

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku oksymetazoliny.

100 g syropu zawiera 36 g wodnego maceratu z 5 g korzenia prawoślazu lekarskiego. Preparat zawiera etanol, sacharozę i kwas benzoesowy.

1 ml roztworu (ok. 20 kropli) zawiera 250 mg niketamidu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Zapalenie płuc: przyczyny, rodzaje, objawy i powikłania Zapalenie płuc: przyczyny, rodzaje, objawy i powikłania

Zapalenie płuc ma zazwyczaj ostre objawy. Zapalenie płuc jest groźną chorobą układu oddechowego. Może być powikłaniem przeziębienia lub grypy albo chorób zakaźnych ...

więcej

Jak się chronić przed smogiem? Jak się chronić przed smogiem?

Jak się chronić przed smogiem? To pytanie szczególnie ważne w Polsce - kraju, w którym, według raportu Światowej Organizacji Zdrowia, znajdują się ...

więcej

Oczyszczanie płuc po rzuceniu palenia - dieta i ćwiczenia oddechowe Oczyszczanie płuc po rzuceniu palenia - dieta i ćwiczenia ...

Oczyszczenie płuc po rzuceniu palenia jest procesem długotrwałym i zależy od ilości toksyn zalegających w płucach i upośledzenia funkcji rzęsek, które odpowiadają ...

więcej

Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) - działanie, dawkowanie Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) - działanie, dawkowanie

Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) to leki obniżające niefizjologicznie podwyższoną temperaturę ciała. Leki przeciwgorączkowe najczęściej zawierają takie substancje, jak paracetamol czy ibuprofen. Jak ...

więcej

Tracheostomia Tracheostomia

TRACHEOSTOMIA to otwór w przedniej ścianie tchawicy, przez który wprowadza się rurkę tracheostomijną. Pozwala ona na swobodne oddychanie z pominięciem górnych dróg ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.