Adamon SR

1 kaps. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 50 mg, 100 mg, 150 mg lub 200 mg chlorowodorku tramadolu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Adamon SR 50 szt., kaps. o przedł. uwalnianiu 74,29 zł 2017-10-31

Działanie

Lek przeciwbólowy, opioid. Tramadol działa ośrodkowo, agonista receptowa opioidowego. Występuje w postaci dwóch enancjomerów, z których (+)-izomer w przeważającym stopniu wykazuje aktywność opioidową przez powinowactwo do receptora μ. (-)-izomer nasila aktywność przeciwbólową (+)-izomeru oraz jest aktywny jako inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, co modyfikuje przekazywanie impulsów bólowych. Lek wykazuje działanie przeciwkaszlowe. W zalecanych dawkach nie hamuje czynności układu oddechowego i nie wywiera znaczącego wpływu na układ krążenia. Siła działania tramadolu odpowiada od 1/10 do 1/6 siły działania morfiny. Po podaniu doustnym ok. 90% uwolnionego leku wchłania się z przewodu pokarmowego. Biodostępność wynosi ok. 70%, niezależnie od posiłku. Efekt pierwszego przejścia leku po podaniu doustnym wynosi maksymalnie 30%, stąd różnice między wchłoniętym a niezmetabolizowanym, dostępnym tramadolem. Wiąże się z białkami osocza do 20%. W dawce 50 mg Cmax osiąga po 5,3 h po podaniu doustnym, w dawce 100 mg Cmax osiąga po 5,9 h po podaniu doustnym, w dawce 200 mg Cmax osiąga po 6,5 h po podaniu doustnym. Tramadol przechodzi przez barierę krew-mózg i przez łożysko. Lek jest metabolizowany do 11 metabolitów w tym jednego aktywnego O-demetylotramadolu. Bardzo małe stężenia leku i O-demetylowanej pochodnej przechodzi do mleka matki (odpowiednio 0,1% i 0,02% podanej dawki). T0,5 tramadolu wynosi ok. 6 h, niezależnie od drogi podania a aktywnego metabolitu T0,5 wynosi 7,9 h. U pacjentów powyżej 75 rż. T0,5 leku może być wydłużone nawet 1.4-krotnie, u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek może ulec nieznacznemu wydłużeniu. Zahamowanie aktywności CYP3A4 i CYP2D6 może wpływać na stężenie tramadolu i jego aktywnego metabolitu w osoczu. Tramadol i jego metabolity są prawie całkowicie wydalane przez nerki (90%). Stężenie w surowicy w zakresie 100-300 ng/ml zwykle zapewnia skuteczne działanie przeciwbólowe.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat 50-100 mg dwa razy na dobę, podawana rano i wieczorem. W zależności od nasilenia bólu dawkę można zwiększyć do 150-200 mg dwa razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 400 mg. Dawka powinna być dobrana w zależności od intensywności bólu i indywidualnej wrażliwości pacjenta. Przy długotrwałym leczeniu tramadolem, pacjent powinien być dokładnie monitorowany, w celu ustalenia ewentualnych zmian dawkowania. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku może być konieczne zmniejszenie dawki i wydłużenie odstępu między kolejnymi dawkami. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby i (lub) nerek należy zwiększyć odstęp między kolejnymi dawkami. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i (lub) nerek nie zaleca się stosowania leku. W przypadku pacjentów z zaburzeniami połykania można ostrożnie otworzyć kapsułkę, wysypać zawartość (granulki) na łyżkę i podać do połknięcia, popijając wodą. Granulek nie należy żuć ani rozgryzać. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Sposób podania. Kapsułki można przyjmować niezależnie od posiłków, połykać w całości, popijając wodą.

Wskazania

Leczenie bólu o średnim i dużym nasileniu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostre zatrucie lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi o działaniu ośrodkowym, opioidami, lekami psychotropowymi lub alkoholem. Równoczesne stosowanie inhibitorów MAO oraz okres 2 tygodni po ich odstawieniu. Równoczesne leczenie uzależnienia od opioidów. Nie należy stosować w leczeniu zespołu abstynencyjnego po odstawieniu narkotyków. Niekontrolowana padaczka.

Środki ostrożności

Lek o niskim potencjale uzależniającym. Przy długotrwałym stosowaniu tramadolu może wystąpić tolerancja oraz psychiczne i fizyczne uzależnienie. U pacjentów z tendencją do nadużywania leków i uzależnień, leczenie należy prowadzić z przerwami oraz pod ścisłą kontrolą lekarza. Pacjenci chorzy na padaczkę bądź pacjenci ze skłonnością do drgawek powinni stosować tramadol jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności. Lek nie jest wskazany do stosowania u pacjentów uzależnionych od opioidów (nie zmniejsza objawów odstawienia morfiny). Ryzyko wystąpienia drgawek może wzrastać u pacjentów stosujących tramadol (szczególnie przy zastosowaniu dużych dawek) oraz inne leki powodujące obniżenie progu drgawkowego. Pacjenci chorzy na padaczkę bądź pacjenci ze skłonnością do drgawek powinni stosować tramadol jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności. Nie należy pić alkoholu podczas leczenia tramadolem. Lek stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami świadomości o nieznanej etiologii, z ciężką niewydolnością wątroby i (lub) nerek, ze schorzeniami związanymi z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym (urazy głowy, choroba mózgu), z zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego i czynności oddechowej lub u pacjentów we wstrząsie bądź z ryzykiem wystąpienia drgawek. Zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami oddychania lub nadmierną ilością wydzieliny oskrzelowej w drogach oddechowych, a także równocześnie stosujących leki hamujące czynność OUN (może spowodować zahamowanie oddechu). Ze względu na zawartość sacharozy, pacjenci z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy, nie powinni stosować preparatu.

Niepożądane działanie

Bardzo często: zawroty głowy, nudności, wymioty. Często: bóle głowy, senność, zaparcia, suchość w ustach, potliwość, zmęczenie. Niezbyt często: zaburzenia rytmu serca, tachykardia (szczególnie po wysiłku), zapaść krążeniowa, hipotonia ortostatyczna, odruchy wymiotne, dolegliwości żołądkowo-jelitowe (uczucie ucisku w okolicy żołądka, uczucie pełności), reakcje skórne (np. świąd, wysypka, pokrzywka). Rzadko: reakcje alergiczne (np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) i anafilaktyczne, zmiany apetytu, zaburzenia psychiczne o różnym nasileniu i charakterze (zmiany nastroju, zmiany aktywności, zmiany funkcji poznawczych i sensorycznych, halucynacje, splątanie, zaburzenia snu i koszmary senne), objawy odstawienne (pobudzenie, lęk, nerwowość, bezsenność, hiperkineza, drżenia mięśniowe, zaburzenia żołądka i jelit), drgawki padaczkowe, parestezja i drżenie, nieostre widzenie, podwyższenie ciśnienia krwi, osłabienie ruchowe, zaburzenia mikcji. Bardzo rzadko: zawroty głowy (uczucie wirowania), nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy). Częstość nieznana: hipoglikemia, zaostrzenia astmy, zahamowanie oddychania obserwowano po zastosowaniu znacznie przekroczonej zalecanej dawki produktu oraz po równoczesnym stosowaniu leków hamujących czynność OUN, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Ciąża i laktacja

W okresie ciąży nie wolno stosować leku, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Podawanie tramadolu przed lub w trakcie porodu nie wpływa na kurczliwość macicy. Może wywołać u noworodka zmianę częstości oddychania w stopniu nieistotnym klinicznie. W trakcie laktacji około 0,1% podanej dawki przenika do mleka. Nie należy stosować tramadolu w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Lek może wywierać znaczny wpływ na prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W razie wystąpienia senności, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych. W czasie leczenia nie wolno spożywać alkoholu.

Interakcje

Tramadol może wywołać lub zwiększyć ryzyko wywołania drgawek przez SSRI, SNRI, TLPD, leki przeciwpsychotyczne i inne leki obniżające próg drgawkowy (np. bupropion, mirtazapina, tetrahydrokanabinol). Jednoczesne stosowanie leku z SSRI, SNRI, TLPD i mirtazepiną może spowodować serotoninową toksyczność (spontaniczny klonus, indukowany lub oczny klonus, pobudzenie lub obfite pocenie, drżenie i wzmożenie odruchów, wzmożone napięcie mięśniowe i temperatura ciała >38st.C). Tramadolu nie należy stosować z inhibitorami MAO i przez 2 tygodnie od ich odstawienia (mogą wystąpić groźne dla życia interakcje ze strony OUN, ośrodka oddechowego i układu krążenia). Działania niepożądane mogą się nasilać w przypadku jednoczesnego stosowania alkoholu i innych leków działających na OUN. Karbamazepina osłabia skuteczność i skraca czas działania przeciwbólowego tramadolu. Ritonawir może zwiększać stężenia tramadolu we krwi (ryzyko działania toksycznego). Rzadko notowano wystąpienie działań niepożądanych digoksyny przy jednoczesnym stosowaniu tramadolu. Leki hamujące CYP3A4 (np. ketokonazol, erytromycyna) mogą hamować metabolizm tramadolu oraz aktywnego metabolitu. Zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leku z pochodnymi kumaryny (możliwe zwiększenie wskaźnika INR z dużymi krwawieniami i wybroczynami). Nie zaleca się równoczesnego stosowania tramadolu z lekami o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (możliwe osłabienie przeciwbólowego działania czystego agonisty). Działanie tramadolu może ulec osłabieniu przy jednoczesnym stosowaniu ondasetronu. Nie obserwowano istotnych klinicznie interakcji podczas jednoczesnego stosowania tramadolu z cymetydyną lub pożywieniem.

Cena

Adamon SR, cena 100% 74,29 zł

Preparat zawiera substancję Tramadol hydrochloride.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 100 mg chlorowodorku tramadolu. Lek zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu.

1 tabl. powl. zawiera: 75 mg chlorowodorku tramadolu i 25 mg deksketoprofenu.

1 tabl. zawiera 50 mg chlorowodorku tramadolu.

1 czopek zawiera 100 mg chlorowodorku tramadolu.

1 tabl. zawiera 37,5 mg (75 mg) chlorowodorku tramadolu i 325 mg (650 mg) paracetamolu.

1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu.

1 kaps. zawiera 50 mg chlorowodorku tramadolu. 1 ml kropli (40 kropli lub 8 aplikacji z dozownika) zawiera 100 mg chlorowodorku tramadolu; krople zawierają sacharozę, etanol, glikol propylenowy i potas.

1 tabl. o przedł. uwalnianiu zawiera 100 mg, 150 mg lub 200 mg chlorowodorku tramadolu.

1 ampułka (1 ml) zawiera 50 mg, 1 ampułka (2 ml) zawiera 100 mg chlorowodorku tramadolu.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 200 mg karbamazepiny.

1 tabl. zawiera 20 mg cynaryzyny i 40 mg dimenhydraminy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

1 tabl. do ssania zawiera 60 mg mieszaniny mentolu i izowalerianianu mentylu. Preparat zawiera sacharozę.

1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu. 1 tabl. powl. forte zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu i 650 mg paracetamolu; tabl. powl. forte zawierają laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 75 mg, 150 mg lub 300 mg pregabaliny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1200 mg piracetamu; lek zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 8 mg, 16 mg lub 24 mg dichlorowodorku betahistyny. Preparat zawiera laktozę.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 30 mg lub 60 mg duloksetyny (w postaci chlorowodorku). Preparat zawiera cukier prasowalny.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie

Paraliż kleszczowy może wystąpić po ukąszeniu przez kleszcza. Paraliż kleszczowy może pojawić się u każdego, jednak najczęściej na jego objawy narażone są ...

więcej

Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty

Autyzm u dorosłych ma wiele obliczy. Trudno opisać dorosłego autyka, tak jak trudno sklasyfikować samą chorobę. Ania z diagnozy: "autyzm" właściwie się ...

więcej

Autyzm wysokofunkcjonujący Autyzm wysokofunkcjonujący

Autyzm wysokofunkcjonujący nie widnieje w medycznych klasyfikacjach, a mimo tego dość często można się natknąć na ten termin w różnych źródłach. Określa ...

więcej

Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, terapia Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, ...

Autyzm (a mówiąc poprawnie, zaburzenia ze spektrum autyzmu) to problem, którego obawia się wielu rodziców małych dzieci. Czym spowodowane są, związane z ...

więcej

Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu po bezsennej nocy? Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu ...

Podobno małe zaburzenia snu jeszcze nikomu krzywdy nie wyrządziły. Jednak wyobraźcie sobie, jak wiele wypadków drogowych było spowodowanych tym, że kierowcy byli ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.