Aspirin® Pro

1 tabl. powl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA).

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Aspirin® Pro 80 szt., tabl. powl. 73,11zł 2017-10-31

Działanie

Kwas acetylosalicylowy (ASA) należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Nieodwracalnie hamuje cyklooksygenazę kwasu arachidonowego, hamując syntezy prostanoidów: prostaglandyny E2 (PGE2), prostaglandyny I2 (PGI2) oraz tromboksanu A2. Hamując syntezę tromboksanu A2 w płytkach krwi, ASA hamuje także agregację płytek krwi. Lek zawiera połączenie zmikronizowanych cząstek kwasu acetylosalicylowego i musującego komponentu, tworzące szybko rozpadający się rdzeń, co zapewnia szybsze wchłanianie ASA i szybsze działanie przeciwbólowe, w porównaniu do konwencjonalnych tabletek kwasu acetylosalicylowego. Po podaniu doustnym tego leku ASA wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego. W trakcie wchłaniania oraz po wchłonięciu jest przekształcany do głównego metabolitu - kwasu salicylowego. Maksymalne stężenie ASA we krwi osiągane jest po 17,5 min, a kwasu salicylowego po 45 min. Zarówno ASA, jak i kwas salicylowy wiążą się silnie z białkami osocza. Kwas salicylowy przenika przez łożysko i do mleka kobiet karmiących piersią. Metabolizowany jest głównie w wątrobie. Główne metabolity to kwas salicylurowy, fenylosalicylan glukuronidu i acetylosalicylan glukuronidu oraz kwas gentyzynowy i gentyzurynowy. Kinetyka eliminacji kwasu salicylowego zależy w dużym stopniu od dawki, ponieważ metabolizm kwasu salicylowego jest ograniczony przez aktywność enzymów wątrobowych. T0,5 wynosi 2-3 h po zastosowaniu małych dawek (do 325 mg/dobę), do około 15 h po dużych dawkach terapeutycznych (>3 g/dobę) lub w przypadku zatrucia. Kwas salicylowy i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież ≥16 lat: jednorazowo 500-1000 mg, w razie konieczności dawkę jednorazową można powtórzyć po upływie co najmniej 4h. Nie stosować więcej niż 3 g na dobę. Pacjenci w podeszłym wieku (≥65 lat): jednorazowo 500 mg, w razie konieczności dawkę jednorazową można powtórzyć po upływie co najmniej 4h. Nie stosować więcej niż 2 g na dobę. Młodzież w wieku 12-15 lat (40-50 kg): jednorazowo 500 mg, w razie konieczności dawkę jednorazową można powtórzyć po upływie co najmniej 4h. Nie stosować więcej niż 3 g na dobę. Nie zaleca się stosować dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki lub dłużej niż 3-4 dni w leczeniu bólu. Dzieci - wyłącznie na zlecenie lekarza : zalecana dawka dobowa wynosi 60 mg/kg/dzień, którą należy podzielić na 4-6 dawek tj. 15 mg/kg masy ciała co 6h lub 10 mg/kg masy ciała co 4h. Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z nieprawidłową czynnością wątroby lub nerek oraz w przypadku problemów z krążeniem. Tabl. przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Wskazania

Objawowe leczenie w gorączce i (lub) bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Napady astmy oskrzelowej lub reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężkie zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs) wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ. Skaza krwotoczna. Ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Ciężka niekontrolowana niewydolność serca. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach >20 mg/tydzień. Jednoczesne stosowanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie lub w przypadku stosowania ASA w dawkach przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych). Od początku 6 mies. ciąży (po 24 tyg. braku miesiączki).

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować u dzieci (wyłącznie po konsultacji z lekarzem), ze względu na możliwość wystąpienia zespołu Reye'a – rzadkiego, ale zagrażającego życiu zespołu, obserwowanego w przebiegu infekcji wirusowych (szczególnie w przypadku zakażenia wirusem ospy wietrznej i stanów grypopodobnych); kwas acetylosalicylowy można podawać dzieciom wyłącznie w przypadku gdy inne środki zawiodły. W przypadku utrzymujących się wymiotów, wystąpienia zaburzeń świadomości lub nietypowego zachowania należy zaprzestać podawania leku. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów: z zaburzeniami czynności nerek; z zaburzeniami czynności wątroby; z astmą oskrzelową; z ciężką postacią niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko wystąpienia hemolizy, podawać jedynie pod nadzorem lekarza); z obfitymi, przedłużającymi się krwawieniami miesiączkowymi lub z nieregularnymi, przedłużającymi się krwawieniami waginalnymi (ryzyko zwiększenia intensywności i czasu trwania krwawienia); z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy lub krwawieniami z przewodu pokarmowego lub zapaleniem błony śluzowej żołądka w wywiadzie. Ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i (lub) perforacji wzrasta u osób w podeszłym wieku, u pacjentów z małą masą ciała oraz u pacjentów otrzymujących leki wpływające na hemostazę. W przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego, leczenie należy natychmiast przerwać. Ze względu na hamujące działanie ASA na agregację płytek krwi, które występuje nawet przy bardzo małych dawkach i utrzymuje się przez kilka dni, należy uprzedzić pacjenta o możliwości wystąpienia krwotoku w przypadku operacji, a nawet drobnych zabiegów chirurgicznych np. ekstrakcji zęba. ASA stosowany w dawkach przeciwbólowych lub przeciwgorączkowych, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego; w dawkach stosowanych w reumatologii (dawki przeciwzapalne) - zwiększa wydalanie kwasu moczowego z moczem.

Niepożądane działanie

Częstość nieznana: zwiększone ryzyko krwawień i krwotoków (z nosa, z dziąseł, plamica, itp.), wydłużenie czasu krwawienia (ryzyko krwawienia może utrzymywać się przez 4-8 dni po odstawieniu kwasu acetylosalicylowego i może być przyczyną zwiększonego ryzyka wystąpienia krwotoku w przypadku operacji, mogą również wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego i wewnątrzczaszkowe), reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne, astma, obrzęk naczynioruchowy, ból głowy, zawroty głowy, wrażenie utraty słuchu, szumy uszne (będące zazwyczaj objawami przedawkowania), krwotok wewnątrzczaszkowy, ból brzucha, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego (jawne lub utajone, tj.: fusowate wymioty, smoliste stolce, itp.; ich skutkiem może być niedokrwistość z niedoboru żelaza), choroba wrzodowa żołądka, perforacja, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (zwykle przemijające po zaprzestaniu leczenia), uszkodzenie wątroby (głównie na poziomie hepatocytów), pokrzywka, reakcje skórne, zespół Reye'a. Długotrwałe ASA może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Długotrwałe przyjmowanie preparatów przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.

Ciąża i laktacja

Nie stosować przez pierwsze 5 miesięcy ciąży (przez pierwsze 24 tygodnie braku miesiączki), chyba że jest to bezwzględnie konieczne (stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży zwiększa ryzyko poronienia, występowania wad wrodzonych serca i wytrzewień wrodzonych; całkowite ryzyko wystąpienia wrodzonych wad sercowo-naczyniowych zwiększa się <1% do około 1,5%; ryzyko zwiększa się wraz z dawką i długością terapii). W przypadku stosowania ASA przez kobiety usiłujące zajść w ciążę lub w okresie pierwszych 24 tygodni braku miesiączki należy stosować jak najmniejszą dawkę leku przez jak najkrótszy czas. Stosowanie ASA po 5 miesiącu ciąży może powodować: u płodu - działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (włącznie z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym), zaburzenia czynności nerek mogące prowadzić do niewydolności nerek i małowodzia; u matki i płodu/noworodka - wydłużenie czasu krwawienia oraz działanie antyagregacyjne; u matki - zahamowanie czynności skurczowej macicy prowadzące do opóźnienia porodu lub przedłużenia akcji porodowej. W konsekwencji ASA jest przeciwwskazany po 5 miesiącu ciąży (po 24 tygodniach bez miesiączki). ASA przenika do mleka kobiet karmiących piersią - nie jest zalecany w okresie karmienia piersią. Leki hamujące cyklooksygenazę (w tym ASA) mogą zaburzać płodność u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Wiele substancji wykazuje interakcje, ze względu na swoje właściwości hamowania agregacji płytek krwi: abciksimab, kwas acetylosalicylowy, cilostazol, klopidogrel, epoprostenol, eptyfibatyd, iloprost, trometamol iloprostu, prasugrel, tiklopidyna, tyrofiban, tikagrelor. Stosowanie równolegle wielu inhibitorów agregacji płytek krwi zwiększa ryzyko krwawienia, podobnie jak ich stosowanie w połączeniu z heparyną lub pokrewnymi związkami, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi lub innymi lekami trombolitycznymi; interakcje te należy brać pod uwagę, prowadząc regularne monitorowanie kliniczne. Połączenia przeciwwskazane: metotreksat w dawkach >20 mg/tydz. (zwiększona mielotoksyczność metotreksatu); doustne leki przeciwzakrzepowe - u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie lub w przypadku stosowania ASA w dawkach przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych (zwiększone ryzyko krwawienia). Połączenia niezalecane: doustne leki przeciwzakrzepowe - w przypadku przeciwbólowych lub przeciwgorączkowych dawek ASA, tj. w dawce jednorazowej ≥500 mg i (lub) w dawce dobowej Połączenia leków wymagające zachowania środków ostrożności: diuretyki, inhibitory ACE i antagoniści receptora angiotensyny II (osłabienie działania moczopędnego i przeciwnadciśnieniowego poprzez zatrzymanie sodu i wody w organizmie na skutek zmniejszenia filtracji kłębuszkowej spowodowanej zmniejszoną syntezą prostaglandyn w nerkach, ponadto u pacjentów odwodnionych- ryzyko ostrej niewydolności nerek; w chwili rozpoczęcia leczenia należy zapewnić odpowiednie nawodnienie pacjenta oraz monitorowanie czynności nerek); metotreksat w dawkach ≤20 mg/tydzień (w pierwszych tygodniach stosowania takiego połączenia leków należy co tydzień oznaczać morfologię krwi, konieczne jest ścisłe monitorowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, nawet niewielkiego stopnia, jak również u pacjentów w podeszłym wieku); klopidogrel  - w zatwierdzonych wskazaniach do stosowania takiego połączenia leków u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (zaleca się monitorowanie stanu klinicznego pacjenta); leki działające miejscowo na przewód pokarmowy - środki zobojętniające i węgiel aktywowany (zwiększone wydalania ASA przez nerki z powodu alkalizacji moczu; zaleca się zachowanie odstępu co najmniej 2 h pomiędzy podaniem leków działających miejscowo na przewód pokarmowy i podaniem ASA); pemetreksed - u pacjentów z prawidłową czynnością nerek (monitorować czynność nerek). Połączenia leków, na które należy zwrócić uwagę:glikokortykosteroidy (z wyjątkiem terapii zastępczej hydrokortyzonem) przy stosowaniu dawek przeciwbólowych lub przeciwgorączkowych ASA, tj. w dawce jednorazowej ≥500 mg i (lub) w dawce dobowej <3 g: (ryzyko krwawienia); deferazyroks (ryzyko owrzodzeń oraz krwawienia z przewodu pokarmowego); heparyny drobnocząsteczkowe (i inne podobne leki) oraz heparyna niefrakcjonowana, stosowane w dawkach profilaktycznych u pacjentów <65 rż. (jednoczesne działanie na różne poziomy układu hemostazy, co zwiększa ryzyko krwawienia; u pacjentów <65 rż należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania heparyny w dawkach profilaktycznych (lub innych podobnych leków) i kwasu acetylosalicylowego, niezależnie od dawki, prowadząc monitorowanie kliniczne, a w razie potrzeby wykonując badania laboratoryjne); leki trombolityczne (zwiększone ryzyko krwawienia); selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny - SSRI, np. citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina (zwiększone ryzyko krwawienia).

Preparat zawiera substancję Acetylsalicylic acid.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. musująca zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 240 mg kwasu askorbowego.

1 tabl. dojelitowa zawiera 75 mg lub 100 mg kwasu acetylosalicylowego.

1 kaps. zawiera 5 mg lub 10 mg fumaranu bisoprololu i 75 mg kwasu acetylosalicylowego; lek zawiera lecytynę sojową.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.

1 tabl. musująca zawiera 330 mg kwasu acetylosalicylowego i 200 mg kwasu askorbowego. Preparat zawiera sód (1 tabl. zawiera 485 mg sodu).

1 tabl. powl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego.

1 tabl. powl. dojelitowa zawiera 75 mg lub 150 mg kwasu acetylosalicylowego. Lek zawiera czerwień koszenilową.

1 tabl. powl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA).

1 tabl. musująca zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego i 100 mg wapnia w postaci laktoglukonianu. Preparat zawiera sód.

1 tabl. musująca zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego i 200 mg kwasu askorbowego. Lek zawiera sód.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.