Biodribin®

1 ampułka zawiera 10 mg 2-chloro-2'-deoksyadenozyny.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Biodribin® 1 fiolka 10 ml, roztw. do inf. 368,85zł 2017-10-31

Działanie

Syntetyczna pochodna nukleozydu deoksyadenozyny. Modyfikacja polegająca na podstawieniu atomu chloru w miejsce wodoru w pierścieniu purynowym czyni kladrybinę oporną na deaminację przez obecną w limfocytach deaminazę adenozynową (ADA), umożliwiając akumulację leku w komórce. Powstałe w następstwie wewnątrzkomórkowej fosforylacji fosforany kladrybiny hamują aktywność enzymów związanych z metabolizmem nukleozydów, powodując zaburzenia w puli trifosforanów deoksyrybonukleozydowych co prowadzi do aktywacji endonukleazy, pęknięć nici DNA i apoptozy komórki. Ponadto trifosforan kladrybiny, będący inhibitorem syntezy DNA, wpływa hamująco na cykl komórkowy. Kladrybina wykazuje działanie wobec cytotoksycznych limfocytów i monocytów i w odróżnieniu od innych cytostatyków działa także na komórki nie dzielące się, co czyni ją szczególnie użyteczną w leczeniu zespołów limfoproliferacyjnych, w których populacja komórek dzielących się jest nieliczna. Lek jest szczególnie skuteczny w leczeniu białaczki włochatokomórkowej (85% wielomiesięcznych i wieloletnich remisji całkowitych po 1 lub 2 kursach). Pomimo swej stosunkowo wysoce wybiórczej cytotoksyczności wobec limfocytów i monocytów kladrybina uszkadza także komórki macierzyste szpiku. Badania farmakokinetyczne wykazały, że właściwy efekt cytotoksyczny osiągnąć można podając lek nie tylko we wlewie ciągłym, ale również w sposób przerywany w postaci 2-godzinnego wlewu dożylnego w zwiększonej o 40% dawce przez 5 kolejnych dni. Po podaniu dożylnym, T0,5α wynosi 8 min., T0,5β - 1,1 h, a T0,5γ – 6,3h, natomiast okres półtrwania fosforanów kladrybiny w limfocytach w fazie eliminacji wynosi 23 h. Dostępność biologiczna leku po podaniu podskórnym jest taka sama, jak po 2-godzinnym wlewie dożylnym, a po doustnym sięga 50%. Lek szybko przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego osiągając w nim około 25% stężenia we krwi. Fosforany kladrybiny ulegają wewnątrzkomórkowej defosforylacji przez odpowiednie nukleotydazy. Kladrybina wydalana jest przez nerki częściowo w postaci nie zmienionej, a częściowo zhydrolizowanej jako 2-chloroadenina.

Dawkowanie

Białaczka włochatokomórkowa. Zaleca się dawkę 0,09 mg/kg mc./dobę (3,6 mg/m2/dobę) w 24-godzinnym ciągłym wlewie przez 7 dni. Nie należy modyfikować dawkowania. W przypadku wystąpienia objawów neurotoksyczności lub nefrotoksyczności należy okresowo wstrzymać lub całkowicie zaprzestać podawania leku. Przewlekła białaczka limfatyczna i chłoniaki nieziarnicze o małym stopniu złośliwości. Zaleca się dawkę 0,12 mg/kg mc/dobę (4,8 mg/m2/dobę) w 2-godzinnym wlewie przez 5 kolejnych dni, w kolejnych cyklach co 28 dni. Zwykle wystarczą 2 kursy, maksymalnie 6 kursów. Jeśli po dwóch kursach nie ma żadnej poprawy, leczenie należy przerwać. W przypadku zmniejszenia liczby limfocytów o 50% lub więcej należy zastosować następne 2 kursy i ponownie ocenić efekt leczenia i podjąć decyzję o zastosowaniu następnych 2 kursów. U pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby należy zachować szczególną ostrożność i rozważyć możliwość zmniejszenia dawki.

Wskazania

Białaczka włochatokomórkowa w każdym stadium choroby. Przewlekła białaczka limfatyczna i chłoniaki nieziarnicze o małym stopniu złośliwości w przypadkach pierwotnej lub wtórnej oporności na leczenie innymi cytostatykami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Kladrybinę należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w chemioterapii chorób nowotworowych, w warunkach umożliwiających właściwą interwencję terapeutyczną w przypadku wystąpienia działań niepożądanych. Przed każdym podaniem kladrybiny należy ocenić stan ogólny pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem infekcji, skazy krwotocznej, neuropatii obwodowej; należy sprawdzić morfologię krwi i skład leukocytów oraz czynność nerek i wątroby. Podczas stosowania leku, szczególnie podczas pierwszego kursu, należy właściwie nawodnić pacjenta, utrzymać dużą diurezę, w razie potrzeby stosować dożylnie płyny i (lub) leki moczopędne. W przypadku ciężkich zaburzeń czynności szpiku - neutropenia (liczba granulocytów <1,0 G/l) lub małopłytkowość (liczba płytek <50 G/l), objawów neurotoksyczności, zwłaszcza o dużym nasileniu, zakażeń miejscowych lub uogólnionych, niewydolności nerek, należy zachować szczególną ostrożność, odpowiednio zmniejszyć dawkowanie lub całkowicie przerwać leczenie. Nie jest wskazane podawanie leku pacjentom w bardzo ciężkim stanie ogólnym. Wpływ kladrybiny na nerki i wątrobę nie został jednoznacznie określony. W trakcie stosowania leku mogą wystąpić groźne dla życia działania niepożądane wymagające szybkiej interwencji terapeutycznej: zahamowanie czynności szpiku i cytopenia wymagająca transfuzji płytek i (lub) masy erytrocytarnej; zakażenia oportunistyczne - wirusowe, bakteryjne lub grzybicze (infekcje, które występują jako działanie niepożądane po poprzednim kursie) wymagające wstrzymania podawania kladrybiny i zastosowania odpowiedniego intensywnego leczenia; u pacjentów z granulocytopenią (liczba granulocytów <1,0 G/l) i małopłytkowością (liczba płytek <50 G/l) należy rozważyć celowość profilaktycznego stosowania leków przeciw zakażeniom tydzień przed i po zakończeniu stosowania kladrybiny; w zespole rozpadu nowotworu, szczególnie u pacjentów z leukocytozą przed rozpoczęciem leczenia większą niż 100 G/l i przy dużym obciążenia ustroju komórkami nowotworowymi - podczas stosowania kladrybiny i 2 dni po zakończeniu kursu należy podawać doustnie allopurinol w dawkach 300 mg 1-2 razy na dobę jako profilaktykę zespołu rozpadu nowotworu; może również wystąpić neuropatia obwodowa o znacznym nasileniu i nieodwracalnym charakterze.

Niepożądane działanie

Występują zazwyczaj w pierwszych 14 dniach lub w pierwszym miesiącu leczenia. Białaczka włochatokomórkowa. Bardzo często: neutropenia, ciężka niedokrwistość i małopłytkowość; limfopenia CD4; długotrwała pancytopenia (nie wiadomo, czy zmniejszenie liczby komórek szpiku jest spowodowane zwłóknieniem szpiku czy toksycznością kladrybiny), nudności, wysypka, gorączka, zmniejszenie apetytu, uczucie zmęczenia. Często: przyspieszona czynność serca, szmery w sercu, plamica, wybroczyny, ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, niepokój, nieprawidłowe szmery oddechowe, kaszel, duszność, wymioty, zaparcia, biegunki, bóle brzucha, wzdęcia, bóle mięśniowe, bóle stawów, świąd, ból, rumień, zakażenia oportunistyczne - bakteryjne, wirusowe, grzybicze; ciężkie infekcje (posocznica, zapalenie płuc), obrzęki, dreszcze, osłabienie, obfite pocenie, złe samopoczucie, bóle tułowia; odczyny w miejscu wstrzyknięcia: zaczerwienienie, obrzęk, ból, zakrzepica i zapalenie żyły związane raczej z infuzją i (lub) wymianą cewnika, a nie z samym lekiem. Przewlekła białaczka limfatyczna. Bardzo często: neutropenia, ciężka niedokrwistość i małopłytkowość (zwłaszcza w 2 kursie leczenia); plamica, ból głowy, kaszel, miejscowe reakcje skórne w miejscu iniekcji, gorączka, uczucie zmęczenia, obrzęki. Często: zaburzenia krzepnięcia, nieprawidłowe szmery oddechowe, biegunka, nudności, zapalenie tkanki łącznej, bolesność skóry, zapalenie płuc, zakażenia bakteryjne np. skóry, wirusowe zakażenia skóry, zakażenia górnych dróg oddechowych, zakażenia lub zapalenia jelit, kandydoza jamy ustnej, zakażenia układu moczowego, zapalenie żyły, obfite pocenie się. Chłoniaki nieziarnicze. Bardzo często: neutropenia, niedokrwistość, małopłytkowość, zakażenia bakteryjne. Często: rumień, pokrzywka, zakażenia wirusowe, grzybicze, gorączka. Niezbyt często: nudności, wymioty, ciężkie infekcje (posocznica, gruźlica, zapalenie płuc). Inne zaburzenia krwi i układu chłonnego obserwowane u niektórych chorych leczonych kladrybiną, obejmują niedokrwistość czystoczerwonokrwinkową (PRCA) oraz niedokrwistość autoimmunohemolityczną.  

Ciąża i laktacja

Lek jest przeciwwskazany w okresie ciąży – przypuszcza się, że kladrybina może wywoływać ciężkie wady wrodzone. W trakcie stosowania preparatu należy przerwać karmienie piersią, gdyż może to być niekorzystne dla dziecka. Pacjentom, zarówno kobietom jak i mężczyznom, w wieku rozrodczym zaleca się stosowanie skutecznej antykoncepcji.

Uwagi

Lek może mieć niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nie są znane interakcje kladrybiny z innymi lekami. Podobnie jak w przypadku innych leków cytotoksycznych, należy zachować szczególną ostrożność w trakcie stosowania kladrybiny z innymi preparatami powodującymi immunosupresję i mielosupresję.

Preparat zawiera substancję Cladribine.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 ampułka zawiera 10 mg 2-chloro-2'-deoksyadenozyny.

Najczęściej wyszukiwane

1 amp.-strzyk. z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawiera 7,5 mg, 22,5 mg lub 45 mg octanu leuproreliny.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg anastrozolu. Preparat zawiera laktozę.

1 implant podskórny zawiera 10,8 mg gosereliny (w postaci octanu).

1 fiolka lub amp.-strzyk. 0,5 ml zawiera 45 mg ustekinumabu; 1 fiolka 1 ml zawiera 90 mg ustekinumabu.

1 fiolka zawiera 10 000 j.m. kryzantaspazy (asparaginaza pochodząca z Erwinia chrysanthemi, L-asparginaza Erwinia).

1 ml koncentratu zawiera 20 mg ofatumumabu. 1 fiolka (50 ml) zawiera 1000 mg ofatumumabu. Preparat zawiera 116 mg sodu w dawce w dawce 1000 mg.

1 tabl. zawiera 50 mg azatiopryny. Preparat zawiera laktozę.

1 fiolka (5 ml) zawiera 100 mg panitumumabu; 1 fiolka (20 ml) zawiera 400 mg panitumumabu. Lek zawiera sód (0,15 mmol/ 3,45 mg w 1 ml).

1 amp. (1 ml) zawiera 3 000 000 j.m. naturalnego leukocytarnego interferonu alfa.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie

Guz przysadki mózgowej to jeden z najbardziej zróżnicowanych guzów mózgu. Jego istotą jest nieprawidłowy rozrost komórek przysadki - nadrzędnego gruczołu w układzie ...

więcej

Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego? Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego?

Masaż prostaty (stercza) znany jest jako jedna z technik seksualnych. Mało kto wie, że masaż gruczołu krokowego ma także zastosowanie w medycynie, ...

więcej

Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny

Zespół POEMS, inaczej zespół Crow-Fukase lub zespół Takatsuki, to bardzo rzadki zespół objawów, który towarzyszy chorobie nowotworowej układu krwiotwórczego, jaką jest osteosklerotyczna ...

więcej

Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania

Zespół rakowiaka to zespół objawów, które pojawiają się u chorych na rakowiaka - rodzaj nowotworu rozwijającego się w różnych częściach przewodu pokarmowego ...

więcej

Jest lek, który ratuje życie chorym na przewlekłą białaczkę limfocytową Jest lek, który ratuje życie chorym na przewlekłą białaczkę ...

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest najczęściej rozpoznawanym rodzajem białaczki u dorosłych. Odsetek 5-letnich przeżyć wśród polskich pacjentów chorujących na przewlekłą białaczką limfocytową ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.