Alprox®

1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg alprazolamu (oraz odpowiednio 85,7 mg, 85,5 mg i 171,0 mg laktozy).

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Alprox® 30 szt., tabl. 24,85 zł 2017-10-31

Działanie

Pochodna triazolowa benzodiazepiny. Ułatwia hamujące przekaźnictwo nerwowe działanie kwasu gamma-aminomasłowego, który pośredniczy w hamowaniu zarówno pre- jak i postsynaptycznym w ośrodkowym układzie nerwowym. Działa przeciwlękowo, uspokajająco, nasennie oraz miorelaksacyjnie i przeciwdrgawkowo. Lek, po podaniu doustnym, jest szybko wchłaniany (biodostępność > 80%) z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 1 do 2 godzin. W 70% wiąże się z białkami osocza. Lek jest metabolizowany głównie w wątrobie przez enzym CYP3A4. Głównymi metabolitami alprazolamu w osoczu są α-hydroksy-alprazolam i 4-hydroksyalprazolam. Alprazolam i jego metabolity są wydalane głównie z moczem. T0,5 wynosi 12-15 h (wydłuża się u mężczyzn w podeszłym wieku i u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby).

Dawkowanie

Doustnie. Leczenie objawowe lęku: dawka początkowa wynosi 0,25 do 0,5 mg 3 razy na dobę; dawka powinna być indywidualnie dostosowana do pacjenta. Dawka podtrzymująca wynosi 0,5 do 3 mg na dobę w dawkach podzielonych. Zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny): dawka początkowa wynosi 0,5 do 1 mg na dobę, przyjmowane przed zaśnięciem. Dawkowanie powinno być dostosowane indywidualnie do pacjenta i może być zwiększane maksymalnie o 1 mg w 3-4-dniowych odstępach. Dawka podtrzymująca wynosi od 3 mg na dobę do maksymalnie 6 mg na dobę podawana w 3-4 dawkach podzielonych. W niektórych rzadkich przypadkach dawkowanie może być zwiększone do 10 mg na dobę w dawkach podzielonych. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek i wrażliwych na leczenie dawka początkowa i podtrzymująca wynosi 0,25 mg 2-3 razy na dobę; w razie potrzeby dawka może być zwiększana stopniowo; w zaburzeniach lękowych z napadami lęku (lęk paniczny) maksymalna dawka wynosi 4,5 mg na dobę w dawkach podzielonych. Leku nie należy stosować u pacjentów Zalecenie ogólne. Okres leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy. Stan pacjenta należy regularnie poddawać ocenie. Należy ocenić potrzebę dalszego leczenia, szczególnie w przypadkach, gdy u pacjenta nie występują objawy choroby. Całkowity okres leczenia nie powinien przekraczać 8-12 tyg. wliczając stopniowe odstawianie leku. Dawkę leku należy zmniejszać stopniowo - zalecane jest zmniejszanie dawki dobowej alprazolamu o nie więcej niż 0,5 mg co trzy dni. U niektórych pacjentów może okazać się konieczne jeszcze wolniejsze zmniejszanie dawki.

Wskazania

Zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny). Leczenie objawowe lęku. Lek jest wskazany tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne benzodiazepiny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Miastenia. Ciężka niewydolność oddechowa. Ciężki bezdech periodyczny we śnie. Ciężka niewydolność wątroby.

Środki ostrożności

Benzodiazepiny mogą powodować uzależnienie fizyczne i psychiczne. Ryzyko uzależnienia wzrasta ze zwiększeniem dawki oraz wydłużeniem czasu leczenia (zwłaszcza u pacjentów nadużywających leków lub alkoholu). Ponieważ ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych jest większe w przypadku nagłego przerwania leczenia, dawka powinna być zmniejszana i leczenie odstawiane stopniowo. Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, a także podczas leczenia pacjentów z okresowym bezdechem śródsennym oraz u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania lub skłonnością do niej. Ze względu na ryzyko wystąpienia depresji oddechowej, u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową zalecane są mniejsze dawki leku. U pacjentów w podeszłym wieku należy stosować również mniejsze dawki leku ze względu na ryzyko upadków (zwiotczające działanie leku). Benzodiazepiny nie powinny być stosowane jako jedyne w leczeniu depresji lub lęku związanego z depresją. Należy zachować ostrożność u pacjentów z wywiadem w kierunku nadużywania leków, alkoholu lub narkotyków. Działanie nasenne leku może zmniejszyć się po wielokrotnym stosowaniu leku przez okres kilku tygodni. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby benzodiazepiny mogą wywołać encefalopatię. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności alprazolamu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat; z tego względu nie należy stosować leku w tej grupie wiekowej. Ze względu na zawartość laktozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: uspokojenie, senność. Często: zmniejszenie apetytu, depresja, splątanie, akatyzja, ataksja, zaburzenia koordynacji, zaburzenia pamięci, zaburzenia mowy, trudności w koncentracji, ból i zawroty głowy, nieostre widzenie, częstoskurcz, kołatanie serca, niedrożność nosa, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcie, biegunka, nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ślinotok, trudności z połykaniem), alergiczne zapalenie skóry, zmęczenie, osłabienie, drażliwość. Niezbyt często: hiperprolaktynemia, jadłowstręt, zaburzenia psychiczne i paradoksalne, bezsenność, nieprawidłowe myślenie, nerwowość, pobudzenie, zmiany popędu płciowego, niepamięć, dystonia, drżenie, zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, wymioty, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby, świąd, osłabienie mięśniowo-szkieletowe, nietrzymanie lub zatrzymanie moczu, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia czynności płciowych, zmiany masy ciała. Rzadko: zwiększenie apetytu, uzależnienie, uczucie drętwienia, zmniejszenie czujności, niedociśnienie, zaburzenia skórne. Częstość nieznana: objawy wegetatywne, zapalenie wątroby, obrzęk naczynioruchowy, obrzęki obwodowe. Postępująca niepamięć może wystąpić nawet podczas stosowania dawek terapeutycznych, a ryzyko jej wystąpienia zwiększa się w przypadku podawania większych dawek. Niepamięci mogą towarzyszyć zaburzenia zachowania. Występowanie reakcji paradoksalnych jest bardziej prawdopodobne u dzieci i u pacjentów w podeszłym wieku. W przypadku wystąpienia reakcji paradoksalnych leczenie należy przerwać. Stosowanie tej substancji (nawet w dawkach terapeutycznych) może prowadzić do rozwoju uzależnienia fizycznego. Może również wystąpić uzależnienie psychiczne. Przerwanie leczenia może spowodować objawy odstawienne oraz objawy z odbicia. Objawy odstawienne: bóle głowy, bóle mięśni, wzmożony lęk, napięcie, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, splątanie i zdenerwowanie, w ciężkich przypadkach może wystąpić: depersonalizacja, utrata poczucia rzeczywistości, zwiększona ostrość słuchu, odrętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i kontakt fizyczny, a także omamy i drgawki. Opisywano przypadki nadużywania benzodiazepin.

Ciąża i laktacja

Można rozważyć stosowanie alprazolamu w czasie ciąży pod warunkiem ścisłego przestrzegania wskazań terapeutycznych i dawkowania. Dane pochodzących z badań kohortowych wskazują, że ekspozycja na benzodiazepiny w I trymestrze ciąży nie wiąże się ze zwiększeniem ryzyka ciężkich wad rozwojowych. Jednak, niektóre wczesne epidemiologiczne badania wykazały zwiększone ryzyko rozszczepu w obrębie jamy ustnej. Leczenie dużymi dawkami benzodiazepin w czasie II i (lub) III trymestru ciąży ujawniło spadek aktywności ruchowej płodu i wahania rytmu serca płodu. Jeśli zachodzi konieczność leczenia alprazolamem pod koniec ciąży, nawet w niewielkich dawkach, może wystąpić zespół wiotkiego dziecka, obejmujący hipotonię osiową, trudności ze ssaniem prowadzące do słabego przyrostu wagi. Objawy te są odwracalne, ale mogą trwać 1-3 tyg., w zależności od T0,5 alprazolamu. Przy większych dawkach u noworodków może rozwinąć się depresja układu oddechowego lub bezdech i hipotermia. Kilka dni po urodzeniu, u noworodków mogą wystąpić objawy odstawienia obejmujące nadpobudliwość, pobudzenie, drżenie, nawet jeśli nie wystąpi zespół wiotkiego dziecka. Jeśli leczenie alprazolamem pod koniec ciąży jest konieczne, należy unikać stosowania dużych dawek i monitorować noworodka w celu wykrycia objawów odstawienia i (lub) zespołu wiotkiego dziecka. Przepisując alprazolam kobietom w wieku rozrodczym, należy je pouczyć, aby skontaktowały się z lekarzem w sprawie przerwania stosowania leku, jeśli planują ciążę lub podejrzewają, że są w ciąży. Alprazolam w niewielkim stopniu przenika do mleka matek karmiących - nie stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Alprazolam w znacznym stopniu wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dlatego w czasie leczenia pacjenci nie powinni się prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. Nie stwierdzono wpływu alprazolamu na czas protrombinowy.

Interakcje

Alkohol wzmaga uspokajające działanie alprazolamu. Jednoczesne podawanie benzodiazepin z innymi preparatami o działaniu przeciwpsychotycznym, nasennym, uspokajającym, przeciwdepresyjnym, przeciwpadaczkowym, a także lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym, narkotycznymi lekami przeciwbólowymi i środkami znieczulającymi nasila hamujące działanie na o.u.n. Podczas jednoczesnego stosowania z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi może wystąpić euforia, co może zwiększać uzależnienie psychiczne. Produkty lecznicze hamujące enzymy cytochromu P450 (CYP3A4), np. przeciwgrzybicze azole, dekstropropoksyfen, diltiazem, doustne środki antykoncepcyjne, sertralina, fluoksetyna, inhibitory proteaz HIV, makrolidy (np. erytromycyna, troleandomycyna), nefezodon, fluwoksamina i cymetydyna zmniejszają klirens alprazolamu i mogą wzmagać jego działanie. Zalecane jest zmniejszenie dawki alprazolamu podczas jednoczesnego stosowania z tymi lekami. Leki indukujące CYP3A4, np. fenytoina, karbamazepina i ryfampicyna, a także preparaty zawierające dziurawiec zwyczajny mogą zmniejszać stężenie alprazolamu w osoczu i w ten sposób osłabić jego działanie. Lek obniża klirens imipraminy, dezypraminy i digoksyny, co może zwiększać ich stężenie w osoczu. W przypadku stosowania z klozapiną istnieje zwiększone ryzyko zatrzymania oddechu i akcji serca. Nie stwierdzono wpływu alprazolamu na stężenie warfaryny w osoczu. Nie wykazano interakcji z propranololem i disulfiramem.

Cena

Alprox®, cena 100% 24,85 zł

Preparat zawiera substancję Alprazolam.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg alprazolamu. 1 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg alprazolamu (oraz odpowiednio 85,7 mg, 85,5 mg i 171,0 mg laktozy).

1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg alprazolamu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu. 1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg alprazolamu.

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,5 mg alprazolamu (oraz 225,85 mg laktozy).

1 tabl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg alprazolamu (oraz odpowiednio 92,77 mg, 92,47 mg i 92,00 mg laktozy).

1 tabl. zawiera 0,25 mg lub 1 mg alprazolamu (oraz laktozę).

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 200 mg karbamazepiny.

1 tabl. zawiera 20 mg cynaryzyny i 40 mg dimenhydraminy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

1 tabl. do ssania zawiera 60 mg mieszaniny mentolu i izowalerianianu mentylu. Preparat zawiera sacharozę.

1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu. 1 tabl. powl. forte zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu i 650 mg paracetamolu; tabl. powl. forte zawierają laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 75 mg, 150 mg lub 300 mg pregabaliny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1200 mg piracetamu; lek zawiera laktozę.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 8 mg, 16 mg lub 24 mg dichlorowodorku betahistyny. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 30 mg lub 60 mg duloksetyny (w postaci chlorowodorku). Preparat zawiera cukier prasowalny.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie

Paraliż kleszczowy może wystąpić po ukąszeniu przez kleszcza. Paraliż kleszczowy może pojawić się u każdego, jednak najczęściej na jego objawy narażone są ...

więcej

Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty

Autyzm u dorosłych ma wiele obliczy. Trudno opisać dorosłego autyka, tak jak trudno sklasyfikować samą chorobę. Ania z diagnozy: "autyzm" właściwie się ...

więcej

Autyzm wysokofunkcjonujący Autyzm wysokofunkcjonujący

Autyzm wysokofunkcjonujący nie widnieje w medycznych klasyfikacjach, a mimo tego dość często można się natknąć na ten termin w różnych źródłach. Określa ...

więcej

Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, terapia Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, ...

Autyzm (a mówiąc poprawnie, zaburzenia ze spektrum autyzmu) to problem, którego obawia się wielu rodziców małych dzieci. Czym spowodowane są, związane z ...

więcej

Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu po bezsennej nocy? Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu ...

Podobno małe zaburzenia snu jeszcze nikomu krzywdy nie wyrządziły. Jednak wyobraźcie sobie, jak wiele wypadków drogowych było spowodowanych tym, że kierowcy byli ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.