Acix 500

1 fiolka zawiera 250 mg lub 500 mg acyklowiru. Lek zawiera sód.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Acix 500 10 fiolek, proszek do sporz. roztw. do inf. 481,72zł 2017-10-31

Działanie

Lek przeciwwirusowy, działający głównie na wirusy opryszczki typu 1 i 2 (herpes simplex) oraz na wirus ospy wietrznej i półpaśca (varicella zoster). Ponadto wrażliwy lub częściowo wrażliwy na acyklowir jest wirus Epsteina-Barra i wirus cytomegalii. Acyklowir jest syntetycznym analogiem nukleozydu purynowego. Po wniknięciu do komórki zakażonej wirusem ulega przekształceniu w postać czynną (trifosforan), która jako substrat dla polimerazy DNA wirusa zapobiega dalszej syntezie wirusowego DNA. Wiązanie z białkami osocza wynosi 9-33%. Lek przenika do tkanek i płynów ustrojowych, m.in. do płynu mózgowo-rdzeniowego (osiąga w nim stężenia wynoszące około 50% stężenia we krwi), wątroby, płuc, mięśni, wydzieliny pochwy. Jest częściowo metabolizowany w wątrobie i wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej oraz w 10-15% jako metabolit. T0,5 we krwi po podaniu dożylnym wynosi 2,9 h. U pacjentów w podeszłym wieku całkowity klirens ustrojowy acyklowiru zmniejsza się z wiekiem i jest związany ze zmniejszeniem klirensu kreatyniny, choć zmiany w T0,5 w osoczu są niewielkie. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek średni T0,5 wynosi 19,5 h, a podczas hemodializy 5,7 h. Dializa zmniejsza ilość acyklowiru w osoczu o ok. 60%.

Dawkowanie

Dożylnie, w powolnym wlewie w ciągu co najmniej 1 h. Dorośli, dzieci >12 lat, niemowlęta : pierwotna opryszczka narządów płciowych: 15 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach co 8 h przez 5 dni; półpasiec: 15 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach co 8 h przez 5 dni; opryszczkowe zapalenie mózgu: 30 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach co 8 h przez 10 dni; opryszczka noworodków: 30 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach co 8 h przez 10 dni. Dorośli, dzieci >12 lat, niemowlęta opryszczka: 15 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach co 8 h przez 5 dni; półpasiec: 30 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach co 8 h przez 5 dni; ospa wietrzna: 30 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach co 8 h przez 5 dni. Dzieci 3. mż.-12 lat - pacjenci z prawidłową odpornością: pierwotna opryszczka narządów płciowych: 750 mg/m2 pc./dobę w 3 dawkach co 8 h przez 5 dni; półpasiec: 750 mg/m2 pc./dobę w 3 dawkach co 8 h przez 5 dni; opryszczkowe zapalenie mózgu: 1500 mg/m2 pc./dobę w 3 dawkach co 8 h przez 10 dni. Dzieci 3. mż.-12 lat - pacjenci ze zmniejszoną odpornością: opryszczka: 750 mg/m2 pc./dobę w 3 dawkach co 8 h przez 5 dni; półpasiec: 1500 mg/m2 pc./dobę w 3 dawkach co 8 h przez 5 dni; ospa wietrzna: 1500 mg/m2 pc./dobę w 3 dawkach co 8 h przez 5 dni. U dorosłych z niewydolnością nerek i klirensem kreatyniny 25-50 ml/min dawkę podaje się co 12 h; przy klirensie 10-25 ml/min: co 24 h; poniżej 10 ml/min: ciągła dializa otrzewnowa - 1/2 dawki co 24 h, hemodializa - 1/2 dawki co 24 h i po dializie. Jeśli lek jest podawany za pomocą pompy infuzyjnej stężenie acyklowiru powinno wynosić 25 mg/ml.

Wskazania

Opryszczkowe zapalenie mózgu. Ciężkie pierwotne zakażenia wirusem opryszczki (herpes simplex) narządów płciowych. Ospa wietrzna, półpasiec (zakażenia wirusem varicella-zoster) oraz zakażenia skóry i błon śluzowych spowodowane wirusem opryszczki u osób z wrodzonym upośledzeniem odporności lub z wtórnymi zaburzeniami odporności podczas leczenia immunosupresyjnego lub cytostatycznego. Zapobieganie zakażeniom wirusem opryszczki pospolitej u osób ze zmniejszoną odpornością, np. podczas intensywnego leczenia immunosupresyjnego. Zakażenie wirusem opryszczki u noworodków.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na acyklowir lub walacyklowir.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność (w tym kontrolować pacjentów) u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (konieczne jest zmniejszenie dawki), pacjentów w podeszłym wieku (ryzyko zaburzeń czynności nerek - może być konieczne zmniejszenie dawki). Przedłużone lub powtarzane cykle leczenia acyklowirem u niektórych pacjentów z ciężkim upośledzeniem odporności mogą powodować wyselekcjonowanie szczepów wirusów o zmniejszonej wrażliwości, mogących nie reagować na dalsze leczenie acyklowirem. U pacjentów otrzymujących w infuzji dożylnej duże dawki acyklowiru (np. w leczeniu opryszczkowego zapalenia mózgu) należy szczególnie uważnie kontrolować czynność nerek, zwłaszcza u pacjentów odwodnionych lub z zaburzeniami czynności nerek. Leku nie podawać w postaci szybkiego wstrzyknięcia. Wartość pH sporządzonego roztworu do infuzji wynosi około 11, dlatego nie należy go podawać doustnie. Lek zawiera sód (1 fiolka zawiera 24,4 mg lub 48,8 mg sodu), co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Niepożądane działanie

Często: nudności, wymioty, zapalenie żyły, świąd, wysypka (w tym nadwrażliwość na światło), pokrzywka, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy. Niezbyt często: zmniejszenie wartości wskaźników hematologicznych (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość). Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, duszność, ból głowy, zawroty głowy, stan pobudzenia, splątanie, drżenie, ataksja, dyzartria, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, encefalopatia, śpiączka, biegunka, ból brzucha, przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, żółtaczka, zapalenie wątroby, zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek, ból nerek, uczucie zmęczenia, gorączka, miejscowe stany zapalne. Ciężkie miejscowe stany zapalne, prowadzące czasami do martwicy tkanek mogą wystąpić na skutek nieprawidłowego podania acyklowiru poza naczynie. Zaburzenia czynności nerek zazwyczaj ustępują szybko po nawodnieniu pacjenta i (lub) zmniejszeniu dawki leku lub jego odstawieniu.

Ciąża i laktacja

Stosowanie acyklowiru można rozważać jedynie w przypadku, gdy oczekiwane korzyści przewyższają możliwe nieznane ryzyko. Rejestry ciąż z okresu po wprowadzeniu acyklowiru do obrotu przedstawiają dane dotyczące kobiet, które w okresie ciąży otrzymywały acyklowir w jakiejkolwiek postaci farmaceutycznej. Dane te nie wskazują na większą liczbę wad wrodzonych niż w ogólnej populacji. Nie wykazano również, aby któraś z wad wrodzonych była swoista dla acyklowiru ani nie wykazano żadnej spójności w odniesieniu do ich wspólnej przyczyny. Po doustnym podaniu acyklowiru w dawce 200 mg 5 razy na dobę, stężenie leku w mleku kobiecym było od 0,6- do 4,1-krotnie większe niż stężenie w osoczu. Takie stężenie w mleku matki mogłoby spowodować przyjmowanie acyklowiru przez karmione piersią niemowlę w dawkach do 0,3 mg/kg mc./dobę. Z tego względu zaleca się ostrożność podczas stosowania acyklowiru u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Nie wykazano istotnych klinicznie interakcji. Acyklowir jest wydalany głównie w postaci niezmienionej, w moczu, w wyniku aktywnego wydzielania w kanalikach nerkowych, stąd każdy stosowany jednocześnie lek, który współzawodniczy o ten mechanizm, może zwiększyć stężenie acyklowiru w osoczu. Probenecyd i cymetydyna zwiększają w tym mechanizmie wartość AUC acyklowiru i zmniejszają jego wydalanie nerkowe - nie jest jednak konieczna zmiana dawkowania ze względu na szeroki indeks terapeutyczny acyklowiru. U pacjentów otrzymujących dożylnie acyklowir należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków, które współzawodniczą z acyklowirem o mechanizm wydalania, ze względu na możliwość zwiększenia się stężenia w surowicy jednego lub obu leków (lub ich metabolitów). Jednoczesne podawanie acyklowiru i mykofenolanu mofetylu (leku immunosupresyjnego, stosowanego u pacjentów po przeszczepieniu narządu) prowadzi do zwiększenia wartości AUC acyklowiru i nieaktywnego metabolitu mykofenolanu mofetylu. Podczas jednoczesnego stosowania litu i dużej dawki podawanego dożylnie acyklowiru należy kontrolować stężenie litu w surowicy ze względu na ryzyko jego toksyczności. Należy zachować ostrożność i kontrolować czynność nerek podczas jednoczesnego stosowania dożylnie acyklowiru i podawania leków wpływających na czynność nerek (takich jak cyklosporyna i takrolimus). Badanie z udziałem 5 mężczyzn wskazuje, że jednoczesne stosowanie acyklowiru zwiększa o ok. 50% wartość AUC podawanej ogólnie teofiliny. Zaleca się oznaczanie stężenia teofiliny w osoczu podczas leczenia skojarzonego z acyklowirem.

Preparat zawiera substancję Aciclovir.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 g maści do oczu zawiera 30 mg acyklowiru.

1 fiolka zawiera 250 mg lub 500 mg acyklowiru. Lek zawiera sód.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg, 400 mg lub 800 mg acyklowiru.

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru i 10 mg hydrokortyzonu. Preparat zawiera alkohol cetostearylowy i glikol propylenowy.

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru. Preparat zawiera alkohol cetostearylowy oraz glikol propylenowy.

1 tabl. zawiera 200 mg, 400 mg lub 800 mg acyklowiru. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 200 mg acyklowiru. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 200 mg acyklowiru; tabl. zawierają laktozę.

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru.

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Lek zawiera maltitol oraz p-hydroksybenzoesany.

1 dawka 2 ml szczepionki doustnej zawiera: nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G1, nie mniej niż 2,8 x 106 IU rotawirusa typu G2, nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G3, nie mniej niż 2,0 x 106 IU rotawirusa typu G4, nie mniej niż 2,3 x 106 IU rotawirusa typu P1A[8]. Preparat zawiera sacharozę.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

1 kaps. zawiera 50, 100, 150 lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i glicerol.

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie

Grypa u dzieci to jedna na najczęstszych chorób wirusowych układu oddechowego. Przyczyną choroby jest wirus grypy, który wywołuje dokuczliwe objawy. W tym ...

więcej

Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej roboty Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej ...

Przepisy na domowe syropy na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego - syropy ...

więcej

Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY] Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY]

Zioła na przeziębienie to naturalne specyfiki, dzięki którym szybko można zwalczyć infekcję. Zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą katar ...

więcej

Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie migdałków wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym przełykanie, osłabieniem i gorączką. Preparaty stosowane w leczeniu zapalenia migdałków powinny z jednej ...

więcej

Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie

Ból gardła spowodowany jest najczęściej zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczególnie doskwiera nam on przy przełykaniu – przeczytaj, jakie są tego przyczyny i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.