ApoMigra

1 tabl. zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu w postaci bursztynianiu. Preparat zawiera laktozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
ApoMigra 6 szt., tabl. powl. 41,27 zł 2018-01-25

Działanie

Lek przeciwmigrenowy - swoisty i selektywny agonista receptorów serotoninowych 5-HT1D. Nie ma wpływu na inne podtypy receptorów serotoninowych (5-HT2 do 5-HT7). Sumatryptan w sposób wybiórczy powoduje zwężenie tętnic szyjnych oraz hamuje aktywność nerwu trójdzielnego. Oba te mechanizmy mogą przyczyniać się do działania przeciwmigrenowego. Sumatryptan jest skuteczny w leczeniu migreny menstruacyjnej, czyli migreny bez aury występującej w okresie od 3 dni poprzedzających do 5 dni po rozpoczęciu miesiączki. Odpowiedź kliniczna występuje się po ok. 30 min po podaniu doustnie dawki 100 mg. Po podaniu doustnym sumatryptan jest szybko wchłaniany, osiągając Cmax po 2 h (0,5-5 h). Bezwzględna biodostępność po podaniu doustnym wynosi średnio 14%. Częściowo wynika to z metabolizmu przedukładowego, a częściowo z niepełnego wchłaniania.  T0,5 w fazie eliminacji wynosi ok. 2 h. Stopień wiązania z białkami osocza jest niewielki (14-21%).  Sumatryptan jest eliminowany głównie poprzez metabolizm oksydacyjny z udziałem monoaminooksydazy A. Główny metabolit - analog kwasu indolooctowy, jest głównie wydalany z moczem, gdzie występuje w postaci wolnego kwasu oraz glukuronianów. Nie stwierdzono jego działania na receptory 5HT1 lub 5HT2. Farmakokinetyka nie jest istotnie zakłócana przez napady migreny.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zalecana dawka to 50 mg; u niektórych pacjentów wymagane jest zastosowanie dawki 100 mg. Jeśli objawy napadu migreny nie ustąpią po zastosowaniu pierwszej dawki, nie należy przyjmować drugiej dawki podczas tego samego napadu. Lek może być przyjmowany w przypadku wystąpienia kolejnego napadu. Jeśli u pacjenta objawy ustąpiły po podaniu pierwszej dawki, lecz wystąpił ich nawrót, drugą dawkę można podać w ciągu następnych 24 h, pod warunkiem, że minimalny odstęp pomiędzy dwiema dawkami wynosi 2 h oraz, że nie więcej niż 300 mg zostanie przyjęte w ciągu 24 h. Leku nie należy stosować zapobiegawczo. Zaleca się przyjęcie leku jak najszybciej po wystąpieniu pierwszych objawów napadu migreny, lecz lek podany w dowolnym stadium napadu jest równie skuteczny. Szczególne grupy pacjentów. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów w wieku powyżej 65 lat (ograniczone doświadczenie). U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby należy rozważyć stosowanie małych dawek w zakresie od 25 mg do 50 mg. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lek należy stosować z zachowaniem ostrożności. Sposób podania. Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Wskazania

Doraźne leczenie napadów migreny - z aurą lub bez aury.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Przebyty zawał mięśnia sercowego, choroba niedokrwienna serca, dławica Prinzmetala, choroba naczyń obwodowych oraz pacjenci z objawami podmiotowymi lub przedmiotowymi wskazującymi na chorobę niedokrwienną serca. Pacjenci z udarem mózgu lub przemijającym napadem niedokrwienia mózgu (TIA) w wywiadzie. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie tętnicze oraz łagodne niekontrolowane nadciśnienie tętnicze. Jednoczesne podawanie ergotaminy lub pochodnych ergotaminy (w tym metyzergidu) bądź jakiegokolwiek tryptanu/agonisty receptora 5-hydroksytryptaminy typu 1 (5-HT1). Jednoczesne podawanie odwracalnych inhibitorów MAO (np. moklobemidu) lub nieodwracalnych inhibitorów MAO (np. selegiliny); leku nie wolno stosować przez 2 tyg. od zaprzestania stosowania inhibitorów MAO.

Środki ostrożności

Lek nie jest wskazany do stosowania w leczeniu migreny hemiplegicznej, podstawnej lub okoporaźnej. Przed rozpoczęciem leczenia bólu głowy u pacjentów bez uprzedniego rozpoznania migreny oraz u pacjentów z migreną, u których występują nietypowe objawy należy wykluczyć inne potencjalnie ciężkie choroby neurologiczne. Należy pamiętać, że u pacjentów z migreną, może występować zwiększone ryzyko niektórych zdarzeń naczyniowo-mózgowych (np. udar mózgu, przemijający napad niedokrwienia). Po podaniu sumatryptanu może występować przemijający ból oraz uczucie ucisku w klatce piersiowej i gardle, czasami o znacznym nasileniu. Jeśli objawy te mogą sugerować chorobę niedokrwienną serca, zaleca się zaprzestanie podawania kolejnych dawek sumatryptanu i przeprowadzenie właściwej oceny pacjenta. Leku nie należy stosować u pacjentów z czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca, w tym u pacjentów chorych na cukrzycę, nałogowych palaczy tytoniu oraz stosujących nikotynową terapię zastępczą bez oceny układu sercowo-naczynowego. Szczególną ostrożność należy zachować u kobiet po menopauzie i u mężczyzn w wieku powyżej 40 lat należących do tej grupy ryzyka. Należy jednak brać pod uwagę, że przeprowadzone badania nie w każdym przypadku pozwalają prawidłowo zdiagnozować istniejącą chorobę serca oraz to, że bardzo rzadko ciężkie objawy kardiologiczne mogą występować u pacjentów bez współistniejącego schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym. Jeśli jednoczesne leczenie sumatrypanem oraz SSRI/SNRI jest klinicznie uzasadnione, zaleca się odpowiednią obserwację pacjenta ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Lek należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze schorzeniami, które mogą istotnie zaburzać wchłanianie, metabolizm lub wydalanie leków, np. zaburzenia czynności wątroby lub nerek oraz u pacjentów z napadami drgawek lub z innymi czynnikami ryzyka obniżającymi próg drgawkowy. U pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na sulfonamidy mogą wystąpić reakcje alergiczne po podaniu leku. Reakcje te mogą mieć różne nasilenie, od zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego. Dane dotyczące występowania nadwrażliwości krzyżowej są ograniczone, jednak u tych pacjentów lek należy stosować z ostrożnością. Działania niepożądane mogą występować częściej podczas jednoczesnego stosowania tryptanów i preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca. Długotrwałe stosowanie jakiegokolwiek leku przeciwbólowego w leczeniu bólu głowy może spowodować jego nasilenie. Jeśli taka sytuacja wystąpi lub podejrzewa się jej wystąpienie, należy udzielić porady lekarskiej i przerwać leczenie. Rozpoznanie bólu głowy zależnego od podawania leków (MOH) należy rozważyć u pacjentów z częstymi lub codziennymi bólami głowy spowodowanymi przez stosowanie leków przeciwbólowych lub występującymi niezależnie od leczenia. U pacjentów przyjmujących jednocześnie inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i sumatryptan opisywano przypadki wystąpienia osłabienia, wzmożenia odruchów i braku koordynacji. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującymi zaburzeniami dziedzicznymi w postaci nietolerancji galaktozy, niedoboru laktazy typu Lapp lub zespołu złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia (w tym parestezje i niedoczulica), przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi wkrótce po leku, nagłe zaczerwienienie twarzy, duszność, nudności i wymioty, uczucie ciężkości (objaw zazwyczaj przemijający, może być silny i występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle), bóle mięśniowe, ból, uczucie gorąca, ucisku lub napięcia (objawy zazwyczaj przemijające, mogą być silne i występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle), osłabienie, zmęczenie (najczęściej o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, przemijające). Bardzo rzadko: niewielkie zmiany wartości parametrów czynności wątroby. Częstość nieznana: napady drgawek, drżenie, dystonia, oczopląs, mroczki, niedociśnienie, objaw Raynauda, niedokrwienne zapalenie okrężnicy, biegunka, sztywność karku, bóle stawów, lęk, nadmierne pocenie, objawy nadwrażliwości od zmian skórnych (takich jak pokrzywka) do rzadko występującego wstrząsu anafilaktycznego, migotanie światła, podwójne widzenie, zmiany w polu widzenia, utrata widzenia, w tym stałe ubytki widzenia (zaburzenia widzenia mogą być składową napadu migreny), bradykardia, tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, przemijające zmiany niedokrwienne w zapisie EKG, skurcz tętnic wieńcowych, zawał mięśnia sercowego.

Ciąża i laktacja

Podawanie leku w okresie ciąży należy rozważyć tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu. Należy unikać karmienia piersią w okresie do 12 h po przyjęciu sumatryptanu, a odciągnięte w tym czasie mleko należy wylewać.

Uwagi

Lek wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Po ustąpieniu napadu migreny lub w wyniku działania leku może wystąpić senność. Może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Badania nie wykazały interakcji sumatryptanu z propranololem, flunaryzyną, pizotyfenem ani alkoholem. Dane dotyczące interakcji z preparatami zawierającymi ergotaminę lub inny lek z grupy tryptanów lub innego agonistę receptora 5-HT1 są ograniczone. Z uwagi na teoretycznie możliwe zwiększone ryzyko skurczu naczyń wieńcowych jednoczesne zastosowanie tych leków jest przeciwwskazane. Okres czasu jaki powinien upłynąć między przyjęciem sumatryptanu a zastosowaniem preparatów zawierających ergotaminę lub innego tryptanu/agonisty receptora 5-HT1 nie jest znany. Zależy to także od dawek i rodzaju zastosowanych leków. Działanie tych zastosowanych jednocześnie leków może mieć charakter addytywny. Sumatryptanu nie należy przyjmować wcześniej niż po upływie 24 h od przyjęcia preparatu zawierającego ergotaminę lub innego leku z grupy tryptanów lub innych agonistów receptora 5-HT1. Preparaty zawierające ergotaminę można stosować po 6 h, a leki z grupy tryptanów lub innych agonistów receptora 5-HT1 po 24 h od zastosowania sumatryptanu. Jednoczesne zastosowanie sumatryptanu z inhibitorami MAO jest przeciwwskazane. Jeśli jednoczesne leczenie sumatrypanem oraz SSRI/SNRI jest klinicznie uzasadnione, zaleca się odpowiednią obserwację pacjenta ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Stosowanie sumatryptanu jednocześnie z litem może powodować wystąpienie u pacjenta zespołu serotoninowego.

Cena

ApoMigra, cena 100% 41,27 zł

Preparat zawiera substancję Sumatriptan.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu w postaci bursztynianiu. Preparat zawiera laktozę i aspartam.

1 dawka (0,1 ml) aerozolu do nosa zawiera 20 mg sumatryptanu.

1 tabl. zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu w postaci bursztynianu. Tabl. zawierają laktozę.

1 czopek zawiera 25 mg sumatryptanu.

1 strzykawka (0,5 ml) zawiera 6 mg sumatryptanu w postaci bursztynianu.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu w postaci bursztynianu sumatryptanu. Lek zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu w postaci bursztynianiu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu w postaci bursztynianiu. Lek zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu. Preparat zawiera laktozę i aspartam.

1 tabl. zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu w postaci bursztynianu. Preparat zawiera laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 200 mg karbamazepiny.

1 tabl. zawiera 20 mg cynaryzyny i 40 mg dimenhydraminy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

1 tabl. do ssania zawiera 60 mg mieszaniny mentolu i izowalerianianu mentylu. Preparat zawiera sacharozę.

1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu. 1 tabl. powl. forte zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu i 650 mg paracetamolu; tabl. powl. forte zawierają laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 75 mg, 150 mg lub 300 mg pregabaliny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1200 mg piracetamu; lek zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 8 mg, 16 mg lub 24 mg dichlorowodorku betahistyny. Preparat zawiera laktozę.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 kaps. zawiera 30 mg lub 60 mg duloksetyny (w postaci chlorowodorku); kapsułki zawierają laktozę oraz czerwień Allura (E129), ponadto kaps. 60 mg zawierają żółcień pomarańczową (E110).

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie

Paraliż kleszczowy może wystąpić po ukąszeniu przez kleszcza. Paraliż kleszczowy może pojawić się u każdego, jednak najczęściej na jego objawy narażone są ...

więcej

Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty

Autyzm u dorosłych ma wiele obliczy. Trudno opisać dorosłego autyka, tak jak trudno sklasyfikować samą chorobę. Ania z diagnozy: "autyzm" właściwie się ...

więcej

Autyzm wysokofunkcjonujący Autyzm wysokofunkcjonujący

Autyzm wysokofunkcjonujący nie widnieje w medycznych klasyfikacjach, a mimo tego dość często można się natknąć na ten termin w różnych źródłach. Określa ...

więcej

Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, terapia Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, ...

Autyzm (a mówiąc poprawnie, zaburzenia ze spektrum autyzmu) to problem, którego obawia się wielu rodziców małych dzieci. Czym spowodowane są, związane z ...

więcej

Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu po bezsennej nocy? Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu ...

Podobno małe zaburzenia snu jeszcze nikomu krzywdy nie wyrządziły. Jednak wyobraźcie sobie, jak wiele wypadków drogowych było spowodowanych tym, że kierowcy byli ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.