Acurenal®

1 tabl. powl. zawiera 5 mg, 10 mg, 20 mg lub 40 mg chinaprylu. Lek zawiera laktozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Acurenal® 30 szt., tabl. powl. 30,23zł 2017-10-31

Działanie

Chinapryl jest przekształcany w czynny metabolit - chinaprylat - inhibitor ACE (enzymu katalizującego przemianę angiotensyny I do wazopresyjnej angiotensyny II, jak również rozpad bradykininy). Chinaprylat powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II, aldosteronu, katecholamin, argininy i wazopresyny w osoczu i tkankach, natomiast zwiększenie stężenia kinin, zwiększenie stężenia prostaglandyn o działaniu rozszerzającym naczynia. Zmniejszenie wydzielania aldosteronu przez chinaprylat powoduje wzmożone wydzielanie sodu z moczem i zatrzymanie potasu w organizmie. Lek zmniejsza naczyniowy opór obwodowy i obniża ciśnienie tętnicze, ciśnienie w tętnicy płucnej, obciążenie wstępne, obciążenie następcze, zwiększa objętość wyrzutową, zwiększa przepływ krwi przez nerki, zwiększa wartość wskaźnika sercowego. Po podaniu doustnym chinapryl wchłania się z przewodu pokarmowego w około 60%. Osiąga Cmax w ciągu 1 h od podania. Chinaprylat osiąga Cmax po 2 h od podania. Podczas wielokrotnego podawania stężenie chinaprylu i chinaprylatu stabilizuje się w 2. lub 3. dniu terapii. Chinapryl i chinaprylat wiążą się z białkami osocza w około 97%. Po wchłonięciu chinapryl metabolizowany jest w wątrobie do aktywnego metabolitu - chinaprylatu. T0,5 chinaprylu wynosi około 1 h, a chinaprylatu - około 2 h. Około 60% dawki chinaprylu jest wydalane z moczem, a pozostała część z kałem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Nadciśnienie tętnicze samoistne. Monoterapia: zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od skuteczności leczenia, dawkę można stopniowo zwiększać (poprzez podwojenie, uwzględniając czas wymagany do dostosowania dawki), do dawki podtrzymującej 20-40 mg na dobę, podawanej raz na dobę lub w 2 dawkach podzielonych. U większości pacjentów uzyskuje się długotrwałą kontrolę ciśnienia krwi stosując preparat raz na dobę. Dawka maksymalna wynosi 80 mg na dobę. Leczenie skojarzone z lekami moczopędnymi: zalecana początkowa dawka chinaprylu wynosi 2,5 mg. Następnie dawkę należy stopniowo zwiększać (jak opisano powyżej) w celu uzyskania optymalnego działania terapeutycznego. Zastoinowa niewydolność serca: zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Po podaniu preparatu pacjent powinien być ściśle kontrolowany w kierunku wystąpienia objawów niedociśnienia tętniczego. Następnie, jeżeli dawka początkowa jest dobrze tolerowana, dawkę należy stopniowo zwiększać do dawki skutecznej, maksymalnie do 40 mg na dobę, podawanej w dawce pojedynczej lub w 2 dawkach podzielonych, w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i (lub) glikozydami naparstnicy. W leczeniu skojarzonym skuteczna dawka podtrzymująca wynosi 10-20 mg na dobę. W leczeniu ciężkiej lub niestabilnej zastoinowej niewydolności serca podawanie preparatu powinno być rozpoczynane zawsze w szpitalu, pod ścisłą kontrolą medyczną. Inni pacjenci należący do grupy dużego ryzyka, u których leczenie należy rozpoczynać w szpitalu, to: pacjenci przyjmujący duże dawki diuretyków pętlowych (np. >80 mg furosemidu) lub pacjenci stosujący jednocześnie kilka leków moczopędnych, z hipowolemią, z hiponatremią (stężenie sodu we krwi 150 µmol/l oraz pacjenci w wieku ≥70 lat. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z klirensem kreatyniny Sposób podania. Preparat można przyjmować niezależnie od posiłku. Dawkę należy przyjmować regularnie o tej samej porze.

Wskazania

Lek wskazany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego. Lek jest skuteczny u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w monoterapii jak i w skojarzeniu z tiazydowymi lekami moczopędnymi. Lek stosuje się w leczeniu zastoinowej niewydolności serca, w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i (lub) glikozydami naparstnicy. Rozpoczęcie leczenia zastoinowej niewydolności serca lekiem powinno zawsze odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarską.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chinapryl lub pozostałe składniki preparatu. Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, związany z wcześniejszym stosowaniem inhibitorów ACE. Wrodzony lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. Dynamiczne zawężenie drogi odpływu z lewej komory. Jednoczesne stosowanie z aliskirenem u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami czynności nerek (GFR 2). II i III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Chinapryl należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej. Po podaniu chinaprylu może wystąpić objawowe niedociśnienie, rzadko obserwowane u pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym, bardziej prawdopodobne, jeśli pacjent jest odwodniony np. w wyniku stosowania leków moczopędnych, diety z ograniczeniem soli, dializy, biegunki lub wymiotów lub w przypadku ciężkiego nadciśnienia reninozależnego - jeśli wystąpi niedociśnienie, pacjenta należy położyć na plecach i jeśli konieczne podać dożylnie roztwór soli fizjologicznej; przejściowe niedociśnienie w reakcji na podanie leku nie jest przeciwwskazaniem do dalszego leczenia, jednak w razie jego wystąpienia należy rozważyć zmniejszenie dawki chinaprylu, leku moczopędnego lub odstawienie leku moczopędnego. U pacjentów z niewydolnością serca, u których ryzyko wystąpienia nadmiernego niedociśnienia jest podwyższone, leczenie chinaprylem należy rozpocząć od zalecanych dawek pod ścisłą kontrolą lekarza; tych pacjentów należy obserwować przez pierwsze 2 tyg. leczenia i po każdorazowym zwiększeniu dawki. Podobne postępowanie należy wdrożyć u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobą naczyń mózgowych, u których nadmierne zmniejszenie ciśnienia krwi może spowodować zawał serca lub udar mózgu. U pacjentów poddanych dużym zabiegom chirurgicznym lub w trakcie znieczulenia środkami powodującymi niedociśnienie tętnicze, chinapryl może hamować powstawanie angiotensyny II wtórnie do kompensacji uwalniania reniny - może to prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego, któremu należy zapobiegać i leczyć poprzez zwiększenie objętości krążącej krwi. U pacjentów z niewydolnością nerek należy kontrolować czynność nerek podczas leczenia. U pacjentów z ciężką niewydolnością serca, u których funkcjonowanie nerek może zależeć od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA), leczenie chinaprylem może wiązać się z występowaniem skąpomoczu i (lub) postępującej azotemii oraz rzadko ostrej niewydolności nerek i (lub) zgonu. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i jedno- lub obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej może wystąpić zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy po zastosowaniu inhibitorów ACE - u tych pacjentów czynność nerek powinna być monitorowana w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia. U niektórych pacjentów z nadciśnieniem lub niewydolnością serca bez wcześniejszej, objawowej choroby nerek występowało zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny, przeważnie niewielkie i przejściowe, szczególnie jeśli chinapryl podawano w skojarzeniu z lekiem moczopędnym; jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów z uprzednio zaburzoną czynnością nerek - zmniejszenie dawki i (lub) zaprzestanie podawania leku moczopędnego i (lub) chinaprylu może być konieczne. Nie zaleca się stosowania chinaprylu  u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min). Ze względu na ryzyko niedociśnienia, omdleń, hiperkaliemii i zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek), nie zaleca się stosowania podwójnej blokady układu RAA (np. poprzez łączne stosowanie inhibitora ACE z antagonistą receptora angiotensyny II lub aliskirenem); jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty. Nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II u pacjentów z nefropatią cukrzycową. Chinapryl przyjmowany z lekami moczopędnymi powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby lub z postępującą chorobą wątroby, ponieważ niewielkie zmiany w płynach lub zaburzenia elektrolitowe mogą wywołać śpiączkę wątrobową. Przekształcanie chinaprylu do chinaprylatu zależy od esteraz wątrobowych. Stężenie chinaprylatu jest zmniejszone u pacjentów z marskością poalkoholową z powodu upośledzenia deestryfikacji chinaprylu. Pacjenci, u których podczas leczenia inhibitorami ACE wystąpi żółtaczka lub znaczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych powinni przerwać leczenie chinaprylem i zostać objęci dalszą opieką medyczną. Z uwagi na ryzyko hipoglikemii, u pacjentów z cukrzycą leczonych insuliną lub doustnymi lekami hipoglikemizującymi należy odpowiednio często kontrolować stężenie glukozy we krwi, szczególnie podczas pierwszego miesiąca leczenia inhibitorem ACE i w razie konieczności dostosować dawki leków przeciwcukrzycowych. Z uwagi na ryzyko neutropenii/agranulocytozy, zaleca się monitorowanie liczby białych krwinek u pacjentów z kolagenozą i (lub) chorobami nerek. Z uwagi na ryzyko hiperkaliemii, zachować ostrożność u pacjentów jednocześnie stosujących leki moczopędne oszczędzające potas lub inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi - regularnie kontrolować stężenia potasu we krwi. U pacjentów dializowanych z użyciem błon dializacyjnych o dużej przepuszczalności (poliakrylonitrylowych np. „AN69”) istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji rzekomoanafilaktycznych - należy rozważyć zastosowanie leku przeciwnadciśnieniowego z innej grupy lub błon dializacyjnych innego rodzaju. U pacjentów wymagających leczenia odczulającego jadem owadów błonkoskrzydłych lub poddawanych zabiegowi LDL-aferezy z użyciem siarczanu dekstranu zaleca się czasowe przerwanie podawania inhibitorów ACE, ze względu na ryzyko wystąpienia zagrażających życiu reakcji rzekomoanafilaktycznych. U pacjentów, u których wystąpi obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, języka, błon śluzowych, głośni i lub krtani, chinapryl należy natychmiast odstawić, wdrożyć odpowiednie leczenie i monitorować pacjenta, aż do całkowitego ustąpienia objawów obrzęku (obserwowano przypadki śmiertelne w wyniku obrzęku naczynioruchowego związanego z obrzękiem krtani lub języka). Pacjenci z obrzękiem naczynioruchowym niezależnym od przyjmowania inhibitorów ACE w wywiadzie, mogą mieć podwyższone ryzyko wystąpienia obrzęku podczas przyjmowania chinaprylu. Obrzęk naczynioruchowy jelit powinien być brany pod uwagę w diagnostyce różnicowej bólów brzucha u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. Bardziej narażeni na wystąpienie obrzęku naczynioruchowego są pacjenci rasy czarnej. U pacjentów rasy czarnej chinapryl może być mniej skuteczny. W diagnostyce różnicowej kaszlu należy uwzględnić kaszel indukowany przez inhibitory ACE. Ze względu na zawartość laktozy, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: hiperkaliemia, bezsenność, zawroty głowy, ból głowy, parestezje, niedociśnienie, duszność, kaszel, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, nudności, ból pleców, ból mięśni, zmęczenie, osłabienie, ból w klatce piersiowej, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zwiększenie stężenia mocznika we krwi (wstąpienie zwiększenia stężeń jest bardziej prawdopodobne u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki moczopędne niż chinapryl w monoterapii), zapalenie gardła, katar. Niezbyt często: stan splątania, depresja, nerwowość, przemijający udar niedokrwienny, senność, niedowidzenie, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy uszne, zawał serca, dławica piersiowa, tachykardia, kołatanie serca, rozszerzenie naczyń, suchość w gardle, wzdęcia, suchość w jamie ustnej, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd, nadmierna potliwość, niewydolność nerek, białkomocz, zaburzenia wzwodu, uogólniony obrzęk, gorączka, obrzęk obwodowy, zapalenie oskrzeli, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie dróg moczowych, zapalenie zatok. Rzadko: zaburzenia równowagi, omdlenie, eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie głośni, zaparcia, zaburzenia smaku, rumień wielopostaciowy, pęcherzyca, pokrzywka. Bardzo rzadko: niewyraźne widzenie, zapalenie jelit, obrzęk naczynioruchowy jelita cienkiego, łuszczycopodobne zapalenie skóry. Częstość nieznana: agranulocytoza, anemia hemolityczna, neutropenia, trombocytopenia, reakcje anafilaktoidalne, zdarzenia naczyniowo-mózgowe, niedociśnienie ortostatyczne, skurcz oskrzeli, w pojedynczych przypadkach obturacja górnych dróg oddechowych spowodowana obrzękiem (może być śmiertelna), zapalenie trzustki (w niektórych przypadkach zakończone zgonem), zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka, złuszczające zapalenie skóry, łysienie, nadwrażliwość na światło, zaburzenia skóry mogą być związane z gorączką, bólem mięśni i stawów, zapalenie naczyń, zapalenie błon surowiczych i zmiany wartości niektórych wskaźników laboratoryjnych - eozynofilia, leukocytoza i/lub zwiększenie przeciwciał przeciwjądrowych, przyspieszenie opadu czerwonych krwinek; zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie hematokrytu, zmniejszenie hematokrytu i WCXC, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, u pacjentów z wrodzonym niedoborem G-6-PD zgłaszano pojedyncze przypadki anemii hemolitycznej. Zapalenie naczyń i ginekomastię zgłaszano podczas leczenia innymi inhibitorami ACE i nie można wykluczyć, że te działania niepożądane są efektem klasy.

Ciąża i laktacja

Stosowanie chinaprylu w I trymestrze ciąży nie jest zalecane (istnieje ryzyko działania teratogennego). Stosowanie w II i III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Chinapryl stosowany w II i III trymestrze ciąży działa toksycznie na rozwój płodu (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) oraz noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) - w przypadku, gdy ekspozycja na lek miała miejsce od II trymestru ciąży, zaleca się wykonanie badania usg czaszki i nerek płodu; dzieci, których matki przyjmowały lek podczas ciąży, powinny być poddane dokładnej obserwacji w kierunku niedociśnienia. Stężenie chinaprylu w mleku kobiet karmiących piersią jest bardzo małe. Mimo że to stężenie nie wydaje się klinicznie istotne, nie zaleca się stosowania preparatu podczas karmienia piersią wcześniaków i noworodków (kilka pierwszych tygodni życia), ze względu na potencjalne działanie na układ sercowo - naczyniowy i nerki oraz niewystarczające doświadczenie kliniczne. W przypadku starszych niemowląt można rozważyć stosowanie chinaprylu podczas karmienia piersią, jeżeli leczenie jest konieczne dla matki, a dziecko jest obserwowane pod kątem wystąpienia działań niepożądanych.

Uwagi

Zdolność obsługiwania maszyn lub prowadzenia pojazdów może być ograniczona, szczególnie w trakcie rozpoczynania leczenia chinaprylem.

Interakcje

Podwójna blokada układu RAA, np. poprzez zastosowanie inhibitara ACE z antagonistą receptora angiotensyny II lub aliskirenem zwiększa częstość występowania niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzeń czynności nerek, w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii - takie połączenie nie jest zalecane; jeśli takie skojarzenie jest konieczne, powinno odbywać się pod nadzorem specjalisty łącznie z dokładnym monitorowaniem czynności nerek, stężenia elektrolitów oraz ciśnienia krwi. Inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II nie należy stosować jednocześnie u pacjentów z nefropatią cukrzycową. Stosowanie chinaprylu z aliskirenem jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zburzeniem czynności nerek (GFR2). Preparat zawiera magnez, który tworzy kompleks chelatowy z tetracyklinami, zmniejszając ich wchłanianie - należy unikać takiego połączenia. Stosowanie chinaprylu w skojarzeniu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, preparatami potasu lub zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas zwiększa ryzyko hiperkaliemii - należy kontrolować stężenie potasu we krwi. Stosowanie z lekami moczopędnymi zwiększa ryzyko niedociśnienia - ryzyko wystąpienia niedociśnienia można zmniejszyć poprzez odstawienie leków moczopędnych przed rozpoczęciem terapii chinaprylem; jeśli nie można przerwać podawania leku moczopędnego, należy podać mniejszą dawkę początkową chinaprylu; u pacjentów przyjmujących leki moczopędne należy ściśle kontrolować czynność układu krążenia nie krócej niż przez 2 h po podaniu początkowej dawki chinaprylu. Brak jest danych wskazujących na interakcję między chinaprylem i środkami znieczulającymi wywołującymi niedociśnienie, jednak należy zachować ostrożność podczas zabiegów chirurgicznych w znieczuleniu, ponieważ inhibitory ACE blokują tworzenie angiotensyny II wtórnie do kompensacyjnego uwalniania reniny, co może to prowadzić do niedociśnienia (niedociśnienie można skorygować przez uzupełnienie płynów). W przypadku stosowania z alkoholem, barbituranami lub narkotykami może wystąpić nasilenie niedociśnienia ortostatycznego. Chinapryl stosowany z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi wykazuje efekt addycyjny lub synergistyczny. Chinapryl może zwiększać stężenie litu we krwi, nasilając jego toksyczność - należy kontrolować stężenie litu we krwi; równoczesne stosowanie leków moczopędnych może zwiększać ryzyko zatrucia litem. Stosowanie chinaprylu z NLPZ może osłabiać hipotensyjne działanie inhibitora ACE, ponadto zwiększa się ryzyko hiperkaliemii oraz niewydolności nerek - należy zachować ostrożność, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie chinaprylu i złota w iniekcjach (aurotiojabłczan sodu) może spowodować reakcje przypominające objawy jak po podaniu azotanów (uderzenia gorąca do twarzy, nudności, wymioty, niedociśnienie). Stosowanie z allopurynolem, cytostatykami, lekami immunosupresyjnymi, kortykosteroidami układowymi lub prokainamidem zwiększa ryzyko leukopenii. Inhibitory ACE mogą zwiększyć wrażliwość na insulinę i wywoływać hipoglikemię u pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną - należy ściśle monitorować glikemię, zwłaszcza podczas pierwszego miesiąca leczenia inhibitorem ACE. Leki zobojętniające sok żołądkowy mogą zmniejszać dostępność biologiczną chinaprylu. Jednoczesne podawanie wielokrotnych dawek 10 mg atorwastatyny z chinaprylem 80 mg skutkowało nieistotną zmianą parametrów farmakokinetycznych atorwastatyny w stanie stacjonarnym.

Preparat zawiera substancję Quinapril.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 10 mg lub 20 mg chinaprylu.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg, 10 mg, 20 mg lub 40 mg chinaprylu.

1 tabl. powl. zawiera 10 mg, 20 mg lub 40 mg chinaprylu (w postaci chlorowodorku).

1 tabl. powl. zawiera 5 mg, 10 mg, 20 mg lub 40 mg chinaprylu.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg, 10 mg, 20 mg lub 40 mg chinaprylu. Lek zawiera laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. powl. zawiera 50 mg losartanu potasu.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg losartanu potasu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

1 tabl. zawiera 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.

1 tabl. powl. zawiera 1,25 mg, 2,5 mg, 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg lub 10 mg fumaranu bisoprololu.

1 tabl. zawiera 5 mg lub 10 mg torasemidu.

1 kaps. zawiera 5 mg izradypiny.

1 ampułka 5 ml zawiera 50 mg lub 200 mg dopaminy (roztwór 1% lub 4%) i odpowiednio 3,17mg i 12,27 mg sodu oraz pirosiarczyn sodu.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg losartanu potasu.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg, 10 mg lub 20 mg chlorowodorku benazeprylu. Preparat zawiera laktozę.

1 g żelu zawiera 250 j.m. lub 1000 j.m. heparyny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi

Skaza krwotoczna oznacza zwiększoną skłonność do często obfitych krwawień samoistnych lub pourazowych. Skaza krwotoczna może więc oznaczać krwawienia nawet z najmniejszej rany, ...

więcej

Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie

Niedomykalność zastawki aortalnej to wada serca, która przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów, przyczyniając się do systematycznego upośledzania funkcji serca. ...

więcej

CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol

Cholesterol - zarówno ten dobry, jak i zły - choć brzmi groźnie, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bez dobrego i złego ...

więcej

TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie

Trombofilia, czyli nadkrzepliwość, to skłonność do tworzenia się zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Jest to stan zagrażający życiu, ponieważ skrzepy mogą przemieszczać się ...

więcej

Dyslipidemie Dyslipidemie

Dyslipidemie to najprościej mówiąc zaburzenia gospodarki lipidowej. Dyslipidemie to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje nieprawidłowości ilości, budowy czy funkcji poszczególnych frakcji lipidów. ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.