Biofenac

1 tabl. powl. zawiera 100 mg aceklofenaku. 1 saszetka zawiera 100 mg aceklofenaku; preparat w postaci proszku do sporz. zawiesiny zawiera sorbitol i aspartam.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Biofenac 20 saszetek, proszek do sporz. zaw. doustnej 16,73zł 2017-10-31

Działanie

Niesteroidowy lek o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Mechanizm działania polega na hamowaniu biosyntezy prostaglandyn. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Biodostępność wynosi prawie 100%. Cmax osiąga po 1,25-3 h od podania. W dużym stopniu wiąże się z białkami osocza (>99,7%). Aceklofenak przenika do płynu maziowego, gdzie osiąga stężenie odpowiadające 60% stężenia w osoczu. Metabolizowany jest prawdopodobnie przez CYP2C9. T0,5 w osoczu w fazie eliminacji wynosi 4-4,3 h. Ok. 2/3 dawki wydala się z moczem, głównie w postaci sprzęgniętych hydroksymetabolitów. Tylko 1% dawki wydala się w postaci niezmienionej.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 200 mg, stosowana w dwóch dawkach podzielonych po 100 mg, czyli 1 saszetka lub tabletka rano i 1 wieczorem. Działania niepożądane można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez jak najkrótszy czas niezbędny do kontrolowania objawów. U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby dawkę należy zmniejszyć: zalecana dawka początkowa wynosi 100 mg na dobę. Brak danych dotyczących konieczności zmiany dawkowania aceklofenaku u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek. Zwykle nie jest wymagane zmniejszenie dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Preparat może być przyjmowany z jedzeniem. Tabl. należy przyjmować z co najmniej połową szklanki płynu. Zawartość saszetki należy rozpuścić w 40-60 ml wody i natychmiast wypić.

Wskazania

Objawowe leczenie bólu i stanów zapalnych w chorobie zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nadwrażliwość na inne leki o podobnym mechanizmie działania (np. kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ) objawiająca się napadem astmy, skurczem oskrzeli, ostrym zapaleniem błony śluzowej nosa lub pokrzywką. Nie podawać pacjentom z krwawieniem lub u których występują choroby związane z krwawieniem. Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub krwawienie (dwa lub więcej odrębne epizody stwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Zastoinowa niewydolność serca (klasa II-IV wg NYHA), choroba niedokrwienna serca, choroba naczyń obwodowych i (lub) choroba naczyń mózgowych. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Ostatnie 3 miesiące ciąży.

Środki ostrożności

Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu z lekami z grupy NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami COX-2. W trakcie stosowania NLPZ istnieje ryzyko wystąpienia krwawienia, owrzodzenia lub perforacji układu pokarmowego z objawami ostrzegawczymi lub bez nich; ryzyko to zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawek NLPZ u pacjentów z owrzodzeniami w wywiadzie, zwłaszcza powikłanymi krwawieniem lub perforacją oraz u pacjentów w wieku podeszłym. U tych pacjentów należy rozpoczynać leczenie od najmniejszej dostępnej dawki. Należy rozważyć zastosowanie skojarzonego leczenia lekami ochronnymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej) u tych pacjentów, jak również u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków zwiększających ryzyko dotyczące układu pokarmowego. Pacjenci, u których wystąpiły działania toksyczne na układ pokarmowy, szczególnie pacjenci w podeszłym wieku, powinni zgłaszać każde niepokojące objawy dotyczące jamy brzusznej (zwłaszcza krwawienie z przewodu pokarmowego) szczególnie w początkowym okresie leczenia. Należy zalecić ostrożność u pacjentów stosujących jednocześnie leki, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takie jak kortykosteroidy o działaniu ogólnoustrojowym, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy. Jeżeli u pacjenta stosującego preparat wystąpi krwawienie lub owrzodzenie układu pokarmowego, należy przerwać leczenie. NLPZ należy stosować ostrożnie oraz pod ścisłym nadzorem lekarskim u pacjentów z objawami wskazującymi na choroby górnego lub dolnego odcinka przewodu pokarmowego, z wywiadem wskazującym na owrzodzenie, krwawienie lub perforację przewodu pokarmowego, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, chorobę Cohna i skazę krwotoczną lub zaburzenia hematologiczne, ponieważ może to powodować zaostrzenie objawów. Wymagane jest odpowiednie monitorowanie i opieka u pacjentów ze stwierdzonym w wywiadzie nadciśnieniem tętniczym i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca (ryzyko zatrzymania płynów i obrzęków). Aceklofenak nalzę stosować bardzo ostrożnie u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca (klasa I wg NYHA) oraz u pacjentów z istotnymi czynnikami ryzyka zdarzeń dotyczących układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). Lek należy stosować możliwie najkrócej i w najmniejszej skutecznej dawce dobowej, ze względu na możliwość nasilenia ryzyka dotyczącego układu krążenia po zastosowaniu aceklofenaku w dużych dawkach i długotrwale. Należy okresowo kontrolować konieczność kontynuacji leczenia objawowego i odpowiedź na leczenie. Aceklofenak należy również stosować ostrożnie i pod ścisłą kontrolą lekarską u pacjentów z krwawieniem w obrębie naczyń mózgowych w wywiadzie. NLPZ mogą powodować zależne od dawki zmniejszanie wytwarzania prostaglandyn i wywoływać niewydolność nerek - należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z zaburzeniami czynności serca lub nerek, niewydolnością wątroby, u pacjentów stosujących leki moczopędne lub po zabiegach operacyjnych oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Należy monitorować pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek, oraz zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów z innymi chorobami predysponującymi do wystąpienia zatrzymania płynów. W tej grupie pacjentów stosowanie NLPZ może spowodować pogorszenie czynności nerek i zatrzymanie płynów. Preparat stosować ostrożnie u pacjentów otrzymujących diuretyki lub u których z innych powodów występuje ryzyko hipowolemii (stosować najmniejszą skuteczną dawkę oraz regularnie monitorować czynność nerek). Działanie na nerki jest zazwyczaj odwracalne po zaprzestaniu stosowania aceklofenaku. U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby konieczny jest ścisły nadzór lekarski. Należy odstawić aceklofenak gdy utrzymują się lub pogarszają nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, rozwijają się objawy podmiotowe i przedmiotowe wskazujące na chorobę wątroby lub gdy wystąpią inne objawy (eozynofilia, wysypka). Może wystąpić zapalenie wątroby bez objawów prodromalnych. Stosowanie NLPZ u pacjentów z porfirią wątrobową może spowodować wystąpienie ataku. Należy przerwać stosowanie preparatu w momencie pierwszego pojawienia się wysypki skórnej, uszkodzenia błon śluzowych lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości. Zaleca się unikać stosowania preparatu w przypadku ospy wietrznej. Aceklofenak może odwracalnie zahamować agregację płytek krwi. Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których występuje lub występowała w przeszłości astma oskrzelowa (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli). U pacjentów w podeszłym wieku działania niepożądane związane ze stosowanie NLPZ występują z większą częstością (zwłaszcza perforacja i krwawienie z przewodu pokarmowego, które mogą prowadzić do zgonu). Krwawienie i (lub) perforacja przewodu pokarmowego mają często cięższy przebieg i mogą wystąpić bez objawów ostrzegawczych lub po raz pierwszy, w dowolnym momencie leczenia. Ponadto u pacjentów w podeszłym wieku istnieje większe prawdopodobieństwo zaburzenia czynności nerek, układu sercowo-naczyniowego lub wątroby. Pacjentów, którzy stosują długotrwale NLPZ należy monitorować (np. badania czynności nerek i wątroby i morfologia krwi). Aceklofenak należy stosować ostrożnie i pod ścisłym nadzorem lekarskim u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym, porfirią lub zaburzeniami hematopoezy lub krzepnięcia. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci i młodzieży. Preparat w postaci proszku do sporz. zawiesiny doustnej zawiera sorbitol - nie należy go stosować u pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy, a także aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Niepożądane działanie

Często: zawroty głowy, niestrawność, ból brzucha, nudności, biegunka, zwiększanie aktywności aminotransferaz. Niezbyt często: wzdęcia z oddawaniem gazów, zapalenie błony śluzowej żołądka, zaparcia, wymioty, owrzodzenie jamy ustnej, świąd, wysypka, zapalenie skóry, pokrzywka, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi. Rzadko: niedokrwistość, reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs), reakcje nadwrażliwości, zaburzenia widzenia, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, zaostrzenie nadciśnienia tętniczego, duszność, smoliste stolce, owrzodzenie przewodu pokarmowego, krwawe biegunki, krwawienie z przewodu pokarmowego, obrzęk naczynioruchowy. Bardzo rzadko: zahamowanie czynności szpiku kostnego, granulocytopenia, trombocytopenia, neutropenia, niedokrwistość hemolityczna, hiperkliemia, depresja, koszmary senne, bezsenność, parestezje, drżenie, senność, ból głowy, zaburzenia smaku, szumy uszne, kołatanie serca, zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, zapalenie naczyń, skurcz oskrzeli, zapalenie jamy ustnej, krwawe wymioty, owrzodzenie żołądka, perforacja przewodu pokarmowego, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia okrężnicy lub choroby Crohna, zapalenie trzustki, uszkodzenie wątroby (w tym zapalenie wątroby), zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi, plamica, wyprysk, ciężkie reakcje skórne i błony śluzowej (w tym zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka), zespół nerczycowy, niewydolność nerek, obrzęk, zmęczenie, skurcze mięśni nóg, zwiększenie masy ciała. Ponadto stosowanie NLPZ bardzo rzadko może powodować śródmiąższowe zapalenie nerek. Wyjątkowo, stosowanie NLPZ w czasie ospy wietrznej może wywołać powżne komplikacje dotyczące naskórka i tkanek miękkich. Aceklofenak jest strukturalnie powiązany z diklofenakiem, jak również jest metabolizowany do diklofenaku. Istnieje zwiększone ryzyko występowania incydentów zakrzepowych dużych tętnic (zawał mięśnia sercowego lub udar, szczególnie po zastosowaniu dużych dawek i długotrwałym stosowaniu) związanych ze stosowaniem diklofenaku. Dane epidemiologiczne wskazują również na zwiększone ryzyko występowania ostrego zespołu wieńcowego i zawału mięśnia sercowego związanych ze stosowaniem aceklofenaku.

Ciąża i laktacja

Hamowanie syntezy prostaglandyn może negatywnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane pochodzące z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronienia oraz występowania wad serca oraz wad przewodu pokarmowego związane ze stosowaniem inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Prawdopodobnie ryzyko występowania powyższych wad wrodzonych zwiększa się wraz ze stosowaniem większych dawek leku a także wraz z wydłużaniem okresu terapii. Nie należy stosować preparatu u kobiet w I i II trymestrze ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne W przypadku stosowania preparatu u kobiet planujących ciążę oraz w I i II trymestrze ciąży, podawane dawki powinny być możliwie jak najmniejsze, a czas trwania leczenia możliwie najkrótszy. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w III trymestrze ciąży, ponieważ inhibitory syntezy prostaglandyn mogą powodować u płodu następujące uszkodzenia: toksyczny wpływ na układ krążenia i oddechowy (nadciśnienie płucne z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego Botalla); zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do rozwoju niewydolności nerek z małowodziem. Ponadto podawane kobietom w końcowym okresie ciąży mogą powodować u matki i noworodka: wydłużenie czasu krwawienia oraz działanie antyagregacyjne, nawet po zastosowaniu bardzo małych dawek leku; hamować kurczliwość macicy, co powoduje opóźnienie lub przedłużenie porodu. Nie wiadomo czy aceklofenak jest wydzielany z mlekiem u ludzi. Decyzję dotyczącą kontynuacji lub przerwania karmienia piersią lub dotyczącą kontynuacji lub przerwania stosowania preparatu należy podjąć biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści ze stosowania preparatu dla kobiety. Stosowanie preparatu może niekorzystnie wpływać na płodność i nie jest zalecane u kobiet starających się zajść w ciążę. Należy rozważyć zaprzestanie stosowania u kobiet mających trudności w zajściu w ciążę lub poddającym się badaniom dotyczącym niepłodności.

Uwagi

Pacjenci, u których wystąpią zawroty głowy lub inne objawy ze strony układu nerwowego nie powinni kierować pojazdami i obsługiwać maszyn.

Interakcje

Aceklofenak może być inhibitorem CYP2C9, dlatego mogą wystąpić interakcje z fenytoiną, cymetydyną, tolbutamidem, fenylbutazonem, amiodaronem, mykonazolem i sulfafenazolem. Istnieje również ryzyko interakcji z lekami wydalanymi poprzez aktywny transport w nerkach, takimi jak metotreksat i lit. Aceklofenak wiąże się prawie całkowicie z albuminami osocza i dlatego mogą wystąpić interakcje związane z wypieraniem z połączeń białkowych innych leków silnie wiążących się z białkami. Należy unikać jednoczesnego stosowania aceklofenaku z następującymi lekami: metotreksat w dużych dawkach - hamowanie wydzielanie kanalikowego metotreksatu i zmniejszony klirens metotreksatu; lit i digoksyna - zmniejszony klirens nerkowy litu i digoksyny (należy unikać jednoczesnego stosowania, o ile nie można prowadzić częstej kontroli stężenia litu i digoksyny); kortykosteroidy - zwiększone ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia; leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna - nasilenie działania tych leków (podczas jednoczesnego stosowania z aceklofenakiem należy obserwować pacjentów); leki hamujące czynność płytek krwi i SSRI - zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Jednoczesne stosowanie z następującymi lekami może wymagać dostosowania dawkowania i zachowania środków ostrożności: metotreksat w małych dawkach - szczególnie u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek, należy kontrolować czynność nerek, gdy NLPZ i metotreksat są podawane w ciągu 24 h, może zwiększyć się stężenie metotreksatu i jego toksyczność; cyklosporyna i takrolimus - zwiększone ryzyko działania nefrotoksycznego (należy kontrolować czynność nerek podczas leczenia skojarzonego); inne NLPZ, w tym salicylany (kwas acetylosalicylowy w dawkach >3 g/dobę); leki przeciwnadciśnieniowe: inhibitory ACE, antagoniści angiotensyny II - osłabienie działania tych leków, zwiększone ryzyko ostrej niewydolności nerek (np. u pacjentów odwodnionych lub w podeszłym wieku), należy odpowiednio nawadniać pacjentów i kontrolować czynność nerek; leki moczopędne - osłabienie działania tych leków; leki moczopędne oszczędzające potas - hiperkaliemia, należy kontrolować stężenie potasu we krwi (aceklofenak nie wpływał na ciśnienie krwi podczas jednoczesnego stosowania z bendrofluazydem, nie można wykłuczyć interakcji z innymi lekami moczopędnymi); leki przeciwcukrzycowe - w pojedynczych przypadkach hipoglikemia lub hiperglikemia, należy rozważyć dostosowanie dawkowania leków, które mogą powodować hipoglikemię; zydowudyna - zwiększone ryzyko działań toksycznych na układ krwiotwórczy, u pacjentów z hemofilią i HIV stosujących jednocześnie zydowudynę i ibuprofen istnieje zwiększone ryzyko krwiaków i krwawienia do stawów.

Preparat zawiera substancję Aceclofenac.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 100 mg aceklofenaku. 1 saszetka zawiera 100 mg aceklofenaku; preparat w postaci proszku do sporz. zawiesiny zawiera sorbitol i aspartam.

Najczęściej wyszukiwane

1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

1 ampułka (3 ml) zawiera 75 mg diklofenaku sodowego. Preparat zawiera alkohol benzylowy, glikol propylenowy, sód (poniżej 23 mg jonów sodu w 1 amp.).

1 tabl. powl. zawiera 30, 60 lub 90 etorykoksybu.

1 tabl. dojelitowa zawiera 25 mg lub 50 mg diklofenaku sodowego; tabletki zawierają laktozę.

1 fiolka zawiera 100 j. toksyny botulinowej typu A.

1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 100 mg soli sodowej diklofenaku. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. lub 1 saszetka granulatu zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem; granulat zawiera sacharozę.

1 plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu.

1 fiolka zawiera 125 jednostek toksyny botulinowej typu A. 0,05 ml rekonstytuowanego roztworu zawiera 10 jednostek Speywood (1 jednostka Speywood jest określona jako mediana dawki śmiertelnej podanej dootrzewnowo myszy - LD50).

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa) Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa)

Choroba Perthesa, a właściwie choroba Legga-Calvego-Perthesa (łac. coxa plana), jest jedną wielu przyczyn bólu biodra i zaburzeń chodzenia u dzieci. Jeśli objawy, ...

więcej

Złamanie kości udowej - przyczyny, obajwy i leczenie Złamanie kości udowej - przyczyny, obajwy i leczenie

Złamanie kości udowej to głównie problem osób starszych. Na złamanie kości udowej najczęściej narażone są kobiety po 60. roku życia. U nich ...

więcej

SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie

Skolioza - potocznie mylnie określana jako boczne skrzywienie kręgosłupa - to najczęściej występująca wada postawy u dzieci. Do jej powstania przyczyniają się ...

więcej

Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie

Guzki Schmorla to zmiany pojawiające się w obrębie kręgosłupa. Guzki Schmorla spotykane są u stosunkowo wielu ludzi (najczęściej u dorosłych), a mimo ...

więcej

KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia

Kifoza pogłębiona (inaczej plecy okrągłe) to choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.