ApoSuprid

1 tabl. zawiera 200 mg lub 1 tabl. powl. zawiera 400 mg amisulprydu; tabl. zawierają laktozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
ApoSuprid 30 szt., tabl. powl. 115,42zł 2017-10-31

Działanie

Neuroleptyk z grupy benzamidów. Amisulpryd wiąże się wybiórczo z receptorami dopaminergicznymi podtypu D2 i D3, do których wykazuje duże powinowactwo. Nie wykazuje powinowactwa do receptorów podtypów D1, D4 i D5. Nie wykazuje, typowego dla innych neuroleptyków, powinowactwa do receptorów serotoninowych, α-adrenergicznych, histaminergicznych H1, ani cholinergicznych. W dużych dawkach silniej blokuje receptory dopaminowe w strukturach układu limbicznego, niż w prążkowiu. W mniejszych dawkach blokuje przede wszystkim presynaptyczne receptory D2 i D3, co skutkuje uwolnieniem dopaminy odpowiedzialnej za działanie odhamowania. Wymienione powyżej właściwości farmakologiczne tłumaczą skuteczność amisulprydu zarówno w leczeniu negatywnych, jak i pozytywnych objawów schizofrenii. Po podaniu doustnym amisulpryd wykazuje 2 szczyty wchłaniania: jeden następuje szybko - około 1 h po podaniu leku, drugi - między 3. a 4. h po podaniu leku. W niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (16%). Całkowita biodostępność wynosi 48%. Amisulpryd tylko w niewielkim stopniu podlega przemianom metabolicznym, zidentyfikowano 2 nieczynne metabolity, stanowiące około 4% dawki leku. T0,5 amisulprydu wynosi około 12 h. Jest wydalany w moczu w postaci niezmienionej.

Dawkowanie

Doustnie. W ostrych zaburzeniach psychotycznych: 400-800 mg/dobę; w indywidualnych przypadkach dawkę można zwiększyć do 1200 mg/dobę. Nie zaleca się stosowania dawek >1200 mg/dobę. Nie jest konieczne specjalne dawkowanie w czasie rozpoczynania leczenia amisulprydem. U chorych, u których występują jednocześnie objawy pozytywne i negatywne, dawkę należy ustalić tak, żeby uzyskać optymalną kontrolę objawów pozytywnych. Leczenie podtrzymujące należy ustalić indywidualnie, podając najmniejszą skuteczną dawkę. U pacjentów charakteryzujących się przewagą objawów negatywnych: 50-300 mg/dobę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z niewydolnością nerek z klirensem kreatyniny 30-60 ml/min dawkę należy zmniejszyć do połowy; z klirensem kreatyniny 10-30 ml/min - dawkę należy zmniejszyć do 1/3; z klirensem kreatyniny Lek w dawce do 300 mg/dobę należy podawać raz na dobę, większe dawki podawać w 2 dawkach podzielonych. Tabl. 200 mg i tabl. powl. 400 mg można dzielić na połowy.

Wskazania

Leczenie ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia) i (lub) objawami negatywnymi (takimi jak: stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i socjalne), w tym także u chorych z przewagą objawów negatywnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amisulpryd lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nowotwory zależne od prolaktyny, np. gruczolak przysadki typu prolactinoma, rak piersi. Guz chromochłonny nadnerczy. Jednoczesne leczenie lewodopą. Jednoczesne leczenie lekami, które mogą powodować torsades de pointes, takimi jak: leki przeciwarytmiczne klasy Ia i III (chinidyna, dizopiramid, prokainamid, amiodaron, sotalol), beprydyl, cyzapryd, sultopryd, tiorydazyna, metadon, erytromycyna i.v., winkamina i.v., halofantryna, pentamidyna, sparfloksacyna. Dzieci <15 lat. Okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Nie stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny torsades de pointes); przed rozpoczęciem leczenia wskazane jest upewnić się, czy nie występują u pacjenta czynniki mogące sprzyjać tego typu zaburzeniom - są to: bradykardia 500 ms. Zaleca się okresowe monitorowanie elektrolitów, szczególnie u pacjentów stosujących jednocześnie leki moczopędne lub u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami elektrolitowymi. Jednoczesne stosowanie leków przeciwpsychotycznych nie jest wskazane. W przypadku wystąpienia objawów złośliwego zespołu neuroleptycznego należy przerwać leczenie amisulprydem. Ze względu na zawartość laktozy, tabletek nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: objawy pozapiramidowe (np. drżenie, wzmożone napięcie mięśniowe, hipokinezja, zwiększenie wydzielania śliny, akatyzja, dyskineza - objawy te po zastosowaniu optymalnych dawek preparatu mają zazwyczaj umiarkowane nasilenie i częściowo ustępują po zastosowaniu leku przeciw parkinsonizmowi, bez przerywania podawania amisulprydu). Często: ostra dystonia (kurczowy kręcz szyi, napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych, szczękościsk - objawy te przemijają po podaniu leku przeciw parkinsonizmowi, bez konieczności odstawienia amisulprydu), senność, bezsenność, niepokój, pobudzenie, zaburzenia orgazmu, zaparcia, nudności, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej, hiperprolaktynemia (może ona powodować mlekotok, zatrzymanie miesiączki, ginekomastię, obrzmienie piersi, impotencję; hiperprolaktynemia przemija po zaprzestaniu leczenia amisulprydem), niedociśnienie, zwiększenie masy ciała. Niezbyt często: dyskinezy późne (charakteryzujące się rytmicznymi, mimowolnymi ruchami przede wszystkim języka i (lub) mięśni twarzy, zwłaszcza po długotrwałym leczeniu - leki przeciw parkinsonizmowi nie są skuteczne lub mogą spowodować nasilenie objawów), drgawki, hiperglikemia, bradykardia, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, reakcje nadwrażliwości. Bardzo rzadko, po nagłym przerwaniu stosowania dużych dawek leku obserwowano ostre objawy odstawienne, w tym nudności, wymioty i bezsenność; może również wystąpić nawrót objawów psychotycznych, a także mogą pojawić się mimowolne zaburzenia ruchu (takie jak akatyzja, dystonia i dyskineza). Spontanicznie zgłaszane działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu leku do obrotu: złośliwy zespół neuroleptyczny, wydłużenie odstępu QT, komorowe zaburzenia rytmu serca (takie jak torsades de pointes, tachykardia komorowa, które mogą prowadzić do migotania komór lub zawału serca), nagły zgon, noworodkowy zespół odstawienny.

Ciąża i laktacja

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji przed i podczas leczenia amisulprydem. Stosowanie w ciąży nie jest zalecane, chyba że spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Jeśli lek jest stosowany u kobiet ciężarnych, należy uważnie monitorować przebieg ciąży. U noworodków narażonych w III trymestrze ciąży na leki przeciwpsychotyczne (w tym na amisulpryd) można spodziewać się wystąpienia działań niepożądanych, w tym zaburzeń pozapiramidowych i (lub) objawów odstawiennych; obserwowano: pobudzenie, hipertonię lub hipotonię, drżenia, senność, zespół zaburzeń oddechowych lub zaburzeń dotyczących karmienia - noworodki powinny być uważnie monitorowane. Nie stosować w okresie karmienia piersią. Amisulpryd może powodować zmniejszenie płodności, co jest związane z farmakologicznym wpływem leku na wydzielanie prolaktyny.

Uwagi

Lek należy odstawiać stopniowo. Amisulpryd może powodować senność, przez co może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Przeciwwskazane jest skojarzenie amisulprydu z lekami, które mogą powodować ciężką arytmię (torsades de pointes), takimi jak: leki przeciwarytmiczne klasy Ia (chinidyna, dyzopiramid, prokainamid), leki przeciwarytmiczne klasy III (amiodaron, sotalol), beprydyl, cyzapryd, sultopryd, tiorydazyna, metadon, erytromycyna i.v., winkamina i.v., halofantryna, pentamidyna, sparfloksacyna. Przeciwwskazane jest stosowanie amisulprydu z lewodopą, ze względu na wzajemny antagonizm obu leków. Alkohol nasila sedatywne działanie neuroleptyków, dlatego jego spożycie w trakcie stosowania amisulprydu nie jest wskazane. Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania amisulprydu i leków zwiększających ryzyko wystąpienia torsade de pointes lub wydłużenia odstępu QT, takich jak: leki powodujące bradykardię - np. blokujące receptory β-adrenergiczne, antagoniści kanału wapniowego powodujący bradykardię (diltiazem, werapamil), klonidyna, guanfacyna, glikozydy naparstnicy; leki powodujące hipokaliemię lub inne zaburzenia gospodarki elektrolitowej - leki moczopędne, środki przeczyszczające, amfoterycyna B i.v., glikokortykosteroidy, tetrakozaktyd; neuroleptyki (pimozyd, haloperydol); trójcykliczne leki przeciwdepresyjne; lit. Ostrożnie stosować z lekami o działaniu hamującym na o.u.n. (takimi jak: narkotyczne leki przeciwbólowe, przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym, barbiturany, benzodiazepiny i inne preparaty anksjolityczne, klonidyna i jej pochodne); z lekami hipotensyjnymi i innymi przeciwnadciśnieniowymi substancjami czynnymi; z agonistami dopaminergicznymi, z wyjątkiem lewodopy (amisulpryd może osłabiać ich działanie).

Preparat zawiera substancję Amisulpride.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera 100 mg lub 200 mg amisulprydu. 1 tabl. powl. zawiera 400 mg amisulprydu. Preparaty zawierają laktozę.

1 tabl. zawiera 50 mg lub 200 mg, 1 tabl. powl. zawiera 400 mg amisulprydu. Preparaty zawierają laktozę.

1 tabl. zawiera 200 mg lub 1 tabl. powl. zawiera 400 mg amisulprydu; tabl. zawierają laktozę.

1 tabl. zawiera 200 mg amisulprydu; 1 tabl. powl. zawiera 400 mg amisulprydu. Preparaty zawierają laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.